Editörler : asaygin
06 Mart 2005 21:46  


Yasaklı
md. yrd. sınavı(derlediğim sorular...1. bölüm)

İDARE HUKUKU

33-Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklığın denetimini kim yapar?
(Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu)

34-Hangisi kanunla kaldırılamaz?
(TRT)

35-İçişleri Bakanı müşterek kararname ile atanan memuru görevden alıyor? İşlem ne bakımdan sakattır?
(Yetki ve şekil kurallarına aykırılık)

36-Başbakanlık örgütünün 2. Derecede amiri kimdir?
(Başbakanlık Müsteşarı)

37-İlçe kurulması ve kaldırılmasında görüş bildiren kimdir?
(İl idare kurulu)

38-Belediye kurulmasında, kurulacak belediyenin gelirlerinin yeterli olup olamayacağı ve belediye kurulmasının gerekli olup olmayacağı konusunda görüş belirten kimdir?
(İl genel meclisi)

39-İlde mahalle kurulmasına karar veren kimdir?
(İl idare kurulu)

40-belediye bütçesini kim onaylar?
(Mahallin en büyük mülki amiri)

41-Belediye meclisinin toplantı süresini uzatmaya yetkili kimdir?
(Vali)

42-Köy muhtarının köy yararına olmayan kararını bozan kimdir?
(Kaymakam)

43-Hangisi köy ihtiyar meclisinin görevi değildir?
(Köy ile muhtar arasındaki uyuşmazlıkta köy tüzel kişiliğini temsil etmek)

44-Hangisi kamu malları ile ilgili doğru bir ifadedir?

45- 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediye Kanununa göre hangisi yanlış bir ifadedir?
(Toplam nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, bakanlar kurulu kararıyla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir)

46-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile yeni gelen hangisidir?
(Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak)

47-Büyükşehir belediye başkanı ile belediye meclisi arasındaki uyuşmazlık konusunda belediye meclisi ısrar ederse, başkan nereye başvurur?
(İdare mahkemesi)

48-İlde belediye başkanı meclisin kararına karşı itiraz ediyor. İtiraz kime yapılır? İtirazı kim karara bağlar?
(İçişleri Bakanlığına başvurulur. Kararı Danıştay verir)

49-Hangisi belediye başkanlığından düşme sebebi değildir?
(Herhangi bir suçtan dolayı 3 ay hapis cezası alma)

50-İlçede belediye başkanlığından düşen kişinin yerine yenisini seçtiren kimdir?
(Vali)

51-Hangisi il özel idaresinin görevi değildir?
(Kütüphane ve okuma salonları açmak)

52-Hangisi valinin başka bir kamu tüzel kişisinin temsilcisi olarak yaptığı bir iştir?
(İl daimi encümeninin toplantısına katılmak)

53-Hangisi yetki bakımından sakattır?
(Valinin kreş ve bakımevi açılması için ruhsat vermesi)

54-Belediye Botaş'a olan borcunu ödemiyor. Botaş da doğalgazı kesiyor. Bunun üzerine il?de grip salgını başlıyor. Vali bu durum üzerine Botaş'a doğalgazı dağıtmasını söylüyor. Botaş da doğalgazı vermeye başlıyor. İdare hangi yetkisine dayanarak bu kararı almıştır?
(Kamu düzenini korumak)

55-Hangisi il genel meclisinin fesih nedeni değildir?
(Meclisin kararında ısrar etmesi)

56-Hangisi idari sözleşmelerle ilgili doğru bir ifadedir?
(İki kamu idaresi idari sözleşme yapabilir)

57-Hangisi tahkimle ilgili yanlış bir ifadedir?
(Tüm tahkim yolu öngörülen sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabidir)

58-Hangisi idari vesayetle ilgili yanlış bir ifadedir?
(Sadece onama ya da onamama yetkisini içerir)

İNKILAP TARİHİ

137-Hangisi lozan'dan sonra gerçekleşmiştir?
(Boğazların boşaltılması)

138-Hangileri sakarya savaşının sonuçlarındandır?
(Türkiye'yi ilk kez batılı bir devletin tanıması ve güney cephesinin kapanması)

139-İngiltere'nin musul'u işgal etmesi hangisi ile terstir?
(Misak-ı milli)

140-Lozan'da 12 ada ve rodos kime verildi?
(İtalya)

141-Tüm yurttaki cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesini savunan hangisidir?
(Mmilli kongre cemiyeti)

142-Hangisi kütahya-eskişehir savaşı'nın sonucu değildir?
(M.Kemal'e gazilik ünvanının verilmesi)

143-Hangisi milli harekete karşı bir cemiyettir?
(Hürriyet ve itilaf)

144-Kronolojik sıralama sorusu...
(Öğretimin birleştirilmesi-Maarif teşkilatının kurulması-Harf inkılabı)

145-Kronolojik sıralama sorusu...
(Milletler cemiyeti'ne üyelik-Balkan antantı-Sadabat paktı)

146-Türkiye'yi montrö antlaşması yapmaya iten sebepler hangileridir?
(Boğazları güvende hissteme isteği ve 2. Dünya savaşı'nın yaklaşması)

147-Devletçilik ilk kez nerede geçti?
(1931'deki CHP kurultayı)

148-Hangileri 1921 anayasasının özelliklerindendir?
(Milletvekillerinin kendilerini seçenleri değil tüm milleti temsil etmeleri ve hatırlayamadığım bir şık. cevabı II-III olan şık doğru olacak)

149-Kars antlaşması soruldu...

150-Halifeliğin kaldırılmasını kim teklif etti?
(Milletvekilleri)

151-Çerkes ethem'in rolü olduğu olaylar hangileridir?
(İşgallerin önlenmesi-ayaklanmaların bastırılması)

152-1929 bunalımı ile ilgili bir soru vardı galiba.ithalat vergisi konuluyor gibisinden bir şık vardı.

