Editörler : asaygin
25 Nisan 2006 00:30  


etüd eğitim merkezi hakkında....

sayın öğretmenlerim etüd eğitim merkezi ne işe yarar.ne demek?bilgi verirmisiniz. bu konu ile ilgili bildiğiniz bütün fikirleri yazarsanız sevinirim.şimdiden teşekkürler

25 Nisan 2006 00:37

mathman78

Hocam etüt merkezi ilköğretim kısmına hitap eden bir eğitim kurumudur.Lise veya dengi okulda okuyan öğrencilere ders veremezsiniz.Buralarda milli eğitimde çalışan öğretmenlerde derse girebilir( 8 saati geçmemek üzere , fakat kılıfına uydurulabilir :)) )

Genelede bu kurumlar LGS sınavına öğrenci hazırlar.Yani ortaokullara yönelik bir nevi dersanedir.

Ama liselerde okuyan öğrencilere belli derslerden ders vermek istiyorsanız ve dersane kadar büyük olmasını istemiyorsanız Bürolar açabilirsiniz( matematik büroları gibi)Buralarda bir nevi özel ders verilen birkaç odalı kiralanmış evlerdir.

Umarım işinize yarar.

Saygılarımlaa...

25 Nisan 2006 01:09

nihal_

sayın hocam etüd eğitim merkezi açmanın koşullaı varmı nelerdir.

25 Nisan 2006 01:13

mathman78

Şu an için elimde yok ama daha önce vardı.Milli eğitim sayfasını girip arama yaptırırsan orada var.Oradan hem çalışma koşulları hemde etüt merkezi açma koşullarının olduğu yönetmelikleri bulabilirsiniz hocam.

Saygılarımlaa...

26 Nisan 2006 23:47

nihal_

etüd eğitim merkezi meb dışında sosyal hizmetlerede bağlı olarak açılıyormuş.aradaki fark nedir.?

28 Nisan 2006 10:23

nihal_

bir bilen yokmu?

28 Nisan 2006 16:29

köyörtmeni2

Ankara'da hangi okullar etüdlü?

28 Nisan 2006 17:03

arzu_a15

hocam kesinlikle milli eğitim kanallı açmanızı tavsiye etmem. gerçekten ilgileniyorsanız size bu konuda yardımcı olabilirim. ama arkadaşların yazdıklarıyla etüd merkezlerinin ilgisi yok. çok daha arklı uygulamalar içindir etüd merkezleri. ayrıntı görüşmek isterseniz özel mesaj bölümünden gönderin.

28 Nisan 2006 23:05

nihal_

a dan z ye her türlü blgiye ihtiyacım var.açılma koşullarını yani mevzuat meb sitesinden baktım fakat böyle bir merkezi hayata geçirmek için teçrübeli kişilerin bilgileri haliyle daha çok gerekiyor.her şey mevzuatda belirtildiği ile kalmıyor sonuçta

29 Nisan 2006 01:49

mathman78

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

Yayımlandığı Resmî Gazete

Tarihi: 22/07/2005

Sayısı: 25883

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, eğitim etkinliklerini, çalışma sürelerini ve işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, etkinlikleri ve çalışma sürelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesine ve 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Millî eğitim müdürlüğü: Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

Özel öğrenci etüt eğitim merkezini: 625 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğrenci etüt eğitim merkezini,

Kurum: Özel öğrenci etüt eğitim merkezini,

Kurucu: Kurumun sahibini,

Kurucu temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

Genel müdür: Aynı kişi veya kuruluşa ait birden fazla özel öğretim kurumunun genel müdürünü,

Müdür: Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürünü,

Öğrenci: Özel öğrenci etüt eğitim merkezine kayıt olan ilköğretim okulu öğrencilerini

ifade eder.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı

Madde 5- Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına, bu Yönetmelikte belirtilen alanlardaki etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmak, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına uygun olarak öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli etkinliklere yöneltmektir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevlendirilecek personel

Madde 6- Kurumda;

a)Müdür,

b)İhtiyaç duyulması hâlinde müdür yardımcısı,

c)Öğretmen,

d)Diğer personel,

e)Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, istenirse genel müdür ve genel müdür yardımcısı

görevlendirilir.

