Editörler : Mehmet BalciCüneyt Barışoglu
19 Eylül 2010 02:45   


kpss anayasa-güncel ve tarih harika bir çalışma

B) YÜRÜTME

1).Cumhurbaşkanı seçilme şartları nelerdir?

40 yaşını doldurmuş olmak,yükseköğretim TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme niteliklerine sahip kimseler Cumhurbaşkanı adayı olabilirler.

2).Cumhurbaşkanı kim tarafından seçilir?

Halk tarafında seçilir (21 EKİM 2007 REFERANDUM sonucudur)

3).Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

5 yıldır(21 EKİM 2007 REFERANDUM sonucudur)

4).Cumhurbaşkanı aday gösterme işlemi nasıl yapılır?

TBMM üyeleri içinden veya dışından Aday gösterebilmesi için 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir. Son yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde aldıkları oyların toplamı %10 ?u geçiyorsa partiler ortak aday gösterebilirler.

5).Cumhurbaşkanı seçilen kişi eğer milletvekili ise ne olur?

Milletvekilliği düşer.

6).Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile ilişkisi ne olur?

Partisi ile ilişiği kesilir.(tarafsız olması için)

7).1982 anayasasında yapılan 2007 değişikliğine göre Cumhurbaşkanı seçimi için gidilen halk oylaması nasıl yapılır?

Seçimde,geçerli oyların salt çoğunluğu olan aday Cumhurbaşkanı olur.

Eğer salt çoğunluk sağlanamazsa ilk oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır ikinci oylamaya,ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılır,ikinci oylamada geçerli oyların çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı olur.

8).Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan halk oylamasında ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin seçilme yeterliliğini kaybetmesi veya ölümü halinde,ikinci oylama nasıl yapılır.

Boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre yer değiştirmesi süretiyle yapılır

9).Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan halk oylamasında,ikinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama nasıl yapılır?

Referandum şeklinde yapılır

10).Yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar yerine kim vekalet eder.

Yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar,görev süresi dolan Cumhurbaşkanı vekalet eder.

11).Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman tamamlanır?

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde tamamlanır.

12).Cumhurbaşkanı makamının herhangi bir sebeple boşlaması halinde, seçim ne zaman tamamlanır?

Boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır.

13).Cumhurbaşkanı genel görevi nedir?

Cumhurbaşkanı devletin başıdır.

Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti?ni ve Türk Milleti?nin birliğini temsil eder,anayasanın uygulanmasını ,devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

14).Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevler nelerdir.?

Gerekli gördüğü taktirde ,yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi?nde açılış konuşmasını yapmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi?ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,

Kanunları yayımlamak,

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü taktirde halkoyuna sunmak,

Kanunların ,Kanun Hükmünde Kararnamelerin ,Türkiye Büyük Millet Meclis İç Tüzüğünün, tümünün veya belirli Hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle anayasa mahkemesine iptal davası açmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermektir.

15).Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevleri nelerdir.

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya bakanlar kurulu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

Yabancı devletlere Türk Devleti?nin temsilcilerini göndermek Türkiye cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek,

Türk Silahlı Kuvvetleri?nin kullanılmasına karar vermek,

Genelkurmay Başkanını atamak,

Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,

Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek,

Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

Kararnameleri imzalamak,

Sürekli hastalıklar, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve başkanını atamak,

Yükseköğretim üyelerini seçmek,

Üniversite rektörlerini seçmek,

16).Cumhurbaşkanı?nın yargı ile ilgili görevleri nelerdir?

Anayasa mahkemesi üyelerini seçmek,

Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini seçmek,

Askeri Yargıtay üyelerini seçmek,

Askeri Yüksek İdari mahkemesi üyelerini seçmek,

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek ,

17.Karşı imza kuralı nedir?

Cumhurbaşkanın, anayasa ve diğer kanunlarda başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları,Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır;Bu kararlardan başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Buna karşı imza kuralı denir.

18).Karşı imza kuralı gereği atılan imzalardan kim sorumludur?

Başbakan ve ilgili Bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

19).Cumhurbaşkanı tek başına yaptığı işlemler aleyhine nereye başvurulur.