ANAYASA

1- TBMM İçtüzüğü ile ilgili hangileri doğrudur?
2- Anayasada doğrudan düzenlenmeyen hak hangisidir?
-Bilgi edinme hakkı.
3- Anayasa Mahkemesinde iptal davası açma ile ilgili olay sorusu?
-Cumhurbaşkanı ,09.10.2004 tarihinde (şekle aykırılıktan 10 gün içinde açılır) bir bakanın kendi dışında iki oy kullanması ve 139 kişinin bu yolla temini nedeniyle iptal davası açabilir.(Zira bakanlar kendi dışında en fazla bir bakan vekaleten oy kullanabilirler.)
4- Kamu tüzel kişiliği olmayan kurum hangisidir?
-Emniyet Genel Müdürlüğü
5- Hangisi TBMM nin doğrudan çalışma ve iç düzenine ilişkin kararlarındandır?
-Bir milletvekilinin TBMM kararıyla geçici olarak 6 ay görevlendirilmesi (diğer seçenekler :hep yüce divana gönderme, güvensizlik oyu )
6- Hangisi hakimlik teminatı ile ilgili doğru bilgidir?
-Hakimler ve savcılar idari yönden adalet bakanlığına bağlıdır.
7- TBMM tarafından 3/5 çoğunluk ile alınan karar hangisidir?
-Genel af-özel af
8- Siyasi partiler hangisi ile ilgili bağlayıcı karar alamazlar?
-Meclis soruşturması
9- Bütçe ile ilgili hangisi doğrudur?
10-Yabancılardan maddi yardım alan siyasi parti hakkında hangi işlem yapılır?

-Temelli kapatılır


İDARE

1- Hangisi idari sözleşmedir?
-Telekomünikasyon kurumunun x şirketine cep telefonu işletmeciliği vermesine ilişkin özel hukuk sözleşmesi
2- Borcu ödemediği iddia edildiği için suyu kesilen kişi nerede dava açar?
-Adli yargı
3- Belediyenin doğalgaz bağlanması işlemine karşı dava nerede açılır?
-İptal davasıdır ve idari yargıda açılır (cevap yanlış olabilir)
4- Hangisi kamu görevlisi sendikalarına üye olabilir?
-Yüksek öğretim elemanları (üye olamayanlar:yök üyeleri)
5- Memurluğa alınmada ayrım yapılmaması hangi idari ilkenin sonucudur?
-Kanun önünde eşitlik
6- B hakkında bir atama kararı veriliyor.İdare bu işlemi geri alabilir mi?
-Alamaz dava açması gerekir
7- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ile ilgili bir soru?
8- Valinin disiplin cezası vermesi?

-Yetki tecavüzü
9- Dolaylı vergilerinin en yüksek payda alındığı ürünler hangileridir?
- Petrol ve doğalgaz ürünleri

GENEL KÜLTÜR
1) Vakayi hayriye nedir?
( Yeniceri ocaginin kaldirilmasi)

2) Uygurların yerleşik hayata gecmesi?
( hayvan ve toprak vergisi alinmasi)

3) Osmalının ilk ıslahat yaptığı alan?
(Askeri alan)

4) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında olmustur?
(Borclar kanunu icra iflas kanunu)

5) Asagiakilerden hangisi TBMM'ye karsi yapilan ayaklanmadir?
(Menemen)

6) Çok partili hayati geciktiren olay?
(Şeyh bedrettin)

7) Aşagidakilerden hangisi TBMM'ye karsi cikanlar icin yapilan olaylardir?
(Hiyaneti vataniyye ve istik mahkemeleri)

8) Asagidakilerden hangisi genel hukuk sorunlarini cozmek icin cikarilan kanundur?
(Medeni kanun)

9) Asagidakilerin hangisi devletciligin amacidir?
(Devlet cikarlarini korumak)

10) Asagidakilerden hangisi Osmanli zamanina kadar dayanmaktadir?
(Seramik cini)

11) Ataturk milliyetciligi ozelliklerinden degildir?
(Belli bir mezhebe ait olmak)

12) Eğitim oğretimin birlestirilmesiyle ilgili bi soru?

14) Lozanda konusulan kararlar?

15) Eski Türklerde yapilan eglence adi?
(Şölen)

16) Fransizlarla yapilan Ankara anlasmasının onemi?
(İtilaf devletleri arasindaki gorüs ayriligi)

17) Kronolojik siralama?
(Secme secilme hakki- Cumhurun yemini- Ataturk ilkelerinin anayasaya girmesi)

19) Osmanli hukuk sisteminin ozellikleri?
(Kadin erkek esitligi yok-bosanma hakki yok-iki kadin şahide bir erkek sahit oluşu)

2004 KPSS Sınavı Genel Kültür Soru ve Cevapları 10.07.2004

TARİH

1) Osmanlıda hangileri asker sayısının büyük bölümünü sağlamada ve devlet adamı yetiştirmede yarar sağlamıştır?
Devşirme ? İltizam - Müsadere
Cevap: Sadece Devşirme (İltizam: Vergi satışı, Müsadere: Ölenlerin malına el koyma)

2) Tanzimat Fermanı ile aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmamıştır?
Cevap: Devlet Yönetimi (Devlet Yönetimi sadece meşrutiyetlerle değişmiştir)

3) Bazı işletmelerin millileştirilmesi ... vs hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
Milliyetçilik ? Laiklik ? Devletçilik
Cevap: Devletçilik ve Milliyetçilik

4) Hangisi Cumhuriyetçilikle doğrudan ilgilidir?
Cevap: Halkçılık (Halkçılık Cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur)

5) Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükumetinin, TBMM ile Sivas kongresinde belirlenen dış politikayı uygulama konusunda anlaşması neyi gösterir?
Cevap: Manda ve Himayenin reddedildiğini

6) Fransa?nın Suriye?ye özerklik vermesiyle hangi sorun ortaya çıkmıştır?
Cevap: Hatay Sorunu

7) Atatürk?e Başkomutanlık yetkisini kim vermiştir?
Cevap: TBMM (Sakarya savaşı öncesinde meclis bütün yetkilerini üç aylığına ona devretmiştir)

8) II. Meşrutiyetin ilanında hangisi etkili olmuştur?
Cevap: İttihat ve Terakki Partisi

9) Türkiye 1932 yılında hangi uluslar arası kuruluşa üye olmuştur.
Cevap: Milletler Cemiyeti (İtalya ve Almanya?nın savaşçı tutumu üzerinde dünya barışına katkıda bulunmak üzere)

10) Külliyeler genellikle hangisinin çevresinde kurulmuştur.?
Cami ? Medrese - ....
Cevap: Medrese (Forumdan bir arkadaş bir kitaptan baktığını yazdı.)

11) Osmanlılarda ilk dış borç kimin döneminde alındı.
Cevap: Abdülmecit (Kırım savaşı sırasında (1854) İngilizlerden)

12) Kadının kararlarını hangisi değiştirir?
Cevap: Şeyhülislam (Kazasker sadece askeri davalara bakar)

13) Soyadı Kanunu hangi konularda kolaylıklar sağlamıştır.?
Sosyal ? Siyasal ? Ekonomik
Cevap: Sadece sosyal (Kitap öyle diyor yoruma açık olduğunu sanmıyorum.)

