Editörler : Cüneyt Barışoglu
02 Eylül 2010 17:12   


Namaz Sureleri Sıralaması

Asr

Fil

Kureyş

Maun

Kevser

Kafirun

Nasr

İhlas

Felak

Nas

bildiğim sureler bunlar sıralaması kafamı karıştırdı bazılarından sonra yada önce bazıları okunamıyor yada arada boşluk bırakılamıyor. Örnek şekilde açıklarsanız sevinirim. Not: internette bir çok yerde aradım ama açıkcası ne demek istediklerini anlamadım.

02 Eylül 2010 17:21

p00r
Kapalı

Örneğin farz namazlardan öğlen namazını ele alalım. Öğlenin farzını kılarken 1. ve 2. rekatlarda okuyacağınız zammı sûrelerin Kur'an-ı Kerîm'e göre sırası önemlidir.

Örneğin Maun sûresinden sonra Fil sûresini okursanız mekruh işlemiş olursunuz.

Sûrelerin uzunlukları da önemlidir. 2. rekatta okuyacağınız sûre 1. rekattakinden fazla olmamalı. 2. rekatta okuyacağınız Zamm-ı Sûre 1. rekattakinden 3 âyet-i kerîme'den ziyade az olmamalıdır.

Örneğin Kureyş'ten sonra Maun okuyamazsınız. Çünkü Maun 7 âyet, Kureyş 4 âyettir.

Fil'den sonra Kureyş okunabilir. Kafirun'dan sonra Nasr okunabilir. Kafirun'dan sonra İhlas yerine Nasr tercih edilmelidir.

İnşaAllah kafanızı daha fazla karıştırmamışımdır :)

02 Eylül 2010 17:26

''AsRı-SaaDeT''
Kapalı

Soru

Namaz surelerini namazda hangi sırayla okumalıyız? Sırasız okumak mekruh mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namazda Kur'ân'da düzenlendiği gibi sûrelerin tertibine uymak sünnettir. Bunun müstehab olduğunu söyliyenler de var. O halde birincilere göre, birinci rek'atte okuduğu sûreden önce geleni ikinci rek'atte okumak mekruhtur. Âyetler arasındaki tertibe böylece riâyet gerekir. Bir rek'atte birkaç âyet okurken, sıra ve tertibi atlamak, yani bir âyet okuduktan sonra bir ya da birkaç âyet atlıyarak başka bir âyet okursa, bunda kerahet var diyenler olduğu gibi, bir beis yoktur, diyenler de var. Hüküm, tamamen sûreler hakkındaki gibidir. (El-Muhit / Serahsi - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Bütün bu söylenenler farz namazlarla ilgilidir. Sünnet ve nafile namazlarda ise belirtilen tertibe riâyete gerek yoktur. Nasıl kolayına gelirse öyle okur.

Ancak farz namazdan belirtilen tertibe riâyet unutulur veya dil öylece kayıp takdim ve te'hir şeklinde kıraate başlarsa, bunu değiştirmesine gerek yoktur, başladığı gibi devam edip bitirir ve bundan dolayı yanılma secdesi de gerekmez. Çünkü böyle yapmakla sadece bir müstehab ya da sünnet terkedilmiş sayılır. (Ez-Zahîre / Taceddin.)

Al-i İmrân sûresini okumak isterken dili Bakare sûresine kayıp bir ya da iki âyet okudukan sonra bunu değiştirmek isterse kerahet işlemiş olur. Hattâ bir iki kelime okuduktan sonra bile değiştirmenin mekruh olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Fetva buna göredir. Açıklamalar da buna göre yapılacaktır.

Kıraati bitirdikten sonra rükû'a gitmek isterken, henüz eğilmeden birkaç âyet daha okumak isterse, bunda bir beis yoktur. Ama eğildikten sonra dönüp ilave okuması mekruhtur.( Fetâvâ-yi Hindiyye - EI-Hulasa.)

Namazda bir rek'atte sadece Fâtiha'yı veya hem onu hem de bir ya da iki âyeti okumakla yetinirse, kerahet işlemiş olur. Ne var ki zamm-t sûrenin kasden terkedilmesi, vacibi terk olduğundan namazın iadesi gerekir. Unutularak terkedilirse, yanılma secdesi yapılır. (El-Muhit / Radıyüddin Serahsî.)

