Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler :
30 Kasım 2010 09:46  


Torba Tasarıda Memurlar İçin Neler Var.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ?af? kanunu olarak nitelendirilen tasarıya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nda Değişiklik de eklendi. Böylece ?af? tasarısı, torba yasa tasarısına dönüştü.

Tasarı, eşi çalışmayan yaklaşık 200 bin sözleşmeli personele aylık 109 lira aile yardımı öngörüyor. KİT?lerde çalışan müdür, müdür yardımcısı, uzman, daire başkanı personele de 560 lira ek tazminat getiriyor. Sendikalı memurlara da Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa 45?er lira toplu görüşme ikramiyesi verilecek.

Dün akşam TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 113madde ile 7 geçici maddeden oluşuyor. Tasarının en önemli düzenlemelerinden birini ise 40 yıllık Devlet Memurları Kanunu?ndaki değişiklik oluşturuyor.

Haziran ayında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı tarafından kamuoyuna duyurulan tasarıda, memur sendikalarının istekleri doğrultusunda değişiklik yapıldı. Torba Tasarının 20 maddesi, 657 Sayılı Kanun?daki değişikliklerden oluşuyor. Devlet memurlarının disiplin cezalarında amirine karşı gelmesi durumunda işten atılmasına ilişkin değişiklik, sendikaların bastırmasıyla düzenlemeden çıkarıldı.

200 BİN SÖZLEŞMELİYE 110 LİRA

Tasarı yasalaşırsa, eşi çalışmayan yaklaşık 200 bin sözleşmeli personel, aile yardımı ödemesinden yararlanacak. Böylece Ocak ayından itibaren aylık 109 lira, Temmuz?dan sonra ise aylık 129 lira aile yardımı almaya hak kazanacaklar.

6 BİN KİŞİYE 560 LİRA

KİT?lerde 1 sayılı cetvele tabi müdür, müdür yardımcısı, baş uzman, uzman, daire başkanı gibi personele ödenen ek tazminat oranı yüzde 100?den yüzde 200?e çıkacak. Böylece bu kapsamdaki personelin maaşı 560 lira oranında artmış olacak. Memur Sen yetkilileri bu statüde çalışan yaklaşık 6 bin personel olduğunu tahmin ediyorlar.

İTFAİYECİ AYRIMI KALKIYOR

- Devlet Hava Meydanları, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve KİT?lerde çalışan itfaiye personeli yardımcı personel sınıfından çıkarılarak belediyelerde olduğu gibi ?genel hizmet sınıfında? yer alacaklar. Böylece emekli olduklarında 100 lira daha fazla maaş alma imkanına kavuşacaklar.

BABALIK İZNİ 10 GÜN

- Üç gün olan babalık izni 10 güne çıkacak. - Evlilik veya ölüm hallerinde verilen 5 günlük izin süresi 7 güne çıkarılacak. - Kadın memurlara çocuk bakımı için 0-2 yaş döneminde 24 ay ücretsiz izin alabilecekler. - Anne bu izni kullanamaz ise baba memura da doğum sonrası 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek.

- Annenin doğum esnasında veya sonrasında ölümü halinde memur babaya, anne için öngörülen ücretli ve ücretsiz izinler kullandırılacak. Bu durumda baba, doğum sonrası 8 hafta ücretli izin, emzirme izninin yanı sıra ücretsiz izinden de yararlanabilecek.

- Tasarı, kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilmesini öngörüyor. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esas oluyor.

- Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulamayacak.

ANNE BABA İZNİ ÜCRETLİ

- Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan yakınlarının ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa yakalanmış olmaları halinde 3 aya kadar aylıklı refakat izni verilecek. Gerektiğinde bu izin 6 aya uzatılabilecek.

- Çocuk yardımından yararlanma sınırı kaldırılıyor.(bütçe kanunuyla yapılan bu düzenleme memurların kendi yasasına alınmış oluyor.)

- Emekli olan memurlara yapılan harcırah 500 liradan 750 liraya çıkarılacak. (Bütçe kanunuyla yapılan düzenleme ilgili yasaya alınmış oluyor)

- Hamile memurların çalışma şartları yeniden düzenlendi. Kadın memurlara hamileliklerinin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek.

- KİT personelinin sendikaya üye olma yasağı kaldırılacak.