14) Hangileri Atatürk Döneminde açılmıştır?
Köy Enstitüleri ? Halk Evleri ? Millet Mektepleri
Cevap: Halk Evleri ve Mahalle Mektepleri (Forumdan bir arkadaş açılış tarihlerini verdi.)

15) Hangisi 1921 Anayasasında yapılan 1923 değişikliklerinden değildir?
Cevap: Devletin dini islamdır ibaresinin anayasadan çıkarılması (1928 yılında gerçekleştirilmiştir.)

16) Hangisi Lozan?dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmaya devam etmiştir?
Nüfus Mübadelesi ? Ege Adalarının silahsızlandırılması ? Tazminat sorunu
Cevap: Nüfus Mübadelesi ve Ege Adalarının silahsızlandırılması (Tazminat olarak biz Karaağaç?ı aldık ve hala bizde hiç sorun olmadı)

17) Konya hangilerine başkentlik yapmıştır?
Anadolu Selçuklular ? Büyük Selçuklular ? Karamanoğulları Beyliği
Cevap: Sadece Anadolu Selçuklular (İşte sınavın en baba sorusu Karamanoğullarının sadece bazı beyleri Konya?yı başkent olarak değil taht şehri olarak kullanmışlardır. İnternetten araştırdım. (www.dallog.com) Bu beyliğin başkenti Ermenek ve Larende (Eski Karaman) şehirleridir? Bu soruyu bende yanlış yaptım. Ama belki Ermenek Konya?nın eski ilçesi olduğu için doğru kabul edilir ama hiç sanmıyorum.)

18) I. Beş yıllık Kalkınma planı ne zaman uygulanmaya başlamıştır?
Cevap: 1934 (1933 yılında çıkmıştır. Atatürk?ün ölümüne kadar uygulanmıştır. Sonra ikinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanmış ama II. Dünya savaşı nedeniyle uygulananamamıştır.)

19) Hangileri Göktürkler Dönemine aittir?
Orhun Kitabeleri ? Manas Destanı ? Kabalasagun Anıtı
Cevap: Sadece Orhun Kitabeleri (Manas Kırgızlara aittir. Kabalasagunu hiç duymadım)

20) Fransa?nın Sakarya Savaşının ardından Ankara Antlaşmasını imzalaması neyi gösterir?
a. Türkiye?nin uluslararasında ilk defa tanındığını
b. İngilizlerin Yunanlılara yardım ettiğini
c. Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istediğini
Cevap: Fransa'nın TBMM ile iyi ilişkiler kurmak istediğini

21) Hangileri aşar vergisinin özelliklerindendir?
Gayri müslimlerden alınması ? Ürün üzerinden alınması ? Her bölgede farklı oranlarda alınması
Cevap: Sadece Ürün üzerinden alınması (Gayri müslimlerden cizye ve adını hatırlamadığım başka bir vergi alınırdı. Ayrıca Aşar arapça ?%10? demek bu durumda farklı oranlarda alınmışmıdır bilemem emin değilim. Net bilen varsa yazsın. )

22) Hangileri TBMM tarafından çıkarılmıştır?
Hıyanet-i Vataniye Kanunu ? Ağnam vergisinin artırılması hakkında kanun ? Tekalif-i Milliye emirleri
Cevap: Bence Sadece Hıyanet-i Vataniyye Kanunu olacak. (Tekalif-i Milliye emirlerini Atatürk başkomutanlık yetkisine dayanarak kendisi çıkarttı ve Ağnam vergisi bildiğim kadarıyla sadece Osmanlıya ait bir vergi ve Aşar?ı kaldıran Atatürk heralde Ağnamın artırılmasına izin vermezdi diye düşündüm.)

23) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Antantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?
Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması ? Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi - ?? Hatırlayamıyorum

24) Hangileri halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur?
Saltanatın kaldırılması - Menemen Olayı - Cumhuriyetin ilanı
Cevap: Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı (Menemen olayı 1930 yıllarında olmuştur. Halifelik 1924'te kaldırıldı? Cumhuriyetin ilanından sonra rejim için tehlike olduğu için halifelik kaldırıldı.)

23) Hangileri II. Dünya savaşının çıkmasıyla sona eren Balkan Antantının amacına ulaşamamasının sebeplerindendir?
Bu antantın sadece komşu birkaç ülke arasında yapılmış olması ? Savaşın bütün dengeleri alt üst etmesi ? Boğazların Türk Egemenliğine Geçmesi
Cevap: ?

24) Hangileri Eski Türk devletlerinde, devlet meselelerinin karara bağlandığı kurumlardandır?
İl- Kurultay ? Toy
Cevap: Kurultay ? Toy (Eminim kitaba tekrar baktım)

25) ?Türkiye?deki azınlıklara komşu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir? kararı ile ne yapılmıştır?
Cevap: Azınlıklara hak vermede eşitlik temel alınmıştır.

26) Hangisi halifeliğin kaldırılmasında etkili olmuştur.
Saltanatın kaldırılması ? Menemen olayı ? Cumhuriyetin ilan edilmesi
Cevap: Saltanatın kaldırılması ? Cumhuriyetin ilan edilmesi

27) Hangileri seçimlere katılımı artırmak için yapılmıştır?
Kadınlara siyasal haklar verilmesi ? Oy kullanmayanlara ceza verilmesi ? Unuttum
Cevap: 3 tanesi doğruydu

28) Saltanatın kaldırılması hangisiyle ilgilidir?
Cevap: Ulusal Egemenlik

29) Lozan Antlaşmasına göre hangileri nüfus mübadelesinin dışında bırakılmıştır?
Cevap: Selanik ve Gümülcine?deki Türkler ? İstanbuldaki Rumlar

30) Hangileri Avrupayla ticari ilişkilerimizi düzenlemek için yapılmıştır?
Cevap: Hafta sonu tatilinin değiştirilmesi ? Miladi Takvim ? Ölçü ve Saat


VATANDAŞLIK BİLGİSİ SORULARI

1) TBMM tatildeyken TSK?nın kullanılmasına kim karar verir?
Cevap: Cumhurbaşkanı

2) Belediye başkan adayının adaylığını kim onaylar?
Cevap: YSK

3) Hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden değildir?
Cevap: Kanun değişikliklerini halkoyuna sunmak (Sadece anayasa değişikliklerini belli durumlarda halkoyuna sunabilir)

4) Bir bakana kim vakalet eder?
Cevap: Başka bir bakan (Bir bakan en fazla bir bakana vekalet edebilir.)

