Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler :
09 Şubat 2011 13:11  


torba yasasına bağlı 657 deki değişiklikler tbmm kabul edildi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Torba'daki 657 Düzenlemesi

MEMUR-SEN:Torba Kanun Tasarısı?nın 657 Sayılı DMK ile İlgili Bölümü TBMM Genel Kurulu?nda Kabul Edildi

Konfederasyonumuz Memur-Sen?in 2010 Yılı Toplu Gö- rüşme kazanımlarından olan ve Torba Yasa Tasarısı içinde yer alan hizmet sözleş- melerinden damga vergisinin alınmaması, sözleşmeli perso- nele aile yardımı verilmesi ve sendikalı memura üç ayda bir Toplu Sözleşme Primi öden- mesi ile devlet memurlarını yakından ilgilendiren sicil, disiplin, izinler gibi konularda önemli düzenlemeleri içeren bölüm TBMM Genel Kurulu?nda kabul edildi.

Sendikalı Memura 3 Ayda Bir 45 TL Toplu Görüşme Primi

TBMM?de kabul edilen toplu görüşme kazanımlarımızdan biri, sendikalı kamu çalışanına üç ayda bir ödenecek 45 TL?lik Toplu Sözleşme Primi. Sendikalı kamu çalışanları, yasanın Cumhurbaşkanı?nın onayının ardından Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte 15 Nisan 2011 tarihinde maaşlarına ek olarak 45 TL alacak.

Sözleşmeli Personel Aile Yardımı Alacak

2010 Yılı Toplu Görüşme kazanımı olan eşi çalışmayan sözleşmeli personele aile yardımı ile ilgili düzenleme de Meclis?te kabul edildi. Sözleşmeli personel, kadrolu memurların yararlandığı ve bugün itibariyle 113 TL olan aile yardımı hakkından yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yararlanmaya başlayacak.

Sözleşmeli Personel Damga Vergisi Ödemeyecek

Torba Kanun?da yer alan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden muaf tutulması hükmü TBMM Genel Kurulu?nda kabul edildi. Söz konusu yasa hükmü Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmeli personelin her yıl imzaladığı hizmet sözleşmesi nedeniyle ödemek zorunda kaldığı yaklaşık 150 TL cebinde kalacak. Bu yıl içerisinde sözleşmeli personel tarafından ödenen damga vergileri ise geriye dönük olarak ödenecek. Yasa?nın Resmi Gazete?de yayımlanması ile birlikte Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan dilekçe örneğinin kurumlara verilmesi ile bu yıl için ödenen damga vergileri de geri alınabilecek.

Aile Yardım Ödeneğinde Çocuk Sınırlaması Kaldırıldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 202. maddesindeki, ?Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez? hükmü kaldırılarak, çocuklar için ödenen aile yardımı ödeneğinde iki çocuk sınırlaması kaldırılmıştır.

2009 Yılı Toplu Görüşme sonucunda imzalanan Toplu Görüşme Tutanağı?na ekli I sayılı cetvelde yer verilmesine bağlı olarak, çocuk için yapılacak aile yardımına ilişkin iki çocuk sınırlaması 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kaldırılmıştı. Çocuk sayısı sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanun?da yapılarak, çocuk yardımının iki çocuk sınırlaması olmaksızın ödenmesi uygulaması kalıcı hale gelmektedir.

Sicil Notu Uygulaması Kaldırıldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun ilgili maddelerine göre her yıl verilen sicil notu ve sicil raporu uygulaması kaldırıldı. Sicil sistemi ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Disiplin Cezasına Konu Olan Bazı Hususlar Kaldırıldı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 125. maddesinin (c) bendine göre aylıktan kesme cezası gerektiren; ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek, toplu müracaat veya şikayet etmek gibi bazı fiil ve haller disiplin cezası kapsamından çıkarılmıştır.

Devlet memurlarının, görev mahallinde ikamet etme mecburiyetini ve ikamet ettikleri il hudutlarını ancak amirin izniyle terk edebileceklerini düzenleyen ek 20. madde yürürlükten kaldırılmaktadır. Bu hükmün yürürlükten kaldırılmasına paralel olarak, ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek şeklinde bir disiplin suçu oluşması mümkün olmadığından, bu fiilin suç olarak düzenlendiği hüküm de 657 sayılı Kanun?un 125. maddesi kapsamından çıkarılmıştır.

Kamu görevlileri sendikalarının anayasal ve yasal zemine kavuşmasıyla pratik bir değeri kalmayan ve esasen fiili bir anlam da ifade etmeyen toplu müracaat yasağının kaldırılması olumludur.

İzinlerde ve İzin Sürelerinde Bazı Değişiklikler Yapıldı

Doğum sırasında veya doğumdan sonra annenin ölümü halinde, anne için öngörülen izin sürelerinin memur olan baba tarafından kullanılması imkanı sağlandı.