Hiçbir yargı merciine başvurulamaz

20.Cumhurbaşkanı ancak hangi suçtan dolayı suçlanabilir?

Vatana ihanet suçundan dolayı suçlanabilir.

21).Cumhurbaşkanının her hangi bir sebeple geçici olarak görevinden ayrılması halinde ya da makamının boşalması halinde cumhurbaşkanlığına kim vekâlet eder.

TBMM Başkanı vekalet eder.

22).Cumhurbaşkanı genel sekreterliği hangi anayasa ile kurulmuştur?

1982 anayasasında ilk kez yer almıştır.

23).Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri ne ile düzenlenir?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

24).Devlet Denetleme Kurulu hangi anayasada düzenlenmiştir?

1982 anayasasında düzenlenmiştir.

25).Devlet Denetleme Kurulu hangi amaçla kurulmuştur?

İdarenin hukuka uygunluğunun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

26).Devlet Denetleme Kurulu kimin istemi üzerine çalışma yapar?

Cumhurbaşkanının isteği üzerine çalışır.

27).Devlet denetleme kurulunun görevleri nelerdir?

Tüm kamu ve kuruluşları ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta,kamu kurum niteliğinde olan meslek kuruluşlarında,her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda,her türlü inceleme,araştırma ve denetlemeleri yapar.

28).Devlet Denetleme Kurulunun göre alanı dışında olan kurumları hangileridir?

Silahlı Kuvvetler ve yargı organlarında denetleme yapamaz.

29).Devlet denetleme kurulu üyeleri ve başkanı kim tarafından atanır?

Üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

30).Bakanlar Kurulu kimlerden oluşur?

Başbakan ve Bakanlardan oluşur.

31).Başbakan nasıl göreve gelir?

TBMM üyeleri arasından Cumhurbaşkanınca atanır.

32).Bakanlar nasıl göreve gelir?

Meclis içinden ya da dışından Başbakan tarafından seçilirler ,Başbakanın önersi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar.

33).Bakanlar ne zaman göreve başlar?

Cumhurbaşkanı atama işlemiyle göreve başlarlar.

34).Görevine başlayan Bakanlar Kurulunun göreve devam edebilmesi için ne yapması gerekir?

TBMM?den güvenoyu almalıdır.

35).1982 anayasasına göre Bakanlar Kurulu kimlerden oluşur.

Milletvekilleri arasından ya da milletvekilliği seçilme yeterliliğine sahip meclis dışından kimseler arasından seçilebilirler.

36).Göreve başlarken yapılan güven oylaması sırasında toplantı ve karar yeter sayısı kaçtır.

Toplantıya katılanların en az salt çoğunluğuyla güven istemi reddedilir.

37).Görev sırasında yapılan güven oylaması sırasında toplantı ve karar yeter sayıları kaçtır?

TBMM üye tam sayısının en az salt çoğunluğuyla güven istemi reddedilir.

38).Güven oylamasında hangi oylar oylanmaktadır?

Güvensizlik oyları sayılmaktadır.

39).Meclis üyeleri dışından da bakan seçilebilmesi hangi anayasa ile kabul edilmiştir?

1960 anayasası ile kabul edilmiştir.

40).Milletvekilleri olmayanlar bakanlar hangi haklara sahiptirler?

Millet meclisi önünde ant içerler,

Milletvekillerinin tabi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar,

Yasama dokunulmazlığına ve sorumsuzluğuna sahiptirler,

TBMM üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar,

TBMM?de oy kullanırlar.

41).Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden kim sorumludur?

Bakanlar kurulu sorumludur.

42).Bakanlıkların kurulması kaldırılması görev ve yetkileri neyle düzenlenir?

Kanunla düzenlenir.

43).Başbakan kimdir?

Bakanlar kurulunun başkanıdır, ancak bakanların hiyerarşik amiri değildir.

44).Bakanların siyasi sorumlulukları nelerdir?

(Babasının oğludur)

Bireysel ve kolektif sorumlulukları vardır.

45).Bireysel sorumluluklar ne demektir?

Her bakanın başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerde ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumlu olmasıdır.

46).Kolektif sorumluluk nedir?

Başbakan bakanlar kurulunun başkanı olarak bakanlıkları arasında işbirliğinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Buna kolektif sorumluluk denir.