5) Hangisi 1982 anayasasının özelliklerindendir?
Cevap: Hükumetin TBMM?ye karşı sorumlu olması

6) Türkiye hangisinin yargı kararlarının bağlayıcılığını kabul etmiştir?
Cevap: AİHM

7) Hangisi olanüstü hal, sıkıyönetim vb. hallerde bile sınırlamaz?
Cevap: Vicdan hürriyeti

8) Dilekçe hakkı nedir?
Cevap: Vatandaşların veya belli konularda yabancıların yetkili makamlara ve TBMM?ye dilekçe sunarak cevap alma hakkına sahip olması.

9) Ara seçim nedir?
Cevap: İki genel seçim arasında boşalan milletvekillikleri için yapılan seçimdir. Anayasaya göre genel seçimlerden 30 geçmeden ve 1 yıl kala yapılmaz. Ancak TBMM üyeliklerinin %5'inin boşalması durumunda derhal ara seçime gidilir.


COĞRAFYA SORULARI

1) Aşağıdaki bölümlerden hangisinde en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?
Cevap: Yukarı Murat ? Van Bölümü (Bu bölümde şiddetli karasal iklim görülür)

2) Verilen demiryolu haritasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: Demiryolları bütün komşularımızla olan sınırlarımıza kadar ulaşır (Haritada ulaşmıyordu)

3) Hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?
a. Kuzayden güneye doğru yükselti azalır
b. Nüfus dağılışı dengelidir
Cevap: B (Nüfus dağılışı dengeli değildir. Yükselti ise kuzeyden güneye doğru gerçekten azalıyormuş. Kuzeyde=Diyarbakır: 660 ? Adıyaman: 669 Güneyde: Şanlıurfa: 600)

4) Pamuk ve tütün en çok hangi bölgede yetişir?
Cevap: Ege Bölgesi (Pamuk %42 ? Tütün %61)

5) Marmara Bölgesi hangi alanda ekonomimize en az katkıyı sağlamaktadır.
Cevap: Hidroelektrik enerjisi üretiminde (Baraj neredeyse yoktur. En az üreten en çok tüketen bölgemizdir)

6) Ürgüp, Göreme ve Avanostaki taşların türü nedir?
Cevap: Volkanik Tüf

7) Hangisi Ege Bölgesindeki delta ovalarının özelliklerinden değildir?
Cevap: Kıyılarında büyük göller vardır. (Delta ovalarının kıyılarında göl yoktur)

8) Verilen nüfusla ilgili grafikten hangisine ulaşılamaz?
Cevap: Nüfus yoğunluğu

9) Ege Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ürün çeşidi açısından farklılıklar fazla görülmemesine rağmen Doğu Karadenizde böyle değildir? Bunun sebebi nedir?
Cevap: Dağların uzanış yönü

10) Doğal yöntemlerle küçükbaş hayvancılık yapılan iki yerin ortak özelliği hangisidir?
Cevap: Doğal bitki örtüsü

11) Aşağıdaki akarsulardan hangisi yakınında sanayi bulunmaması nedeniyle daha temizdir?
Cevap: Zap

12) Türkiye?ye gelen turistler neden hava yolunu seçer?
Cevap: Daha kısa sürdüğü için.

13) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede sanayinin gelişmiş olduğunu kanıtlar?
Cevap: Enerji tüketiminin fazla olması (Nüfus başka nedenlerlede oluşabilir. Türkiye?de nüfus sadece sanayinin yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmamıştır.)

14) Türkiyenin iki ucu arasındaki 76 dakikalık zaman farkı hangisiyle açıklanabilir?
Cevap: Meridyen sayısı

15) Hangileri yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğinde etkilidir?
Denize uzaklık ? Yer şekilleri ? Unuttum

16) Dış ticaret açığını kapatmak için hangisi yapılmaz.
Cevap: Dış alımı artırmak

2004 yılı Kaymakamlık Sınav Soru ve Cevapları

) İşkence ve Kötü muamele ile ilgili olmayan hangisi?
C: 6 ay içinde sonuçlandırılmalıdır

2) Aşağıdakilerden hangisi (Suç ve cezalarla ilgili) açıkca Anayasa'ya aykırı olur?
C: ?

3) AB uyum yasalarına göre düzenlenmeyen?
C: MGK'nın salt çoğunlukla karar alması (Diğer şıklarda başbakan yardımcılarının Adalet bakanın MGK'ye katılması falan vardı.)

4) MGK sekreteri nasıl atanır?
C: Başbakan+ Cumhurbaşkanı

5) Yüksek Denetleme Kurulunun görevi olmayan?
C: Soruşturma yapmak

6) Tüzel kişiliği olan?
C: TMSF

7) Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşudur?
Emniyet Genel Müdürlüğü

8) B.İ.M. itiraz üzerine bakamayacağı davalar
C: Valinin memurlar hakkında vereceği aylıktan kesme cezası

9) Demokrasi için hangisi gerekmez?
C: Devlet Başkanını halkın seçmesi

10) AB sürecinde hangi mahkeme kuruldu?
C: Aile mahkemesi

11) İdare özel alacaklarını nasıl icra eder?
C:

12) Hangisi kamu hizmetlerinin Süreklilik ilkesi doğrultusuyla alakalıdır?
C: ?

13) İdari yargı takdir yetkisinde hangisini denetleyemez?
C: İhtiyaca göre

14) 2004 için öngürülenlerden olmayan?
C: Cari işlemlerin 3.7 Milyar Dolar olduğu şık.

15) Belediye encümenin görevi
C: Menkul malları satmak

16) BDDK'nın özelliği?
C: Tüzel kişiliği vardır

17) Kaymakamın soruşturma izni vermesi halinde itiraz nereye yapılır
C: 10 gün içinde Bölge İdare mahkemesine

18) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma kanunun getirdiği değişikliklerdendir?
C:

19) 24-61-82 Anayasasının ortak hükümlerinden olmayan hangisidir?
C: Dışarıdan bakan atanabilmesi

20) Yürütmeye görevinin yanısıra yetki olarakda verilmesinin sonucu nedir?
C: Cumhurbaşkanlığı kararnmesi

21) Genelkurmay Başkanını atamaya teklif etme yetkisi hangisindedir?
C: Bakanlar kurulu

22) TBMM Genel Kurulunun hangi oylamasında olumsuz oyların sayılır ve mutlak çoğunluk esas alınır?
C: Bakanlar kurulu veya bir bakanın düşürülmesinde

23) Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili olmayan görevi hangisifdir?
C:

24) Güvenoyunun nasıl bir işlevi vardır?
C:

25) Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerinden değildir?
C: ?