Görevlendirmeler

Madde 7- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak personele 625 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve 23/6/1985 tarihli ve 18790 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yönetici, öğretmen ve diğer personele çalışma izni verilir.

Çalışma izni verilen personelin, 625 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekir.

Kurumda ders saat ücretli olarak valiliklerce görevlendirilmeleri uygun görülen öğretmenler; görevli bulundukları okuldaki öğrenciler için etüt öğretmeni veya rehber öğretmen olarak görev alamazlar. Bu durum çalışma izin onaylarına da yazılır.

Bakanlıkça çalışma izni verilen yöneticiler ile valilikçe çalışma izni verilen öğretmenler dışındaki diğer personelde;

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b)En az ilköğretim okulu mezunu (4306 sayılı Kanunun uygulanmasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,

c)Kamu haklarından yoksun olmamak,

d)Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak

koşulları aranır.

Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8- Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumda yapılacak etkinliklere uygun ortamı sağlar. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi, gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli sayıda personelin görevlendirilmesi, araç-gerecin sağlanması ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi konularda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a)Etkinliklerin aksatılmadan yürütülebilmesi için, araç-gereci sağlar ve gerekli önlemleri alır.

b)İşlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personel bulundurur.

c)Kurumun işleyişiyle ilgili, öğretmenlerin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

d)Kurumda görevlendirilecek; yönetici, öğretmen ile diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onayları için gerekli çalışmaları yapar.

e)İzin kullanacak; yönetici, öğretmen ve diğer personelin izine ayrılabilmesi için genel müdür ve müdürle birlikte onay verir.

f)625 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

g)Her yıl kurumun malî bütçesini düzenler.

h)Kurumun malî konulardaki işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

ı)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre genel müdür veya müdürle birlikte yılda bir defa malî rapor hazırlar.

Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumun eğitim-öğretim işlerine karışmaz.

Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9- Genel müdür, toplam kalite yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda, öğrencilerin başarılarının artırılması yönünde gerekli önlemleri almakla görevlidir. Genel müdür, göreviyle ilgili hizmetlerde resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:

a)Kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara başkanlık eder.

b)Öğretmenlik nitelik ve koşullarını taşıması hâlinde, haftada 6 saatten fazla olmamak kaydıyla etkinliklere katılabilir.

c)Kurumda görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin eğitim, bilim ve teknik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

d)Kurum müdürünce personele verilen izin belgesini onaylar.

e)Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.

f)Kurumda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar, sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur.

g)Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan etkinlikleri denetler.

h)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

ı)Kurumda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

Ayrıca; 625 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilcisi görevi olmayan genel müdür, kurumun malî işlerine karışmaz.

Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10- Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdüre vekâlet eder.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 11- Kurum müdürü; toplam kalite yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda kurumun yönetiminden, etkinliklerin planlanmasından ve yürütülmesinden kurucu veya temsilcisine, genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

Müdür, bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a)Öğrencilerin, verilen hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b)Sicil ve disiplin amiri olarak, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönergeye göre sicil ve disiplinle ilgili işlemleri yapar.

c)Yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevlendirilmesiyle ilgili işleri yürütür.

d)Kurumda görevlendirilecek; yönetici, öğretmen ve diğer personelin toplu onaylarıyla çalışma izni onaylarını zamanında alır.

e)Kurumda çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

f)Resmî makamlara karşı, kurumu temsil eder.

g)Kurum bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.

h)Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, etkinlikleri planlar. İzin alınarak gerçekleştirilecek diğer etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir.

