Editörler : asaygincihan27
18 Ağustos 2010 23:16   


meb todaie'de yüksek lisans için yolluk ve harcırah ödemiyor

merhaba bu sene çalışıp çabalayıp todaie de yüksek lisansı kazandık ancak meb den gelen kurum izin yazısında 27 eylül ve 7 haziran tarihleri arasında yolluksuz yevmiyesiz ve maaşlı izinli olduğumuz yazıyordu,bu kararı da sayıştayın temyiz kurulu kararına dayandırıyorlar,ancak bildiğim kadarı ile daha önce todaide yüksek lisans yapanlara başka kurumlar olsun meb olsun yolluk ödüyordu ayrıca bu konuda danıştayında yolluk ve harcırah ödenmesi gerektiğine dair kararlar var bildiğim kadarıyla.anlaşılan m.e.b öğretmenlerinii eğitim görmesini istemiyor bu konuda neler yapılabilir bir fikri olup yardımcı olmak isteyen varsa sevinirim

19 Ağustos 2010 18:59

ögretmenim
Şef

todai de yuksek lisansa kabulun aşamalrı nelerdir hocam

21 Ağustos 2010 13:58

brkgmn
Aday Memur

önce yazılı sonra sözlü sınava giriyorsunuz ayrıntılı bilgi todaie sitesinde ve forumda var

23 Ağustos 2010 02:34

ozgur1034
Şef

Öğretmenim,ben de TODAİE Kamu Yönetimi yüksek lisans programını kazandım.Tarafıma tebliğ edilen izin yazısına ise bir dilekçeyle itiraz ettim.

Dilekçede bu zamana kadar eğitime katılanlara yolluk ve yevmiye ödendiği,bu sefer ödenmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu,izin yazısında ilgi tutulan sayıştay kararına karşılık Danıştay 5.Dairesinin 2000/339 sayılı kararında todaie'de eğitime katılanlara yolluk ve yevmiye ödenmesi gerektiğinin belirtildiğini,anayasa'nın 160.maddesinde danıştay sayıştay uyuşmazlıklarında danıştay kararları esas alınır dediğinden dolayı,yapılan işlemin iptalini,izin yazısının yolluklu ve yevmiyeli olarak düzeltilmesini ve tarafıma tekrardan tebliğ edilmesini istedim.Şimdi 30 günlük süreyi bekliyorum. Eğer bu süre içinde tarafıma gönderilecek izin belgesinde yolluklu-yevmiyeli ibaresi yer almazsa bölge idare mahkemesine dava açacağım,dava dilekçesini bile hazırladım.

Sayıştay ın görüşünün ise MEB ile alakalı olmadığını,Ağaçlandırma Genel Müdürlüğünde çalışan bir personel ile ilgili alındığını,bu karanın MEB personeliyle bir ilgisi olmadığını,zira MEB Hizmetiçi eğitim dairesinin eğitim planının 675 maddesinde TODAİE Kamu YÖnetimi Yüksek Lisans Programının olduğunun belirtildiğini ve MEB in atıfta bulunduğu Sayıştay Kararının MEB PERSONELİYLE BİR ALAKASI BULUNMADIĞINI,MEB'İN HARCIRAH VE YEVMİYE ÖDEMEMEK İÇİN BU MADDEYE ATIFTA BULUNDUĞUNU yetkili kişilerden öğrendim.

Yani,MEB bu parayı ödemek istemiyor,bence bizim bu eğitime katılmamızı istemiyor. Sayıştay kararının bizle hiçbir alakası yok.

Danıştayın ise bu konuda bir çok kararı var.

