Editörler : asaygin
19 Nisan 2006 20:10  


?------------------KüTüPHANE EGZERSİZİ----------------?

Değerli öğretmen arkadaşlarım.İlköğretim okulunda (650 öğencilik)KÜTÜPHANE EGZERSİZİ yapmak istiyorum;ama bunun için bir kitap sayısı veya kütüphane yeri...gibi bir ölçü var mı?Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.TEŞEKKÜRLER...

19 Nisan 2006 20:50

narses

EDebiyat öğretmeniyim ama böyle bir egzersizi ilk defa duydum.Tiyatro, şiir yapıyoruz...Kütüphanecilik hakkında bizleri de bilgilendirin....selamlar...

19 Nisan 2006 20:57

meyusas

Hocam valla ben de ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Bir bilginiz veya belgeniz varsa bize iletseniz seviniriz.

19 Nisan 2006 21:02

asus

kütüphane egzersizi mi,YARABBİ DAHA NELER DUYACAĞIM,VARSA BÖLE BİŞE BANA DA HABER VERİN:)))

19 Nisan 2006 22:26

feleksanim

arkadaşlar ben 6 yıllık öğretmenim.gerçekten böyle bir şey duymadığınızançok şaşırdım.elalem yıllardır yapıyor bunu.aynı diğer egzersizler gibi kütüphanede görevli olyorsun.çok şsşırdım vallahi.

20 Nisan 2006 00:17

nazımerkan

EKDER YÖNETMELİĞİND EBÖYLE BİR İBARE GÖRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM.

HEM OLSA DA YENİ YÖNETMELİK YAYINLANACAK ZATEN.ONA BAKMAK GEREK.

YİNE DE TUHAF GELDİ BANA.

20 Nisan 2006 00:24

fenöğretmeni

Öğrenciyi kitap okutabiliyorsan ve egzersiz ücreti alamıyorum diyorsan planları san göndereyim diyorum fakat öğrenciyi değil planla para versen kütüphaneye götüremessin gibi geliyor bana.

20 Nisan 2006 13:42

asus

kütüphane egzersizini almak için yapılması gerekenler nedir?

İVEDİ AÇACAM:)

20 Nisan 2006 21:45

asus

?...

21 Nisan 2006 12:15

feleksanim

değerli öğretmen arkadaşlarım bilmiyorum Türkiye'nin nerelerinde öğretmenlik yapıyorsunuz ; ama dersimiz.com veya öğretmenler sitesinde bununla ilgili birçok döküman,egzersiz planı var.Araştırın da bakın.Benim arkadaşlarım lisede bunu yapıyor.ben ilköğretimde açabilir miyim diye bir araştırma yapmak istedim;ama gördüm ki kimsenin böyle bir şeyden haberi bile yok.herkese tşk ederim.

21 Nisan 2006 13:17

narses

Dostum sen de bilgi cimriliği yapmışsın. Her zaman internete girme olanağımız olmuyor.

Usulünce paylaşım yapsaydın da

bizleri aydınlatsaydın.

Esen kalınız..

21 Nisan 2006 13:46

asi_maganda

hocam İMKA BİLGİ İŞLEM DANIŞMANLIK (0216 302 75 64)burdan yardım alabilirsiniz

21 Nisan 2006 14:03

baymevzuat

Arkadaşlar kütüphane egzersizi diye birşey yoktur. Egzersiz yapılacak konular ve dallar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI'nın 1999/10 sayılı genelgesinde açıklanmış. Kütüphanecilik konusunda egzersiz yapılamaz. Ancak başka okullarda yapılması bu okulları denetleyen kişilerin bu hususta bilgi sahibi olmadığını gösterir. Dayanağı olmayan konularda bilgi verip insanları yanıltmayalım.

21 Nisan 2006 14:06

baymevzuat

GENELGE

1999/10

İLGİ: a) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Esaslar.

b) Milli Eğitim Bakanlığının 25.12.1998 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.03.4/3098-158351

sayılı Genelgesi.