Nitekim bu konuda yapılan sahih rivayette, Ebû Katade diyor ki : «Resûliillah (A.S.) Efendimiz öğle ikindi ve sabah namazlarında ilk iki rek'atte hem Fâtiha'yı, hem birer sûre okurdu. Öğle, ikindi ve yatsı'da son iki rek'atte sadece Fâtiha'yı okumakla yetinirdi. Çoğu kez okuduğu sûreleri işitebiliyorduk. Birinci rek'atte kıraati ikinciye nisbetîe uzun tutardı.» (Buharı - Müslim - Ebû Dâvud - Fıkhü's-Sünne. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/272-273.)

Namazların Fatiha sûresinden sonra, bir miktar daha Kuran okunması gereken rekatlarında tam bir sûre okunması daha faziletlidir. Bununla beraber bir sûrenin bir kısmı bir rekatta, diğer kısmı da öteki rekatta okunabilir, bunda kerahet yoktur.

Namazın bir rekatinde bir sûrenin sonunu, diğer rekatinde de başka bir sûrenin sonunu okumak, sahih olan görüşe göre mekruh değildir.

Namazın bir rekatinde bir sûrenin başından veya ortasından, diğer rekatinde de başka bir sûrenin başından veya sonundan okumakta veya kısa bir sûre okumakta kerahet yoktur. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça böyle okumamaktır.

Namazın bir rekatında bir sûre, diğer rekatında da arada iki veya daha ziyade bulunmak üzere aşağıya doğru başka bir sûre okunması mekruh değildir. Fakat arada bir sûrenin bulunması mekruhtur. Ancak terk edilen bu sûre, önce okunan sûreden en az üç âyet miktarı uzun bulunuyorsa mekruh olmaz.

Namazda bir sûrenin bir âyetinden arada en az iki âyet bulunmak üzere diğer âyetine geçmek mekruh değildir. Fakat iyisi, bir zaruret olmadıkça geçmemektir.

Bir rekatta iki sûreyi toplayarak okumakta kerahet yoktur. Ancak arada bir veya birkaç sûre bırakılmış olursa mekruh olur. Bununla beraber farz namazlarda böyle iki sûrenin bir rekatta toplanmaması daha iyidir.

Zaruret olmadıkça, bir rekatta bir âyetten diğer âyete geçmek mekruhtur. Aralarında üç âyet dahi bulunsa böyledir. Eğer yanılarak böyle bir geçiş yapılmış olur da sonra hatırlanırsa, bu âyetler sıraları üzere yeniden okunur.

Bir namazda bir âyet-i kerime tekrarlansa veya bir sûre bir rekatta iki defa okunsa veya bir sûre iki rekatta da okunsa bakılır: Eğer yalnız başına kılınan bu namaz bir nafile namaz ise mekruh olmaz. Fakat farz namaz ise, unutmak veya başka bir sûre bilmemek gibi bir özür bulunmadıkça mekruh olur.

Birinci rekatta "Nas" sûresi okunsa, ikinci rekatta da bu sûrenin okunması uygun olur. Çünkü tekrar etmek, geriye dönüp okumaktan daha iyidir. Ancak hatim ile namaz kılan bir kimse, birinci rekatta "Muavvizeteyn" surelerini okumuş ise, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra Bakara sûresinden bir miktar okur.

İkinci rekatta, birinci rekatta okunan sûrenin üstündeki sûreyi okumak mekruhtur. Kasden yapılmazsa mekruh olmaz. Bununla beraber okunmaya başlanmış ise terk edilmemelidir. Bunun nafile namazlarda mekruh olmayacağını söyleyenler de vardır.

Nafile namazların birinci rekatlarını ikinci rekattan uzun tutmak mekruhtur. Ancak Peygamber Efendimizden nakledilmiş bir hadîs varsa mekruh olmaz. Örnek: Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz vitir namazının birinci rekatında "A'lâ" sûresini, ikinci rekatında "Kâfirûn" sûresini ve üçüncü rekatında da "İhlâs" sûresini okumuşlardır. İmam Muhammed'e göre, yalnız teravih namazlarında birinci rekatlar, ikinci rekatlardan daha uzun olabilir.