ı)Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların zamanında usulüne göre yapılmasını sağlar.

i)Kurumda görevli; yönetici, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer personelin yetiştirilmelerini sağlar. Yönetici ve öğretmenlerin bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

j)Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır, kurum bünyesinde görev yapan diğer personelden hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

k)Kütüphane, kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç-gerecini kontrol eder. Öğretmenler ve öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.

l)Öğretmenlik koşullarını taşıyan müdür, yönetim görevlerini aksatmamak koşuluyla haftada en çok 12 saat etkinliklere katılabilir.

m)Müdür yardımcısı bulunması durumunda müdür, yönetim veya etkinliklerin yürütülmesiyle ilgili görevlerinin birini veya birkaçını müdür yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda müdürün sorumluluğu ortadan kalkmaz.

n)Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar.

o)Tebliğler Dergisinin yönetici ve öğretmenlerce okunup ilgili bölümün imzalanmasını sağlar.

ö)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

p)Kurucuyla birlikte yangın, doğal afet, özel güvenlik, ilk yardım ve kazalara karşı gerekli önlemleri alır.

r)Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde, bu Yönetmelikte genel müdüre verilen yetkileri kullanır ve görevleri yapar.

s)İzin kullanacak olan personele, kurucu ve genel müdürün bilgisi dâhilinde izin belgesi düzenler.

ş)625 sayılı Kanun ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan müdür, kurumun malî işlerine karışmaz.

Müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 12- Müdür yardımcıları, müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli bulunduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli olur alınmak koşuluyla müdür yardımcılarından biri vekalet eder.

Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 13- Kurumda, öğrencilerin ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardım etmek üzere ilköğretim okullarında görev yapma koşullarına sahip öğretmenler ile etüt saatleri dışında kalan zamanda, ilgi ve yeteneklerine göre bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen etkinliklere yönlendirmek, oyun gereksinimlerinin karşılanmasına, zihinsel ve ruhsal gelişmelerinde yardımcı olmak üzere branş öğretmenleri görevlendirilir.

Öğretmenler;

a)Eğitim niteliğinin yükseltilmesi ve başarının artırılması, öğrencilerin istedikleri programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b)Etkinlikler dışında, göreviyle ilgili eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılır, kanun, yönetmelik ve emirlerdeki görevleri yapar.

c)Öğrencilere rehberlik eder. Tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olur.

d)Kurum müdürünce planlandığı şekilde nöbet tutar, nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazar.

e)Etkinliklerin yürütülmesinde ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olur.

f)Tebliğler Dergisini okur, eğitimdeki gelişmeleri izler ve ilgili bölümü imzalar.

g)Yıl sonunda; yaptıkları etkinlikler, karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili rapor hazırlar ve müdüre verir.

Diğer personel

Madde 14- Özel öğrenci etüt eğitim merkezinde gerekli görüldüğünde, yeterli sayıda memur, hizmetli, bekçi ve benzeri personel görevlendirilir. Bu personel, yönetimin vereceği eğitim-öğretim dışındaki idari görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etkinlik Alanları ve Kurumun İşleyişi

Etkinlikler

Madde 15- Kurumda, etüdün yanı sıra Bakanlıkça veya valilikçe programı uygun görülen;

a)Folklor ve çeşitli spor etkinlikleri,

b)Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymacılık, seramikçilik ve benzeri,

c)Fotoğraf, projeksiyon, sinema ve büro makinelerini kullanma,

d)Koleksiyonculuk,

e)Sosyal ve fen bilgileri alanlarında inceleme ve araştırma,

f)Güzel konuşma, yazma ve kitap okuma

gibi etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları oluşturarak yapılır.

Öğrenciler; gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzerlerine götürülebilirler. Bu etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında bulunan ve öğrencilerin bir üst okula hazırlanması veya test uygulaması, çözümü gibi etkinlikler yapılmaz. Bu etkinlikleri yapan kurumlar hakkında 625 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Kayıt kabul esasları

Madde 16- Kurumda öğrenci kayıtları, (EK-1) Başvuru Formu ile yapılır. Kontenjan fazlası başvuru olduğu takdirde anne ve babası çalışan öğrencilere öncelik tanınır.

Kayıt kabulde istenecek belgeler

Madde 17- Kuruma kayıt olacak öğrencilerden;

a)Nüfus cüzdanı örneği,

b)Öğrenim belgesi,

c)İki adet fotoğraf

istenir.

