Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
Editörler : civilmemur
«256257258259260261262263264265266267268
29 Mart 2014 01:01

moontella
Kapalı

Merhaba arkadaşlar ben PTT nin bu yıl alacağı personel alımları için başvuru yapacağım, uzun yıllardır burada çalışmak istiyorum, başvuracak başka birileri var mı ilan detaylarını buradan inceledim.

http://www.trpersonelalimi.com/ptt-personel-eleman-alimi-is-ilanlari/

02 Nisan 2014 11:40

peşkeşeson

değerli işçi kardeşlerim meslektaşlarım hepimiz kültür ve turizm bakanlığı bakanlığı işçisiyız maalesefki büyük planlar sonucu bölündük fikir ayrılığı yaşattırıldık özellikle az bir kesim birbirimizi kullandı sırtından nemalanmış sömürü düzene destek çıkmış emeği alınterini hiçe sayılmasına destek çıkmiştı anca uzun mücadele sonucunda ben de içinde olmak üzere son şekliyle kocaman teşkilatımızda çalışan 7 kişiye maddi sıkıntılar baskılar şiddet ceza yaşattırıldı ve şimdi kanun karar verecek ve yeniden örgütlü sendikamız önderliğinde tis görüşülecek bazı araştırmalarım oldu bu araştırmamı bütün emekçi işçi sınıfıyla paylaşmaya karar verdim eleştırı veya katkılarımızı sunalım demokratık ve sosyal devlet olarak fikirlerimizi yazmalıyız burada emeğe ve alınterimize saygılı olunmasını ve önümüzdeki tıs görüşmesinde destek olması amacıyla saygılarımla.

02 Nisan 2014 11:43

peşkeşeson


T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME İŞÇİLERİ TOPLU İS SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İŞVEREN SENDİKASI: KAMU-IS

KAMU İSLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

İŞÇİ SENDİKASI: HAK İŞ ÖZBURO-IŞ

TÜRKİYE KOOPERATİF, EĞİTİM, BÜRO VE GÜZEL

SANATLAR İŞÇİLERİ SENDİK

SENDİKAYA ÖNERİ VE TEKLİF

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 01.01.2013 -31.12.2015

MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR:

2822 sayılı Yasaya göre işletme düzeyinde akdedilmiş olan bu toplu iş sözleşmesinin

Tarafları Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (ÖZ BÜRO-İŞ)dır

Bu sözleşmede;

a) Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası KAMU-İŞ (İŞVEREN SENDİKASI),

b) T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı (İŞVEREN),

c) Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (HAK İŞ ÖZBÜRO-İŞİŞÇİ SENDİKASI)

d) İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan

Kimseler (İŞVEREN VEKİLİ),

e) İşyerinde çalışan taraf sendika üyesi işçiler (ÜYE),

f) İş Kanununun 2. maddesinde tanımlanan yerler (İŞYERİ),

g) İşletme düzeyinde bağıtlanan bu toplu iş sözleşmesi (TIS) olarak adlandırılmıştır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMACI:

Bu toplu iş sözleşmesinin amacı iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi

İle ilgili hususları düzenlemek, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak,

İşveren ve işçilerin hak ve menfaatlerini korumak, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını

Sağlamak taraflar arasında doğabilecek ihtilafları mevzuat ve bu sözleşmede belirlenmiş

Prensiplerle çözümlemektir.

MADDE 3- TOPLU İS SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ:

Bu toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı

Olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş

Sözleşmesindeki hükümler alır. İş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş

Sözleşmesindeki hükümler uygulanır.

Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş

Sözleşmesinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar, iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

MADDE 4- KAPSAM VE YARARLANMA:

A- Kapsam:

Bu toplu iş sözleşmesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı işyerlerini ve çalışan işçilerini kapsar.

B- Yararlanma:

İşbu toplu iş sözleşmesinden yararlanma konusunda yasa hükümleri uygulanır.

MADDE 5- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN TAYİNİ VE NİTELİKLERİ:

Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika, işyerinde işçi sayısı elliye

Kadar ise bir, elli bir ile yüz arasında ise en çok iki, yüz bir ile beş yüz arasında ise en çok üç,

Beş yüz bir ile bin arasında ise en çok dört, bin bir ile iki bin arasında ise en çok altı, iki bin den fazla

İse en çok sekiz olmak üzere işyerinde çalışan üyeleri arasından işyeri sendika temsilcisi tayin

Ederek on beş gün içinde kimliklerini işverene bildirir. Bunlardan biri baş temsilci olarak

Görevlendirile bilir.

İşyeri sendika temsilcisi olabilmek için kurucu olabilmek hususunda 2821 sayılı Kanunun

5 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak gerekir.

MADDE 6- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ:

İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi, işyerine münhasır kalmak kaydı ile işçilerin

Dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliği ve çalışma

Ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek, işçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, kanunlar ve

Toplu iş sözleşmesinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir.

Temsilcilerin görevi sendikanın yetkisi süresince devam eder. İşyeri sendika temsilcileri bu

Görevlerini, işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile yerine

Getirirler.

MADDE 7- SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİ İLE ÜYELERİNİN TEMİNATI VE

ÇALIŞMALARI:

Bu konuda Sendikalar Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 8- SENDİKA AİDATI:

A- Üyelik Aidatı:

İşveren Sendikalar Kanunu uyarınca; sendikanın talebi üzerine, kesmekle yükümlü

Bulunduğu üyelik aidatını, varsa dayanışma aidatını her ay işçi ücretlerinden keserek ücretlerin

Ödendiği günü takip eden 30 gün içinde sendikanın bildireceği bir banka hesabına yatırmakla ve Kesinti listesini sendikaya göndermekle yükümlüdür.

B- Diğer Kesintiler:

Üyelik ve dayanışma aidatları dışında sosyal ve sportif faaliyetler ile kooperatifler için

Yapılacak kesintiler işçinin yazılı rızasına bağlıdır.

İşveren bu işlemler için Sendikadan ve işçiden herhangi bir masraf isteyemez.