Farz namazlarla nafile namazlarda, ikinci rekatları birinci rekatlardan uzun yapmak mekruhtur. Fakat nafilelerde üçüncü rekatları birinci ve ikinci rekatlardan uzun tutmakta kerahet yoktur. Çünkü nafilelerde her iki rekat müstakil bir namaz sayılır.

Namazda sünnet miktarı Kur'an okunduktan sonra, insanda bir tutukluk (ve şaşırma) olursa, hemen rükua gitmeli, başka bir âyete veya sûreye geçmemelidir. Fakat henüz sünnet miktarı okumamışsa, başka bir yere geçmesinde kerahet olmaz.

Kur'an-ı Kerim, farz namazlarda yavaşça ve harfleri belirterek okunmalı. Teravih namazlarında ise, yavaş ve sür'atli okuyuş arasında bir kıraat yapmalıdır. Diğer gece namazlarında sür'atle okunabilir. Fakat mana anlaşılabilecek şekilde olmalı ve tecvid hatası bulunmamalıdır

02 Eylül 2010 17:27

Y@qmur
Şef

Namazda zammı sureleri sırasına göre okumamak mekruhtur.

Okuma sırası yukarıdan aşağıya doğrudur, ters okumak mekruh olur, kasten olmayıp da unutarak ters okunursa mekruh olmaz.

sizin sıraladığınız doğru şekilde zaten..

02 Eylül 2010 17:32

leyall
Genel Müdür

ikinci okunan surenin ilkinden kısa olması gerekiyor gibi bir şey duymuştum doğrumu bilmiyorum..

ben şu sıraya göre okuyorum:

fil

kureyş

maun

kevser

kafirun

nasr

tebbet

ihlas

felak

nas

03 Eylül 2010 09:27

fredie
Şef

Anladığım kadarıyla önce sıraya bakacaz sonra da 1.rekattaki zammi surenin 2. de okunandan daha uzun olması lazım. Bu farz namaz için geçerli, sünnetlerde durum nedir,sıralama ve uzunluk kısalığa ehemmiyet vermeye gerek var mı?

03 Eylül 2010 09:47

p00r
Kapalı

Nafile namazlarda mekruh olmaz diyen âlimler var. Ancak herkes dikkat edilmesinin iyi olduğunu vurguluyor. Sünnetler de nafiledir.

03 Eylül 2010 12:10

fkkö
Şube Müdürü

ben bazen arada ayette okuyorum olmuyormu şimdi mekruh mu oluyor ?

03 Eylül 2010 16:58

p00r
Kapalı

Elbette fkkö, âyet-i kerîme okurkende uzunluğuna kısalığına, Kur'an-ı Kerîm'deki sırasına ve âyet-i kerîme atlamamaya dikkat etmen lazım.

03 Eylül 2010 18:53

fkkö
Şube Müdürü

yani namaza başlarken başladığım 4 rekatlık bir namazda iki rekat dua okuyup iki rekattada normal ayet okusam olur .dualarla ayetlerin arasındaki uzunluk farkı dikkate alınıp gözetilmek şartıyle

10 Ocak 2012 20:44

-Asill-kız-
Yasaklı

bu konuda faydalıymış :)

07 Şubat 2014 12:40

Tuğberk Üstündağ
Aday Memur

Eski konuyuı hortlatmak istemezdim ama aşağıdaki sitede sırasıyla namaz sureleri verilmiş. Sitede para kazanmak için açılmış diğer dini sitelerdeki gibi reklamlar yok. Sitede namaz surelerinin anlamları, namaz surelerinin Latin harfleriyle ve Arap harfleriyle okunuşları T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynak gösterilerek düzenli bir şekilde eklenmiş.
Site: http://www.namazsureleri.com/

08 Şubat 2014 00:01

meraklı38
Aday Memur

Elemtera (fil)

Lilafi

eraeytellezi

innaatayna

kulya

izaca

tebbet

gulhü

Felak

nas

cocuklukta hocamız böyle sıralanmıştı

dualar arka arkaya yada en az iki dua atlayarak okunuyor tek dua atlanmaz

demişti

Toplam 12 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?