Editörler : asaygin
01 Ekim 2005 13:59  


eğitsel kollar

bu yıl eğitsel kolların adı değişti mi?

öğrenci kulübü mü oldu?

01 Ekim 2005 14:05

gazili81
Yasaklı

evet eğitsel kolların adı değişti ve öğrenci kulüpleri oldu,birde okulunu göre kulüp ismi veriliyor yani okulunun imkanı neyse ona göre kulüp oluşturuyosun...bildiklerim bunlar...

01 Ekim 2005 21:08

huseyinsel01

sosyal faaliyetler yönetmeliği adı altında değişti bu değişim şubat 2005 te oldu.yalnız "koldu kulup oldu" açıklaması çok eksik. ben yönetmeliği okumanı tavsiye ederim. eğer herşeyi kağıt üzerinde yapan klişe öğretmenlerden değilsen bilmen gereken şeyler olacaktır. yok ben öyleyim diyorsan dersimiz.com adresinden yıllık çalışma planı indirirsin,bakarsın keyfine.

02 Ekim 2005 23:03

Sahraa

birde sayısı galiba 25 lere filan geldi.hayvancılık diye kulüpler kondu yanılmıyorsam.

03 Ekim 2005 01:01

adnan32

Millî Eğitim Bakanlığı

İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Resmi Gazete

Tarih: 13/01/2005 Sayı: 25699

???????? İlköğretim Okulu

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, resmî, özel ilköğretim ve orta öğretimde ders prog-ramlarının yanında öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlar-da öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak etkinliklerle törenler ve diğer çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu-nun 62 nci maddesi, 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi, 05/06/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 11 inci maddesi, 05/06/1986 tarihli 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu-nun 11 inci maddesi ile 08/06/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan : Millî Eğitim Bakanını,

c) Kurum : Resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile diğer yaygın eğitim kurumlarını,

d) Müdür : Resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim ile yaygın eğitim kurumu müdürlerini,

e) Sosyal Etkinlik : Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarını,

f) Öğrenci Kulübü : Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan grubu,

g) Toplum Hizmeti : Öğrencilerin, yaş ve bilgi seviyesine uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacakları çalışmaları,

h) Danışman Öğretmen: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının rehberlik, danışmanlık ve gözetim görevini yürüten öğretmeni veya öğretmenleri,

ı) Gönüllü Veli: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan veli veya velileri,

j) Sosyal Etkinlikler Kurulu : Sosyal etkinlikler kapsamındaki öğrenci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetlerini koordine etmek amacıyla oluşturulan kurulu ifade eder.

Sosyal Etkinliklerin Amacı

Madde 5- Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla öğrencilere;

a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,

b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,

c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,

d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,

e) Plânlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,

f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,

g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,

h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,

ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,

j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgi-lenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygula-yabilme,

k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İlkeler

Madde 6- Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, plânlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.

Bu ilkeler doğrultusunda;

a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,

b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,

c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının,hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,

d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,

e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,

f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,

g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde

öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tu-tulmasına,

h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,

ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,

j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,

k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,

l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,

m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,

n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli işbirliğinin sağlanmasına,

o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin

sağlanmasına özen gösterilir.

Esaslar

Madde 7- Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.

b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.

c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.

d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlik-ler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.

e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.

f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul-aile birlikle-rince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.

g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek ?Sosyal Etkinlik? bölümüne ?TAMAMLANDI?, ?TAMAMLANMADI? şeklinde yazılarak gösterilir.

h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK-8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.

ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK-6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK-5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

Sosyal Etkinlikler Kurulu

Madde 8- Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.

Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

Gönüllü Velilerin Belirlenmesi

Madde 9- Öğretim yılı başındaki okul-aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK-10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.

Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.

Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kulüpler ve Çalışma Esasları

Öğrenci Kulübü

Madde 10- Okul açıldıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra en kısa sürede; sınıf temsilcileri ile okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılacağı toplantıda kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre (EK-1) de yer verilen öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına karar verilir.

Ayrıca kulüplerin oluşturulması sırasında aşağıdaki alanlar da göz önünde bulundurularak;

a) Zekâ oyunları (satranç, bilardo gibi),

b) Aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma (ipek böceği, mantar, kümes hayvanı yetiştirmek, halı, kilim, kumaş dokumak, turist rehberliği yapmak gibi),

c) Millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma (eski eserleri, yazma kitap ve levhaları top-lamak, ören yerlerini incelemek, millî folklor ürünlerini araştırmak, öğrenmek ve derlemek) amaçlı öğrenci kulüpleri de kurulabilir.

Konuları birbirine yakın olan kulüpler ayrı ayrı kurulabileceği gibi birleştirilerek de yeni öğrenci kulüpleri oluşturulabilir.

Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları

Madde 11- Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;

a) Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır.

b) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.

c) Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır. Her öğrenci, bir öğrenci kulübü üyesi olmakla birlikte, isterse sınıf öğretmeni ve sınıf/şube rehber öğretmeninin bilgisinde diğer bir öğrenci kulübüne ve etkinliklerine de katılabilir. Bu çalışmaların koordinasyonu sosyal etkinlikler kurulunca sağlanır.

d) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de okul yönetimine verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları

Toplum Hizmeti

Madde 12- Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma plânlarına ve projelere göre yaptırılır.

Toplum hizmeti;

a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,

c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,

d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı omak,

e) Toplumda Türkçe?yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,

g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,

j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,

k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,

l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,

n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak gibi etkinlikleri kapsar.

Toplum Hizmeti Çalışma Esasları

Madde 13- Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.

a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti

çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.

b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Et-kinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya ko-nur.

c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4-8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK-11).

e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim mer-kezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânla-rından yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Etkinlikler ile İlgili Görevler

Müdürün Görevleri

Madde 14- Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.

Müdür;

a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.

b) Okulun eğitim-öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.

c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.

d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

Danışman Öğretmenin Görevleri

Madde 15- Danışman öğretmen;

a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.

b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.

c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.

d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.

e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.

f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.

g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.

h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değer-lendirir.

ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerinin Görevleri

Madde 16- Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;

a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğren-cileri bilgilendirir.

b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.

c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.

d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.

e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.

f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.

g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.

h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.

ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.

j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

Gönüllü Velinin Görevleri

Madde 17- Gönüllü veli;

a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.

b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.

c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.

d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.

Ayrıca, ?Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilir?de belirtilen işleri de yapabilirler (EK-9).

Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri

Madde 18- Temsilci;

a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.

b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.

c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.

d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.

e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.

f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

Öğrencilerin Görevleri

Madde 19- Öğrenciler;

a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.

b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.

c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.

d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.

e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.

f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Sosyal Etkinlikler

Diğer Etkinlikler

Madde 20- Sosyal etkinlikler kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde de bulunulabilir. Bu fa-aliyetlere okul yönetimi ve öğretmenlerin yanında kulüplerde görev alan öğrencilerin aktif katılımı ve bu çalışmaların öğrencilerce planlaması sağlanır.

Okulda;

a) Geziler,

b) Yarışmalar,

c) Beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları çalışmaları,

d) Yayınlar,

e) Gösteriler,

f) Tiyatro çalışmaları,

g) Defile, sergi ve kermes

gibi çalışmalarla çeşitli etkinlikler düzenlenebilir.

Geziler

Madde 21- Sosyal etkinlikler kapsamında yakın çevre, yurt içi ve yurt dışına ince-leme veya ziyaret amaçlı geziler düzenlenebilir. Bu geziler, hazırlanacak gezi plânına göre yapılır.

Bu konuda aşağıdaki hususlara uyulur;

a) Herhangi bir dersle ilgili olarak veya sosyal etkinlikler kapsamında çalışma program-larında gösterilen konularla ilgili olarak geziler düzenlenir. Ders öğretmenleri veya danışman öğretmenler, gezi planlarını en az 15 gün önce okul müdürüne verirler.

b) Okul müdürü, geziye katılacak öğrenci velilerinin yazılı izninin alınması şartıyla uygun gördüğü takdirde gezi planını onaylar.

c) Okul müdürü, uygun gördüğü gezilerle ilgili yazıyı en az 7 gün önce bağlı bulun-duğu yerin mülkî amirine bilgi verilmek üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

d) Bilgi yazısında, gezilere katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli isimleri ile gezi planı yer alır.

e) Gezilerde 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en az bir gözetici öğretmen ile gerektiğin-de gönüllü veli görevlendirilir. İmkânları yetersiz öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birli-ğince karşılanır.

f) Geziler, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir.

Yarışmalar

Madde 22- Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmeleri-ne imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.

Bu konuda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;

a) Yarışma konuları, sınıfın düzeyine ve programlara uygun olarak belirlenir.

b) Bu Yönetmelikte belirtilen konularda veya inceleme, kompozisyon, şiir, hikâ-ye, resim, müzik, spor, proje, bilgisayar, halk oyunları ve benzeri alanlarda en az bir yarışma düzenlenir.

c) Yarışmalar, sınıf içi, okul içi, okullar arası ve yurt içi düzenlenebileceği gibi ulus-lararasında da düzenlenebilir.

d) Okul ve sınıf içi yarışmalar ile ilgili esaslar ve yarışma konuları, okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında ilgili kulüp danışman öğretmenle-rinden ve temsilcilerinden oluşturulan komisyonca; okullar arası yarışma konuları ile yarışma esasları ise il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan komisyonca belirlenir.

e) Bakanlık dışında kalan kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il düzeyindeki yarış-malara katılım Valiliğin, yurt çapındaki yarışmalar ise Bakanlığın izni ile gerçekleşti-rilir.

f) Okul ve sınıf içi yarışmaların değerlendirilmesi, bu yarışmalar için oluşturulan ko-misyonca, okullar arası yarışmaların değerlendirilmesi ise bu yarışmalar için oluşturu-lan komisyonca yapılır. Okul içi yarışmalarda yarışmaya katılan sınıflardan temsilci birer üye de bulundurulur.

g) Yarışmalar, eğitim- öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir.

h) Yarışmalarda derece alanlar ödüllendirilir. Başarılı öğrencilere, diğer bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği sonucunda sağlanan yaz kampı imkânlarından da yararlandı-rılmalarında öncelik tanınır.

Beden Eğitimi, İzcilik, Müzik ve Halk Oyunları Çalışmaları

Madde 23- Öğrencilerin psikolojik ve bedensel yönden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe sa-hip olmalarına, gelişimlerine, serbest zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazanma-larına ve kendilerini ortaya koymalarına imkân sağlamak amacıyla beden eğitimi, izcilik, müzik ve halk oyunları gibi çalışmalara yer verilir. Bu çalışmalar ilgili mevzuatına göre yürü-tülür.

Yayınlar

Madde 24- Okullarda; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile sosyal et-kinliklerin amaçlarına uygun olarak öğrencilerin, Türkçe?yi doğru, güzel ve etkili kullan-ma, kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliş-tirmesi amacıyla öğrenci kulüpleri ile toplum hizmeti çalışmalarını tanıtıcı nitelikte duyuru, dergi, gazete ve yıllıklar çıkarılabilir.

Bu amaçla müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, biri kül-tür dersleri öğretmeni olmak üzere iki öğretmen, ilgili sosyal etkinlikler danışman öğretme-ninden oluşan inceleme kurulu ile kulüp üyeleri arasından seçilen ve okul yönetimince uy-gun görülen beş öğrenciden de seçme kurulu oluşturulur.

