Editörler : asaygin
21 Ocak 2006 22:14  


vekaleten müdür yardımcılığı ve ek ders

şarajer öğretmen durumda olan ve valilik oluru ile müdür yardımcılığı yapan bir öğretmen 6 aydan sonra ek ders alabilir mi?

21 Ocak 2006 22:23

bilge136
Yasaklı

"şarajer öğretmen" ne demek?

21 Ocak 2006 23:39

Orhan YILMAZ

stajer yazmak ıstemıs hocam. Asalet sartlarını tasıamdıgı ıcın (yanı ogretmenlıkte 2 yılı doldurmak sartını) ıcın atamaya yetkılı makam tarafından atanmıs olsa bıle( mudur yardımcısını valı atar) bu gecıcı gorevlendırme olur ve bır yılda 6 aydan fazla ekders alamaz. Ancak burası Türkiye hersey olur. Sen alamazsan bıle aynı durumda baskası alır hıc kımsede o alamadı sen neden alıyorsun demez...

22 Ocak 2006 01:05

aalim

Öğretmenim, görevdeki 2. yılım ve stajyerliğim kalktı.

Bildiğim Kadarıyla;

Vekaleten yürütülen görevlerde Asaleten o göreve atanma şartlarını taşımak ile taşımamak arasında fark var.

Yine bildiğim kadarı ile; Asaleten atanma şartaları taşıyorsa vekalet edilen görevin normalde alması gereken ek ders ücreti alınabiliyor. Fakat asaleten atanma şartları taşınmıyorsa.... işte burada bende karmaşa işindeyim; İdarem, beni müdür yardımcı yapmak istedi fakat asaleten müdür yardımcılığa atanma şartlarını taşımadığım için, sadece görevimi yapmış sayılacağım yani müdür yardımcı ek ders ücretini alamayacağım ve tatillerde görev yapıp ek ders ücreti alamayacağım için bu iş olmadı.

Asaleten müdür yardımcılığına atanamayacak olanların, müdür yardımcılığına vekalet etmeleri durumuında ek derslerinin ne olacağı ve türkiyedeki uygulamalar hususunda beni de bilgilendirirseniz çok memnun olurum.

22 Ocak 2006 02:48

kuzuzuzu06
22 Ocak 2006 09:32

pcman

Arkadaşlar bu konu ile ilgili burada birçok defa görüş belirtildi.Size bu konu ile ilgili MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün genelgesini göstereceğim.Bu konu açık eğer asaleten atanma şartlarını taşımıyorsa en fazla 6 ay ekders alır.Okulun kapalı olduğu günlerde ekders alamaz.Eğer bu uygulanmıyorsa ilgili Milli Eğitim müdürlüklerinin işgüzarlığındandır.Okuldaki tahakkuk ve ita amiri kişileri ateş altına itiyorlar bilerek.Eğer tahakkuk veya ita amiri ise sizde sorumlusunuz.(Ekders Yönetmeliğinin 23.maddesi)Tedviren görevlendirilmeler eş dost kayırma işine döndü.Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı kesinlikle bu işe eğilmeli.Tekrar bir genelge yayınlamalı.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.MGM.0.20/105-3/02081 ANKARA, 03/02/2000

KONU: Ek Ders

?????????????? VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

Bakanlığımız denetim elemanlarınca saymanlıklarda yapılan denetim ve incelemelerde, Milli Eğitim Müdürlüklerinde boş ve dolu bulunan şube müdürlüğü kadrolarına vekaleten veya tedviren görevlendirilen öğretmenler ile okul müdürlüğüne görevlendirilen öğretmenlere bazı saymanlıklarca yersiz ek ders ücreti ödendiği tesbit edilmiştir. Saymanlıklarda uygulama birliğini sağlamak bakımından konu ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuşltur.

1-Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek dersle ilgili 89 uncu maddesi hükmü gereğince 02/12/1998 tarih ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar?ın 10 uncu maddesinin birinci ve son fıkrasında; aynı maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen görevlerde bulunanlara ilgili mevzuat hükümleri ile tesbit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim ve öğretim gibi görevlerinden haftada 15 saatinin ?Ders Niteliğinde Yönetim Görevi? sayılacağı ve bu görevlerine karşılık ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen Esasların 4 üncü maddesinin (j) bendinde; ?ders dışı hazırlık ve planlama görevi?nin, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin ders dışı hazırlık, planlama ve sosyal hizmetleri ile okul veya kurumun ders araç ve gerecinin, makine ve teçhizatının sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini ifade edeceği belirtilmiş, yine Esasların değişik 11 inci maddesinin ilk ve son paragrafında ise bu Esaslar kapsamına dahil okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere, ders niteliğinde yönetim görevi ile ek ders görevi dışında ?ders dışı hazırlık ve planlama görevi? karşılığı olarak haftada verilmesi öngörülen ek ders sayıları kadar ek ders ücretinin ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, haftada 15 saatlik ?ders niteliğinde yönetim görevi? ile ?ders dışı hazırlık ve planlama görevi? karşılığı ek ders ücretini alabilmek için sözü edilen maddelerde belirtilen görevlerin fiilen yerine getirilmesi gerekmektedir.