TODAIE eğitim programına dairelerince görevli olarak gönderilmeyen memurlara da geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği hk. (8. Daire, E:1995/11, K:1997/2)

TODAIE?nin kamu yönetimi lisansüstü uzmanlık programına katılan davacının, 6245 sayılı harcırah kanununun 37. maddesi uyarınca memuriyet mahalli dışına gönderilen memur durumunda olduğu, kendisine geçici görev gündeliği ve yolluk ödenmesi gerektiği hk. (5. Daire, E:1997/1377, K:2000/339)

Kurumunun izniyle TODAIE kamu yönetimi uzmanlık programına katılan ve hizmet içi eğitim niteliği taşıyan bu programa, memuriyet yeri dışına gönderilen bir memur durumunda bulunan emniyet görevlisine geçici görev gündeliği ödenmesi gerekeceği ve aksine hüküm getiren harcırah kanunu genel tebliğinin b bölümü 3.fıkrasının iptali hk. (5. Daire, E:1986/1174, K:1987/843) Katıldığı sınavı kazanarak TODAIE de öğrenime başlayan davacıya, öğrenimi süresince 6245 sayılı yasanın 42.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde geçici görev gündeliği verilmesi gerektiği hk. (5. Daire, E:1989/895, K:1990/512)

bu kararların herhangi birisine atıfta bulunup,dilekçe yazabilirsiniz. İsterseniz özelden yazın size dilekçeyi gönderebilirim. Danıştay Kararlarını da ekleyip itiraz edip,işlemin yeniden tesisini istersiniz.

Bir diğer konuda ek ders konusu.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ek ders saatlerine ilişkin kararda şu ibare yer alıyor.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller

MADDE 16- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Peki yukarıda belirttiğimiz gibi TODAİE KYUP Hizmetiçi eğiimin 675.maddesinde belirtilmişse, o zaman buraya katılanlara da ek ders ödenir. MEB yetkilileri telefonda ödenmez diyor, ama afedersiniz sallıyorlar,diyorum ki 674 eğitime ödeniyor da buna niye ödenmiyor,diyor ki bu farklı,halbuki MEBBİS başvuru ekranından başvuru var,Hizmetiçi eğitim olarak geçiyor.Hizmetiçi eğitim planında yer alıyor,o zaman MEB'in ödemesi gerekiyor. Buna da eğitime katılınca bir dilekçe yazacağım ve bu paranın tarafıma ödenmesini isteyeceğim,vermezlerse gene dava açacağım.

Bu konuda bilgilerinize.

Haberleşme için özelden mesaj yazabilirsinizx

Saygılarımla.

23 Ağustos 2010 10:11

suz2000
Genel Müdür

Sanırım şart ankarada ikamet etmek ben incelediğimde bu şekilde yazıyordu Ankarada görev yapıyorsunuz değil mi ?

24 Ağustos 2010 21:00

brkgmn
Aday Memur

hayır ankarada görev yapmanız şartı gece öğretimi için gerekli gündüz kamu yönetimi yüksek lisans programı için böyle bir şart yok ben samsunda görev yapıyorum

24 Ağustos 2010 23:00

MUQATGUL
Aday Memur

Merhaba bu yıl öğrenim göreceklerden birisi de benim.ancak izin onay yazılarında yine meb saçmalamış durmuş.öncekş yazılara baktım orada anıla Sayıştay ve Danıştay kararlarına ulaşamadım bilgi edinmeye başvurdum cevap bekliyorum.bu kararlar sizlrde varsa hemen paylaşalım gereğini yapalım.derim ..

25 Ağustos 2010 00:14

MUQATGUL
Aday Memur

EVREKA..

TODAİE'NİN KAMU YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ UZMANLIK PROGRAMINA KATILAN DAVA-

CININ, 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNUN 37. MADDESİ UYARINCA MEMURİYET

MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLEN MEMUR DURUMUNDA OLDUĞU, KENDİSİNE GEÇİCİ

GÖREV GÜNDELİĞİ VE YOLLUK ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HK.<

... Hakimi olarak görev yapmakta iken Türkiye ve Orta Doğu Amme İdare-

si Enstitüsünün Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programını kazana-

rak idaresinin izni ile anılan programa devam eden davacı, Adalet Ba-

kanlığınca izinli sayıldığı günler için kendisine geçici görev yollu-

ğu ve gündeliği ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin ...

günlü, ... sayılı işlemin iptali ve anılan yolluk ve gündeliğin yasal

faiziyle birlikte kendisine ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava aç-

mıştır.

... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 6245

sayılı Yasanın 37. maddesinde mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla

memuriyet mahalli dışında açılan kurs ve okullara gönderilenlere bu

Kanuna göre geçici görev gündeliği ödeneceğinin hükme bağlandığı; 7163

sayılı Yasanın 15. maddesinde de, ilgili sınavı kazananlara TODAİE'de-

ki tahsil süresince izin verileceğinin öngörüldüğü; davacı, açılan sı-

navı kazanıp idarenin izni ile TODAİE'nin Kamu Yönetimi Lisans Üstü

Uzmanlık Programına katıldığına göre, adıgeçenin, 6245 sayılı Yasanın

37. maddesinde yer alan hüküm uyarınca memuriyet mahalli dışına gönde-

rilen bir memur durumunda olduğu; öte yandan, 14.8.1985 günlü, 28 sa-

yılı Harcırah Kanunu Genel Tebliğinin, bazı kursların değerlendirilme-

sine ilişkin (B) Bölümünün 3. fıkrasında yer alan "anılan Enstitü

programına katılan personele gündelik ve yol masrafı ödenmeyeceği" yo-

lundaki hükmün, Danıştay Beşinci Dairesinin 26.5.1987 günlü,

K:1987/843 sayılı kararıyla iptal edilerek, Enstitü programına katı-

lanlara gündelik ve yol masrafı ödenmesi gerektiğinin hükme bağlandığı

gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş ve izinli sayıldığı gün-

ler için hesaplanacak geçici görev yolluğu ve gündeliğinin yasal fai-

ziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idare, 6245 sayılı Yasanın 37. maddesi incelendiğinde,

bu maddede sözü edilen bir kurs veya okula kurumunca gönderilenlere bu

Kanuna göre geçici görev gündeliği verilmesi gerektiğinin anlaşıldığı-

nı; oysa davacının, anılan kursa kendi isteği ve iradesiyle sınava gi-

rip kazanmak suretiyle katıldığını; davacının istediği geçici görev

gündeliğinin verilebilmesi için Bakanlıkça gönderilmiş olması gerekti-

ğini; öte yandan, bu konuda Adalet Bakanlığının hizmetçi eğitim yönet-

meliğinin de mevcut olmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararı-

nın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz

yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-

linde mümkün olup, davalı idarece ileri sürülen hususlar bunlardan

hiçbirisine uymamaktadır.

Temyize konu Mahkeme kararında, 6245 sayılı Yasanın değişik 37.

maddesine dayanılmak ve ... tarihleri arasındaki süre esas alınmak su-

retiyle davacıya geçici görev gündeliği ve yolluk ödenmesine karar ve-

rilmiş ise de; aynı Yasanın geçici bir görev ile başka bir yere gönde-

rilenlere görev mahalline varış tarihinden itibaren verilecek geçici

görev gündeliğinin azami süresini belirleyen 42. maddesinin (a). fık-

rasında "Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş i-

çin ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, ta-

kip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir." hükmüne yer verilmesi kar-

şısında, Mahkeme kararındaki gerekçelerle davacının hakettiği geçici

görev gündeliklerinin bu sınırlar çerçevesinde hesaplanarak kendisine

ödenmesi gerektiğinde kuşkuya yer bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle

hukuka ve usule uygun olarak ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü,

... sayılı kararın yukarıda yapılan açıklamanın da eklenmesi suretiyle

onanmasına karar verildi. YÖ/NÇ

(DAN-DER; SAYI:104)

16 Eylül 2010 00:53

ozgur1034
Şef

Arkadaşlar,Meb e yolluk ve yevmiye ile ilgili itiraz dilekçesini yazdım,cevap geldi.Meb yolluk ve yevmiye ödenmeyeceğini bir kez daha belirtti.

