Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : sikayetetbutonu
02 Nisan 2007 18:51  


Kapalı
Uzman Erbaşların Memurluğa Geçişi.

Merhaba Arkadaslar;

Uzman Erbaşların Memurluk Kadrolarına Geçişi Hakkında Bilgisi Olan Arkadaşlar Bana Bu Konuda Yardım Ederse Çok Sevinirim.Eğer Konuyla İlgili Adresler Varsa Bu Başlık Altına Yazılırsada Ayrıyeten Menmun Olacağım.

Kpss Sınavına Girmeden Başvurma Hakkı Var mı?Bu Konuda da Bilgilerinizi Paylaşırsanız Sevinirim.

Saygılar..

02 Nisan 2007 20:12

ümit_gökçe

cok buyuk torpıller donuyor kardesım o işte mılletvekılı yada bakan tanıdıgın yoksa zor işin..kolay gelsın ayrıca bır haylıde para yedırmen gerekecek bazı yerlere...

02 Nisan 2007 22:59

sanal_gerçek

istifa sonrası dönüşler halen uygulamadaki Başbakanlık genelgesi ile durdurulmuştur.

Silahlı kuvvetler den sözleşmesini yenilemeyerek istifa etmiş sayılan ve fiili olarak azami 2 yıl( aday memurluk üst süresi kadar )hizmet eden Uzman Erbaşlar nitelikleri ile ilgili görevlere ve kamu kuruluşlarının koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına başvurma hakları vardır ama gerçekleşme si şu an mümkün değildir.Çünkü kamu kurumları ihtiyaçlarının tamamına yakınını Kamu personele seçme sınav sonuçlarına göre gerçekleştirmektedir.

Ayrıca uzman erbaşlar Adalet Bakanlığının zaman zaman sınırlı sayıda düzenlediği kendi isteğiyle görevinden çekilen Uzman Erbaşların infaz koruma memurluğuna açıktan atanmalarını sağlayan memur alımları mevcuttur.Ancak bu ve diğer haklardan yararlanmak için devlet memuru olabilme genel şartlarınıda sahip olmak gerekir .

Sonuç olarak bir mesleki eğitim sahibi iseniz aman dilemek yerine aklınızı çalıştırabilir ,kuvvetli bir iş yürütme potansiyeliniz var ise(torpil) veya şansınız olaki yaver giderse devlet memuru olabilmeniz mümkündür..

10 Nisan 2007 20:44

sitti1
Kapalı

06-06-2000 TARİHLİ RESMİ GAZETE VE KANUNLA YATAY GEÇİŞ VAR TÜM UZMAN ERBAŞLARIN DİKKATİNE

10 Nisan 2007 21:34

uzak62
Kapalı

Uzman Erbaşlıktan Memur Kadrolarına Geçiş Şekli

3269 sayılı Uzman Erbaşlar Kanununa tabi olarak istihdam edilenlerin naklen veya açıktan atama prosedürüyle memur kadrolarına nasıl geçebilecekleri konusunda artış gösteren sorular nedeniyle memurlar.net olarak bazı açıklamalarda bulunma gereği duyduk. Ayrıntılar için tıklayın.

15 Nisan 2003 00:00

Uzman Erbaşların devlet kadrolarına nasıl geçebileceği konusunda artış gösteren sorular nedeniyle 1999 yılında Devlet Personel Başkanlığınca bir Tebliğ yayınlanmıştır. Aşağıda bu Tebliğin tümü yer almaktadır. Ancak Tebliğin tam metnini vermeden önce bazı özet açıklamalar yapmak yararlı olacaktır.

1-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ?657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler? hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde diğer personel Kanunlarına tabi olanlar, kendi istekleri ile çekilmiş olmak kaydı ile, açıktan atama prosedürü çerçevesinde memur kadrolarına atanabilirler.

2-Uzman Erbaşların memur kadrolarına atanmaları bir zorunluluk değildir. Kamu kurumları ihtiyaç duyuyor ise kendi istekleri ile çekilmiş olan uzman erbaşları, koruma ve güvenlik kadrolarına veya kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atayabilirler.

3-Uzman Erbaşlar, koruma ve güvenlik kadrolarına veya kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara KPSS sınavına girmeden atanabilmektedirler. Ancak bunun için ilgili kurumun açıktan atama prosedürünü yerine getirmesi gerekmektedir. Açıktan atama izinleri ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kurumların bir veya bir kaçından izin alınarak gerçekleştirmektedir.

4-Bu düzenlemeden yararlanabilmek için, en az iki yıl (azami adaylık süresi) Uzman Erbaş olarak çalışmak gerekmektedir.