26) Seçimlerle ilgili olarak doğrudur?
C: Genel seçimden 1 yıl geçmedikçe genel seçim yapılamaz

27) Sıkıyönetim komutanının yapamayacağı işlerdendir?
C: Emekliye sevk işlemi

28) Kurumların iç işlerini düzenlenmesiyle ilgili çıkarılan metinlere ne dir?
C: Genelge

29) AB uyum sürecinde kurulan mahkeme hangisidir?
C: Aile mahkemeleri

30) Anayasa mahkemesi, hangi davalara dosya üzerinden bakamaz?
C: Yüce divan sıfatıyla baktığı davalar

31) Sayıştay üyelerini kim seçer?
C: TBMM

32) Yüksek seçim kurulu üyleri nasıl seçilir?
C: Yargıtay ve danıştay genel kurulları

33) Aşağıdakilerden hangisi kesin hesap kanun tasarısı ile ilgili olarak doğrudur?
C: Genel uygunluk bildiriminin TBMM'ye verilmesinin o yıla ait sonuçlandırılmamış hesap yargılanmasının sonuçlandığı manasına gelmeyeceği

34) Kamu yararı kararı almaya il genel meclisinde kim yetkilidir?
C: İl daimi encümeni

35) Belediyelere kamu ihtiyazı yetkisini vermeye kim yetkilidir?
C:

36) Bayındırlık hizmeti nasıl bir kamu hizmetidir?
C:

37) Köy ihtiyar heyetinin yetkisi olmadığı konu hangisidir?
C: Mecburi işlerin zorunlu hale getirilmesi

38) Kamu hizmetinin sürekli ve düzenli olması ilkesinin bir uzantısıdır?
C: imprevizyon

39) Danıştay ile merkezi idare arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenir?
C:

40) Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın tetkileriyle ilgilidir?
C: Genel emirler çıkaramazlar

41) İl idare kurulu üyelerinden olmayan hangisidir?
C: İl çevre müdürü

42) Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin görevlerinden değildir?
C:

43) İl özel idaresi bütçesi nasıl yürürlüğe girer?
C: İçişleri Bakanı onayıyla

44) Hangisinin üyeleri seçimle gelmez?
C: İl idare kurulu

45) Büyükşehir belediyesi genel sekreterini kim atar?
C: İçişleri bakanı

46) Büyükşehir ve İlçe belediyeleri arasındaki uyuşmazlıkta ilk başvurulacak yer neresidir?
C:10 gün içinde vali

47) Belediye kurulacak yerlerde gelirlerin giderleri karşılamaya yetip yetmeyeceği konusunda karak verecek merci neresidir?
C: İl genel meclisi

48) Kademe ilerlemesi cezası alan memur hangi göreve yapamaz?
- Büyükelçilik
- Valilik.
- Müsteşarlık
- Kaymaklık
- Genel müd yardımcılığı
(Bu soruya ilişkin memurlar.net'in notu: 657 sayılı Kanunun 132'inci maddesinde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cazasını alanların atanamayacağı görevler şu şekilde sıralanmıştır: Valilik, büyükelçilik, müşteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı)

49) Belediyenin seçilmiş organlarının görevlerini sona erdirmede yetkili olan merci neresidir?
C:

50) Hangisi Büyükşehir değildir?
C: Trabzon

51) Hangisi yeni Kamu İhale Kanununda öngörülmeyen bir ihale usulüdür?
C: Artırma ve eksiltme

52) Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakabileceği davadır?
C:

53) Görevden alınan Başbakanlık Müşaviri nereye dava açar?
C: Başbakanca alınan kararlar Danıştay'ın görev alanından 2000'de çıkarıldığı için genel yetki kuralına göre idare mahkemesi olmalıydı.

54) Tapu'daki kayıt yanlışlığından ötürü kat maliki hangi yargı merciinde dava açabilir?
C: Hukuk mahkemeleri

55) Aşağıdakilerden hangisi memura verilen bir disiplin cezasıdır?
C:

56) İdari yargıda hangi kararlara karşı temyize gidilemez?
C:

57) Aşağıdakilerden hangisi mahallenin özelliklerinden değildir?
C:

58) Cumhurbaşkanı aşağıdaki durumlardan hangisinde kurumların göstereceği üç aday yerine doğrudan doğruya kendi seçebilir?
- Yargıtay
- Danıştay
- Askeri yüksek idare mahkemesi

59) İdarenin takdir yetkisini kulanırkan idari yargı yerlerince denetlemeyecek konu aşağıdakilerden hangisidir?
- Hizmetin gerekleri
- Takdir yetkisini objektif denetimi mümkündür
- Kamu yararına uygun kulanılıp kulanılmadığı
-İhtiyaç

60) Toplantı gösteri yürüyüşü kanunu ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
C: Suç işlenmesi ile ilgili açık ve yakın bir tehlike bulanması halinde ertelenebilir

61) Hakimler ve savcılar yüksek kurulunu yapısı ile ilgili bir soru
- Kurul başkanı Adalet Bakanıdır ve Müsteşarda doğal üyesidir

62) Devletin dinin islam olduğu ibaresi ne zaman anayasadan çıkarılmuştır?
C:

63) Hangisi kamu alacağı değildir?
C: Sebepsiz zenginleşme olacaktı

64) Gözaltı süresi kaç gündür?
C: 4 gün

65) Uyum Yasalarında kaldırılan hangisidir?
C: TMK Madde 8

66) İl genel meclisinin feshine kim karar verir?
C: Danıştay

67) Soruşturma iznine karşı ne yapılır?
C: 10 gün içinde bölge idare mahk basvurabilir

68) AB'ye uyum paketi kaç tanedir?
C: 7

69 ) Güvenoyunun anlamı
C: Göreve devamın uygun görülmesi (zira cum bask.ataması ile bak kur.göreve baslamıştır )

2003 KPPS-A GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

1- Aşağıdakilerden hangileri Türkiye?nin Londra barış konferansına katılma amaçları arasında yer alır?
a) İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanmak
b) TBMM?yi karşı ülkelere muhatap kabul ettirmek
c) Türkiye?nin tanıtımını yapmak