Bu konuda aşağıdaki hususlar göz ününde bulundurulur;

a) Duyuru, dergi, gazete ve duvar gazetelerinin yazılarından okul müdürü veya görev-lendireceği bir müdür yardımcısı sorumludur. Dergilerin sahibi, okul adına dergiyi çıkaran sosyal etkinlikler danışman öğretmeni ya da okul müdürü olabilir.

b) Okullarda bir ders yılında çıkarılacak dergi sayısı okul müdürünce belirlenir.

c) Dergi veya gazetelerin çıkarılabilmesi için gerekli kaynak, okul-aile birliğince

sağlanır.

d) Dergi veya gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulu ile inceleme kuru-lunda, öğretmenlere ait yazılar ise inceleme kurulunda değerlendirilir.

e) Dergi ve gazetelerde yayımlanacak öğrenci yazıları, seçme kurulunca değerlendirilerek uygun görülenler inceleme kuruluna sunulur.

f) İnceleme kurulu, seçme kurulunda değerlendirilen yazılarla öğretmenler tarafından ha-zırlanan yazıları inceler. Dergi ve gazetelerde yayımlanması uygun görülenler, inceleme ku-rulu kararı ile tespit edilir. İnceleme kurulunun kararları yönetimce dosyasında saklanır.

g) İnceleme kurulunca, dergi veya gazetelerde yayımlanan yazılarda anlatım ve yazım hatası olmamasına ve sade bir dil kullanılmasına dikkat edilir.

h) Okullarca yayınlanan dergi, gazete ve yıllıklarda yer alan yazı, resim ve karika-türlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, dosyalarında iki yıl süreyle saklanır.

ı) Okul dergi ve gazetelerinde yer alacak yayınlarda;

1) Öğrencilerin Türk Bayrağı?na, vatanına, milletine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Tür-kiye Cumhuriyetine, demokrasi ve insan haklarına karşı duyulan sevgi, saygı ve bağlılığını yansıtan,

2) Ülkesine, milletine ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş bilim adamı ve sa-natçıların hayat ve eserlerini tanıtan,

3) Öğrencilerin alanlarında yapacakları bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif çalış-maları tanıtan,

4) Okuldan mezun olmuş ve okula hizmet etmiş önemli kişileri ve eserlerini tanıtan,

5) Okulun bulunduğu yerin tarihini, eski eserlerini, kültür değerlerini, folklorunu ve coğ-rafyasını çeşitli yönleriyle tanıtan,

6) Devlet büyüklerinin okul ziyaretlerini hatırlatan,

7) Okulda sunulan tiyatro, konser veya gösterilen filmleri tanıtan,

8) Bayramlar, belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaları tanıtan,

9) Sınıfça veya okulca yapılan gezi, gözlem ve incelemeleri gösteren,

10) Endüstri ve teknoloji alanında ortaya çıkan gelişmeleri tanıtan,

11) Toplum hizmeti çalışmalarını yansıtan,

12) Okulla ilgili gezi, inceleme, gözlem, yıl sonu etkinlikleri, sergi, diploma törenleri ve okulun ağaçlandırılması gibi faaliyetleri belirten,

13) Mezun öğrencilerin üst öğrenimde ve meslek hayatında gösterdikleri

başarılarını gösteren,

14) Okul kütüphanesine kazandırılan eserleri tanıtan

Resim, fotoğraf, karikatür, şiir, bilimsel ve edebî yazılarla proje çalışmalarına yer verilir.

Gösteriler, Konferans ve Paneller

Madde 25- Öğrencilere, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine, onla-rın gelişim düzeylerine uygun öğretici, estetik duygularını güçlendiren ve güzel sanatlara ilgilerini çeken çeşitli gösteriler düzenlenir.

Bu konuda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;

a) Film ve gösteriler, okul müdürünce görevlendirilen bir müdür yardımcısı başkanlığında iki öğretmenden oluşan komisyonun incelemesi sonucundaki tavsiyesi ve okul müdürünün izni ile gösterilir.

b) Bakanlık dışındaki resmî ve özel kuruluşlarca hazırlanan film, tiyatro, konser ve diğer sanatsal gösteriler, okul müdürlüğünce görevlendirilen alan öğretmeni, varsa eğitim uzmanı, psikolog ve sanat eleştirmeninden oluşan komisyonca incelenir. İzlenmesinde sakınca olmadığına ilişkin rapor, il/ilçe millî eğitim müdürünce onaylanır ve söz konusu etkinlikler, ilgili okul müdürünün sorumluluğunda gerçekleştirilir. Okullar arası etkinlikler, ilgili okul yöneticileri ile eğitim bölgesi koordinatör müdürünün iş birliği sonucunda gerçekleştirilir.

c) Bu etkinliklerin hangi tür okullarda gerçekleştirileceği raporda belirtilir.

d) Okullarda ayrıca konferans, panel ve benzeri etkinliklerin yapılabilmesi için il/ilçe mil-lî eğitim müdürlükleri bilgilendirilir.

Tiyatro Çalışmaları

Madde 26- Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin millî ve es-tetik duygularını güçlendirmek, güzel sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini artırmak, serbest zamanlarını değerlendirmek ve okul-çevre arasındaki bağları sağlamlaştırmak amacıyla tiyatro çalışmaları düzenlenir.

Tiyatro çalışmalarında;

a) İlköğretim okullarında skeç türü kısa oyunlara, orta öğretim kurumlarında skeç ve daha uzun oyunlara yer verilebilir. Ders dışı zamanlarda yapılacak bu etkinliklere öğrencilerin ge-niş ölçüde katılımı sağlanır.

b) Büyük oyunlar; millî bayram, önemli gün, hafta ve yıl dönümlerinde ya da ders yılı so-nunda olmak üzere en fazla iki defa gerçekleştirilir.

c) Bakanlıkça tavsiye edilmiş, öğretmen veya öğrencilerce yazılmış ya da çevrilmiş, millî ve manevî duyguları canlı tutan, aile, vatan ve millet sevgisini yücelten; insanlık ve doğa sev-gisini kazandıran; Türkçe?nin doğru, güzel ve etkili olarak kullanıldığı öğrenci seviyesine uy-gun oyunlar temsil edilir.

d) İlköğretimin 1-5 inci sınıf öğrencilerince oynanan oyunların süresi yarım saati geçemez ve rolleri uzun oyunlar oynatılamaz.

e) Oyunlarda ağırlıklı olarak okulun öğrencilerine, istemeleri hâlinde öğretmenlerine, di-ğer personeline ve velilerine de rol verilebilir. Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan oyun-larda öğrencilerin görev alabilmeleri için velilerinden ve okul yönetiminden izin alınır.

f) Oyunlarda dekor ve kostümlerin sadeliğine ve doğallığına özen gösterilir.

g) Okullarda yabancı dille yazılmış küçük oyunlar da oynanabilir.

h) Oyunlarda ve çeşitli gösterilerde yaralayıcı, öldürücü, zehirleyici araç-gereç ve malze-menin kullanılmamasına özen gösterilir.