Erkek memura, eşinin doğum yapması nedeniyle verilen izin 3 günden 10 güne çıkarıldı.

Evlilik ve ölüme dayalı mazeret izninin süresi 5 günden 7 güne çıkarılırken, ölüme dayalı mazeret izni kullanma hakkının kapsamına eşin anne, baba ve kardeşinin ölmesi durumu da eklendi.

Süt izni, doğum sonrası annelik izni bitim süresinden itibaren başlatılarak, ilk altı ay için 1.5 saatten 3 saate çıkarıldı.

Hizmet süresine dayalı olarak aylıksız izin talebinde bulunmak için gereken süre 10 yıldan 5 yıla indirilmekte ve aylıksız izin süresi de 6 aydan bir yıla çıkarılmaktadır. Diğer taraftan, bu izin süresini bir defada kullanma zorunluluğu bir yıllık aylıksız izin süresini ikiye bölerek en fazla iki defada kullanma imkânı sağlandı.

Disiplin Cezalarına İtiraz

12 Eylül 2010?da yapılan referandumla kabul edilen Anayasa Değişikliği ile memurun aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında olduğu gibi uyarı ve kınama cezalarında da yargıya başvurulması ile ilgili Anayasa?daki engel kaldırılmıştı. Torba Kanun Tasarısı?nın Genel Kurul?da kabul edilmesi ile de uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu açılmasıyla ilgili düzenlemeyle birlikte aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına da itiraz etme hakkı getirildi.

Aday Memurlara Disiplin Cezası Verilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 57. maddesinin değiştirilmesiyle, ?Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklif ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56?ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar? denilmiştir.

Bu değişiklikle birlikte, adaylık dönemi içerisinde de 657 sayılı Kanun?un ve yürütülen görevle ilgili özel disiplin kanunu hükümlerinin aday memurlar için de uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır. Daha somut bir ifadeyle, disiplin cezası yönüyle aday memurluk sıfatı söz konusu olmayacaktır. İzin hakkı, sendika üyesi olma hakkı gibi birçok konuda aday memur olmamak şartına yer veren 657 sayılı Kanun?da henüz devlet memurluğunu, kamu hizmetini, kamu kurumu anlayışını kavramamış ve bu konuda rehberlik yapılmamış olan aday memurlar hakkında disiplin cezası hükümlerinin öngörülmesi ve adaylık dönemi içerisinde disiplin cezası alınması halinde ilişiğin kesilmesi işleminin tesis edilmesi disiplin cezasına ilişkin uygulamalarla iş güvencesini tehdit etmektedir. Diğer taraftan, henüz devlet memurluğu sıfatına ve yürüteceği görevlerin niteliğine yönelik bir algıya sahip olmayan aday memurlar hakkında disiplin cezalarının çok rahatlıkla tesis edilmesinin söz konusu olabilecek olması nedeniyle, aday memurlar üzerinde keyfi, yersiz ve dayatmacı bir amir olgusunun oluşmasına fırsat verecektir.

Kamuya Özel Sektörden Üst Düzey Yönetici Atanması

Özel sektörden veya serbest olarak çalışanların -belli görevler açısından- memurluğa geçişini (kamuoyunda bilinen adıyla özelden kamuya transferini) kolaylaştıran hüküm ile memurluk görevlerine KPSS?ye tabi olmadan geçiş imkanı sağlanacağı kaygısı oluşturmak yanında, halen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların kariyer ve liyakat odaklı olarak üst görevlere yükselmesinde yaşanmakta olan sıkıntının da artmasına neden olacaktır.

Kamu personel sistemi içerisinde bulunan personel, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olmak suretiyle kariyer elde edebilirken, özel sektörde veya serbest olarak çalışanların müsteşarlık dâhil olmak üzere birçok üst düzey yöneticilik görevlerine doğrudan atanmasının önü açılmaktadır.

Bu düzenleme, halen kamu adına hizmet üreten mevcut kamu personelini, bulunduğu kadro ve göreve mahkûm ederken, kamuyla hiçbir bağı olmayan özel sektör çalışanlarını ve serbest çalışanları, kamuyu tanımadan kamu hizmetini yönetme makamına taşımak ve bu sayede kamu hizmetini, kabulü ve tahammülü mümkün olmayacak bir kaosa sürüklemek gibi istenmez ve engellenemez olumsuz sonuçları da beraberinde getirecektir.

Geçici Görevlendirme

?Kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığı?nın uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir? şeklindeki düzenlemeyle personelin re?sen geçici süreli görevlendirebileceğine ilişkin yetki, keyfi kullanıma ve mağduriyet oluşturmaya imkan sağlayan bir düzenlemedir.