2- Hangi uygulama haksız unvan, lakap elde etmeyi önleyici tedbir amacıyla çıkarılmıştır?
C: Soyadı kanunu

3- Hangi durumda cumhurbaşkanı milletvekili seçimlerini yenileyemez?
a) Hükümet düştükten sonra 45 gün içinde yeni hükümet kurulamaması durumunda
b) Başbakanın yüce divanda yargılanıp ceza alması halinde
c) Yüksek sayıda milletvekilinin partisinden istifa etmesi durumunda
d) TBMM istediği zaman seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

4- Hangileri Atatürk döneminde gerçekleşmiştir?
a) Nato'ya giriş
b) Birleşmiş milletlere giriş
c) Kellog paktı

5- Grafiklerde 1997 yılında Doğu Karadeniz bölgesinde yetiştirilen ürünlerin Türkiye üretimine oranı verilmiştir. Buna göre verilenler hangi şekilde sıralanmalıdır?
I) Çay
II) Fındık
III) Mısır

6- Ağustos 2003 verilerine göre Türkiye?de gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi ekonominin iyileştiğine işaret değildir?
a) İşsizliğin azalması
b) Enflasyonun düşmesi
c) Döviz kurlarındaki istikrar

7- Türkiye'de ilk kalkınma planı kaç yılında yapılan anayasa değişikliğinde yer almaktadır?
a) 1923
b) 1925
c) 1934
d) 1921
e) 1930

8- Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz bölgesinde dağların kıyıya paralel uzanmasının sonuçlarından biri değildir?
a) iç bölgelere ulaşım zordur
b) iklim farklılığı görülür
c) tarım ürünlerinde çeşitlilik görülür.
d) yeraltı kaynaklarında farklılıklar vardır
e) yağışlar da farklılıklar vardır

9- Heyelan göllerinin tanımı şu şekildedir: ....
Bu verilere göre heyelan göllerinin Türkiye?de hangi bölgede olması beklenir?

a) Dicle
b) Doğu Karadeniz
c) Konya
d) ?

10- Aşağıdaki limanlarımızdan hangisi nispeten daha az işletilmektedir?
a) İstanbul
b) İzmir
c) Mersin
d) İskenderun
e) Bandırma

11- Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu bölgesinde nüfusun az olmasının nedenleri arasında yer almaz?
a) Ulaşım olanaklarının zor olması
b) İklim şartlarının zor olması
c) ?
d) ?
e) ?

12- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında direkt olarak ilişki kurduğumuz ülkelerdendir?
a) Afganistan
b) Suriye
c) Irak
d) Rusya
e) İngiltere

13- ILO hangi üst kuruluşa bağlı olarak çalışmaktadır?
a) Dünya Bankası
b) Dünya ticaret örgütü
c) Birlesmis Milletler

14- İç Batı Anadolu?da en az hangisinin yapılması beklenir?
a) Hayvancılık
b) Turfanda sebzecelik
c) Küçükbaş hayvancılık

15- Kurtuluş savaşı döneminde milliyetçilik düşüncesinin ağırlık kazandığı kongre?
a) Sivas
b) Amasya görüşmeleri.
c) Erzurum
d) Amasya geneldesi
e) Bilecik kongresi

16- Türkiye?deki endüstri kollarından hangisi diğerlerine nazaran daha fazla üretim yapmaktadır?
a) Otomotiv
b) Dokuma
c) Çimento
d) Şeker

17- 2003 yılı içerisinde gündeme gelen Türk lirasından altı sıfır atılma düşüncesinde yetkili son merci hangisidir?
a) Merkez Bankası
b) TBMM
c) Hazine
d) ?
e) ?

18- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Başbakanlığa bağlı değildir?
a) Diyanet İşleri Başkanlığı
b) Devlet Planlama Teşkilatı
c) RTÜK
d) ?

19- Cumhurbaşkanınca hükümeti kurmakla görevlendirilen kişi hangi özelliği mutlaka taşımalıdır?
a) Milletvekili olma
b) Yükseköğrenim mezunu olma
c) 40 yaşını aşmış olma
d) En çok oy alan partinin baskani olmak
e) ?

20- Türkiye?nin milletler cemiyeti?ne aday gösterilmesi hangi olayın ardından gerçekleşmiştir?
a) Sadabat paktının kurulması
b) Balkan antantındaki başarısı
c) Boğazlar sorunun çözüme kavuşması
d) Italyanin habesistana saldirmasi.
e) ?

21- Musul?un Irak?a bırakılması hangi nedenlerden ileri gelmektedir?
a) Petrol?ün o dönem içerisinde önemli bir güç haline gelmesi
b) Diyarbakır'da Şeyh Sait ayaklanmasının cıkması
c) ?

22- Hangi anayasamız ilk kez referanduma sunulmuştur?
a) 1921
b) 1924
c) 1961
d) 1982
e) ?

23- 1923 yılı içerisinde Anayasa'da yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?
â) Milletvekili sayısı
b) Devletin adı
c) ?

24- Aşağıda verilen platolardan hangisinin yapıca diğerlerinden farklı olması beklenir?
a) Haymana
b) Obruk
c) Cihanbeyli
e) Şanlıurfa
e) Ardahan

25. Orta Asya'da Hun'larla ilgili yapilan kazi çalismalarinda mumyalanmis cesetler, at iskeletleri ve halilar bulunmustur. Tüm bunlar hunlarla ilgili olarak :
I. Ahiret hayatinin varligina
II. Yerlesik hayata geçtiklerine
III. Dokuma ürünleri kullandiklarina
Yukardaki seçeneklerden hangisi dogrudur?

26. Orhun abideleri ile ilgili olarak asagidakilerden hangisi dogrudur?
I- Ilk siyasi yapitimiz
II- Türk tarihi ile ilgili bilgi verdikleri
III- Ilk yazili türk kaynaklari olduklari.

27.Asagidakilerden hangisi selçuklular döneminde denizcilik yapmistir?
a) Çaka bey
b) Atsiz,
c) Artuk bey.