180 LİRA piyangosu

Sendikalı MEMURLARA Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa 45?er liradan toplu görüşme ikramiyesi verilecek. Böylece sendikalı memur yıllık 180 lira sendikalı ikramiyesi alacak. Anayasa Mahkemesi?nin konuyla ilgili düzenlemeyi iptali nedeniyle sendikalı memurların bu ödeneği kesilmişti.

ŞEHİR DIŞINA ÇIKAN İZİN ALMAYACAK!

Memurlar, oturdukları ilin dışına gitmek için amirinden izin almak zorunda kalmayacak. Toplu şikayette bulunmak, yasaklanmış yayını görev yerinde bulundurmak, gibi eylemler nedeniyle disiplin cezası almayacak.

CEZAYA İTİRAZ!

Memurların haklarında verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ?bir üst disiplin amirine? gitme uygulaması son buluyor. Bunun yerine hakkında ceza verilen memur itirazını doğrudan sendika temsilcilerinin de bulunduğu ?disiplin kuruluna? yapabilecek.

İLERLEME

- Mevcut yasada 68 maddenin d fıkrası kaldırılıyor. Böylece derece yükseltilmesi için, ?sicil bakımdan üst dereceleri yükselebilecek nitelikte olduğunun tespit edilmesi gerekir? şartı aranmayacak.

- 68. madenin b fıkrasında ise değişiklik yapılıyor. Buna göre üst düzey yönetici kadrolarına atama yapılabilme şartları yeniden düzenleniyor.

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 650 ve yukarı olanlar hükmü, ?5300 ve daha yukarıda olanlar? şeklinde değiştiliyor. En az 12 yıl süresi ise aynı kalıyor. b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 650?den az olanlar yerine ?5300?den az olanlar için en az 10 yıl? olarak değiştiriliyor.

Bu sürelerin hesabında dikkate alınacak kadrolar da genişletiliyor. Böylece belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeliği görevleri de çalışma süreleri içinde dikkate alınması hükmü getiriliyor.

- 68. maddeye bir de C fıkrası ekleniyor. ?Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.?

Başbakan yetkisini devrediyor

- Tasarının 74. maddesi, yabancı ülkelerin resmi kurumları veya uluslar arası kuruluşlarda görev alacak memurlara verilecek izinde Bakanlık teklifi ve Başbakan onayı kalkıyor. Bunun yerine ilgili bakanın onayı yeterli kılınıyor.

HAVUZDA BEKLEMEYE SON

- Mevcut yasanın 91. maddesinde yapılan değişiklikle, kadrosu kaldırılan memurların en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanmaları, değilse yine aynı süre içinde Devlet Personel Başkanlığınca uygun bir kadroya atanmaları şartı getiriliyor.

ÖZÜRLÜNÜN ÇALIŞMA SÜRESİ

- Yasanın 100. maddesine eklenen fıkrayla özürlü memurların çalışma sürelerinin merkezde üst amir, taşrada mülki amirler tarafından farklı belirlenebileceği hükmü getiriliyor ve şöyle deniyor:

?Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Ayrıca memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkün olacak. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

- Yasanın 101. maddesi de değiştirilerek, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin Devlet Personel Başkanlığı izni olmaksızın kurumlarınca düzenlenmesine imkan tanınıyor.

ÖZÜRLÜ MEMURA NÖBET YOK

- Aynı madde, özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceğine hükmediyor.

- 10 gün olan mazeret izninin ise ilave 10 gün daha verilebileceği ancak bu iznin yıllık izinden düşüleceğine ilişkin hüküm getiriliyor.

HASTALIK İZNİNDE EŞİTLİK

- Tasarının 79. maddesi, 657 sayılıl kanunun 105 maddesini değiştiriyor. Buna göre kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavilerde verilen 18 aylık izin süresinin sadece 10 yıl ve üzerindeki memurlar için uygulanması şartı kaldırılıyor. Böylece tüm memurlara bu tür hastalıklar durumunda 18 ay, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilmesi öngörülüyor.

EVLATLIK İZNİ DE VAR

- Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilmesini öngörüyor. Eşin de memur olması halinde bu sürenin eşlerin talebi üzerine 24 ayı geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabileceğine hükmediyor.

YURTDIŞI İZNİ

- Eşi yurtdışında eğitim bursu alan veya yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen memurlara, memurlara, toplamı sekiz yılı geçmemek üzere görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek.

- Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.