Aynı Esasların ?Vekalet Görevi? başlıklı 24 üncü maddesinde ise; vekil öğretmenlerin dışında kalan öğretmenlerden, diğer görevlere asalaten atanma şartlarını taşıyanlardan boş kadrolara vekaleten atananlara, yalnızca vekalet edilen kadroya ilişkin ek ders görevi ücretinin ödeneceği hükme bağlanmıştır.

2- Diğer taraftan, 98/12120 sayılı Esasların 99/12775 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesiyle değişik 21 inci maddesi ( c ) bendinin 1 inci sırasında; 18 inci maddede belirtilen haller dışında; bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenlerin aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklanan nedenlerden dolayı;

a- Milli Eğitim Müdürlüğünde boş bulunan müdür, müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü kadrolarına vekalet eden personel ile boş bulunan okul müdürlüğünde görevlendirilen öğretmenlere; Esasların 10/b maddesinde öngörülen haftada 15 saatlik ?ders niteliğinde yönetim görevi? karşılığı ek ders ücretinin ödenebilmesi için ilgililerin asilde aranan bütün şartları ve nitelikleri (tahsil, hizmet süresi, atamada sınav şartı öngörülen görevlerde ilgililerin sınava girebilme şartlarına haiz olması gibi) üzerlerinde taşımaları,

b- Esasların 21 inci maddesinde belirtilen haller dışında, Milli Eğitim Müdürlüğünde bulunan müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü gibi dolu kadrolara tedviren veya vekaleten görevlendirilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görev olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmenlerce yürütülen okul müdür ve müdür yardımcılığı görevlerinden geçici olarak ayrılanların yerine görevlendirilen öğretmenlere; bu görevlendirmeden dolayı 98/12120 sayılı Esasların 10/b maddesinde öngörülen haftada 15 saatlik ?ders niteliğinde yönetim görevi? ile 11 inci maddede okul türlerine göre yöneticilere verilmesi öngörülen saatler kadar haftalık ?ders dışı hazırlık ve planlama görevi? karşılığı ek ders ücretinin ödenmemesi, ancak, asli görevlerini de aynı anda yürütmeleri halinde asli görevline ait ek ders ücretlerinin ödenmesi,

c- Esasların değişik 21 inci maddesi ( c ) bendinin 1 inci sırası hükmü gereğince, yönetici ve öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 18 inci maddede belirtilen haller dışında Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü gibi kadrolarda geçici görevle görevlendirilmeleri halinde, bu görevlerine bağlı olarak herhangib bir ücret ödenmemesi, ancak bu öğretmenin görevlendirildiği tarihte okulundaki aylık karşılığı ders, ek ders ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacağından, görev süresinin 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere ek ders ücretlerinin aylık ve özlük haklarının ödendiği yerin saymanlığınca ödenmesi, bu görevin 6 aydan fazla devam eden süreleri ile kadrosunun bulunduğu okul ve kurumun herhangib bir nedenle tatil edildiği günlerde ise söz konusu ek ders ücretlerinin ödenmemesi,

gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin yukarıdaki açıklamalara göre yapılması hususunda iliniz dahilindeki saymanlıklara duyurulmasını rica ederim.

İmza

Bakan a.

Ahmet YALÇIKAYA

Genel Müdür Yardımcısı

22 Ocak 2006 11:29

seyit1

Teşekkürler pcman..

22 Ocak 2006 12:30

Orhan YILMAZ

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=64452

adresınde bu konu ile ilgili ayrıntılı bılgıler var. . .

22 Ocak 2006 12:55

Ayna67

Sınav gerektiren görevlerde "sınava girebilme şartlarını taşımak" yeterlidir. Müdür yrd. sınavını kazanamayan biri, diğer şartları taşıyorsa VEKALETEN atanabilir.

22 Ocak 2006 12:55

aalim

Teşekkür ederim...

22 Ocak 2006 12:57

Ayna67

Stajer öğretmen VEKALETEN atanamaz, bu GEÇİCİ GÖREVLENDİRME olur. (ek dersi bir takvim yılında 6 ay süreyle alabilir)

22 Ocak 2006 13:12

Ayna67

http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=46023

GÜNCEL;

22 Ocak 2006 13:18

Ayna67

VEKALETEN ATANMA ŞARTLARI;

1-Atanacağı kadronun boş olması

2-Atamanın yetkili makam tarafından yapılması (müd.yrd. için valilik onayı gerekir, şube müdürlüğü ve anadolu türü okulların müdürlüğüne vekalet için bakanlık onayı gerekir)

3-Asalet şartlarını taşıması (sınav gerektiren görevlerde, diğer şartları taşımak kaydıyla, sınava girebilme şartlarını taşıması yeterlidir)

22 Ocak 2006 15:46

baris0987

Arkadaşlar Ek Ders ücretleri kesinlikle artmamalı.Şuan 3.580 YTL. civarında olan ek ders ücreti artarsa 25- 30 yıllık(bildiğiniz gibi emekli olsalar sadece ek ders ten zararları var.Yani ek derse çalışıyorlar) öğretmenlerin hiç biri emekli olmaz.Zaten bu ücret için bile çalışıyorlar.Sadece kendimiz değil yeni atanacak arkadaşlarımızı da düşünmeliyiz.Maaşlar arttırılabilir fakat kesinlikle ek dersler artmamalı.

22 Ocak 2006 20:30

samm55
20 Mayıs 2006 23:24

Sado46

Görevlendirmelerde asli görevinde görevlendirilmeyenler 6 ay ücret alırlar.

Toplam 15 mesaj