MADDE 9- İLAN TAHTASI VE TEMSİLCİLİK ODASI:

A- İlan Tahtası:

Bakanlık Merkezi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile DÖSİM Merkezinde

İşçilerin görebileceği bir yerde, sendika toplantıları ve faaliyetleri ile ilgili bildirilerin işçilere

Duyurulması amacı ile camekânlı bir ilan tahtası bulundurulur. İlan tahtasına asılacak sendika

Toplantı ve faaliyetleri ile ilgili yazı ve bildirilerin altı en az bir sendika yöneticisi tarafından

İmzalanıp mühürlenir ve bir sureti işverene verilir. İlan tahtasının kilidi sendika temsilcisinde

Bulunacak, bildiri ve yazılardan doğacak sorumluluk sendikaya ait olacaktır.

B- Temsilcilik Odası:

İşyeri sendika Temsilcilerinin sendikal faaliyetlerini yürütebilmesi için Bakanlık Merkez

Teşkilatında, İstanbul İşletme Müdürlüğünde ve ek binada (eski Turizm Bakanlığı binası) bir

Temsilcilik odası tahsis edilir. Ayrıca işverenin imkânlarının uygun olması halinde diğer İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde de temsilcilik odası temin edilir.

MADDE 10-SENDİKAL İZİNLER:

A-İşyeri sendika baş temsilcisi ve temsilcilerine asıl işlerini aksatmamak ve iş disiplinine

Aykırı olmamak koşulu ile temsilcilik görevinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmeleri için,

Sendika baş temsilcilerine haftada dört saat, temsilcilerine ise haftada iki saatten fazla olmamak

Üzere ücretli izin verilir. Baş temsilcinin ve temsilcinin bu izni işyerinde geçirmesi asıldır. Ancak;

Sendika Genel Merkezi veya Şubesinin işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazılı

Doğrulamasıyla, bu izin süresini çağrı yapılan yerde de geçirebilir.

B- Sendika üye, temsilci ve yöneticilerine, kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim,

Disiplin kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı

Talebi üzerine, bir yıllık süre içinde toplam işçi sayısının % 8'i kadar gün ücretli izin verilir. Bu

İzinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının % 4'ünden

Fazla sayıda üyenin birden izin kullanması işverenin onayına tabidir.

MADDE 11- İSE ALMADA USUL VE DENEME SÜRESİ:

A) İşyerinde yeni işe alınacak işçiler için mevzuat hükümleri uygulanır.

B) İşe yeni alınan işçiler için deneme süresi bir aydır. Deneme süresi sonunda yeterli

Görülmeyenlerin iş sözleşmeleri bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir. Çalıştıkları süreye ait

Ücretleri ve her türlü hak edişleri ödenir. Bu deneme süresi sonunda yeterli görülenlerin iş

Sözleşmeleri onaylanır ve bunlar işe başladıkları tarihten itibaren işe girmiş sayılırlar.

C) İşletme ve bağlı iş yeri eri için daimi işçi kadroları ihdas edildiğinde bu kadrolara

Mevzu at elverdiği takdirde öncelikle "Geçici vizeli" olarak çalıştırılan işçiler aktarılır. Ancak, bu Şekil de alınan işçiler ile işyerinde çalışmakta iken sonradan tekrar işe alınanlara deneme süresi uygulanmaz.

MADDE 12- İS VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

İşçilerin vizelerinde belirtilen işlerde ve yerlerde çalıştırılmaları esastır. Ancak, işçiler

Gerektiği takdirde, işyerinde bir başka işte veya işverene bağlı diğer işyerlerinde işveren

Tarafından görevlendirilebilirler.

A) İşveren; çalışma programı gereğince işyerleri arasında işin gereklerinden kaynaklanan

Nedenlerin meydana gelmesi durumunda, işçi fazlalığı olan işyerlerinden işçi ihtiyacı duyulan

İş yerlerine işçi nakledebilir. Bu naklin işçinin halen çalışmakta olduğu il hudutları dışına olması halin de, nakle istekli olanlardan durumu işverenlikçe uygun görülenlere öncelik verilir. İstekli

Çıkmaması veya il hudutları dışına nakle rıza gösterilmemesi durumunda İş Kanunu hükümleri uygulanır.

B) İş ve işyeri değişikliği ceza mahiyetinde olamaz.

MADDE 13- ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA:

Bu konuda İş Kanunu hükümleri uygulanır. Muvazzaf askerlik hizmeti sonunda yasal

Süresi içinde işe girmek için müracaat eden işçiler, eski işlerine veya benzeri işlere emsallerinin ücreti ile başlatılırlar. Ancak, muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir sebeple silâhaltına alınan veyahut kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan İşçiye bu süre içinde devletçe ödeme yapılmaması halinde ücreti tam olarak ödenir. Ancak, aynı süre için devlet tarafından ücret ödenmesi ve bu ücretin işyerinden aldığı ücretten az olması halinde sadece aradaki fark işverence ödenir.

MADDE 14- ÇALIŞMA SÜRELERİ:

İşyerlerinde haftalık çalışma süresi 40 saattir. Çalışma şekli ve sürelerinin günlere dağılımı, mesainin başlama ve bitiş saatleri İş Kanunu hükümlerine göre işverence tespit edilir.

İşverence gerekli görülmesi halinde mevzuata uyulmak kaydıyla postalar halinde çalışma

Yaptırılabilir.

MADDE 15- FAZLA ÇALIŞMA-HAFTA TATİLİ - ULUSAL BAYRAM ÇALIŞMASI VE

ÜCRETİ:

A- Fazla Çalışma:

İşyerlerinde, bu toplu iş sözleşmesinde yazılı normal çalışma süresinin dışında işverence

Fazla çalışma yaptırılabilir. Ancak mazereti işverence uygun görülenler fazla çalışmadan istisna edilir. Fazla çalışmaya bırakılacak işçilere bu durum bir gün önceden bildirilir.

Her bir fazla saat çalışma için, işçinin saat ücreti % 50 zamlı olarak ödenir.