SİCİL SİSTEMİ KALKIYOR

- Tasarı ile sicil sistemi kalkıyor, bunun yerine ?memur bilgi sistemi? geliyor. Her bir memur için kimlik numarası esas alınarak, bir özlük dosyası tutulacak. Özlük dosyasına, memurun kişisel ve mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulacak. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulacak. zlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek.

ŞEHİR DIŞI İZNİ KALKIYOR

- Tasarı, şehir dışına çıkışlarda amirden izin alma, toplu müracaat ve şikayet etme ile yasaklanmış yayını görev yerinde bulunduran memura verilen aylıktan kesme cezasının kaldırılmasını öngörüyor.

- Sözleşmeli personele de sendika kurma ve sendikalara üye olabilme imkanı getiriliyor. Ancak sözleşmeli personelin grev propagandası yapması, greve katılması ve desteklemesi ya da teşvik etmesi yasaklanıyor.

30 Kasım 2010 14:23

denizyıldızı 99

hocam,siz bu konularda biraz bilgi sahibisiniz,yazılaınızı takip ediyorum.ve anladığım kadarıyla yeni bilgileri birinci elden öğrenebileceğiniz belli bir çevreniz var.bizlere inşallah yeni güzel haberler verirsiniz.birde ek dersle birlikte eğitim ödeneği de verilirmi sizce.şimdi bu yorumu okuyanlar yine para düşünüyorsunuz diyebilir.bulunduğum yer varoş bir yer.kursum 20 yıldır faaliyetteymiş,çok eski.kursumun çoğu ihtiyacını cebimden karşılıyorum.bu yıl biraz tadilat yaptırdım ama daha yapılacak çoook iş var.

30 Kasım 2010 15:05

Mahzun_

Bu kanun taslağı ayrıntılı bir şekilde yayımlansın. Bizde burada paylaşırız.

Fakat güzel gelişmelerin olduğunu söyleyebilirim. 4/B li çalışanlara 110 TL lik aile yardımı yapılacakmış.

Süt izinleriyle alakalı düzenlemeler yapılmış çeşitli değişiklikler yapılmış. Açıklandığında paylaşırız.

30 Kasım 2010 15:18

scelikkaya

mahzun hocama katılıyorum açıklandıkça göreceğiz....açıklanan maddeleri inceledim.... genelde 2010 yılı toplu görüşmelerinde kabul edilen maddelerden oluşuyor.... eğer incelediyseniz 2010 yılında yapılan toplu sözleşme maddelerinde 4/b'li diyanet personeline ek ders ücreti var.... ümidim odurki bu yasada çıksın.........

30 Kasım 2010 18:36

besiman
Kapalı

inş arkadaslar duyumlarınız için tesekkurler mesala kırtasiye parasını kadrolu hocalar aldı gule gule harcadılar bende alsaydım sınıfıma bilgisayar dusunuyordum ustunu tamamlayıp alcaktım hayırlısı bakalım biraz biraz biriktirdim arkaadslar oğretmenelrde alıyor ve okulda zaten her ihtiyac devlete ait o parayı harcıyorlar ama inanın paylasmak istemezdim ama kurranı kerimini alamayan ona bile para bulamayan oğrencim var şimdilik alabildigimi alıyorum hangi oğretmen oğrencisinin kitabını alıyor fotokopi cektiriyorum en az 5 lira onlira herneyse cebimden veriyorum bunları inanın marifet diye degil bir çok hocahanım aynı durumda benim kızmam kko kırtasiye parasını ne yapcak diyen kendini bilmezlere inanın kursun herşeyi bize bakıyor

30 Kasım 2010 18:38

besiman
Kapalı

arkadaslar aile yardımını evli olup eşi çalışan kko alcakmı

30 Kasım 2010 18:51

Mahzun_

aile yardımı eşi çalışmayanlar için verilir

01 Aralık 2010 08:28

scelikkaya

en son çıkan yasa taslağında ek dersler yok gibi bu iş en son bakanlar kurulu kararına kaldı ..... bimere yazdım cevap gelince açıklayacağım.......

01 Aralık 2010 17:03

_Amine_
Kapalı

yine eş dudumundan birşey yok..eşi özel sektörde olanlar(benim gibi)gidemeyecekler mi eslerinin yanına:((( kısacası tayin hakkımızı genişletsinler biraz..