ı) Oyunlar, gösteriler için oluşturulan komisyonca incelenir, oynanmasında sakın-ca olmadığına ilişkin rapor okul müdürünce onaylandıktan sonra tiyatro etkinlikleri gerçekleş-tirilir.

Defile, Sergi ve Kermes

Madde 27- Öğrenciler, öğretim yılı içinde toplum hizmeti ve diğer derslerle ilgili proje-ler kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları, uygun zamanlarda okulda, çevre okul veya eği-tim bölgesindeki diğer okullarla yerel düzeyde, başka eğitim bölgesi, il/ilçedeki okullarla ulu-sal ve uluslar arası düzeyde ortaklaşa düzenleyecekleri defile, sergi ve kermes yoluyla topluma tanıtırlar.

Eğitsel değer taşıyan çalışmaların defile, sergi ve kermes yoluyla yerel ve ulusal düzeyde tanıtılmasında aşağıdaki esaslara uyulur;

a) Okul içinde sergilenecek öğrenci kulübü ve toplum hizmeti proje çalışmaları, sosyal etkinlikler kurulunca belirlenir. Okul içi defile ve sergiler, belirlenen bir tarihte hafta boyunca eğitim kurumu ve çevre birlikteliğini en üst düzeyde sağlayacak biçimde düzenlenir.

b) Düzenlenecek defile, sergi ve kermeslerde, yakın okullar iş birliği içinde çalışırlar.

c) Eğitim bölgesinde öğrenci, öğretmen ve çevre etkileşiminin en üst düzeye ulaştırılması, öğrencilerin öğrenmeye özendirilmesi, öğretmenlerin meslekî doyumlarının sağlanması ama-cıyla bir hafta süreyle öğretim yılı sonunda eğitim bölgesi danışma kurulunca belirlenecek tarihte öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili proje çalışmalarını tanıtıcı sergi-ler düzenlenir.

d) Düzenlenecek etkinliklerde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim bölgeleri koor-dinatör müdürleri arasında iş birliği yapılır. Koordinasyon, defile, sergi ve kermesin düzen-lendiği il millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

e) Defile, sergi ve kermeslerden sağlanacak gelirlerin kullanımı okul-aile birliklerince or-ganize edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Törenler

Törenlerle İlgili Esaslar

Madde 28- Törenlerde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur;

a) Tören programı her okulda, müdür veya görevlendireceği bir müdür

yardımcısının başkanlığında en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonca hazırlanır ve uygulanır.

b) Törenlere okulun öğrenci, öğretmen ve diğer görevlileri ile hazır bulunanlar katılır.

c) Törenlere protokol, emekli öğretmenler, veliler ve okuldan mezun olanlar davet edilir.

d) Okul binaları ile Atatürk köşesi; bayrak, flama ve mevzuata uygun afişlerle donatılır ve imkânlar ölçüsünde ışıklandırılır.

e) Okulda ve çevrede varsa bando, folklor ekibi ve yayın organlarından yararlanılmaya çalışılır.

f) Konuşma metinlerinin, şiirlerin ve diğer dokümanların müdürlükçe onaylanan birer ör-neği, o yıla ait tören dosyasında saklanır.

g) Törenlerde; Atatürk ve Türk büyükleri ile eğitim şehitleri için saygı duruşu ve İstiklâl Marşı?nın söylenmesinden sonra günün anlam ve önemine uygun şekilde hazırlanan programa göre hareket edilir.

h) Tören konuşmalarında, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine, eği-tim-öğretimin önemine, okulun tarihçesine ve gelişimine, önceki öğretim yılının değer-lendirme sonuçlarına, okulun çevre ilişkilerine ve sağladığı yararlara, programlanan etkinliklere, okul-aile ilişkilerine ve öğrencilerden beklenen davranışlara yer verilir.

Bayrak Töreni

Madde 29- Bayrak törenleri, Türk Bayrağı?nın ve İstiklâl Marşı?nın anlam ve ö-nemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törenlerde Bayrağımıza ve İstiklâl Marşımıza olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır.

Bayrak törenlerinde aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur;

a) Bayrak törenlerine, tören sırasında okulda bulunan yönetici, öğretmen, öğrenciler ile diğer görevliler, ?Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ve Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik? hükümlerine uygun bir kıyafetle katılır.

b) Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır.

c) Okul yöneticileri, nöbetçi öğretmenler, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile okulda bulunan öğretmenler ve görevli öğrencilerce hazırlanan törenler, bu Yönetmelik ile 25/01/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine göre yürütülür.

d) Okulda millî bayram, genel tatil ve hafta tatili başlangıcı ve bitiminde tören yapmak üzere ayrı bir bayrak direği bulunur. Tek bayrak direği varsa bayrak; törenden önce indirilir ve törenle bayrak direğine çekilir.

e) Konuşmalar, İstiklâl Marşı?nın söylenmesinden önce bitirilir.

f) İstiklâl Marşı?nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun ve yüksek sesle söylenir.

g) 22/09/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine uymayan bayraklar okullarda bulundurulmaz.

h) Bayraklar, okulda özenle saklanır. Özelliği kaybolan bayrakların kullanımdan kaldırılması mevzuatına göre yapılır.

ı) Törenlerin yürütülmesinden okul müdürü sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bayramlar, Belirli Gün ve Haftalar

Millî Bayramlar ve Yerel Kurtuluş Günleri

Madde 30- Okullarda kutlanacak millî bayramlar ve yerel kurtuluş günleri;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

19 Mayıs Atatürk?ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı.

30 Ağustos Zafer Bayramı.

Yerel Kurtuluş Günleri.

Millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanmasında aşağıdaki hususlar göz önün-de bulundurulur;

a) Okullar, millî bayramlar ve yerel kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili okul içi ve okul dışı etkinliklere bütün imkânlarıyla katılırlar. Millî bayramlar ve yerel kurtuluş günle-rinde öğretmen ve öğrenciler kendilerine verilen görevleri yaparlar.

b) Okullar, yaz tatiline rastlayan kutlamalara, kutlama komitesince hazırlanan programa göre temsilî olarak katılırlar.

c) Okullar, kutlamalarda ilgili mevzuat hükümlerince donatılır. Büyük yerleşim merkez-lerinde okulların bütünüyle katılamaması durumunda törenler okullarda yapılır. Bu törenlerde ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre hareket edilir.

Dinî Bayramlar

Madde 31- Pansiyonlu ve yatılı okullarda Ramazan ve Kurban Bayramları yönetici, öğ-retmen, öğrenci ve diğer personelin katılımıyla kutlanır.

Belirli Gün ve Haftalar

Madde 32- Okul/kurumlarda anılacak, kutlanacak gün ve haftalar, ekte düzenlenmiştir (EK-2).

Çevrenin özelliği, okulun fizikî durumu ve imkânları göz önünde tutularak okul yöne-timince belirlenen bu etkinliklerin hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası veya okul düzeyinde gerçekleştirileceği ve bu etkinliklerde hangi kulüp ve öğrencilerin görevlendirileceği öğ-retmenler kurulunca kararlaştırılır.

Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinliklere, öğrencilerin aktif katılımları sağlanır.

Daha kapsamlı yapılması istenen etkinliklerin planlanması, eğitim bölgeleri koordi-natör müdürü ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 33- Öğrenci kulüplerinin çalışmalarında Toplantı Karar Defteri, Evrak Dosyası ve Zimmet Defteri tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Diğer Eğitim Kurumlarındaki Sosyal Etkinlikler ile Özel Yönetmeliği Bulunan Kollar

Madde 34- Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumları ile diğer eğitim kurumları kendi ko-numlarını dikkate alarak sosyal etkinliklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür-ler.

Özel Yönetmelikler

Madde 35- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çıkarılmış olan; Okul Spor Kol-ları, Kooperatifçilik Kolu, Sivil Savunma Kolu yönetmeliklerinin adında ve madde metinle-rinde geçen ?kol? ibaresi ?kulüp? olarak değiştirilmiştir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler

Madde 36- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığının diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 37- 25/05/1983 tarihli ve 18057 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 38- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ

Kültür ve Edebiyat Kulübü

Yayın ve İletişim Kulübü

Müzik Kulübü

Resim Kulübü

Folklor Kulübü

Tiyatro Kulübü

Kütüphanecilik Kulübü

Sivil Savunma Kulübü

Gezi,Tanıtma ve Turizm Kulübü

Çevre Koruma Kulübü

Satranç Kulübü

Hayvanları Koruma Kulübü

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma, Çocuk Esirgeme, Yeşilay ve Benzeri Kulüpler

Sağlık, Temizlik,Beslenme ve Kızılay Kulübü

Spor Kulübü

Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Okul Müzesi Kulübü

İzcilik Kulübü

Bilinçli Tüketici Kulübü

Meslek Tanıtma Kulübü

Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

Engellilerle Dayanışma Kulübü

Yeşili Koruma Kulübü

Çocuk Hakları Kulübü

Felsefe Kulübü

EK-2

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÇİZELGESİ

Günler ve Haftalar

İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)

Gaziler Günü (19 Eylül)

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)

Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)

Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Dünya AIDS Günü (1 Aralık)

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

Yeşilay Haftası (1Mart)

Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)

Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)

İstiklâl Marşı?nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy?u Anma Günü (12 Mart)

Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart)

Çanakkale Şehitlerini Anma Günü (18 Mart)

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

Orman Haftası (21-26 Mart)

Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

Şehitler Haftası (14 Nisan)

Turizm Haftası (15-22 Nisan)

Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası (23 Nisan gününü içine alan hafta)

Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

Trafik ve İlk Yardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

Vakıflar Haftası (Mayıs ayının 2. haftası)

Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)

Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)

Hava Şehitlerini Anma Günü (15 Mayıs)

Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)

Mahallî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler (Gerçekleştiği tarihte)

EK-3

SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI

Okulun Adı : .......................

Öğretim Yılı : 200..../200......

KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI

HAFTA

AMAÇ

YAPILACAK ETKİNLİKLER BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Öğrenci Kulübü Temsilcisi Danışman Öğretmen Okul Müdürü

Adı Soyadı: Adı Soyadı: Adı Soyadı:

Sınıfı: İmza: İmza: İmza:

EK-4

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU

Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır.

Öğrencinin

Adı Soyadı :..........................................................................................................

Sınıfı ve numarası :..........................................................................................................

Tarih :..........................................................................................................

Danışman Öğretmen :..........................................................................................................

Sunuş:

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar

Süreç:

Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl yararlanacağı aşa-malarıyla gösterilecektir.

Sonuçların Analizi:

Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır.

Sonuçlar nasıl ele alınacak ve analiz edilecek

Kaynakça:

Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek.

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir.

Tahmini Bütçe:

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi aşamada ne kadar para gerektirdiği belirtilecek.

Zaman Çizelgesi:

Projenin hangi zamanda ,hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren bir çizelge eklenecektir.(EK-6)

Ekler:

Varsa ekler konulacak

Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır. Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır

EK-5

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU

Proje önerileri kabul ve uygulaması sonucunda öğrenciler tarafından, aşağıdaki formata uygun bir şekilde sonuç raporu hazırlanır.

Öğrencinin

Adı Soyadı : ....................................................................................................

Sınıfı ve numarası : ....................................................................................................

Tarih :.....................................................................................................