B- Hafta Tatili Çalışması:

İşçilerin hafta tatilinde çalıştırılmaları halinde, çalışılan bu güne ait ücretleri mevzuat

Hükümlerine göre çalışmadan hak ettikleri de dâhil toplam 2,5 yevmiye olarak ödenir.

C- Cumartesi, Pazar ve Ulusal Bayram, Genel Tatil Günleri:

İşçilere, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalıştırılmaları halinde çalışılan bu

Günlere ait ücretleri bir buçuk kat fazlasıyla ödenir. (Bugüne ait ücreti dâhil toplam 2,5 yevmiye).

D- Bu maddede düzenlenmeyen diğer hususlarda kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 16- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ: Ulusal bayram ve genel tatil günleri Yasada belirtilen günlerdir.

MADDE: 17- İS SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER: Bu konuda İş Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 18-TUTUKLULUK GÖZETİM ALTINA ALINMA MAHKÛMİYET HALİNDE

FESİH VE TEKRAR İŞE ALMA:

Bu konuda mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 19- KIDEM TAZMİNATI VE BİLDİRİM SÜRELERİ:

Kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusunda mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 20- YILLIK ÜCRETLİ İZİN:

İşyerinde fiili çalışması sonucunda bir yılını dolduran işçilere aşağıdaki süreler kadar yıllık

Ücretli izin verilir.

Hizmet Süresi:

a) 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 20 gün,

b) 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara yılda 25 gün,

c) 15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 30 gün,

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan cumartesi, Pazar ve ulusal bayram ve genel tatil Günleri ile hafta tatilleri izin süresine ilave edilir.

Bu izinlerin kullandırılması konusunda yasa hükümleri uygulanır yıllık izinlerin hak edilmesinde, çalışan işçilerin aynı işyerinde geçirdiği çalışma süreleri toplamı dikkate alınır.

MADDE 21- MAZERET İZİNLERİ:

Aşağıdaki hallerde işçilere, belgelemek kaydıyla ücretli izin verilir.

a) İşçinin evlenmesi halinde 15 gün,

b) Eşinin doğum yapması halinde 12 gün,

c) Eş, çocuk, ana, baba ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, ölümün şehir dışında vuku

Bulması halinde 15 gün,

d) Yangın, zelzele vb. doğal afetlere uğrayan işçiye 25 güne kadar,

e) İşverence mazeretleri uygun görülenlere yılda toplam 15 günü geçmemek üzere ücretli

Mazeret izni verilir.

MADDE 22- ÜCRETSİZ İZİN:

İşyerinde çalışan sendika üyesi işçilerin talepleri ve mazeretlerinin işverence kabulü

Halinde yılda 90 güne kadar ücretsiz izin verilir.

MADDE 23- HASTALIK VE ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA:

A) Hastalık Hali

İşçilerin SGK mevzuatına uygun olarak istirahat almaları durumunda SGK'nca

Ödenmeyen ilk 2 güne ait ücretleri kurumca tam olarak ödenir.

B) Analık Hali

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam

On altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce

Çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan

Önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif

İşlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik

Halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat

Süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır,

MADDE 24- ÜCRET VE ÖDEME ŞEKLİ:

İşyerinde, işçi ücretleri yevmiye esasına göre hesaplanıp, ay üzerinden mer'i mevzuata

Göre ödenir.

MADDE 25- ÜCRET HESAP PUSULASI:

İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı

Veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. İnternet ortamında kişiye özel

Şifre ile bordronun yayınlanması yeterlidir.

Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram

Ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

MADDE 26- ÜCRET ZAMMI

A- İYİLEŞTİRME:

01.01.2013 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerden, 01.01.2013 tarihi itibariyle çalışan

Sendika üyesi Bütün işçilere net 350,00TL iyileştirme yapıldıktan sonra

Gün yevmiye70,79 (yetmiş, yetmiş dokuz Kuruş) TL/Gün'ün altında olanların

Ücretlerine günlük net 98,53 (Doksan sekiz Lira Elli üç Kuruş a) TL/İyileştirme yapılacaktır.

B- BİRİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY ZAMMI:

01.01.2013 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 01.01.2013 tarihi itibariyle

Almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine (İyileştirmeden yararlanan işçilerin, A fıkrası ile oluşan ücretlerine) 01.01.2013tarihinden geçerli olmak üzere % 25 (Yüzde yirmi beş) oranında zam yapılacaktır.

C- BİRİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY ZAMMI:

01.07.2013 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 30.06.2013 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.07.2013 tarihinden geçerli olmak üzere %15 (Yüzde on beş) oranında zam yapılacaktır.

D- İKİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY ZAMMI:

12.31.2014 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 31.12.2013 tarihi itibariyle

Almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak-

Üzere % 9

(Yüzde Dokuz ) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici

Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2012 İndeks sayısının, Aralık 2011 İndeks sayısına göre değişim

Oranının aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret

Zammı oranına ilave edilecektir.

E- İKİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY ZAMMI:

01.07.2014 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin, 30.06.2014 tarihi itibariyle

Almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.07.2014 tarihinden geçerli olmak

Üzere % 7,5

(Yüzde yedi buçuk ) oranında zam yapılacaktır.

Ancak T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici

Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2012 İndeks sayısının, Haziran 2012 İndeks sayısına göre değişim

Oranının aşması halinde, aşan kısmın tamamı, 01.01.2014 tarihinden geçerli

Olmak üzere işçilerin 31.12.2014 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine zam olarak

Uygulanacaktır.

F- Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş'a

Tamamlanacak, yarım Kuruş'un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.

G- İşbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde işe yeni alınacak işçiye kanuni

Asgari ücret ödenir. Bu işçinin deneme süresini başarı ile tamamlaması ve taraf işçi sendikasına üye olması halinde, üyeliğin sendikaca işverene bildirildiği tarihi takip eden aybaşından geçerli olarak ücreti; öğrenim durum ile verilecek görev dikkate alınmak ve aynı görevde halen çalışmakta olan kıdemi en az işçiye ödenen ücretin % 95'ini aşmamak kaydıyla işverence belirlenir. Bu işçilere ayrıca işe alındıkları dönemin ücret zammı uygulanmaz.