28. Asagilardakilerden hangisi XIX. yy Osmanli eserlerinden degildir?
a) Topkapi sarayi (Dogru cevap)
b) Beylerbeyi

29. Lale devrinde asagidaki gelismelerden hangisi olmustur?
a) Avrupada elçilikler açilmistir.
b) Batı tarzından örnekler alınması 

30. Osmanlida ulema asagidaki alanlarin hangisiyle ilgilenmistir?
a) Din ve egitim
b) ?

31. Türklerin ilk kez katliama ugradiklari asagidaki hangi belgede yer almistir?
a) Amiral bristol
b) ?

32. Ali Galip olayı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Sivas kongresinin toplanmasi ile
b) ?

33. Cumhuriyetin ilaniyla asagidakilerden hangileri saglanmistir?
a) Devletin sekli degismis, hükümet kurma sekli
b) ?

34. Dinin siyasete alet edilmesi asagidakilerden hangisi ile sona ermistir?
a) Halifeligin kaldirilmasi
b)?

35. II.Inönü savasi asağıdakilerden olaylardan hangisine etki etmemistir?
a) Ingilizlerin yunanlardan destegi çekmesine
b)Çerkez Ethem Ayaklanması

36. Mustafa Kemal baskomutanligi hangi olay sonucunda devr almistir?
a)Ordunun sakaryanin dogusuna çekilmesi
b)?

37. Lozanda asagidakilerden olaylardan hangisi gerçeklesmemistir?
a) Yunandan karaagaç alinmistir.
b) ?

38. Teslilati Esasiye ile asagidakilerden hangisi gerçeklesmistir?
a) Ilk anayasa
b)?

39. "Din elden gidiyor" diyerek cumhuriyeti yikmaya çalisan parti hangisidir?
a) Ter. cum. firkasi
b)Serbest Cumhuriyet Fırkası

40. Lozanda azinliklarin vatandas olarak kabul edilmelerinin sebebi nedir?
a)Ayricalikli gruplara son vermek
b)?

41. Atatürkün egitimle ilgili sözü ne anlama gelir?
a) Bagimsizligi saglamak için
b)?

42. Tevhidi tedrisat asagidakilerden hangisini kaldirmistir?
a) Medreseleri
b)?

43.Asagidakilerden hangileri kültür birligini saglamaya yöneliktir?
I-Türk dil kurumu,
II- Okullarin MEB'e baglanmasi

44. Hangisi Dogu Anadolu Bölgesinin hidroelektrik potansiyelinin fazla olmasinin nedenlerinden biri degildir?

 

45. Asagidakilerden hangisi Atatürk döneminde olmustur?
a) Millet mektepleri ve demiryollari yapimi
b) ?

46. Dogu Karadenizin'in az nufuslanmasinda asagidakilerden hangisini katkisi yoktur?
a) Toprak türlerinin çesitli olmasi
b)?

47. Cumhuriyet döneminde ilk iktisat kongresi hangi tarihte toplanmıştır?
a) 1923
b) 1934
c)?

48. Iç Bati Anadolu asagidakilerden hangisinde etkisi yoktur?
a)Tufanda sebzeciligi
b)?

49. Asagidakilerden hangisi dis göçün sebelerinden degildir?
a) Yaşlı nüfusun fazla olması
b)?

50. Aşağıdakilerden ürünlerden hangisinin rezervi daha çoktur?
a) Krom
b) Taskömürü
c) Petrol
d) Kükürt
e) Civa

51. Devlet Denetleme Kurumu asagidakilerden hangisini denetleyemez?
a) Yargı
b)YÖK

52. Para piyasasinda hukukilik denetimi yapmayan kurum hangisidir?
a) Devlet denetleme kurumu
b)?

53. Turizmin gelismesine hangisinin katkisi olmaz?
a) Sadece yerli turizm firmalarinin faaliyetine destek verilmesi
b) Tarihi yerlerin tanıtımı

54. Anayasa mahkemesi hangisini yapmaz?
a)Kapattigi bir partinin yeniden açilmasina izin vermek
b)?

55. 1997 yilinda sirasiyla en çok üretilen ürünler hangisidir?

56. Buğday neden Dogu anadolu'da yetisemez?
a) Güneşli gün sayısının az olması
b) Donlu günlerin fazlaligindan
c) Yıllık sıcaklık ortalamasının düşüklüğü

57. Hagisi dogrudan seçimle isbasina gelmez?
a) Il Genel Meclisi
b) Büyüksehir belediye meclisi
c) Muhtar
d) Muhtar azaları

58. Asagidakilerden hangisi seçimde oy kullanamaz?
a) Hakimler,
b) Askeri ögrenciler
c) YSK üyeleri
d) Astsubaylar
e) Cezaevinde bulunan tutuklular

59. Sulama sonucu hangi kazanım sağlanmaz?
a) Nadasa bırakılan alanların azalması
b) ?

60. Ülkemizde barajlardan en çok hangileri için yararlanilir?
I-Sulama, II-Enerji üretimi, III-Su sporları IV-Ulaşım

61) Doğu Anadolu'daki hidroelektrik üretiminin fazla olmasında hangisinin etkisi yoktur?
a) Akarsu rejiminin düzensiz olması.

İDARE HUKUKU

 1. İdari işlemlerin geri alınması ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
a) İdari işlemi geri almaya, geri alınan işlemi yapan makam yetkilidir
b) Üst de astın işlemlerini geri alabilir
c) İdare, açık hata halinde her zaman işlemini geri alabilir
d) İdari işlemin geri alınması, geri alınan idari işlemin tabi olduğu usule ve şekle göre yapılır
e) İdare hukuka uygun işlemlerini de geri alabilir

2. Belediye adına kamu imtiyazı vermeye kim yetkilidir?
a) Belediye başkanı
b) Belediye encümeni
c) İl idare kurulu
d) Vali
e) Belediye meclisi

 3. Tüzük çıkartmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başbakanlık
b) Bakanlıklar
c) Danıştay
d) Cumhurbaşkanı
e) Bakanlar Kurulu

 4. Aşağıdakilerden hangisi idarenin sadece olağanüstü dönemlerde kullanabileceği bir yetkidir?
a) Kamulaştırma yetkisi
b) Düzenleme yetkisi
c) Kolluk
d) İstimlak
e) İstimval

5. 1982 Anayasasına göre hangisi yerel yönetimler için doğru değildir?
a) Kendi aralarında birlik kurmaları BK'nun iznine tabidir
b) Organlarını, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırmaya içişleri bakanı yetkilidir
c) Merkezi idare tarafından görevleri ile orantılı olarak gelir kaynağı sağlanır
d) Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir
e) Görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri Bakanlar Kurulu'nca belirlenir.

