Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : sikayetetbutonu
09 Nisan 2008 21:52  


kınama cezası

Arkadaşlar sicil amirime fevri bir davranışımdan dolayı amir hakkımda savunmamı aldıktan sonra kaç gün içinde karar vererek bana kınama cezası verebilir.Bu süreye bağlı mıdır?Yardımcı olursanız sevinirim.çünkü bana 266 gün sonra ceza tebliğ edildi.

10 Nisan 2008 12:46

hamdi tunay

sevgili arkadaşım,cevabını aşağıdaki kısımdan bulabilirsin. zannedersem senin cezan zaman aşımına uğramış. istersen sendika temsilcisine veya avukatına danış. daha iyi bilgi edinebilirsin.aşagıda uyarma ve kınamada 1 ay içinde sana soruşturma yapılıp tebliği zorunlu diyor. geçmiş olsun.

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:

Madde 126- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 8.10.1973- KHK 8/5 md.; 2.2.1981- 2381/1 md.; Değişik:

12.5.1982- 2670/32 md.; 29.11.1984- KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin

amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin

kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde

Valiler tarafından verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu

kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.

Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Zamanaşımı:

Madde 127- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/33 md.) Bu Kanunun 125 inci

maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten

itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin

soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası

verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Karar Süresi:

Madde 128- (Değişik: 12.5.1982- 2670/34 md.) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme

cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek

üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30

gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun

bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara

bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı:

Madde 129- (Değişik: 30.5.1984- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975-1897/1 md.; 12.5.1982- 2670/35

md.) Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde,

ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi

dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye,

tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma

hakkına sahiptir.

Savunma Hakkı:

Madde 130- Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya

belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi:

Madde 131- Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması,

disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının

uygulanmasına engel olamaz.

(Ek Fıkra: 6.10.1983- 2910/1 md.) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü

maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında

işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hakimlikleri

veya Memurun Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca, yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda

düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile

ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum veya

kuruluşa gönderilir.1

Uygulama:

Madde 132- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1

md.; 12.5.1982- 2670/36 md.) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal

uygulanır.

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel

Başkanlığına bildirilir.

Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler,

valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire

başkanlığı görevlerine atanamazlar.

Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi:

Madde 133- (Değişik: 12.5.1982- 2670/37 md.) Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet

memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama

cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili

amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini

10 Nisan 2008 17:20

ekran
Kapalı

sanırım olaydan hemen sonra soruşturma açılmış. Burada önemli olan soruşturma tamalandıktan sonra ne kadar süre içinde ceza verildiği. çünkü soruşturma tamamlandıktan sonra yani tüm ifadeler alınıp işlemler tamamlandıktan sonra 15 gün içerisinde cezayı vermek zorunda size tebliğ edilen ceza yazısının tarihini kontrol edin. bilgi edinme yasasına dayanarak soruşturma dosyasının bir örneğini alıp inceleyebilir soruşturmanın ne zmaan bitirildiğini görebilirsiniz.

14 Nisan 2008 10:51

yakamoz81

karar süreleri:

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını

soruşturma tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek

zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde

soruşturma dosyası, karanını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna

15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten

itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından

yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memuruna bağlı bulunduğu

kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azamî altı ay

içinde bu kurulca, karara bağlanır.

İtiraz :

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına

karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin

kurullarına yapılabilir.

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet

memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idarî yargı yoluna

başvurulabilir.

Îtiraz Süresi Ve Yapılacak İşlem :

Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin

cezalarına karşı yapılacak ;

İtirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinleşir.

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı

aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen

kaldırabilirler.

İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup,

bu kararlar aleyhine idari yargı y·oluna başvurulamaz.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine

intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

Toplam 3 mesaj
ANKET
Türkiye'nin, Türkmen dağını bombalayan Rus uçağını, sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?