Ancak bu uygulama sebebiyle işe yeni girenlerin ücreti, aynı nitelikteki kıdemli işçinin

Ücretini geçemez.

MADDE 27- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE:

İşçilere 6772 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunun belirlediği tarihlerde ilave

Tediye ödenir. Ayrıca, her toplu iş sözleşme yılında 90 günlük çıplak ücretleri tutarında ikramiye

Nisan ve Eylül ayları içinde 2 eşit taksit halinde ödenir. İkramiyeler işçilerin çalıştıkları süre ile

Orantılı olarak tahakkuk ettirilir.

MADDE 28- SOSYAL YARDIM:

Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere, her ay toplu iş sözleşmesinin 1.

Yılında 300,00.-TL/Ay sosyal yardım ödenir.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin 2. yılı 1. ve 2. altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin

Zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanacaktır,

Bu uygulama sonucu oluşan yarım Kuruşa kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım

Kuruş ve üzeri kesirler bir kurusa tamamlanır.

Bu yardımın ödenmesinde her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları

Sebebiyle istirahat hallerinde ve bir ayı aşmayan diğer istirahat hallerinde de ödenir

MADDE 29-YEMEK YARDIMI:

İşyerinde çalışan sendikalı İşçilere fiilen çalıştıkları her gün için toplu iş sözleşmesinin 1.

Yıl 1. 6 ayında 10,16.-TL/gün, 1. Yıl 2. 6 ayında 14,33.-TL/gün yemek parası ödenir. Ancak,

İşverence yemek verilen işçilere yemek bedeli ödenmez.

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin 2. yılı 1. ve 2. altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin

Zamlandığı tarih itibariyle artırılarak uygulanacaktır.

Bu uygulama sonucu oluşan yarım Kuruşa kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım

kuruş ve üzeri kesirler bir kurusa tamamlanır.

MADDE 30- DİĞER SOSYAL YARDIMLAR:

A) EVLENME YARDIMI

İşçilere evlenmeleri halinde belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla evlenme olayının

Sözleşmenin birinci yıl birinci altı ayında olması halinde 500,00 TL, birinci yıl ikinci altı ayında

Olması halinde 550,00 TL evlenme yardımı yapılacaktır.

B) DOĞUM YARDIMI

İşçinin veya eşinin doğum yapması halinde belgesi ile tevsik edilmek kaydıyla doğum

Olayının sözleşmenin birinci yıl birinci altı ayında olması halinde 250,00 TL, birinci yıl ikinci altı

Ayında olması halinde 275,00 TL doğum yardımı yapılır.

C)GİYİM YARDIMI

a) İşyerinde çalışan sendikalı İşçilere toplu iş sözleşmesinin 1. Yıl 1. 6 ayında 1 ad, kışlık takım elbise kışlık ayakkabı palto olarak 500,00TL yi geçmeyecek şekilde yardım yapılır.

b) İşyerinde çalışan sendikalı İşçilere toplu iş sözleşmesinin 1. Yıl 2. 6 ayında yazlık pantolon gömlek ayakkabı olarak 400,00TL yi geçmeyecek şekilde yardım yapılır.

Yılda 1 defa yazlık ve 1 defa kışlık olarak yardım yapılır bu yardımlar her çalışana nakdi veya bakanlığımızın anlaştığı mağazaların giyim çeki olarak verilir.

D )YAKACAK YARDIMI

a) ) İşyerinde çalışan sendikalı İşçilere toplu iş sözleşmesinin 1. Yıl 1. 6 ayında 500,00 TL yakacak yardımı yapılır.

E ) YOL YARDIMI

a) İşyerinde çalışan sendikalı İşçilere toplu iş sözleşmesinin 1. Yıl 1. 6 ayında ve 1. Yıl 2. 6 ayında 10,00 TL gün üzerinden yol yardım yapılır bu yardım servis olan kurumlarda ödenmez

Bu yardımlar aylık zamlar oranında artırılır.

F)EĞİTİM YARDIMI

a)İşyerinde çalışan sendikalı İşçilere ilkokulda okuyan çocuğu için 400,00TL ortaokulda okuyan çocuğu için 500,00 TL lise de okuyan çocuğu için 600,00 TL ön lisans ve lisans öğrencisi çocukları için 950 TL yardım yapılır bu yardımlar her yıl eylül ayı başında ödenir.

b)Bu yardım 4 çocuğa kadar ödenir,

H )ÖLÜM YARDIMI

a) İşçinin bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm

Olayının sözleşmenin birinci yıl birinci altı ayında olması halinde 350,00 TL, birinci yıl ikinci altı

Ayında olması halinde 375,00 TL,

b) İşçinin kendisi nin ölümü halinde Kanuni Mirasçılarına ölüm olayının sözleşmenin birinci yıl birinci

Altı ayında olması halinde 1500,00 TL, birinci yıl ikinci altı ayında olması halinde1550,00 TL,

c) İşçinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sonucu ölümü halinde Kanuni Mirasçılarına, ölüm

Olayının sözleşmenin birinci yıl birinci altı ayında olması halinde 2500,00 TL, birinci yıl ikinci altı ayında olması halinde 2750,00 TL,

Bu maddedeki ödemeler toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında

Ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacak ve evlenme, doğum ve

Ölüm olaylarının olduğu sözleşme dilimine tekabül eden tutar üzerinden ödenecektir. Bu

Uygulama sonucu oluşan yarım kuruşa kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım kuruş ve üzeri

Kesirler bir kuruşa tamamlanır.

MADDE 31- HARCIRAH:

Bu konuda Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 32- İS SAĞLIĞI VE İS GÜVENLİĞİ:

Bu konuda, Mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 34- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA:

Bu konuda İş Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE: 35- TARAFLARIN İŞBİRLİĞİ:

İşyerini yaşatmak, istihdamı kolaylaştırmak ve arttırmak amacıyla, çalışma hayatımızı düzenleyen mevzuatta esneklik sağlayacak düzenlemeler gerektiği konusunda taraflar mutabıktırlar.