Danışman Öğretmen :.....................................................................................................

Kapak Sayfası

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı veya problemi bir kapak sayfasında belirtilecektir.

Teşekkür Sayfası: Varsa çalışmalar sırasında yardımları olan kişilere(danışman öğretmen, veli, ailenizdeki diğer kişiler)teşekkür edilecek sayfadır.

İçindekiler sayfası,

Giriş: Yapılan çalışmanın konusu, amacı, niçin yapmak istediğiniz. Bu raporun kimlerin işine yarayabileceği gibi konular yer alır. Okuyucunun ilgisini çekebilecek sizin yaptığınız veya bir yerlerden aldığınız resimler fotoğraflar yer alabilir.

Süreç:

Planlanan çalışmaların plana uygun gidip gitmediği nedenleri,

Proje önerisinde gösterildiği hâlde yapılamayan çalışmalar ve nedenleri hangi çalışmaların yapıldığı belirtilecektir.

Sonuçların Analizi:

Yapılan çalışmaların sebep sonuç ilişkileri proje çalışmasının etkileri projenin yapılması sırasında ortaya çıkan düşünceler, planlanmayıp da uygulama sırasında gerektiği fark edilen ancak planlanmadığı için uygulanmayan çalışmalar ve planlansaydı proje sonuçlarına olabilecek etkileri, nerede hata yapıldı, hangi konularda başarılı olundu? elde edilen bilgiler işe yarar mı, anlamlı mı, yeterince bilgiye ulaşıldı mı? Mantıksal hatalar var mı? Elde edilenler ikna edici mi? Bir sonuca veya cevaba varabilir miyim? gibi konular bu bölümde yer alır.

Sonuç:

Bu proje sırasında neler öğrenildi, hangi beceriler kazanıldı. Proje hedeflerine ulaştı mı? Bu çalışmaların sonucunda kimlerin yaralandığı veya hangi ürünlerin alındığı. Proje geliştirilmek istense başka hangi çalışmaların yapılabileceği gibi konular yer alır.

Kaynakça:

Yaralanılan tüm kaynaklar eklenecek.

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığıdır.

Ekler:

Resimler, fotoğraflar, alıntılar ve tüm çalışmaları içeren her türlü belgeler bu bölüme konacaktır.

Tüm Proje Final Raporları danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve değerlendirilecek-tir.

EK-6

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

Planlanan Çalışmalar Sorumlu Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

EK-7

SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

1. Başkalarına ne şekilde/nasıl yardımcı olmamı sağladı?......................................................

?????????????????????????????????????...

2. Kişisel olarak yararlandım mı?............................................................................................

?????????????????????????????????????...

3. Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu?.............................................

?????????????????????????????????????...

4. Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı?.......................................................................

?????????????????????????????????????...

5. Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı? Bu alanlardaki becerilerimi ve düzeyimi nasıl değerlendiriyorum?...............................................................................................

?????????????????????????????????????...

6. Etkinliğe okullar arası veya uluslararası boyut kazandırabildim mi? ???????.. ....................................................................................................................................................

?????????????????????????????????????...

7. Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı?..............................................................................

?????????????????????????????????????...

8. Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim?....................................................................................

?????????????????????????????????????...

9. Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi?............................................................................

?????????????????????????????????????...

10. Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi?.............................................................................

?????????????????????????????????????...

11. Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu?..............................................

?????????????????????????????????????...

12. Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu?..................................................

?????????????????????????????????????...

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI :?????????????????????...

KATILDIĞI ÖĞRENCİ KULÜBÜ :?????????????????????..

Not : Öğrenci bu formdaki soruları cevaplandırarak sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmene verir.

EK-8

SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN

ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı : ?????????????????????.

Çalışmanın Adı :???????????????????..........

Öğrencinin katıldığı toplam etkinlik saati:?????????????????????.

Öğrencinin etkinlik süresince;

PUAN (1-20)

1- Zamanını etkin bir biçimde kullanması

???????????????

2- Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması

???????????????.

3- Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması

???????????????..

4- Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması ???????????????.

5- Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması ???????????????..

TOPLAM ???????????????..

6- Öğrenciye ait gözlemleriniz: .........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

??????????????????????????????????????.

SONUÇ:

TARİH: İMZA

Not : Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.

EK-9

GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR

Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.

1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.

2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar lâboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.

3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs ver-mek.

4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan rande-vu almak.

5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götür-mek.

6. Bir mektubu postaya vermek.

7. Okulun bir aracını tamir etmek.

8. Kırılan bir pencereyi takmak.

9. Bahçeye bir fidan dikmek

10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.

11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek.

12. Gezilerin organizasyonunu yapmak.

EK-10

GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU

Adı Soyadı :....................................................................................................

Mesleği :....................................................................................................

Emekli ise Emekli

Olduğu Kurum :....................................................................................................

Yaşı :....................................................................................................

Sabit Telefonu :....................................................................................................

.

Cep Telefonu :....................................................................................................

Adresi :....................................................................................................

Hangi İşi Yapabileceği :....................................................................................................

1) ...........................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................

3) ............................................................................................................................................

Yapacağı işin kesin

Tarihi ve saati :...................................................................................................

Varsa yapılacak işe ilişkin

belge ve sertifikası :..................................................................................................

Varsa okul tarafından

temin edilmesini istediği

araç gereçler :...................................................................................................

Okulun koordinasyonuna

ihtiyaç duyulan kurum ve

kuruluşlar :....................................................................................................

Kendisinin koordinasyon

Sağlayacağı kurum ve

Kuruluşlar :?????????????????????????.

.

Gönüllü Veli Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı

Adı Soyadı Adı Soyadı

İmzası İmzası

EK-11

V E L İ İ Z İ N B E L G E S İ

Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin plânla-nan .............................................. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir sakın-ca görmediğimi bildiririm.

Veli

Adı Soyadı :??????????..

İmza :??????????..

Adres : ?????????????????

?????????????????..

Tel : ?????????????????