Çalışma süresi

Madde 18- Kurumun günlük çalışma saatleri, 07.30-21.30 arasında kurum müdürlüğünce düzenlenir. Valilikçe onaylandıktan sonra uygulanır.

Kurum, resmî tatil günleri ile bulaşıcı hastalık, mevsim koşulları, doğal afet gibi zorunlu durumlar dışında tatil edilmez.

Öğrencilerin yaz tatillerinde geçici olarak izne ayrılmaları veya öğrenci sayısının azalması durumunda kurucunun teklifi ve valiliğin onayı ile kurum tatil edilebilir.

Öğrencilere yaz tatilleri süresince izin verilebilir. Bu izinler öğrenci kayıt-kabul sırasında veli tarafından verilecek başvuru formunda belirtilir. Yaz tatilinde, öğrenciden izinli olduğu süre içinde ücret alınmaz.

Yaz tatillerinde öğrenci başvurusu olduğu takdirde geçici yaz programı uygulanarak öğrencilerin bütün gün devamı sağlanabilir.

Ayrıca yaz tatillerinde geçici olarak merkezden ayrılan öğrencilerin yerine, bu süre için öğrenci alınabilir.

Reklâm ve ilân

Madde 19- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ilân ve reklâmlar, 625 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümlerine göre yapılır.

Şubesi bulunan kurumlar tarafından alınan reklâm izinleri, kurumun diğer şubeleri için de kullanılabilir.

Tutulacak defter ve dosyalar

Madde 20- Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Defterler:

1-Öğrenci kütük (künye) defteri.

2-Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

3-Evrak zimmet defteri.

4-Öğrenci yoklama defteri.

5-Teftiş defteri.

6-Demirbaş eşya defteri.

b) Dosyalar:

1-Gelen ve giden yazılar dosyası.

2-Personel sicil dosyası.

3-Personel özlük dosyası. (atama, izin, rapor ve benzeri)

4-Ücretsiz öğrencilerle ilgili dosya.

5-Gizli yazılar dosyası.

6-Reklâm ve ilânlar dosyası.

7-Mevzuat dosyası.

8-Tebliğler Dergisi dosyası.

9-İstatistik dosyası.

10-Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar dosyası.

11-Öğrencilere kesilen fatura veya para makbuzlarına ilişkin belgeler.

12-Sivil savunma dosyası.

Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla yukarıdaki belge ve dosyaların içeriği bilgisayar ortamında da tutulması mümkündür.

Belgelerin saklanması

Madde 21- Kurum müdürlüğünce;

a)Öğrenci yoklama defterleri,

b)Reklâm ve ilânlarla ilgili yazışmalar,

c)Ücretsiz öğrencilerle ilgili dosyalar (Millî eğitim müdürlüğüne gönderilen listeler hariç)

öğrencilerin kurumla ilişiklerinin kesilmesinden sonra iki takvim yılı saklanır.

Diğer belgeler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik kartları

Madde 22- Öğretmen, yönetici ve diğer görevliler, kurumdaki görevleri sırasında yakalarına, (EK-2) örneğine uygun ve kurum müdürlüğünce onaylı kimlik kartını takmak zorundadırlar.

Kılık-kıyafet

Madde 23- Kurumda; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personel hakkında; 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrencilerin forma veya benzeri tek tip bir kıyafet giymeleri zorunlu değildir.

Karma eğitim

Madde 24- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak etkinlikler karma yapılır.

Yıl sonu raporu

Madde 25- Kurum müdürü, yapılan çalışmalara ilişkin yıl sonu raporunu, her yıl ağustos ayı içinde (EK-3) kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

Aday öğretmenler

Madde 26- Aday öğretmenlerin görevlendirilmeleri ve adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili esas ve usuller, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge esaslarına göre yürütülür.

Hizmet içi eğitim

Madde 27- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görevli personel için; kurum müdürlüğü, valilik veya Bakanlık tarafından hizmet içi eğitim kursları düzenlenir.