  1. Bu nedenle taraflar, bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde esneklik konusunda birlikte çalışmayı planlı bir şekilde sürdüreceklerdir ayrıca işveren vekilleri tarafından işçilerin iş konumları iş bilgisi iş becerileri göz önünde bulunarak çalıştıkları işlerdeki görevlerde çalışan işçi kusuru yoksa etik olmayan tutumlar sıyası ve ideolojik baskılar sonucu işçiye şantaj yapıldığı tespiti olursa işçi ruhsal ve bedenen zarara uğratılırsa işveren vekiline yönelik gerekli cezaları ve uyarıları sendika ve bakanlık temsilcisi asıl işveren konuyu görüşür ve gereği yapılıncaya kadar konuyu sendika takıp eder,

MADDE 36- SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANMA VE KREŞ:

Kapsamda bulunan işçiler ve çocukları sosyal tesislerden ve kreşlerden imkânlar

Ölçüsünde yararlandırılır.

Sendika, işçileri eğitmek amacıyla yapacağı faaliyetlerde kullanması ve işverence uygun

Görülmesi kaydıyla işyerinin salon, araç ve gereçlerinden imkânlar nispetinde ücretsiz

Yararlandırılır.

MADDE 37- YÜRÜRLÜK VE SÜRE:

Bu toplu iş sözleşmesi 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2014 tarihinde

Sona ermek üzere 2 yıl sürelidir.

MADDE 38- FARKLARI ÖDEME ZAMANI:

İşbu toplu iş sözleşmesinin 1.1.2013 ile 12.31.2014 tarihler arası ve imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer

Ödemelere ilişkin farklar Kurumun bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir.

TEKLİF VE ÖNERİ:

Bakanlığımızda geçmiş yıllarda büyük hizmetleri yerine getirmiş vatandaşımızın ve ülkemizin faydasında olan eskimeye yüz tutmuş kültürümüz tarih ve sanatımızı gün yüzüne çıkaran teşkilatımızın kurumları ve birimleri satış mağazaları ehil olmayan ve sıyası yandaş olarak idari makamlara atanmış eğitimsiz ve bilgisiz kadrolar daha sonra yine bu makamlardan da alınmış anca geride önemli tahribat bırakmış söz konusu teşkilata zarar verilmiş teşkilatımız da önemli boşluk oluşturulmuş ve asla yerinin doldurulamadığı ve kurumumuz söz konusu yanlış tutum ve politikalar nedeniyle zarar ettirilen kurum olarak çaresiz durumda bırakıldı bu işyerleri ve bağlı birimlerimiz

2008 ve 2009 yılında peşkeş çekilmiş kapattırılmıştı illerdeki işletme müdürlüklerinin ve kitap, halı, kilim, el sanatları ve hediyelik eşya mağazalarının büyük bölümü parçalanarak peşkeş çekilmişti mümkünse görüşülerek yeniden incelenmesi mümkünse yeniden kurulması hizmete açılması konusunda ülke menfaati için Anadolu?nun bütün illerin de yeniden kurulması önemli hizmetlerin ve kurumumuzun teşkilatımızın güç kazanması kültürümüzün ve tarihimizin unutturulmaması halkımızın tarihi ve kültürü konusunda uyandırılması konusunda faydası olacaktır,

08 Nisan 2014 16:19

peşkeşeson

DEĞERLİ EMEKÇİ KARDEŞLERİM İŞÇİ ÖZ BURO İŞ SENDİKAMIZ SİTESİNDEN YAYINLAMIŞTIR-

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN MERAKLA BEKLEDİĞİ DAVA SONUÇLANDI

.

2 bin 750 işçiyi ilgilendiren Kültür ve Turizm Bakanlığında yaklaşık 15 aydır devam eden yetki davası Yargıtay tarafından onandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışan işçi kardeşlerimize ve sendikamıza hayırlı olsun.

Dosya Ayrıntı Bilgileri

İlgili Yargıtay Dairesi

:

22. Hukuk Dairesi

Esas Numarası

:

2014/8015

Tebliğname Numarası

:

Savcı İstem

:

Geliş Tarihi

:

19/03/2014

Mahkemesi

:

Ankara 11. İş Mahkemesi

Mahkeme Esas Numarası

:

2013/967

Mahkeme Karar Numarası

:

2013/1378

Mahkeme Karar Tarihi

:

31/12/2013

Savcılık Esas Numarası

:

Savcılık Tarihi

:

Dava/Suç Türü

:

Sendika kanunlarından kaynaklanan

Durum

:

Postalandı

İlişkili Dosya Listesi

:

Dosya Sonuç Bilgileri

Karar Numarası

:

2014/7047

Yargitay Kararı

:

ONAMA

Karar Tarihi

:

07/04/2014

Dosya Kapatma Tarihi

:

08/04/2014

08 Nisan 2014 16:22

peşkeşeson

BÜTÜN EMEKÇİ KARDEŞLERİME HEPİMİZE HAYIRLAR GETİRSİN ANKARADAKİ ARKADAŞLAR TISKONUSUNDA DETAYLI BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMANIZI BEKLİYOR SELAMLAR

10 Nisan 2014 10:13

oçtb

HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN SONUNDA TEZKOOP DENEN İLLETTEN KURTULDUK.