16.12.1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak 1.12.1998 tarihinde yürürlüğe

giren ilgi (a) Esasların 16 ncı maddesinde;

?Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili

dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde

yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden

haftada azami 6 saat ek ders ücreti ödenir.? Ancak bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders

saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının % 8 ini geçemez.

Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik

için aranacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.?

denilmektedir.

Bu hükümle, öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim

çalışmaları; İzcilik, beden eğitimi ve spor, halk oyunları, güzel sanatlar olarak belirlenmiştir. Bu

etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak yönetici ve öğretmenlerle her bir etkinliğe katılacak en az

öğrenci sayısının Bakanlıkça belirlenmesi, ancak yapılacak etkinlik programının okul müdürlüğünce

hazırlanması ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanması öngörülmüştür.

Bu çerçevede Bakanlığımızca, etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak

nitelikler ile her bir etkinlik için aranacak en az öğrenci sayısı, etkinlik türlerine göre ilişik Esaslarla

belirlenmiştir.

Bu kapsamda okul ve kurum müdürlükleri, okullarında yürütülecek ders dışı eğitim

çalışmalarının hangi tür çalışmalar olacağını ders yılı içerisinde saptayacak, bu çalışmaların

yürütülmesinde esas olacak programı hazırlayacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından

sonra yürürlüğe koyacaklardır.

Ders dışı eğitim çalışmalarını yürüten yönetici ve öğretmenlere bu çalışmaları nedeniyle

ödenecek ek ders ücreti, haftada 6 saati geçmemek üzere bir ders yılında toplam, o okulda bir ders

yılında okutulacak ders saati sayısının % 8 ini geçemeyeceğinden, hazırlanacak eğitim programlarının

bu sınırlılıkta olmasına dikkat edilmesi gerekecektir. Zira % 8 i geçecek miktardaki ders dışı

çalışmalar için ücret ödenemeyeceğinden, görev alacak yönetici ve öğretmenlerin mağduriyetlerine

yol açılmamalıdır.

Okulun bir ders yılındaki toplam ders saatinin hesaplanmasında, dersler yönüyle herhangi bir

sınırlandırma yapılmayacak, o okuldaki her sınıf ve şubede ders programına göre ders yılı içerisinde

okutulması gereken tüm derslerin ders saati cinsinden miktarı dikkate alınacaktır.

Örneğin; 8 sınıflı ve her sınıfı 2 şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her

şubede haftada 30 saat ders okutulduğu varsayıldığında 32 hafta sürecek bir ders yılında o okulda

8x2x30x32=15360 saat ders okutulacaktır. Bunun % 8?i olan 1228 ders saati, ders dışında yapılacak

eğitim çalışmaları için kullanabilecek ve görev alan yönetici ve öğretmenlere en fazla bu miktarda ek

ders ücreti ödenebilecektir.

Bu miktar, her bir ders dışı etkinlik için ayrı ayrı değil, o okulda yapılacak toplam etkinlikler

için kullanılabilecek ders saati miktarıdır. Öyleyse her bir etkinliğin ders saati cinsinden ne kadar bir

süreyi kapsayacağı çalışma programlarında gösterilecektir.

Ödemelerde, gündüz öğretimi için öngörülen ücret esas alınacaktır. Hiçbir şekilde çalışma

programının uygulanmasında başlandığı tarih öncesinde ve programda gösterilen toplam çalışma

saatinin üstüne ödeme yapılmayacaktır.

Diğer taraftan ilgi (b) Genelge ile ilgi (a) Esasların 16 ncı maddesinin uygulanması

bakımından Bakanlığımızca yapılması öngörülen çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar daha önceki

mevzuat hükümleri çerçevesinde başlatılan etkinliklere devam edilmesi, ancak bu çalışmaların

sonuçlanmasından sonra yeni düzenlemeye uyum sağlanması gerekeceği belirtilmişti.