Ben de dava dilekçesi yazmak için web de araştırma yaparken,sayıştay temyiz kurulunun 2006 yılındaki bir kararına rastladım.

Kararda aynen şu ifade yer alıyor.

Ayrıca dilekçi harcırah ödenmesi gerektiği yönünde muhtelif

İdare Mahkemesi ve Danıştay Kararlarının olduğunu iddia etmişse de,

Sayıştay Kanununun 65?inci maddesine göre genel mahkemelerce verilen

hükümler, Sayıştay?ın, hesap ve işlemler yönünden denetimine ve

hükmüne engel olmadığından bu iddianın da kabulü mümkün

görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi

Enstitüsüne devam eden söz konusu personele, 6245 sayılı Yasanın

37?nci maddesi hükümleri dairesinde geçici görev yolluğu ödenebilmesi,

memurun kurumu tarafından 657 sayılı Yasanın 214?üncü maddesi

uyarınca ve Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ile belirlenin esaslar

doğrultusunda hazırlanmış bir hizmet içi eğitim yönetmeliğinin

bulunmasına ve bu yönetmelikte, anılan Enstitüdeki eğitim

programlarına katılmaya imkan sağlayacak bir hükme yer verilmiş

olmasına ve ayrıca, memurların söz konusu Enstitüdeki eğitim

programlarına katılmalarının, kurumlarının isteği ile gerçekleşmesine

bağlıdır.

Bu şartlar yerine gelmeden TODAİE?ne devam eden ?????..?a

geçici görev yolluğu ödenmesine imkân bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle, dilekçi iddialarının reddi ile ilâmın 2?nci maddesi

ile verilen tazmin hükmünün tasdikine, 3.10.2006 tarihinde karar verildi.

Sayıştay yolluk ve yevmiye ödenmesini üç şarta bağlıyor.

1- Hizmetiçi eğitim yönetmeliğinin bulunması ki bu meb de var

2- bu yönetmelikte todaie ye katılmayı sağlayan madde olması ki bu meb hizmetiçi eğitim planın da var.

3- Eğitime kurumun isteği ile katılınması, işte burda bitiyoruz arkadaşlar,çünkü sayıştay,eğitime katılanlara verilen izni,kurumun isteği olarak görmüyor.

Kişi danıştay kararı var demesine rağmen,Sayıştay bunu da kabul etmiyor ve parayı geri alıyor.

Buradan çıkardığım sonuç şu.

1- Meb parayı ödemez.

2- Biz dava açıp,geri alırız.

3- Sayıştay parayı bizden geri alır.

Bir doktor arkadaş,Todaie'yi kazanıyor,yolluk ve yevmiyeyi kurumu vermiyor,dava açıp alıyor,Sayıştay geri alınmasına karar veriyor.

Ordaki karar da şu.

Her ne kadar dilekçi temyiz dilekçesine ekli Aydın 2 no?lu İdare Mahkemesince verilen 18.07.1997 tarih 1996/283 Esas ve 1997/280 Karar sayılı kararına istinaden ödeme yapıldığını belirtmekte ise de, Sayıştay?ca verilen tazmin hükümleri esas itibariyle objektif sorumluluktan hareketle, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu?nun 13?üncü maddesi hükmüne dayanmaktadır. Nitekim bu husus, 832 sayılı Sayıştay Kanunu?nun 65?inci maddesinde, ?Genel Mahkemelerce verilen hükümler, Sayıştay?ın hesap ve işlemler yönünden denetimine ve hükmüne engel değildir? denilmek suretiyle açık bir tarzda ifade edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle gerekli şartlar yerine gelmeden ve ödemenin dayanağını oluşturan söz konusu idare mahkemesinin 18.07.1997 tarih 1996/283 Esas ve 1997/280 Karar sayılı kararının temyiz edilerek kesinleşip kesinleşmediği belirtilmediğinden 532 no?lu ilâmın 1?inci maddesi ile verilen ?????...- liraya ilişkin tazmin hükmünün tasdikine, karar verildi.