ARKADAŞLAR TİS DURUMUNDAKİ GELİŞMELERİ BURADAN PAYLAŞIRSANIZ HERKES BİLGİLENMİŞ OLUR

14 Nisan 2014 10:01

peşkeşeson

değerli ve onurlu işçi kardeşlerim tezkoop denen faşişst sömürücü emek düşmanı ve peşkeşçi sözde sendikadan yüce allahımızın yardımlarıyla kurtulduk rabbimize hamd ve şükürler olsun cenabi allahimiz bir daha bu sözde sendikayla ve yandaş yalakalarıyla yolumuzu kesiştirmesin bizlere yaptıkları zülümün hesabını sorsum hakkımız haramolsun


14 Nisan 2014 10:27

peşkeşeson

Değerli işçi kardeşlerim bu dünyada kulhakkı çook önemlidir yarın hepimiz emekli olacağız ve iş makam bitivericek geride bıraktığımız intibah bence çök önemlidir özellikle bu hırsız sömürü sınıfı 2009 yılından buyana kenebibi sokmaktalar sülük gibi emmekteler sonuç vahim kemirgenler artık kayp ettiler yarın ölümü tattıklarında şüphesizki azapların en ağırını yaşayacaklarından ben eminim bu dünyada ne ekersen ölünce öbür alemde huzuru mahşerde hasapvar işte kul hakkı ve sömürü olunca suallere cevapta veremeyeceklerdir değerli kardeşlerim 2009 yılından buyana hep mağdür edildim sürüldüm maaş zammı alamadım geriye dönük bırıkımleri alamadım maaşkesintisi ile cezalandırıldım anca benim hiç birinden haberim dahi olmadı hepsını faşişst sömürücü sendika ve yardakçıları işbirliğiyle yaptılar yahu şimdi sonunuz geldi saltanatınız bitiverdi gün bugün yakında hesaplar sorulur eğer şeref sahibi onur sahibi dürüst seniz kaçmazsınız hesap verirsiniz bütün tezkoop çu yalakalar elbet sizede sıra gelecektır herkes kendini sorgulamalıdır yakın zamanda tıs görüşmeleri başlayacak özburoiş sendikasına ve bügünkü duruma başarıyla getiren ekibesesleniyorum lütfen yaşadıklarımızı unutmayınız bakınız örgünlenme aşamasını düşünunuz illeri sendikacı abilerimizle birlikte gezdiniz gördüklerinizi yaşadıklarınızı unutmamalısınız bu tıs ezilen sınıfı ayağa kaldırmalıdır sömürü sınıfına dur demelidir hepimiz tek yumruk olarak masada olmalıyız yeterdenmeli emekçinin alınteri peşkeş çekilmemelidir özellikle dık duruş çok önemlidir değerli işçi kardeşlerimizi saygıyla selamlarım.

21 Nisan 2014 23:42

Cihanbeylii58
21 Nisan 2014 23:45

Cihanbeylii58

YARGITAY ÖNCEKİ MAHKEME KARARINI ONADI VE ADLİ SÜREÇ BİTTİ KAPANDI.BY BY TEZ KOOP İŞ...... ;)

EN BAŞTAN BERİDİR SÖYLEDİKLERİMİZİN HEPSİ ÇIKTI VE YAŞANDI ALLAH A ŞÜKÜR.

İŞÇİ KARDEŞLERİME BUGÜNE KADAR MAHÇUP OLMADIK.BUNDAN SONRADA BAŞARILI BİR İTS. İLE BU BAŞARIYI TAÇLANDIRIRIZ İNŞALLAH.

MEVLAM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN.

ALLAH BÜYÜKTÜR.

SELAM VE SAYGILARIMLA...

01 Mayıs 2014 11:14

peşkeşeson

merhaba emekçi işçisınıfı değerli meslektaşlarım saygıdeğer kardeşlerim sözde dayanışma emek bayramımız 1 mayıs hepimize kutluolsun

01 Mayıs 2014 11:50

peşkeşeson

kültür ve turizm bakanlığı bütün birimlerinde çalışan emekçi işçi meslektaşlarım geçen gün ankaradaydım gördüklerim ve duyduklarım maalesef hoşdeğildir nelerolmuş neler yahu neden birlik içinde hareket edemiyoruz bakınız hepimiz işçideğilmiyiz nedir aykırı sesler memursınıfı bence örnek alınmamalıdır aramızda dayanışma sağlanmalıdır çünkü bizler işçiyız içimizden birileri siyası iredeye sırtını yaslamişlar devletin ve milletin makamlarını sömürüyorlar mevcudi sendikaylada etik olmayan yollarla temastalar bakınız artık zararvermeyelim hepimiz dürüstolalım emeğe ve alınterine saygılı olalım değerli meslektaşlarım 1996 yılından bügüne 18yıl geçti inanınız geçmişi ararolduk geçmişte dürüstlükte saygıda birlikteliğimize hiç bir odak zarar veremez bölemezdi arkadaşlar 2009 yılından sonra dik dürüş ve öz veriyle sabırla çabalar sarf ettik bügün yeni bir sendikayla yolumuza devam etmekteyiz bakınız yakın zamanda tıs oturumuna başlanacaktır mevcudi sendika yöneticileri bilgi bırıkım bakımızdan zayıf bir sendikacı ekibine sahipler bizler hepimiz birlik içerisinde katkı sağlamalıyız emeğimizi sömürttüüler bizleri böldüler yapanlar kimler mi? Sözüm onlara yine içimizdeki boş kafatasçılar sizlerde hesap vereceksiniz bence bu gece abdest alıp geçmiş günahlarınızdan arının tövbe edin özünüze geridönünüz bakınız burada 5 yılboyunca emekçinın hakları sömürüldü kul hakkı alın teri yoksayıldı hakları yenen sömürülen peşkeşçekilen emekçi işçi sınıfının birtanesiyım asla hakkımı helal etmiyorum ve de buz gibi kul hakkı yediler ahir zamanda haklarımı imanlarınızdan vereceksiniz değerli işçi,sınıfı şimdi dürüstçe elınterine ve emeğe saygılı birtis imza edilmesini diler hepimize regaip kandili nedeniyle kandilimizi kutlar emeğimizin yok sayıldığı ve peşkeş çekildiği bu ortamda kutlanılması zor olacak 1mayıs emek ve dayanışma bayramımızı kutlarım selam ve saygılarımla.