İlgi (a) Esasların yürürlüğe girdiği 1.12.1998 tarihinden 28 Şubat 1999 tarihine kadar, daha

önceden okul müdürlüklerince hazırlanmış ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanmış programlara

göre ders dışında yapılan sadece izcilik, beden eğitimi ve spor etkinlikleri dikkate alınacak ve bu

etkinliklerde görev almış yönetici ve öğretmenlere, bu genelge eki Esaslarda belirtilen nitelik ve en az

öğrenci sayısına uygunluk yönüyle herhangi bir değerlendirme yapılmadan kazanılmış durumlar

korunarak hak ettikleri ek ders ücretleri ödenecektir.

Ancak, 28.2.1999 tarihinden sonra okullar itibariyle yürütülmesi gerekli etkinliklere ilişkin

programlar yeniden hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Görev alacak

yönetici ve öğretmenlerde, ilişik Esaslarda her bir etkinlik için ayrı ayrı belirlenmiş nitelikler

aranacak, bu nitelikleri taşımayanlara görev verilmeyecektir. Ayrıca, her bir etkinlik için gerekli olan

en az öğrenci sayısı bulunamayan etkinliklere ilişkin çalışmalarda sona erdirilecektir.

1998-1999 Ders Yılında, her okulda söz konusu ders dışı çalışmalar nedeniyle kullanılabilecek

ders saati sayısının hesabında ilgi (a) Esasların yürürlüğe girdiği 1.12.1998 tarihinden önceki süre

dikkate alınacak, 1998-1999 ders yılının başladığı tarihten ilgi (a) Esasların yürürlüğe girdiği tarihe

kadar yapılan ders dışı çalışma süreleri de kullanılabilecek ders saati sayısından düşülecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Metin BOSTANCIOĞLU

Millî Eğitim Bakanı

EK: 1 (Esaslar)

DAĞITIM

Gereği : Bilgi :

Valiliklere Merkez Teşkilâtı Birimlerine

DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ESASLAR

1 İZCİLİK Millî Eğitim Bakanlığınca verilmiş ?İzci Liderliği

Sertifikası? bulunan öğretmenler tarafından

yürütülür.

2 BEDEN EĞİTİMİ VE

SPOR ÇALIŞMALARI

a) Futbol

b) Hentbol

c) Basketbol

d) Voleybol

e) Atletizm

f) Güreş

g) Badminton

h) Kros

ı) Judo

i) Karate

j) Tekvando

k) Masa Tenisi

l) Jimnastik

m) Yüzme

n) Satranç

o) Boks

p) Eskrim

r) Kayak

Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür.

Beden eğitimi öğretmeni bulunmaması veya

yetersiz olması halinde, yan alanı beden eğitimi olan

veya yürütülecek etkinlikle ilgili olarak; kamu

kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara

katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası

düzeydeki yarışmalara sporcu, antrenör, hakem

olarak katıldıklarını belgelendiren diğer öğretmenler

tarafından da yürütülebilir.

3 HALK OYUNLARI Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütür.

Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya

yetersiz olması halinde, yan alanı halk oyunları olan

veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları

bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer

öğretmenler tarafından da yürütülebilir.

4 GÜZEL SANATLAR

a) Plastik Sanatlar

1) Resim

2) Heykel

3) Mimari

b) Fonetik Sanatlar*

1) Müzik

2) Edebiyat

c) Dramatik Sanatlar*

1) Tiyatro

2) Opera

3) Bale

4) Drama

5) Sinema

Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın

öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması

halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan

ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları

bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer

öğretmenler tarafından da yürütülebilir.

*En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.

AÇIKLAMA:

A) Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamındaki herhangi bir etkinlik alanında en az öğrenci sayısı

dikkate alınarak oluşturulabilen grup sayısına göre etkinliği yürütecek nitelikteki öğretmen sayısının

daha fazla olması halinde, bu etkinliğin hangi öğretmen veya öğretmenler tararından yürütüleceği

öğretmenler kurulunca belirlenir.

B) Her bir etkinlik alanı için belirlenen niteliklere sahip öğretmen bulunmaması ya da yetersiz olması

halinde, bu nitelikleri taşıyan müdür yardımcıları da bu etkinlikleri yürütebilir.

Toplam 13 mesaj
ANKET
FETÖ'den ihraç edilen polislerin, askerlik yapmasını istiyor musunuz?