03 Ekim 2005 19:52

scanfcenter

@adnan32 eline sağlık

03 Ekim 2005 20:28

pine

Peki eğitsel klüp tüzüğü hazırlayacak mıyız ne gibi etkinlikler yapacağız bunla ilgili faydalı site biliyorsanız lütfen söyleyin....

03 Ekim 2005 20:37

ececik
Yasaklı

evet arkadaslar..kulup oldu..nerden bulucaz tuzukleri>?

03 Ekim 2005 21:29

e-kolay

arkadaşlar, kültür ve edebiyet kulübünü hazırlayan var mı?

03 Ekim 2005 22:24

segah34

Bu nedir ya? Değişikliklerden bıktım usandım artık. Eğitim yap-boz tahtasımı?

03 Ekim 2005 23:47

adnan32

Arkadaşlar;

Yönetmelikte bir takım eksiklikler var örneğin tutulacak defterlerden bahsetmiş ama sekreter yok alınacak kararlardan bahsetmiş, bir öğrencinin birden fazla klübe üye olmasından bir öğretmenin birden fazla klübe danışman olmasından falan ama bunların uygulanabilirliği yok. biz geçen yıl sanırım Tr de bu uygulamaya geçen ilk okul olduk ve kendimizce bir sistem oturttuk. Çorumdada müfettişler örnek çalışma olarak almışlardı.

Öncelikle biz çalışmalarımızı bir zemine oturtabilmek için yönetmeliğe uygun bir iç tüzük hazırladık. Genel Kurullarımızı toplayıp toplantıyı tutanağa kaydettik ancak geçen yıl 2. dönem uygulanmaya başladığı için proje uygulamalarına başlayamadık ve etkinlik çalışmalarını aldık . Yıllık çalışma planlarımızı hazırladık ve devam ettik.

UMARIM YARARLI OLUR.

ÖĞRENCİ KULÜBÜ İÇ YÖNETMELİĞİ

Okulun Adı : ????????????? İlköğretim Okulu

Eğitici Kolun Adı : Sivil Savunma Kulübü

Sosyal Etkinliklerin Genel Amacı:

Madde 1 ? Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla öğrencilere;

a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,

b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,

c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,

d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,

e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,

f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,

g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,

h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,

ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,

j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,

k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜNÜN AMAÇLARI:

Madde 2:Sivil Savunma kavramını öğrenebilme

Madde 3:Birey ve toplum için Sivil Savunmanın önemini idrak edebilme

Madde 4:Sosyal hayata etkili bir şekilde katılıp,görev ve sorumluluk alabilme.

Madde 5:Sivil Savunma konusunda bilinçlenme ve çevreyi bilinçlendirebilme

Madde 6:Gerekli Sivil Savunma tedbirlerini alabilme konusunda duyarlı davranabilme

Madde 7Sivil Savunma ile ilgili yanlış bilgileri düzeltebilme. Ve çevresinde doğru bilgi edinilmesine gayret sarf etme

KAPSAM :

Madde 8 Bu iç yönetmelik ?????. İlköğretim Okulu ?Sivil Savunma Kulübü?nün çalışmalarını kapsar.

GENEL HÜKÜMLER :

Madde 9 Kulüp bütün üyeleri ile toplantı yaparak çalışmalarını değerlendirir.İlk toplantıda ?Yıllık Çalışma Programı?nı ve ?Proje Uyulama Takvimi?ni belirler ve Sosyal Etkinlikler kuruluna sunulmak üzere danışman öğretmene teslim eder.

Madde 10:Kulüp toplantısı başkanın çağrısı ile yapılır.Toplantı ?Salt Çoğunluk? ile yapılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Madde 11:Öğrenci kulübü Genel Kurulu gerek duydukça toplanarak çalışmaları değerlendirir.

Madde 12:Öğrenci Kulübünün ilk toplantısında Öğrenci Kulübü İç Yönetmeliği hazırlanıp Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.Bu karar Öğrenci Kulübü Danışman Öğretmeni aracılığı Sosyal Etkinlikler Kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 13:Öğrenci Kulübü Danışman Öğretmeni Kulübün toplantılarına gözlemci olarak katılır ve kendinden danışman olarak yararlanılır. Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.

Madde 14: Öğrenci Kulübünün bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.

ÖĞRENCİ KULÜBÜNÜN KURULUŞU:

Madde 15: Sivil Savunma Öğrenci Kulübü Mili Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen ( ?.. ) öğrenciden oluşmuştur.

Madde 16: Öğrenci Kulübünün Danışman Öğretmenleri Halime ÇELİK VE Hüseyin YÜCEL? dir.

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN SEÇİMİ :

Madde 17: Öğrenci Kulübü üyesi olan tüm öğrenciler seçmen sıfatı ile Kulüp Temsilcisi seçimi için oy kullanırlar

Madde 18: Öğrenci Kulübü Öğrenci Temsilcisi seçimi danışman öğretmen gözetiminde Gizli Oy Açık Tasnif Usulü ile yapılır

Madde 19: Öğrenci Kulübü Temsilciliğine aday olan öğrenciler arasından en yüksek sayıda oy alan öğrenci Kulüp Temsilcisi seçilir.Kulüp Temsilcisi seçiminde en yüksek oyu alan aday Temsilci Yardımcısı olarak görev yapar.

Madde 20: Kulüp Temsilciliği için aday olan öğrenci sayısının çok fazla olması durumunda 2 turlu seçim sistemi uygulanarak en çok oyu alan 4 (Dört) aday arasında ikinci bir seçim yapılarak en çok oyu alan aday Kulüp Temsilcisi seçilir. Kulüp Temsilcisi seçiminde ikinci en yüksek oyu alan aday Temsilci Yardımcısı olarak görev yapar.

Madde 21: Kulüp temsilcisi Genel Kurul üyeleri içerinden uyum içerisinde çalışabileceği iki adet sekreter seçer.Sekreterler tüm tutanakları tutar ve imzalar.

GÖREVLER :

Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri

Madde 22 ? Temsilci;

a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.

b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.

c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.

d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.

e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.

f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

Öğrencilerin Görevleri

Madde 23 ? Öğrenciler;

a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.

b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.

c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.

d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.

e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.