ÖZELLİKLE BU KANUNDAN FAZLASIYLA HAKTAN FAYDALANACAK BİZ SÖZLEŞMELİ ARKADAŞLARA HAYIRLI UĞURLU OLSUN..............SAYGILAR.............

09 Şubat 2011 14:23

candost_234

hocam biz niye bulamıyoruz bu haberleri nereden öğrendiniz tbmmde kabul edildiğini memursenin sayfasındada yazmıyo lütfen bi açıklama yapar mısınız boşuna ümitlenmeyelim...

09 Şubat 2011 15:26

vekil_imamTS

CANDOST_234 KARDEŞİM KANUN YASALAŞTI DEMEDİM KİMSEDE DEMEDİ,BİLDİĞİNİZ GİBİ TORBA YASASI 223 MADDEDEN OLUŞMAKTADIR VEDE TBMM DE BU 223 MADDE 9 BÖLÜM HALİNDE GÖRÜŞÜLMEKTEDİR VEDE ŞU ANA KADAR TASARININ 6 BÖLÜMÜ GÖRŞÜLDÜ.BİZİMLE İLGİLİ YANİ BİZİ İLGİLENDİREN 657 DEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNGÖREN TASARININ 5.BÖLÜMÜ TBMM DEN GEÇTİ KABUL EDİLDİ.YANİ TOPLAM 152 MADDE YANİ 6 BÖLÜM SONA ERDİ GERİYE KALDI 3 BÖLÜM İŞTE BU 3 BÖLÜM GEÇTİĞİ ZAMAN TASARINN TÜMÜ GEÇİP YASALAŞMIŞ OLACAK UMARIM ANLAMIŞSINIZDIR.KISACASI TBMM DEN GEÇEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA YAPILOAN DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNGÖREN 5.BÖLÜMDÜR.

AYRICA YAYINLADIĞIM HABERİN KAYNAĞIDA AŞAĞIDADIR İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

http://www.memurlar.biz/haber/20110207/Torbadaki-657-Duzenlemesi.html

09 Şubat 2011 15:30

candost_234

çok teşekkür ederim hocam şimdi anladım peki bu değişiklikler şubat ayına yetişecek mi sizce bizden damga vergisi kesilmedi bu ay kesilecek dedi müftülük...

09 Şubat 2011 15:34

vekil_imamTS

ŞUBAT AYINA YETİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR,AYRICA DAMGA VERGİSİNİ ÖDESENİZ BİLE GERİ ALIRSINIZ MERAK ETMEYİN,BİZDE YATIRDIK KANUN YASALAŞSIN GERİ ALACAĞIZ İNŞALLAH...........SAYGILAR.............

09 Şubat 2011 15:42

kisasa_kisas_

vah vah ne büyük kazınımlar ya bu memur sen bukadar işi yapmışta bizim ek dersimizi niye torbaya koydurmuyor hadi koydurunda görelim memur senciler hadi gücünüz yeterse yapın bakalım ama malesef bu ufak işlerle bizi kandıramassınız bütün bu torbadakiler hepside memur snin başarısı gibi göstermeniz ayıp yani

09 Şubat 2011 16:06

scelikkaya

diyanet,sendikalar ve hele hele özellikle ek ders konusunda kesin ifadeler kullanarak bizi ümitlendiren hükümet yetkililerinde bizi dinleyecek hal bizim yazdıklarımızı okuyacak takat yok.......en azından şu bilgiyi isteme hakkımız var "NE OLDUDA SÖZ VERDİĞİNİZ EK DERS HALA ÇIKMADI.." lütfen buna cevap verin......

09 Şubat 2011 16:13

vekil_imamTS

ARKADAŞLAR O KADRDA NANKÖR OLMAYALIM LÜTFEN,EWET EK DERSTE ÇOK ÇOK ÖNEMLİ AMA ORTADA VAR OLAN BİZLER İÇİN YAPILAN KAZANIMLARIDA GÖRMEZLİKTEN GELEMEYİZ,YANİ AİLE VE ÇOCUK YARDIMI,DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI,DÜZENLEMEYLE YAPILACAK OLAN MESAİ VEDE HAFTA SONU TATİLLERİ GİBİ BUNLARDA ARKADAŞLAR KÇÜMSENMİYECEK DERECEDE DE DEĞİLLER YANİ BİRAZ İNSAFLI OLALIM ELEŞTİRİRKEN,EVET EKSİKLER YOK DEĞİL EK DERLER GİBİ AMA ESKİYE GÖRE DURUMUMUZ ÇOK ŞÜKÜR İYİDİR,EK DERSEDE GELİNCE İNANIYORUMKİ HAZİRANA YETİŞECEK BİR DÜZENLEME YAPILACAKTIR,ÇOĞUNUZ BUNA İNANMASADA,ÇÜNKİ NERDEEEEEEN NERYEDİYE BAKTIĞIMIZDA OLMAYACAKLAR OLDU DEMELİ BU NİYE OLMASINKİ ELEŞTİRİRKEN HÜKÜMETİ BİRAZCIK İNSAF SENDİKALARA GELİNCE DİYANET-SEN İÇİN YAPILANLARA SONUNA KADAR KATILIYORUM VEDE DESTEKLİYORUM ÇALIŞMALAR BAŞTAN AŞAĞIYA YALAN DOLUDUR,BEN DERİMKİ ARKADAŞLAR HÜKÜMETE GÜVENİN AMA BU DİYANET-SENE ASLA SİZ ANLADINIZ.................SAYGILAR..........