5- Uzman Erbaş Kadrolarından devletin memur kadrolarına nakil söz konusu değildir. Yukarıda bahis konusu edilen hususlar sadece kendi isteği ile çekilmiş olan Uzman Erbaşlara tanınmış olan bir konuya ilişkindir.

--------------------------------------------------------------------------------

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzan Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin TEBLİĞ

(Devlet Personel Başkanlığından) (6.06.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete)

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak istihdam edilen Uzman Erbaşların naklen veya açıktan atama yoluyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmalarına ilişkin olarak tereddüte düşüldüğü, ilgililer ve kamu kurum ve kuruluşlarından Başkanlığımıza vaki müracaatlardan anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında ?657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler? hükmü yer alırken, memurların bir kurumdan diğerine nakillerine ilişkin 74 üncü maddesinin son fıkrasında 217 sayılı Kanun Hükmüne Kararnamenin kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillere imkan sağlanmakta olup, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına ilişkin 2 nci maddesinin son fıkrasında askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personelin bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personel statüsünde işe alınacak personelle ilgili düzenlemelerin bulunduğu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personelin Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına geçişlerine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

Diğer taraftan, 6.12.1985 tarih ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan ?İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği?ne, 22.2.1999 tarih ve 23619 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle eklenen Ek 1 inci madde ile Yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında ilk defa Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet Memuru olarak atanacakların ?İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavı (DMS)?na girmeleri gerektiği belirtilirken, 17 Ekim 1999 23849 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından, 2000 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı?na ilişkin 14.10.1999 tarihli ve 99/13415 sayılı Kararname?nin eki Kararın 4 üncü maddesinde ?...İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği kapsamında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı?nca yapılacak sınavda başarılı olanlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı?nca yapılacak sınavda başarılı olanlardan,

Söz konusu yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı?nın izniyle açıktan personel alabilirler...? denilmektedir.

Buna göre,

1-3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre istihdam edilen Uzman Erbaşlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi bulunmaları sebebiyle diğer personel kanunlarına tabi herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanamayacaklardır.

2-3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarına istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışılmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere bağlı olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kuru ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.

3-3269 sayılı Kanuna tabi personelin Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki sözleşmeli personel pozisyonlarına sınavsız atanmalarına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu personel Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bağlı kuruluşların sözleşmeli personel pozisyonlarına sınavsız olarak atanamayacaklardır.

4-İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavına (DMS) katılarak başarılı olan Uzman Erbaşlar ancak söz konusu sınava ilişkin hükümler ile ilgili prosedür çerçevesinde bir kadro ve pozisyona atanabileceklerdir. (Bu fıkradaki DMS şimdi KPSS olarak anlaşılmalıdır.)

5- Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı, ilgili mevzuat uyarınca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılan merkezi sınava ilişkin prosedür hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkisinde bulunduğundan, daha önce Uzman Erbaş olarak çalışmış ve bu görevlerinden kendi istekleriyle ayrılmış olanların Devlet Personel Başkanlığınca herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna ait kadro ve pozisyonlara yerleştirilmeleri mümkün bulunmadığından ilgili kişilerin bu yöndeki Başkanlığımıza vaki başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlgili kurum ve kişilere tebliğ olunur.

10 Nisan 2007 21:53

uzak62
Kapalı

BELKI İŞİNİZE YARAR BIR SEY BULURSUNUZ ARKADASLAR..

10 Nisan 2007 22:19

sanal_gerçek

Yatay geçiş mümkün değil arkadaşlar uyararak söylüyorum genelge metninden bir şey çıkmaz.üstte belirtiğim seçeneklerden başka şansınız yok

10 Nisan 2007 22:27

FoRNoX

Arkadaşlar;

Aşağıdaki linkte Adalet Bakanlığının alımı var, incelerseniz belki yardımı olur.

http://ilan.memurlar.net/ilan/3456/

10 Nisan 2007 22:37

sanal_gerçek

Linkte infaz koruma memuru alımı ile ilgili ilan var.

Editöre teşekkürler.Umarım arkadaşlar ilgili olurlar.