ÖĞRENCİ KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Madde 24: Öğrenci kulübü Şu Alanlarda Faaliyetlerde Bulunur:

-Öğrenci Kulübü her türlü çalışmasında Katılımcılık,Planlılık,Süreklilik,Üretkenlik,gönüllülük ve İşbirliği temel ilkeleri doğrultusunda;

- gerek kendi üyelerinin gerekse okulun bütün öğrencilerinin görüş,seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapar.

-Çeşitli konularda yarışmalar düzenleyerek teşvik edici örneklemeler yapar.

-Öğrenci Kulübünün amacına uygun resim,sergi,slayt,film vb. hazırlayıp gösterir.Öğrencileri ve sivil halkı Sivil Savunma konusunda bilinçlendirir.

-Çalışmaların içerisine halkıda çekerek halkında sorumluluk duygusunu geliştirmeye çalışır.

-Halka dönük olan toplum hizmetleri ile okul veli kaynaşmasını sağlar.

EĞİTİCİ KOLUN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR :

Madde 25: Eğitici Kol şu defter ve dosyaları tutar.

-Toplantı Karar defteri.

-Evrak dosyası

-Zimmet defteri

EĞİTİCİ KOLUN SORUMLU OLDUĞU KURUM VE KURULUŞLAR :

Madde 26: Öğrenci Kulübü Genel Kurulu;

-Okul Müdürüne

-Görevli Müdür yardımcısına

-Sosyal Etkinlikler Kuruluna

-Öğrenci Kulübü Danışman Öğretmenine

-Eğitici Kol Rehber Öğretmenler kuruluna

-Kol Genel Kuruluna karşı sorumludurlar.

ÖĞRENCİ KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER ÖĞRENCİ KULÜPLRİ VE KURUMLAR:

Madde 27: Sivil Savunma Kulübü şu Öğrenci Kulübü ve kurumlarla işbirliği yapar:

-Diğer Öğrenci Kulüpleri

-Belediye Başkanlığı

-Sağlık Ocağı

-Mahalle Muhtarlıkları

-İlçe Sivil Savuma müdürlüğü

-İlçedeki İlk ve orta öğretim kurumları Sivil Savunma Öğrenci Kulüpleri

-Garnizon Komutanlığı

YÜRÜRLÜK:

Madde 28:

Bu İç Yönetmelik Okul Müdürü tarafından onaylandığı Tarihte yürürlüğe girer

YÜRÜTME :

Madde 29:

- Bu yönetmelik Okul Müdürü tarafından yürütülür.

????????? ??????????. ???????..

Kulüp Temsilcisi Temsilci Yardımcısı Sekreter

?????????..

Danışman Öğretmen

UYGUNDUR

???????????

Okul Müdürü

2005-2006 ÖĞRETİM YILI

??????????????. İLKÖĞRETİM OKULU

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR:

???????????? İlköğretim Okulu Sivil Savunma Kulübü Genel Kurulu ?../?./ ??.. tarihinde toplanarak Kulüp Danışman Öğretmeni ??????????.. tarafından belirlenen gündem maddelerini görüşerek karara bağlamıştır.

GÜNDEM:

1. Yoklama

2. Genel Kurulca Öğrenci Kulübü İç Yönetmeliğinin hazırlanması

3. Kulüp Temsilcisi,Temsilci Yardımcısı ve Sekreterin seçilmesi

4. Yıllık Çalışma Programının Hazırlanması.

5. Proje Uygulama Takviminin belirlenmesi

6. Kulüp Temsilcisinin ve öğrencilerin görevleri ile Kulübün çalışma usullerinin açılanması

7. Dilek ve Temenniler.

8. Kapanış.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Kulüp Rehber Öğretmeni tarafından isim okunarak yoklama alındı.Salt çoğunluğun var olduğu görüldü.

2. Öğrenci Kulübü iç yönetmeliği hazırlanarak onaya sunulmak üzere danışman öğretmene teslim edildi,

3. Sivil Savunma Kulübü Temsilci ve Temsilci Yardımcısı gizli oy açık tasnif usulü ile seçildi. Yapılan seçimde ?.. öğrenci Kulüp Temsilciliği için aday oldu ?? seçmenin oy kullandığı seçimlerde oyların tamamı geçerli sayıldı Geçerli oyların adaylara göre dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

ADAY İSMİ: Aldığı Oy :

???????.. ????

???????? ????

???????.. ????

Bu sonuçlar ile Selvinaz HÖÇÜK Kulüp Temsilcisi Kasım ARAYICI Kulüp Temsilci Yardımcısı seçildi. Kulüp Temsilcisi Selvinaz HÖÇÜK Sekreter olarak Genel Kurulun uygun görüşünü de alarak Elif DEMİREL?i Sekreter olarak görevlendirdi.

4. Sivil Savunma Kulübü Yıllık Çalışma Planı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda (EK-3) hazırlanmıştır.

5. Sivil Savunma Kulübü Proje Uygulama Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda (EK-6) hazırlanmıştır.

6. Öğrenci Kulübü Temsilcisinin görevleri ve kulübün çalışma usulleri Kol Danışman Öğretmeni ????????????.. tarafından tek tek açıklandı.

7. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

8. Kulüp Danışman Öğretmeni ???????????? başarı dilekleri ile toplantı sona erdi.

?????????? ??????????. ??????????

Kulüp Temsilcisi Temsilci Yardımcısı Sekreter

????????????

Kulüp Danışman Öğretmeni

UYGUNDUR

??????????????.

Okul Müdürü

04 Ekim 2005 19:46

roviss

Arkadaşlar Ünitelendirilmiş plan dediler MEB'deki planlar yanlış çıktı hatırlıyorsanız. Bence biz elimizden geleni yapalım, yanlış varsa istediklerinde sorarız.

Toplam 11 mesaj
ANKET
FETÖ'den ihraç edilen polislerin, askerlik yapmasını istiyor musunuz?