Bu kişi,96 yılında bölge idare mahkemesi kararıyla parasını almış,Ama sayıştay 2002 yılında paranın geri alınmasına karar vermiş.

O yüzden,dava konusunda ben açıkçası biraz ümidimi yitirdim,daha doğrusu moralim bozuldu.

Ha,şurası benim kafama takildı diyen varsa ki benim de takıldı,söz konusu idare mahkemesinin 18.07.1997 tarih 1996/283 Esas ve 1997/280 Karar sayılı kararının temyiz edilerek kesinleşip kesinleşmediği belirtilmediğinden,( acaba belirtilse farklı bir şey mi oluyor )

Ama artık ben araştırmayacağım,yoruldum biraz.eğitime katılan danıştay ve sayıştay mensuplarına soralım derim.

Benim gibi morali bozulup,bu ülkeyi terk etme sebeplerine bir yenisi daha eklendi diyenlere ise,biraz moralli düzelsin diye şu haber gelsin.

http://www.zaytung.com/haberdetay.asp?newsid=10696

Bize de yakında,bir tetkik hakimi ünvanı verirler artık. :)

İlgili kararları okumak isteyenler için linkler.

Sayıştayın doktordan parayı geri aldığı karar için,

http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=1268

Sayıştayın danıştay beni ilgilendirmez,parayı her türlü alırım dediği karar için.

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/sayistay2006kararlar.pdf sayfa 125

biraz şirket operatörü gibi oldu.ama olsun.

Eğite katılacak herkese başarılar dilerim.( Sonunu resmi yazı gibi bağlayayım dedim.)

16 Eylül 2010 03:16

ozgur1034
Şef

Arkadaşlar bir şey aklıma geldi,

çözümü ve sorunu çok uzaklarda arıyoruz.

Sorun basit.

Mebbis sistemine milli eğitim,todaie'yi koymakla bu eğitime katılmanın Milli eğitimin isteği olduğunu belirtmiyor mu ?Yani milli eğitim bakın öğretmenlerim böyle bir kurs açıyorum,sizin bu kursa katılmanızı istiyorum demiş olmuyor mu ?Ayrıca mebbis hizmetiçi eğitim başvuruları onay yoluyla gitmez mi? yani kişi önce başvurur,sonra okul müdürü,daha sonra ilçe,il,daire başkanlığı onaylamaz mı?

Bu durumda biz bir önceki gönderide belirttiğim,3.maddedeki kurumunun isteği ve onayı üzerine katılmış olmak şartını da yerine getirmiyor muyuz ?

Çok önemli bir diğer soru :Diğer hizmetiçi eğitimlere kendi isteği ile katılanlara meb yolluk ve yevmiye ödüyor mu ? hani şu yalovadakilere falan.ama kişi kendisi isteyecek gitmeyi mi?

Eğer ödüyorsa,Sayıştay kararının bizimle bir ilgisi olmadığının bence kesin kanıtıdır.

O zaman moraller düzelsin.

16 Eylül 2010 03:39

ozgur1034
Şef

Arkadaşlar bu arada,

Sayıştayın kararlarının ilgili olduğu 1.kurum - Sağlık Bakanlığı ki hizmetiçi eğitim yönetmeliğinde todaie yok.

2.kurum Adalet Bakanlığı buranın hizmetiçi eğitiminde todaie var mı ben bulamadım,bulan varsa,haberleşelim,

Mebbis konusu önemli.Çünkü başvurudan sonraki,tüm aşamalar onay olarak geçiyor.

24 Eylül 2010 02:59

ömerkarabay
Aday Memur

Özgür bey dilekçe örneğini gönderebilir misin

13 Mart 2011 19:45

feyzaöğr
Aday Memur

merhaba arkadaşlar ben de bu yıl todaie sınavına hazırlanıyorum ama açıkçası şu yollukusz yevmiyesiz işi canımı sıktı sonucun tam olarak ne olduğunu öğrenebilir miyim ona göre çalışmaya başlayayım ben de teşekkürler....

Toplam 12 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?