 6. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tabi olduğu ilkelerden biridir?
a) Siyasetle uğraşmalarının yasak olması
b) Derneklerle ortak hareket edememeleri
c) Organlarının mahalli en büyük mülki amirce fesh edilebilmesi
d) Sendikalarla ortak hareket edememeleri
e) Kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamamaları

 

KPSS-SB GENEL KÜLTÜR SORULARI
1- Yeniçeri ocağını hangi padişah kapattı?

2- Türklerde ilk devlet teşkilatını kimler kurdu?

3- Milletin egemenliği ilk defa nerede dile getirildi?

4- Matbaa hangi devirde kullanılmaya başlandı?

5- 1946?da kurulan ve çocuklara yardım eden kuruluş hangisidir?

6- Aşağıdakilerden hangisidir yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyen mahkemedir?

7- 1982 Anayasasına göre kararına itiraz edilemeyecek makam hangisidir?

8- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerindendir?

9-Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilme şartlarından değildir?

10- Endüstride en çok gelişen yarımada hangisidir?

11- En çok pamuk nereden çıkar?

12- Atatürk?e soyadını kim vermiştir?

13- TBMM?nin kazandığı ilk askeri ve siyasi başarı kimlere karşıdır?

14- Şeyh Sait ayaklanmasında kapatılan parti hangisidir?

15- Türkler İslamiyet?e geçince hangi sanat dalını kullanmayı bıraktı?

16- Türkiye?nin doğal ama gelişemeyen limanı neresidir?

17- Padişahın ilk defa kendinden daha büyük bir kuvveti tanıması ne ile oldu?

18- İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin kentleşmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?

19- Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz platolarındandır?

20- Aşağıdakilerden hangisi turizme etki eden etmenlerdendir?

21- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı aleyhine olan akımdır?

22- Akdeniz bitki örtüsünde hangi hayvan türü görülür?

23- Anayasamıza sosyalleşme ilkesi ne zaman ve hangi anayasayla girmiştir?

24- Aşağıdaki olayların kronolojik sırası nedir?
I- Sakarya savaşı, II- I. İnönü Savaşı, III-Londra konferansı, IV- Kars antlaşması

25- Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşu değildir?

26- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında yapılan antlaşmalar ve olaylardan değildir?

KPSS-GENEL KÜLTÜR SORULARI

1) 1928 yılında anayasadan çıkarılan madde hangisidir?
Cevap: Devletin dini islam maddesi

2) Fethi Oktay hükümetinin istifası hangi sorunu gündeme getirdi?
a) Cumhuriyetin ilanını hızlandırmıştır.
b) Çok Partili Sistem (Doğru cevap)
Farklı bir yorum: Fethi Okyar hükümeti istifa ettigi için bir hükümet bunalimi yasanmis bu da Cumhuriyet'in ilanina ortam hazirlamistir

3)I.Bitki Figürü
II.Yazı
III:Hayvan Figürü
Anadolu Selçuklularda mimaride yukarıdakilerden hangisi veya hangileri süsleme amacıyla kullanılmıştır.?
Cevap: I ve II
Yorum: Genel kültürün üçüncü sorusunun cevabı 1.2.3 olabilir.Çünkü Sivas Şifahiye Medresesinde üç unsurda bulunmaktadır.Eser Selçuklular dönemine aittir.
Yorum 2: Tarih'in ilk sorusu Selçuklular hangi figürleri süslemelerinde kullanmistir? 1-insan 2-bitki 3-
07 Mart 2005 16:57

mkdeepblue
Yasaklı
..
08 Mart 2005 11:47

hasansaid
Kapalı
bunları yazmak zorunda mısın ..git kendin çalış
08 Mart 2005 16:48

mkdeepblue
Yasaklı
hasansaid sen kafayı yedin galiba...faydalancaksan faydalan....bide utanmadan yorum yazmışsın....fesat herif...paylaşmayı sewmiyosan ben ne yapayım....
09 Mart 2005 17:30

hasansaid
Kapalı
fesatlik değil  hakaret etme... belki seninkisi enayilik... kendin çalış..payylaşmak mı istiyorsun.. git .. paylaş.. neyse..fesubhanalllah!
09 Mart 2005 20:22

mkdeepblue
Yasaklı

hasan said aynı yerdesin hala....korkma yaaa.....millet çalışsınnnn....ne o seni sollucaklar diye mi çekiniyosun....merak etme baksana daha kaç kişi okumuş...% 1 bile değilbu hizxmeti öğretmen arkadaşlarım çalışsın da medyada ses getirsin diye derledim....vatandaş çalışsın ...hatırlasana ilk sınavda tv lerde bangır bangır :''öğretmenler sınıfta kaldı'' diye manşet yapmışlardıı......

vatandaş çalışsın ortalamalar yükselsinnn:))

09 Mart 2005 20:24

MIKADO
ortalama yükselmesin. bu bizim zararımıza olur:)) bu sefer hesaplama farklı olacakmış:) çok çalışmayın bak:)ben mevzuattan anlamıyorum:))
09 Mart 2005 20:27

dialog
bu bilgileri paylaştığın için tşk.o arkadaşın yazdığını anlamak mümkün değil.herkes kendi içinde yarışıyor bence kim daha fazla ister ona göre çalışırsa kazanır.ama unutlmaması gereken bir şey var ne olursa olsun herşeyden önce insanlık gelir.paylaşmayı bilmeyen paylaşmayı öğrencilere nasıl anlatacak?
11 Mart 2005 19:29

hasansaid
Kapalı

teşekkür kardeş ancak anlaşılamamak.

sınav ..sapma ..neyse olacakk

lese girdiysenn. aralık aynı net mayıs tan yüksek gelir.. mayıs g,iren fazladır. standart sapma.. yükseliyor.. asılan fazla..

ne gibi bir cehennemin içinde .. ...'nın  bol olduğu yerde olduğumu bilemezsiniz.. onun için bu bir şans..belki..neden....

14 Mart 2005 20:34

mkdeepblue
Yasaklı

ewet arkadaşlar!!!!!!!!!!!!!!!

nası gidiyo çalışmalar??? varya gece gündüz çalışıyorum,öss ye bu kadar çalışsam :))))

@><@

 

14 Mart 2005 20:59

MIKADO
ya bu kadar çok çalışmayın arkadaşlar.......ortalamayı  yükseltmeyin diye size okulda kimse söylemedi mi yaaaa:))) bu kadar asılanı görünce cidden moralim bozuluyo valla...çalışmayın yeter bu kadar:))))
06 Nisan 2005 00:52

Erkal

Arkadaşım ellerine sağlık

Erkal TATARİ

Toplam 11 mesaj