15 Mayıs 2014 13:55

peşkeşeson

MERHABA DEĞERLİ EMEKÇİ İŞÇİ KARDEŞLERİM ACIMIZ ÇOK BÜYÜK MİLLET OLARAK ACI İÇİNDEYİZ YÜREĞİMİZ YANDI CANIMIZ ACIYOOR BİZ EMEKÇİ İŞÇİ SINIFINI ÖRGÜTLEMEK İÇİN GECESİNİ GÜN EDEN SENDİKALAR ADAM GİBİ DİK DÜRÜŞ GÖSTERSELERDİ EMEKTEN ALINTERİNDEN YANA MASAYA OTURUP DİMDİK DÜRÜŞLE TIS İMZALASALAR DI EMEKÇİ SINIFI BÜGÜN ACI İÇİNDE OLMAZDI MAALESEF BU OLAY KATLIAM DIR BU KARDEŞLERİME YÜCE ALLAHİMDAN RAHMETLER GERİDEKİ YETİMLERİNE CAMİAMIZ SAHİPLENMİŞTIR EKMEĞİMİ HER ZAMAN BÖLÜŞMEYE HAZIRIM YARALI KARDEŞLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM VE BİZLEREDE GEÇMİŞTE MAĞDÜRİYETLER YAŞATAN VE PEŞKEŞ ÇEKEN SÖZDE SENDİKA SARI SENDİKACILAR TEZ KOOP İŞ SENDİKASINIDA NEFRETLE KINIYORUM KALALIM SAĞLICAKLA

23 Mayıs 2014 09:59

peşkeşeson

DEĞERLİ EMEKÇİ İŞÇİ MESLEKTAŞLARIM KARDEŞLERİM NEDİR BU SUSKUNLUK NEDEN YAZMAZSINIZ DAHA NEYİ BEKLEYECEĞİZ YETERİNCE FEDAKAR OLMADIKMI HEPİMİZ BEDEL ÖDEMEDİKMİ BU SUSKUNLUK NEDİR EVET ŞUNU ÇOOK AMA ÇOK İYİBİLMEKTEYİMKİ BİZLER TÜM TAŞRA ÇALIŞANLARI EZİLMİŞİZ MERKEZ BÜTÜN NİĞMETLERDEN FAYDALANMAKTADIR ANCA BÜGÜN BU AŞAMADA BU SORUNLARI YAZMAZSAK BİLDİRMEZSEK MAALESEF GİNE ÜZERİMİZDEN EMEK VE ALINTERİMİZE SÖMÜRÜ DEVAM EDECEK ARKADAŞLAR BAKINIZ MERKEZDE SENDİKAL TIS TOPLANTILARI YAPILMAKTADIR ACABA TAŞRADAN HANGİ İLDEN KİMLER ÇAĞIRTILDI VE KATILMISTIR SÖZ HAKKI VERİLMİŞ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ İLETMİŞTIR BEN TOPLANTIDAN ÇOK ÖNCE KALKTIM ANKARAYA GİTTİM TEK TEK GEZDİM ANALIZ TUTTUM MAALESEV TAŞRADAN HABERSIZCE TIS HAZIRLIYORLAR BÜTÜN İLLERE SENDİKA EN AZ 15 GÜN ÖNCEDEN BİLGİ VERMELİDİR ÖRGÜTLENİRKEN ÜYE YAPARKEN NOTERE GÖTÜRDÜĞÜ GÖRÜŞTÜĞÜ ÜYE YAPTIĞI EMEKÇİLERİ İŞÇİLERİ UNUT MAMALI DIR DEĞERLİ SENDİKA YÖNETİMİ UYARIYORUM VE SİTEM EDİYORUM VERİLEN SÖZLER UNUTULMAMALIDIR BUYOLA ÇIKARKEN BİZLER ÇALIŞAN İŞÇİ SINIFI YARALIYDIK SÖMÜRÜLMUŞTUK ŞİMDİ HESAP SORULMALIDIR ANCA DEMUKRATIK ŞEKİLDE MASADA YETKİLİ SENDİKA OLARAK SİZLERİN GÖREVİDİR HERKESİ DÜRÜST EMEKTEN ALINTERİN DEN YANA TIS YAPILMASINI VE HER BİREYİN BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAYGIYLA ARZ EDERİM.

04 Haziran 2014 22:38

bilgikumkumasi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI?NDA ÇALIŞAN DEĞERLİ ÜYELERİMİZ

2. OTURUM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin 2.oturumu, Sendikamız ile Kamu İşveren Sendikası (Kamu-İş) ve Kültür Ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bugün (03.06.2014) saat 10.00 yapıldı.

Yapılan müzakere sonucunda aşağıda yer alan maddeler kabul edilmiştir.

MADDE 10:SENDİKA TEMSİLCİ VE YÖNETİCİLERİNİN TEMİNATI

MADDE 12:TUTUKLULUK VE MAHKÜMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

MADDE 24:ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA

MADDE25:ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ VE ÜCRET HESAP PUSULASI

MADDE 27:İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

MADDE39:HARCIRAH

MADDE 41:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bir sonraki oturum 06 Haziran 2014 Cuma günü saat 14.30 yapılacaktır.

1. OTURUMDA KABUL EDİLEN MADDELER

MADDE 1:SÖZLEŞME AMACI

MADDE 2:TARAFLAR VE TANIMLAR

MADDE 4:SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ

MADDE 5:SENDİKA AİDATLARI

MADDE 7:İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ATANMASI VE GÖREVLERİ

MADDE 11:İLAN TAHTASI VE TEMSİLCİ ODASI

MADDE 15:İŞE ALMADA USUL VE DENEME SÜRESİ

İnşallah hayırlı haberler tez zamanda gelir....

07 Haziran 2014 14:20

bilgikumkumasi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE 3. OTURUM

.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin 3.oturumu, Sendikamız ile Kamu İşveren Sendikası (Kamu-İş) ve Kültür Ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bugün (06.06.2014) saat 14.30 yapıldı.

Yapılan müzakere sonucunda aşağıda yer alan maddeler kabul edilmiştir.

MADDE 8:SENDİKAL İZİNLER

MADDE 16:İHBAR ÖNELLERİ VE KIDEM TAZMİNATI

MADDE 22:ANALIK İZİNLERİ

MADDE 23:ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

MADDE 40:ENGELLİ İŞÇİLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Bir sonraki oturum 17 Haziran 2014 Salı günü saat 10.00 yapılacaktır.