47).Başbakan bakanlar kurulundaki görevleri nelerdir?

Bakanlar kurulunun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlıkların görevlerinin anayasaya uygu olarak yerine getirilmesini gözetlemek ve düzenleyici önlemler almakla yükümlüdür.

48).Başbakanın özellikleri nelerdir?

Başbakan örgütünün en yüksek amiridir. Milletvekilli olmak zorundadır.

49).Başbakan kim tarafından atanır?

Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

50).Bir bakanın azli (görevden alınmasını) cumhurbaşkanından kim isteyebilir?

Başbakan isteyebilir.

51).Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlarda Milli güvenlik kuruluna kim başkanlık eder?

Başbakan başkanlık eder.

52).TBMM?den güven isteminde kim bulur?

Başbakan,bakanlar kurulunun da görüşünün aldıktan sonra bulunabilir.

53).Bakanlar kurulunun milletvekili olmayan üyeleri göreve nasıl başlar?

Diğer bakanlar gibi TBMM önüne and içerler.

54).Açık olan bakanlıklarda izinli veya özürlü olan bir bakana kim vekâlet eder?

Diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder.

55)Her hangi bir sebeple boşalan bir bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır?

En geç 15 içinde atamam yapılmalıdır.

56)TBMM seçimlerinden önce hangi bakanlıklar kaç gün içinde atama yapılır?

Seçimin başlangıç tarihinde üç gün önce seçim dönemi bitmeden seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise beş gün önce atama yapılır.

57)Görevlerinde seçimden önce çekilen bakanların yerine atanan bakanlar nereden seçilirler?

TBMM içinden veya bağımsızlar seçilir.

58)Görevlerinden seçimde önce çekilen bakanların yerine atamayı kim yapar?

Başbakanınca yapılır.

59).116.madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bakanlar kuruluna nedir?

Geçici bakanlar kurulu denir.

60).Geçici bakanlar kurulu kim tarafından kurulur?

Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar kurulunu kurmak üzere bir başbakan atar.

61).Geçici bakanlar kurulu nasıl kurulur?

Adalet- İçişleri-Ulaştırma bakanları TBMM?deki ya da meclis dışındaki bağımsızlarda olmak üzere siyasi parti gruplarından oranlarına göre üye alınır.

62).Geçici bakanlar kuruluna siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını kim belirler?

Meclis başkanı belirler.

63).Geçici bakanlar kuruluna siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını kim belirler?

Meclis başkanı belirler.

64).Geçici bakanlar kurulunda teklif edilme bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer için nasıl bir işlem yapılır.

Yerlerine meclis dışından veya içinden bağımsızlar atanır.

65).Geçici bakanlar kurulu için güven oylaması nasıl yapılır.

Geçici bakanlar kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.

66)..Geçici bakanlar kurulu ne zamana kadar görevde kalır?

Seçim süresince ve yeni meclis toplanıncaya kadar görevde kalır.

67).Yüce divana sevk edilen bir bakana ne olur?

Bakanlıktan düşer.

68).Yüce divana sevk edilen başbakan ise ne olur?

Hükümet istifa etmiş sayılır.

69).Seçimlerin yenilenmesine nasıl karar verilir.

Bakanlar kurulunun düşürülmesine ya da istifa etmesi gibi hallerde yeni bakanlar kurulunun 45 günlük süre içinde kurulamaması durumunda Cumhurbaşkanı meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesi kararı alabilir.

70).Yenilenme kararı nerede yayımlanır?

Resmi gazetede yayımlanır.

71).Başkomutanlık kim tarafından temsil edilir?

TBMM adına cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir.

72).Milli güvenliğin sağlanmasından ve Türk silahlı kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM?ye karşı kim sorumludur?

Bakanlar kurulu sorumludur.

73).Başkomutanlık görevini cumhurbaşkanı namına kim yerine getirir?

Genelkurmay Başkanı

74).Genelkurmay Başkanı kimin teklifiyle atanır?

Bakanlar kurulunun teklifiyle atanır.

75).Genelkurmay başkanı görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur.

Başbakana karşı sorumludur.

76).Genelkurmay başkanının görev ve yetkileri ne ile düzenlenir?