09 Şubat 2011 18:34

stinger42

vekil imamTS hocam tesekkür ediyorum hep hayırlı haberlerden bahsediyor sözleşmeli imam hatip forumunun lokomotiflik görevini yapıyosun inş hep böyle haberler verirsin

09 Şubat 2011 19:32

fora

allah razı olsun şu sendikalardan hükümetten fazla çalışıyor...hep bizim için mücadele ediyorlar...baksanıza sendikaların adından belli bizim için çalıştıkları...hiç biri -ben

demiyor -sen diyor...

diyanet b-sen

diva b-sen

diyanet vakıf b-sen

şu hükümet bizim sendikalar kadar çalışıverse,bide mütevazi oluverse memleket daha bi güzelleşir:D:D:D:D

09 Şubat 2011 22:12

tavlı

sendikalar sözleşmeli imamlara kadro verilmesi icin uğraşmıyo hükümet kadro vermedikten sonro cıkan kanunların hepsi boş arkadaşlar

09 Şubat 2011 22:56

yakupyakupoğulları

arkadaşlar burada sendika yakalakalığı yapmayın bunlar boştur

10 Şubat 2011 07:09

sahin42 emre

arkadaslar meclıs tutanaklarını ısteyın.sayın bakan faruk bey ne dedı.bu kanun(teskılat kanunu)sendikalaraın bır cay kasıgı kadar faydası yok.ha bu cıkan kanunda tamam memur sen olarak yanı egıtım ve saglık takı sendıka bırımlerı adamlar calıstı ve bız ADAMLARIN SIRTINDAN gecınıyor ve de soyle oldu boyle oldu dıyoruz.lutfen bana dıyanet sen savunmayın.alsınlar o zaman teskilat zammını,ek ders ucretını.malıye bakanı ne dıyor kanun gayet acık,dıyanet kendı ıc duzenlemesını yapar bıze bıldırı bız odemeyı yaparız.yada mahkemeye muracat eedıp anayasanın aynı ışi yapana eşit hak uygulanır esası gereği eşit haklardan faydalanılır.ee şimdi sayın sendıka savunucaları soyleyın bakalım el ınsaf.budıyanet 3 yılı askın bır suredır sözleşmeli çalıştırıyor.sendıkalar ne aldı ?

10 Şubat 2011 07:14

sahin42 emre

unutmadam sunda belırteyımbu konularda bımere ve sayın bakan faruk çeliğe attıgınız maıllerı kıme yonlendırıyorlar ve kım cevap verıyor.ben soyleyeyım bu dıyanetın ıc tuzuk ayarlaması oyuzden dıyanete yonlendırılıyorsunuz.vee dıyanetın o ustun sahsıyettekı sozlesmelı (kıt)olarak çalışan kısıler bu bakanlar kurulu kararı gerektırı dıyorlar

10 Şubat 2011 08:24

scelikkaya

ne diyelim sayın vekil imam inşaallah temenni ettiğin gibi ek dersler hazirana kadar olur.... ümidim yok ama.......

11 Şubat 2011 00:29

cancan can

kısasa kısas bak o dılını her yere cok uzatma burnunuda cok sokma menfate gelınce 1 numarasınız begenmıyosan uye olma sen devam et sendıkana mıllet bılyo o sendıkanın nasıl oldugunu benı konusturma o malum sendıkada takı sen ordansın ben ordan cektım hepseyı yalanla mılletı kandıryolar he takı hıc uye degılsın sana yalvaran yok zaten dua et maasına adamlar daha ne yapsın hamdolsun sen ısteyınce hemen heh oldu yanı mılletın aklı kendıne yetyo kardes eyv..................

11 Şubat 2011 00:32

cancan can

he hıc begenmıosan ıstıfa et sana kadar adam cok ımam olcak mıllet 500 mılyonla ev gecındıryo sukredelım arkadaslar zaten olacak olan olur sa

11 Şubat 2011 10:17

sufizm

gncl

11 Şubat 2011 13:30

pekdemir28

helal sana cancan yürrü be kim tutar seni

11 Şubat 2011 16:52

kisasa_kisas_

gncl

10 Temmuz 2011 15:57

lawyergm
Kapalı

gncl

Toplam 20 mesaj
Grup Vizyon