Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler :
27 Mayıs 2008 14:19  


oyak nema oranı %54.7

Haberler

24 MAYIS 2008 TARİHİNDE YAPILAN 48. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR VE TEMENNİLERİ

24 MAYIS 2008 TARİHİNDE YAPILAN 48. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR VE TEMENNİLERİ

KARARLAR:

Karar

Kurum?un 31.12.2007 tarihi itibariyle düzenlenen aktüeryal bilançosunda 2,651,721,636.61-YTL aktüeryal kâr oluşmuştur.

Bu çerçevede Kurum?un 31.12.2007 tarihi itibariyle oluşan 2,651,721,636.61 (ikimilyaraltıyüzellibirmilyonyediyüzyirmibirbinaltıyüzotuzaltınoktaaltmışbir) Yeni Türk Lirası aktüeryal kârın tamamının bireysel üye ortalama rezervine %54.2 olarak gerçekleşen toplam nema oranında uygulanması suretiyle;

1 ? Aktif daimi üyelerimizin 31 Aralık 2007 tarihindeki rezervlerine ilave edilmesini,

2 ? Emekli maaşı sistemindeki üyelerimizin rezervlerine ilave edilmesini,

3 ? 2007 yılı başından bugüne kadar emeklilik yardımına hak kazanmak suretiyle üyelikten ayrılmış olan üyelerin bu kâr payından alacaklarının ayrılış tarihlerine göre hesaplanarak kendilerine veya hak sahiplerine 2 Haziran 2008 tarihinden itibaren ödenmesini,

Karar

205 sayılı Kanunun 33.maddesinin (k) bendinde belirtilen daimi üyelerin tahsil çağındaki çocuklarına burs ve/veya mümkünse eğitim-öğretim kredisi verilmesi konusunun bir rapor halinde hazırlanarak 49.Olağan Genel Kurul?a sunulmasını,

Karar

Konut Kredisi borcunu kapatmak isteyen üyelerimize erken kapatma indirimi (bir defada tamamını kapatma) uygulanması hususunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesini,

Karar

Borç Para Verme Yönetmeliği?nin 3 üncü maddesi, üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini,

?02 Haziran 2008 tarihinden itibaren Kurum dışı kaynaklı borç verme hizmetinden yararlanıp da borçlarını ödemeyen üyelerin borçlarının Kurum tarafından kapatılarak, bu üyelerin Kurum?a borçlandırılmaları yapılırken, kapatma tarihinde yürürlükte olan Borç Para Verme Hizmetinde uygulanan aylık faiz oranı ila bunun %50 fazlasına kadar bir oranla, Kurum kaynaklı borç verme hizmetinin limit sınırına ve borç para kullanma hakkını elde edebilme süresine bakılmaksızın borçlandırılırlar.?

Karar

Borç Para Verme Yönetmeliği?ne aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini,

GEÇİCİ MADDE: 24 ay vadeli borç hizmetinde 25 Mayıs 2008 tarihi itibariyle borcu olan üyelerin 12 ay taksit ödedikten sonra bakiye borçları ve faizinin tahsili koşuluyla yeni borç alabilmeleri yani mahsubi işlem uygulamasından yararlanabilme hakları saklıdır.

Karar

Borç Para Verme Yönetmeliği?nin 11?nci maddesi birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini,

?26 Mayıs 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, Üyeler aldıkları borç paranın vadesi dolduktan sonra yeniden borç para alabilirler. Ancak üye hem Kurum kaynaklı borç verme hizmetinden hem de anlaşmalı kuruluşça sunulan krediden aynı anda yararlanamaz.?

Karar

2 Haziran 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, Borç Para Verme Yönetmeliği?nin 10 uncu maddesi birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini,

?Verilecek borç paralar, 6'ncı maddenin 1'inci fıkrasındaki halde üyelerin taleplerine göre 6, 9, 12, 18 ve 24 ayda ve eşit taksitlerle tahsil olunur.?

Karar

2 Haziran 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, Borç Para Verme Yönetmeliği?nin 6 ncı maddesi birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini,

?Muvazzaf üyeler OYAK aidatına esas aylık maaşlarının iki katı; emekli maaşı sistemindeki üyeler ise kendi katılım oranlarına göre alabilecekleri en yüksek aylık maaşın en fazla altı katı tutarında borç parayı 6, 9, 12, 18 ve 24 ay vade ile kullanabilirler.?