02 Aralık 2010 12:29

K_@_R_T_@_L
Kapalı

teşkilat yasası zamları ne oldu arkadaşlar.. ayrıca bekarlara bişey yok mu? :)

02 Aralık 2010 22:31

mele.derwish

Torba kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0971.pdf

sayfa 99 daki 72. maddeden itibaren memurlar ile ilgili hükümleri içermektedir.

06 Ocak 2011 17:33

necip aytan

YA ARKADAŞIM ANLAMAK ISTEMIYORUM BEN YADA KIMSE ANLATMAK ISTEMIYOR BU SADECE NEDEN KİT SÖZLEŞMELI DIYOR BENI AYDINLATIN DUZ DIREK 657 MEMURLARIN HALI NE OLCAK KIMSE BIŞEY SOLEMIYCEKMI BIZ SENDIKALI DEYIL DE HARRANLIMIYIZ PEKI NASSIL SENDIKALI OLALIM VE 657 NE OLCAK SENDIKAYA GETSEK İŞTEN ATARIZ DIYORLAR YA BENI AYDINLATIN KAFAM KARIŞTI BIZ KIMIZ KIM

07 Ocak 2011 13:03

scelikkaya

sayın ebrar6660 ek ders bir ay sonra demiştin hala bir haber yok... acaba ek ders hakkında yeni bir duyun mu varmı araştırıp bize bilgi verirmisin?????????

11 Ocak 2011 15:45

faruk24

Arkadaşlar yasanın torba yasasının kabul edilen maddeleinde biz sözleşmelilerin aile yardımı henüz yok değil mi?

21 Ocak 2011 21:02

Bey@z_S@yf@

gncl

23 Ocak 2011 21:56

tual

arkadaşlar mart ayına kadar kesinleşir mi?

13 Şubat 2011 06:30

asisosyalci

arkadaşlar torba yasasını iyice inceledim.ama sadece sözleşleliler sendikalı olabilecek 3 ayda bir 45 lira alacaklaar falan filan var.eş yardımı damga vergisi muafiyeti göremedim.ne kadar sahtekarlar bunlar yaa.allah belalarını versin

13 Şubat 2011 11:37

ahmedsaidhoca

s.aleyküm bende bir arkadaştan duydum oda çok güvenilir yerden duymuş yani kaynağını bilmiyorum.memurlara 25 yılını dolduranlara emeklilik için yaşı dolanlara geçici bir kanunla zorunlu emeklilik geliyormuş,duyumu veya bilgisi olan varsa açıklasın eğer böyle birşey varsa bizler ve arkadan gelecekler için çok iyi olur.selametle

13 Şubat 2011 13:20

vekil_imamTS

asisosyalci yüzlerce kişi bunları görüyor biliyor yasada olduğunu aile yardımı ve damga vergisinin kaldırılmasını onlarca yüzlerce kişi görüyor okuyor biliyorda eğer sen hem iyice inceledim diyosun vede göremedim diyosun nerenler baktın inceledin çok merak ediyorum bu açık maddeleri görememek için 2 sebep olabilir 1.ya gözünde bir problem var senin 2.yada kafanda bir sorun var beyninde bir iki tahta eksikliğin var.başka trlü bir açıklama olamaz bunun üzerine.kardeşim sen ve senin gibiler bu yasaya bakmayın kardeşim incelemeyin.bakan,gören vede inceleyen kişileri takip edin onlara inanın vede martta maaşınızı aldığınız zaman oluşan farktan anlarsınız zaten başka ne denir buna bilemiyorum allaah allah ne tip insanlar var bu dünyada ya rabbim.............saygılar..................

13 Şubat 2011 13:49

faruk24

vekil imam kardeşim bende şu an sıkıntıya düştüm ya haber sitelerine bakıyorum tamamı kabul edildi diyor fakat bize ne aile yardımı ne 10 gün babalık izni ne de vergi muafiyeti yazıyor??

ne oldu çıkarıldı felan mı yoksa?

13 Şubat 2011 15:06

vekil_imamTS

hayır kardeşim çıkarıldığı falan yok kanunlaştı yasa cumhurbaşkanı onayı ilede yrürlüğe girecek ne sıkıntı ediyosunuz kardeşim.sabredin bekleyin allah allah.............saygılar............

Toplam 28 mesaj
ANKET
1 Mayıs sizce Taksim'de kutlanmalı mı?Grup Vizyon