Editörler : asaygin
15 Ağustos 2005 08:29  


EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞ VE PLANMA VE DENETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UZMAN ÖĞRETMEN

EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YAPIYORUM.. TOPLAM 9 ZORUNLU 2 SEÇMELİ DERS ALIYORUM.. SONUNDA BİTİRME TEZ HAZIRLAYACAĞIM.... TEZLİ EĞİTİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANDAN DAHA FAZLA DERS ALIYORUM.......

SADECE İNGİLİZCE YOK...... UZMAN ÖĞRETMEN DE BİZLERE BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILIYOR.........

15 Ağustos 2005 10:33

vedat1995
Yasaklı

EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı'nın amacı, okullar Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; akademik ve hizmetiçi eğitim, seminer, kurs vb. aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI)

bölüm kontejan şartlar

Eğitim Yönetimi Teftişi , Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans

Programı 15 Yüksek lisans için; Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak. (LES) Eşit ağırlıklı puan türü en az 45 puan almış olmak.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI)

bölüm kontejan şartlar

Eğitim Yönetimi Teftişi , Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans

Programı 35 Dört Yıllık Lisans diplomasına sahip olmak. (LES) Eşit ağırlıklı puan türü en az 45 puan almış olmak. Mezuniyetten Sonra, En az iki yıl eğitimle ilgili bir işte çalışmış olmak. Belgelendirmek Koşulu ile.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Uygulama İlkeleri:

1. Program, 9?u zorunlu, 3?ü seçmeli olmak üzere, 34 kredilik dersten oluşur. Zorunlu derslerden birisi, kredisiz "Dönem Projesi" dersidir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Uygulama İlkeleri:

1. Program, 7?si zorunlu, 2?si seçmeli olmak üzere, 24 kredilik dersten oluşur. Zorunlu derslerden birisi, kredisiz olan Seminer dersidir.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Her adayın 100 tam nota dönüştürülmüş LES?in %50?si, lisans not ortalamasının %20?si, mülakatın %20?si, yabancı dil (ÜDS/eşdeğer puanın %10 ağırlıklı ortalaması hesaplanır

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Madde 21- a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren, her yarıyıl tez çalışmasına ve tez danışmanınca ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına herbir öğrenci için açılması önerilen ve Enstitü Kurulu kararı ile açılan ?Uzmanlık Alanı? adlı kredisiz tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere ilişkin ilkeler Enstitü Kurulu?nca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Madde 26- a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretim?de de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Dönem projesi raporu Enstitünün Tez Yazım Yönergesine uygun olarak hazırlanır.Yüksek Lisans Programının sonunda Yeterlik Sınavı uygulanır. Bu sınav Yönetmeliğin 24.maddesinin (b) bendinde belirtilen usullere göre kurulan jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılır.Sınav sonucu Enstitüye Yeterlik Sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirilir.Sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır.İkinci kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

c) Bir öğrencinin Enstitü?ye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı Danışmanının teklifi, Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Yönetim Kurulu?nun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin kayıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin 1/3?ünü aşamaz.

) Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1) Lisans ve Yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri lisans diplomasına , Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı?ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 almış olmak (Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan benzeri yabancı dil sınavlarında alınmış olan puanlar.Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu'nca yabancı dil belgesi olarak kabul edilebilir.).

3) Temel Tıp bilimlerinde doktoraya başvuran Tıp Fakültesi mezunlarında (55) temel tıp puanına.diger başvurularda ise; Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) geçerlilik süresi içinde başvurdukları programın puan türünde lisanstan gelenlerden Sosoyal Bilimler için için en az 55, Fen ve Sağlık Bilimleri için en az 60, yüksek lisanstan gelenler için en az 50 almış olmak.(LES sonucu yerine uluslarası düzeyde kabul gören benzeri sınavlarda alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde ,Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edilebilir)

Temel Tıp Puanı: Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

C)Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1-) Yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.50 / 4.00 veya 85 / 100 olmak

2-) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı?ndan (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 almış olmak (Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan benzeri yabancı dil sınavlarında alınmış olan puanlar.Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu'nca yabancı dil belgesi olarak kabul edilebilir.

3-) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) geçerlilik süresi içinde başvurdukları programın puan türünde en az 50 almış olmak(LES sonucu yerine uluslaarası düzeyde kabul gören benzeri sınavlarda alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kural kararları çerçevesinde ,Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edilebilir)

4-) Konusu ile ilgili bir alanda 2 yarıyıl süreli inceleme ve araştırma çalışması yaparak hazırladığı raporu Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenen 3 kişilik bir jüri önünde başarıyla savunmak**

görüldüğü gibi hiç bir fark yok tezsizler mesleki bilgilerini arttıran tezliler ise daha çok akademik eleman yetiştirmek amacı var NEYE GÖRE BU TEZLİ VE TEZSİZ AYRIMI?

BU KONUDA DAVA AÇMAN GEREKİR KESİNLİKLE EĞİTİM BİLİMLERİNDE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YAPANLARDA HAK EDİYOR DAVA AÇMAZSANNIZ OLMAZ SÜRE: BUGÜNDEN İTİBAREN 60 GÜN 60 GÜN GEÇERSE HAK KAYBINIZ KANUNİ OLARAK KAYBOLUR OLMAZ HİÇBİR ZAMAN SAYGIYLA

15 Ağustos 2005 11:08

pınarsezer

ahka 03 bu yapılan haksızlıgı yonetmelık yyaımlandıgında fark etttım ve anında mıllı egıtımde personel uzmanı olan erol gunay'a (egunay@meb.gov.tr) şu maılı attın'merhaba.Öğretmenın karıyer basamaklarındakı yukselmesı bugun memurlar.net web sıtesınde yayınlandı.sadece tezlı yuksek lısans yapanlar sınavdan muhaf tutuluyor,ben su anda bu tarz bır sınavdan muaf olmak ıcın tezsız yuksek lısanstan kabul aldım.tezsız yuksek lısans yapanların durumu ne olacak?'CEVAP OLARAK 'Konuya ilişkin Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı.

Dikkatlice incelemeniz ve gelişmeleri Bakanlığımız internet sayfalarından takip etmeniz gerekmektedir.'ŞEKLINDE BIR CEVAP ALDIM.

Toplam 2 mesaj