25 Temmuz 2007 19:32

havan06

4. Sözleşmesini Fesheden Uzman Erbaşların Devlet Memurluğuna Alınmaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin son fıkrasında; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde ise; "Uzman erbaşlar 2 yıl süre ile sözleşme yaparak göreve başlarlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bunlardan istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri 1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6.6.2000 tarih ve 24071 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin 2000/2 No?lu Tebliğde; "3269 sayılı Kanuna göre Uzman Erbaş kadrolarında istihdam edilmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi de dikkate alınarak azami adaylık süresi kadar çalışmış ve kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olmak kaydıyla Uzman Erbaşların, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen sürelere tabi olmaksızın yürürlükteki Başbakanlık genelgeleri çerçevesinde açıktan atama izni alınması suretiyle aynı Kanunun 92 nci maddesine göre koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmaları hizmet ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır." denilmektedir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman erbaş olarak en az 2 yıl süreyle çalışmış olup, kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdam edilmek isteyenlerin, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak istihdamları; durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır.

25 Temmuz 2007 19:43

havan06

memuriyete gecmek zor zahmetlı ama ımkansız degıl .işte ben karsınızdayım.sorularınız ıçın yardım etmeye hazırım

31 Temmuz 2007 08:40

shaleyev
Yasaklı

babam zabıta memuru.su anda 1 ay içerisinde 20 ye yakın uzman çavuş gelmis.haberınız olsun.bu iş imkansız değıl

31 Temmuz 2007 08:43

shaleyev
Yasaklı

hepside hallerinden memnun.ama bana sorarsanız bir uzman çavusun tsk yı bırakması saçmalık...

06 Ağustos 2007 18:34

havan06

su anda cok tanıdıgım uzmanlıktan ayrılıp memur oldu sızde sansınız deneyın bence

12 Eylül 2007 14:27

yataygeçiş
Kapalı

FORUM ALANINDA YATAY GEÇİŞ İLE İLGİLİ BİR SAYFA OLUŞTURDUK YORUMLARINIZI BEKLİYORUM

14 Mart 2008 22:32

niptuck

ya arkadaslar gorundugu kadarıyla torpile gerek yok gıbı..cunku sınavsız direkt acıktan atamayla gecıs dıyor

16 Mart 2008 01:06

detailed
Yasaklı

Yıllarca emek harcanan personel istifayı başka kuruma geçişi düşünüyor burada bir aksaklık olduğu fikri kimsede oluşmadı mı?

19 Mart 2008 13:38

gazi74

arkadaşım bende sizingibiydim şu an gaziyim kanunu çıkarmışlar arkadaşlar kanunda bir şeyi gözden kaçırıyor kanunda derki kurum amirinin insiyatinde der oda zor uzman erbaşlar için yoksa k.k.k. sitesine girersen orda hepsi var sayıgılar şansın bol olsun

25 Mart 2008 12:48

netask
Kapalı

arkadaşlar ben 2 yıl uzman çavuşluk yapıp sözleşmemi feshettim. 6 aylık bir işsizlik sürecinden sonra hiç bir torpil olmadan bir kamu kurumunda koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuyla memur oldum. Şu anda da kadromu değiştirip memur kadrosuna atandım. Şansınız yolunda giderse ve en azından benim gibi 4.yıllık aöf mezunuysanız yüksek ihtimalle boşta kalmazsınız. Allah tüm Uzman arkadaşların yardımcısı olsun. İnsan yerine konmamak en kötü şey bu ülkede.

25 Mart 2008 13:04

netask
Kapalı

Arkadaşlar eski bir uzman erbaş olarak memurluğa geçiş yapacak 657 nin ilgili maddesinin kaldırılacağını duydum. Geçiş yapmak isteyen arkadaşların bunuda gözönüne almaları faydalı olacaktır. Ayrıca kötü niyetli kişilerinde bu konu üzerinden rant sağlama çabaları olduğuda bilinmelidir. Kimseye bu işi yapması için para yada herhangi bir menfaat verilmemelidir. Allah yolunuzu açık etsin

17 Nisan 2008 00:31

niptuck

UZMAN ERBAŞLAR

Uzman erbaşlar başvuru yapan en büyük grubu teşkil etmektedir. 657'nin 92. maddesinin son fıkrasına göre, görevinden kendi isteğiyle çekilen uzman erbaşlardan en az 2 yıl çalışmış olanlar diğer kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilebilmektedir. İstihdam uygulaması merkezi olarak yürütülmemektedir. Bu nedenle görevinden kendi isteğiyle çekilmiş olan ve en az 2 yıllık uzman erbaşlık yapan kişiler kurumlara tek tek yazılı olarak müracaat etmelidir. Ancak, belirtildiği üzere müracaatın değerlendirilmesi objektif kriterlere dayanmadığı için mutlaka bürokratik veya siyasi referanslara başvuru yapılmalıdır.

Toplam 29 mesaj