09 Haziran 2014 09:15

peşkeşeson

değerli meslektaşım işçi kardeşim bilgi kumkuması ve diğerleri nerelerdesınız bugün sessiz kalırsak sonrasında feryat figan fayda etmez evet sendikal oturumlar iyigidiyor anca bazı sivri zekalar maalesef emeğe alınterine kazanımlara balta vurmaktadırlar çok bilmişlikten değil alışkanlık edinmişler yahu artık eski sömürü ve peşkeşcı sendıkanın adetlerinden kurtulun önümüzde bizlere değerveren didişen uğraşan bir eipvar bu ekibi nisan ayında ziyaret etmiştım genel başkanları çok değerli konuya vakıf uzman bir genel başkan bizler için uğraşı vermektedırler buradan şunu sesleniyorum makam koltuk sevdasına bürünmeden kazanımlarımızı sömürtmeden geçmişi aratmadan hep birlikte dik duruş lütfen ben hep yazdım feryad figan ettim çook büyük bedeller ödedim acılar çektim açlık kıtlık yoksulluk yaşattırıldım şimdi gün bizim dir bu süreçde dikkatle birlik içinde mutlak başarıyla sonuçlamalıyız ankara top sizde malesef yol uzun hep gelemiyoruz lüpfen yazalım emekçi bilgilensin sayın öz buroiş sendikası yönetimi ve genel merkezi size teklifimdir imza töreninde 2 günlüğünede olsa bütün kültürve turizm bakanlığı işçisını ankaraya topla ve basın önünde gür sesle coşkuyla bütündünya izlesin toplu iş sözleşmesi nasıl yapıldığını sendikacılığın nasıl olduğunu göstermeliyız ben çok ağır bedeller ödedim 2009 yılından itibaren emeğim alınterim sömürüldü zorla çalındı yeterdedik ve şimdi hesap soralım hepimiz birimiz için örgütlü sendikamızla tek vucut olalım ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN SELAM VE HÜRMETLERİMLE SÖMÜRÜLMÜŞ EMEKÇİKARDEŞİNİZ.

23 Haziran 2014 15:59

bilgikumkumasi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLİYOR..

.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI?NDA ÇALIŞAN DEĞERLİ ÜYELERİMİZ

4. OTURUM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin 4.oturumu, Sendikamız ile Kamu İşveren Sendikası (Kamu-İş) ve Kültür Ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla 17.06.2014 tarihinde saat 10.00 yapıldı.

Yapılan müzakerede kalan maddeler görüşüldü. maddeler üzerinde bir anlaşmaya varılamada bir sonraki oturum 01.07.2014 salı günü saat 10:00 yapılacaktır.

3. OTURUM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin 3.oturumu, Sendikamız ile Kamu İşveren Sendikası (Kamu-İş) ve Kültür Ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bugün (06.06.2014) saat 14.30 yapıldı.

Yapılan müzakere sonucunda aşağıda yer alan maddeler kabul edilmiştir.

MADDE 8:SENDİKAL İZİNLER

MADDE 16:İHBAR ÖNELLERİ VE KIDEM TAZMİNATI

MADDE 22:ANALIK İZİNLERİ

MADDE 23:ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ

MADDE 40:ENGELLİ İŞÇİLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

2. OTURUM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Toplu İş Sözleşme görüşmelerinin 2.oturumu, Sendikamız ile Kamu İşveren Sendikası (Kamu-İş) ve Kültür Ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bugün (03.06.2014) saat 10.00 yapıldı.

Yapılan müzakere sonucunda aşağıda yer alan maddeler kabul edilmiştir.

MADDE 10:SENDİKA TEMSİLCİ VE YÖNETİCİLERİNİN TEMİNATI

MADDE 12:TUTUKLULUK VE MAHKÜMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

MADDE 24:ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA

MADDE25:ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ VE ÜCRET HESAP PUSULASI

MADDE 27:İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE

MADDE39:HARCIRAH

MADDE 41:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bir sonraki oturum 06 Haziran 2014 Cuma günü saat 14.30 yapılacaktır.

1. OTURUMDA KABUL EDİLEN MADDELER

MADDE 1:SÖZLEŞME AMACI

MADDE 2:TARAFLAR VE TANIMLAR

MADDE 4:SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ

MADDE 5:SENDİKA AİDATLARI

MADDE 7:İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ATANMASI VE GÖREVLERİ

MADDE 11:İLAN TAHTASI VE TEMSİLCİ ODASI

MADDE 15:İŞE ALMADA USUL VE DENEME SÜRESİ

23 Temmuz 2014 09:37

peşkeşeson

saygıdeğer emekçi işçi meslektaşlarım bu ramazan ayında bu kandil sabahında herkesi canı gönülden selamlarım değerli kardeşler bizler emekçi işçi sınıfıyız birliğimizi bozmuşlar maalesef gizli kapaklı çirkin ve sömürgeci bazı işçi kardeşlerimizde var zannetmesinlerki kesemize veya kursağımıza kalır yahu nerede görülmüş ki kul hakkına alınterine el uzatanın işi rast gelsin aman haa tövbe edelim ve eski birliğimizi beraberliğimizi yeniden inşaedelim ve bakınız söa sahibi sendikamız masadan çatır çatır görüşerek hakkımızı almaya çalışıyor bizlerde destek vermeliyiz-

buradan Ankara merkezdeki dösim işçilerine sesleniyorum bakınız sadece sizler emekçi değilsiniz bütün türkiyede ve anadolunun çeşitli illerinde çalışan dösim işçilerininde hakları var ve yıllardır mağdür durumdalar geçim sıkıntılarıyla karşıkarşıdalar sömürü içindeler sizlerse birçok haktan yıllardır yararlanıyorsunuz bu işçilerede yer verilirken lütfen dürüstçe yaklaşımda olalım buradan bütün kültürbakanlığı işçilerinin bu geceki mübarek kadır gecelerini tebrikeder ramazanı şerifin bu son günlerinde gerçek adaletten haktan alınterinden yana hayırlı tıs imza edilmesini yücemevlamızdan niyazederim.

Toplam 5359 mesaj
«256257258259260261262263264265266267268