Karar

2 Haziran 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, Borç Para Verme Yönetmeliği?nin 13 üncü maddesi birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini,

?Verilecek borç paralara uygulanacak aylık faiz oranları, borç paranın verildiği tarihten başlamak üzere azalan bakiyeler yöntemiyle; 6, 9, 12, 18 ve 24 aylık vadeler için Yönetim Kurulunca belirlenir.?

Karar

2 Haziran 2008 tarihi itibariyle yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere, Fevkalade Borç Para Verme Hizmeti; deprem, sel (münferit su baskını vb..hariç) heyelan ve münferit olmayan olağanüstü durumlarda faiz oranının yıllık % 1 (yüzde bir) olarak uygulanmasını ve ilgili Yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılmasını,

Karar

Konut Kredisi Yönetmeliği?nin 17?nci maddesi son fıkrası olan;

?Kurumca inşa ettirilen ve Kurum tarafından tahsis işlemleri yapılan konutlardan edinen üyelerin edindikleri konut üzerine ilgili tapu sicil müdürlüklerinde üyelere satış bedelleri üzerinden Kurum lehine 3 yıllık iştira (alım) hakkı tesis ettirilir.?

ifadesinin silinmesini,

Karar

2 Haziran 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, Konut Kredisi Yönetmeliği?nin 30 uncu maddesinin 1?inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,

?Bireysel kredi kullanacak üyelerin kredi talebinde bulunacakları konutlar için, tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu?nca listeye alınmış Gayrimenkul Değerleme Şirketleri, Kurum?un anlaşma yaptığı Banka şubeleri, konutun kayıtlı olduğu Belediye Başkanlıkları veya Yerel Mahkemeler vasıtasıyla atanan bilirkişiler tarafından düzenlenecek ekspertiz raporları kabul edilir. Kooperatiflerin ekspertiz işlemleri bir program içinde Kurum tarafından yapılır ve ekspertiz ile ilgili giderler kooperatifleşmeyi desteklemek amacıyla Kurum'ca karşılanır.?

Karar

Üyelerin sivil hayata geçiş hazırlıkları için 29 hizmet yılından itibaren istifadeye başladıkları Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme hizmetinden yararlanan üyelerin, istekleri halinde bu borcu;

1- Hesap kapatma işlemlerinin yalnızca 15 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında yapılması,

2- Kapatma işleminin yapıldığı yıla ait kâr payının hesaplanmasında bu işlemin yapıldığı tarih aralığında geçerli olan tahmini kâr payı oranının kullanılması,

3- Hesap kapama tarihinde, çekilmiş olan borç tutarına karşılık hesaplanan mahsup tutarının tamamının def?aten ödenmesi,

4- Borcun kapatılmasından sonra üyenin Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmetinden yararlanma hakkının kalmaması,

Koşullarıyla kapatabilmelerine imkân sağlanmasını,

Bu düzenleme için Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Yönetmeliğinde gerekli değişikliğin yapılmasını,

Karar

OYAK Daimi üyelerine Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Yönetmeliği?nin, 10.maddesindeki 1.fıkranın ilk cümlesi olan,

? %80 Borç Verme hizmetinde isteğe bağlı kapatma işlemi yapılamaz?

ifadesinin silinmesini.

1?inci fıkra ve 2?nci fıkra olarak aşağıdaki ifadelerin eklenmesini,

?Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme hizmetinden yararlanan üyeler istekleri halinde bu borcu, yalnızca 15 Aralık ? 31 Aralık tarihleri arasında, kapatma işleminin yapıldığı yıla ait kar payının hesaplanmasında bu işlemin yapıldığı tarih aralığında geçerli olan tahmini kâr payı oranı kullanılarak, hesap kapama tarihinde çekilmiş olan borç tutarına karşılık hesaplanan mahsup tutarının tamamını def?aten ödeyerek kapatabilirler. Borcun kapatılmasından sonra üyenin Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti?nden yararlanma hakkı kalmaz.

Rezerv karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti?nden yararlanan ve % 80 borç kapatma talebinde bulunan üyenin Kurum?a sosyal hizmetlerden gecikmiş ya da yasal takibe alınmış borcu bulunması durumunda bu borç kapanmadan %80 kapatma talebi kabul edilmez.?