Kanunla düzenlenir

77).Milli savunma bakanlığının genelkurmay başkanlığı ve kuvvet komutanları ile görev ilişkileri ve etki alanı ne ile düzenlenir?

Kanunla düzenlenir

78).Hangi durumlarda hükümet istifa etmiş sayılmaz?

Herhangi bir bakanlığın kaldırılması,Bir bakanın bakanlıktan düşmesi ,bir bakanın yüce divana sevk edilmesi hükümet partisinin kapatılması gibi durumlarda hükümet düşmez.

79).Milli güvenlik kuruluna kimler katılır?

Cumhurbaşkanı,

Başbakan,

Başbakan Yardımcıları(Devlet bakanlar-2001 değişikliği)

İçişleri bakanı,

Dışişleri bakanı,

Adalet bakanı,(2001 değişikliği)

Milli savunma bakanı,

Genelkurmay başkanı,

Kara kuvvetleri komutanı,

Deniz kuvvetleri komutanı,

Hava kuvvetleri komutanı ve

Jandarma genel komutanı katılır.

80).MGK?ya 2001 yılında yapılan değişiklikle katılan üyeler kimlerdir?

Başbakan Yardımcıları ve Adalet Bakanı

81).MGK?ya başka kimse çağrılabilir mi?

Gündemin özelliğine göre ilgili kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

82).MGK?nın görevi nedir?

Devletin Milli Güvenlik siyasetinin tayini tespit ve uygulaması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonların sağlanması konusundaki görüşlerini bakanlar kuruluna bildirir.

83).MGK kararları bakanlar kurulu için bir bağlayıcı nitelikte midir?

Tavsiye niteliğindedir, bağlayıcı değildir.

84).MGK?nın gündemini kim belirler?

Cumhurbaşkanı belirler.

85).MGK?nın gündemi kimlerin önerileri dikkate alınarak düzenlenir?

Başbakan ve Genelkurmay Başkanı?nın önerileri dikkate alınır.

86).MGK kimin başkanlığında toplanır?

Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanır.

87).MGK kim tarafından toplantıya çağrılır?

Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılır.

88)Cumhurbaşkanı bulunmadığı zamanlarda MGK?ya kim başkanlık eder?

Başbakan başkanlık eder.

89).MGK?ya üye olmadığı halde toplantılara katılan kimdir?

MGK sekreteri.

90).MGK sekreteri nereye bağlıdır?

Başbakanlığa bağlıdır.

91).1982 anayasasına göre kaç türlü olağanüstü yönetim usulü vardır?

İki türlü olağanüstü yönetim usulü vardır;olağanüstü haller ve sıkıyönetim,seferberlik ve savaş halidir.

92).Olağanüstü hal kaç türlüdür.

İki türlüdür, şiddet olayları yaygınlaşmış kamu düzenini bozulması sebebiyle olağanüstü hal ve tabi afet, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü haldir.

93).Olağanüstü hal hangi sebeplerle ilan edilir.

Tabii afet,tehlikeli salgın hastalıklar,ağır ekonomik bunalım,anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtiler ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi bozulması hallerinde ilan edilebilir.

94).Olağanüstü hal kim tarafından ilan edilir?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca ilan edilir.

95).Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebebiyle olağanüstü hal ilan edileceğinden kimini görüşü alınmaktadır.

Milli güvenlik kurulunun görüşü alınmaktadır.

96).Olağanüstü hal nerelerde ilan edilebilir?

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bölümünde ilan edilebilir.

97).Olağanüstü hal kaç aylığına ilan edilebilir?

En fazla altı aylığına ila edilebilir.

98).Olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda ne yapılır?

Karar resmi gazetede yayımlanır ve hemen TBMM onayı sunulur.

99).Olağanüstü hal süresinin uzatılması gerekiyorsa ne yapılır?

TBMM her defasında dört ayı geçmemek üzere olağanüstü hal süresini uzatabilir.

100).Olağanüstü hal kararı Resmi Gazetede yayımlandığında meclis tatilde ise ne olur?

Derhal toplantıya çağrılır.

101).Olağanüstü yönetim usulleri ve temel hak ve özgürlüklerle ve diğer konularda ilgili değişikliklerin ne şeklide yapılacağı nerede düzenlenir?