Toplu onay

Madde 28- Çalışma izin onayının geçerlik süresi sona eren yönetici ve öğretmenlerden, görevlerine devam edecekler için en geç 15 gün içinde uzatma onayı alınması gereklidir. Bu onay, çalışma izninin bitiş tarihinden iki ay öncesinden de alınabilir.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve toplu olarak alınması için gerekli önlemleri alır.

Öğrenci ücretleri

Madde 29- Kurumda öğrenci ücretleriyle ilgili işlemler, 4/6/1988 tarihli ve 19832 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Ücretsiz öğrenciler

Madde 30- Kurumdaki ücretsiz öğrenciler, 3/4/1991 tarihli ve 20834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre belirlenir.

Diğer hususlar

Madde 31- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 625 sayılı Kanun ve diğer özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 32- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK -1

BAŞVURU FORMU

Öğrencinin

Adı ve Soyadı :

Doğum Yeri ve Yılı :

Cinsiyeti :

Ev Adresi :

Devam Ettiği Okul ve Sınıfı :

Katılacağı Etkinlikler :

Anne-Baba Hakkında Bilgiler

------- Anne Baba

Adı ve Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Öğrenim Durumu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mesleği : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Çalıştığı Yer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon Numarası : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evdeki Diğer Kişiler

Adı ve Soyadı Yaşı Yakınlık Derecesi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Öğrencinin Yaz Tatilinde Devam Durumu

Devam Edecek :

Devam Etmeyecek :

------- Velinin

------- Adı-Soyadı :

İmzası :

Tarih :

------ EK- 2

ÖN YÜZ

T. C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel...............Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

PERSONEL KİMLİK KARTI

Seri No :

Adı, Soyadı :

Doğum Yeri, Tarihi:

Görevi :

M.E.B. Sicil No :

Sigorta Sicil No :

Kart Sahibinin Kurum Müdürünün

İmzası Adı-Soyadı

Mühür ve İmza

Nüfus Hüviyet Cüzdan No :

Baba Adı :

Ana Adı :

Dini :

Medeni Hali :

Nüfus Kütüğüne Kayıtlı

Olduğu Yer :

İli--------- :

İlçesi :

Mahalle veya Köyü :

Hane (Kütük Sıra) No :

Cilt No :

Sayfa No :

Hangi Nüfus Dairesi

Tarafından Verildiği :

Fotoğraf

ARKA YÜZ

EK-3

T.C

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

............................İLİ

...............................İLÇESİ

ÖZEL..........................ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ

MÜDÜRLÜĞÜ

YIL SONU RAPORU

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezimizin ............./.............öğretim yılında yapmış olduğu etkinlikleriyle ilgili bilgiler aşağıda rapor edilmiştir.

1- Yapılan etkinlikler ve katılan öğrenci sayısı:

a) ................................. b)...............................

c) ................................. d)...............................

e) ................................. f)................................

2-Yıl içinde veya sonunda düzenlenen etkinlikler:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3-Millî Eğitim Bakanlığınca istenen diğer bilgiler:

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4-Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürlüğünün diğer açıklamaları (varsa):

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bilgilerinize arz ederim.

MÜDÜR

29 Nisan 2006 01:52

mathman78

Sayın arzu_a15 hocam yönetmelikte ki amac kısmını okursan neyle alakası olduğunu sende öğrenirsin.

Vay sen söyle bakalım neymiş bu etüt merkezi olayı.Bide sen anlatta bizde bilelim.

Saygılarımlaa...

29 Nisan 2006 09:16

arzu_a15

yönetmelikle sınılı kalmaz hocam. dedim ya tamamen ders ağırlıklı yapamazsınız.

01 Mayıs 2006 21:59

nihal_

böyle bir kurumda görev yaptıysanız siz neler söylersiniz.

02 Mayıs 2006 23:39

nihal_

??????

08 Mayıs 2006 11:02

nihal_

özel sektörden habersiz herkez.öğretmenler devlete dayamış sırtını .bilgide yok,paylaşım da yok eğitimcilere de danışılmayacak artık.::(((

Toplam 14 mesaj