3?üncü fıkranın aşağıdaki şekilde düzenlenmesini,

? Kapatma yapmayan üyelerin Kurum üyeliğinin sona ermesi ile %80 borç tutarı üyenin emeklilik yardımından gerçekleşmiş kar payı ile birlikte mahsup edilir. Genel Kurul döneminden sonra gerçekleşen kar payı ödemesinde de döneme ait %80 borç mahsubu işlemi yapılır.?

Karar

Emekli Maaşı Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 4?üncü maddesinin c fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini,

?Emeklilik yardımı almaya hak kazanarak Kurum daimi üyeliği sona erecek üyelerden rezervinin % 80'nine kadar borç alma hakkından yararlanmış ve borcu devam edenler/borcunu kapatanlar için hiç borç almamış gibi değerlendirme yapılır ve Kurumca öngörülen karpayları dahil emeklilik yardımları hesaplanır. Üyeler hesaplanan bu tutarın 1/4'ü veya 2/4'ü veya 3/4'ü yahut tamamını Kurumda bırakarak Sisteme girebilirler. Ancak bu durumdaki üyeler, katılım payları ile öngörülen karpayları dahil hak ettikleri (%80 borca ilişkin mahsuplar yapılmış) emeklilik yardımları arasında fark oluşması durumunda bu farkı Kurum'a def'aten ödemek zorundadırlar.?

Karar

2008 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi?nin 48?inci Genel Kurul?da alınacak kararlara ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik konjonktüre göre revize edilerek uygulanmasını,

Karar

Kurumumuzun sosyal hizmetleri kapsamında üyelere verilmekte olan Ordu Pazarı (Girne) Mal Kredisi?nin 2 Haziran 2008 tarihinden itibaren 5,500-YTL?den, 6,000-YTL?na çıkarılmasını, limit artışı için gerekli fonun Ordu Pazarı özkaynakları ile karşılanmasını,

Karar

Konut Kredisi miktarı üst limitinin 02 Haziran 2008 tarihinden itibaren 100,000- YTL?na,

02 Ocak 2009 tarihinden itibaren de 110,000 YTL?na çıkartılarak talep eden üyelere kullandırılmasını,

Karar

Bağışa Dayalı Emekli Gelir Sistemi?nin, hazine bonosu faizlerindeki düşme neticesinde cazibesini yitirdiği değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Söz konusu sistemde daha yüksek getirilerin sağlanabilmesini gerçekleştirmek için gerekli çalışmaların yapılmasını,

TEMENNİLER:

Temenni

Uzun süredir muvazzaf üyelerin maaşlarında artış olmaması hususu da dikkate alınarak mümkün olan uygun şartlarda bir araç kampanyasının 2008 yılı içerisinde düzenlenmesini,

Temenni

Bundan sonra yapılacak anket çalışmasının daha fazla üyeye uygulanabilmesi için duyurulması konusunda daha etkin önlemlerin alınması (teşvik edilmesi, vs.) ve uygulamanın bu kapsamda yapılmasını,

Temenni

Nema Oranın yıllık ÜFE veya TÜFE?den yüksek olanına +20 puan eklenerek belirlenmesinin OYAK Yönetim Kurulunca hedef kriteri olarak değerlendirilmesini,

Temenni

2007 yılında yaşanan başarıların elde edilmesinde katkıları olan OYAK Yönetim ve Denetim Kurulları, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Genel Müdürlük çalışanları ve OYAK iştiraklerinin tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder, zor koşullar altında görev yapan üyelerimizin beklentilerine ilişkin faaliyet ve başarılarınızın devamını dileriz.

Geri Dönmek için

ANA SAYFA | E-POSTA

OYAK ÇAĞRI MERKEZİ ARAMA: DETAYLI ARAMA

KURUMSAL

İŞTİRAKLERİMİZ

HABERLER

MEDYA İLİŞKİLERİ

BİZE ULAŞIN

ENGLISH

E-POSTA

27.05.2008 Salı, İyi Günler...

rapaiç

28 Mayıs 2008 19:55

SCPO

54.2

01 Haziran 2008 21:00

Kemalistgüçlüler

Arkadaşlar esasta oranın % 70 'lerin üzerinde olduğu ve Havacı bir kaç arkadaşın dava açtığını duydum doğruluk payı var mı acaba ?

Toplam 2 mesaj