Olağanüstü hal Kanunu?nda düzenlenir.

102).Olağanüstü hal ya da sıkıyönetim dönemi ne ile yönetilir?

Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarılabilir.

103).Sıkıyönetim hangi hallerde ilan edilir?

Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini veya temek hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü hal ilanını gerektiren hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli kalkışmanın veya ülkenin ve milletin kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğin içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması sebepleriyle ilan edilebilir.

104)Sıkıyönetim kim tarafından ilan edilir?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca ilan edilir.

105)Sıkıyönetim ilanında kimin görüşü alınmalıdır?

Milli güvenlik kurulunun görüşü alınmalıdır

106)Sıkıyönetim nerelerde ilan edilebilir?

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya tamamında ilan edilebilir

107)Sıkıyönetim hangi sürelerde ilan edilebilir?

Altı ayı aşmamak üzere ilan edilebilir.

108)Sıkıyönetim ilanına karar verilmesi durumunda ne yapılır

Karar derhal Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün TBMM onayına sunulur.

109)Sıkıyönetim ilanı resmi gazetede yayımlandığında TBMM tatilde veya ara vermede ise ne yapmalıdır?

Derhal toplantıya çağrılmalıdır.

110)TBMM gerekli gördüğü taktirde olağanüstü hal ya da sıkıyönetim sürelerinde değişiklik yapabilir mi?

Süreleri kısaltabilir, uzatabilir veya sıkıyönetim ya da olağanüstü hali ortadan kaldırabilir

111).Sıkıyönetimin süresinin uzatılması işlemi nasıl yapılır?

TBMM her defasında dört ayı geçmemek üzere sıkıyönetim uzatılmasına karar verebilir.

112)Savaş ilanına kim karar verir?

TBMM karar verir,

Savaş halinde süreler nasıl düzenlenir,

Savaş hallerinde dört aylık süre aranmaz.

113).Sıkıyönetim,savaş seferberlik hallerinde hangi hükümlerin uygulanacağı,temel hak ve özgürlükler ilgili düzenlemelerin nasıl yapılacağı ve savaş halinde vatandaşa getirilecek yükümlülükler ne ile düzenlenir?

Kanunla düzenlenir.

114).Sıkıyönetim komutanları nereye bağlı olarak görev yapar?

Genelkurmay başkanlığına bağlıdır.

115).Genelkurmay başkanlığını yüksek öğretim kuruluna üye seçme yetkisi ne zaman kaldırılmıştır?

2004 değişikliği ile anayasadan çıkarılmıştır.

116).Olağanüstü hal kanun hükmünde kararname kim tarafından çıkarılır?

Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulunca çıkarılır.

117).Olağan dönem kanun hükmünde kararname kim tarafından çıkarılır?

Bakanlar kurulunca çıkarılır.

118)Bakanlar kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarması için ne gereklidir?

TBMM?den yetki kanunu alınmalıdır.

119)Yetki kanununda bulunması gerekenler nelerdir?

KHK?nın kapsamı ilkeleri amacı kullanma süresi ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılmayacağı gösterilmiştir.

120)Olağanüstü kanun hükmünde kararnameler için nasıl bir yetki kanunu düzenlenmelidir?

Olağanüstü hal KHK?ları için yetki kanuna gerek yoktur.

121).Kanun hükmünde kararnamelerin denetimi nerede yapılır?

Anayasa mahkemesinde yapılır.

122).Olağanüstü hal KHK?larının denetimi nerede yapılır?

Yargı yolu kapalıdır.

123).Kanun hükmünde kararnamelerde hangi alanlar düzenlemez?

Temel haklar kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlerle ilgili düzenleme yapılamaz.

124).Olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnamelerinden farklı olarak olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile hangi alanlar düzenlenebilir?

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir

125).Olağan ve olağanüstü kanun hükmünde kararnameler ne zaman meclis onayına sunulurlar?

Resmi gazetede yayımlandıkları gün meclis onayına sunulurlar.

126).Yayımlandıkları gün TBMM onayına sunulmayan KHK?lara ne olur?

Aynı tarihte yürürlükten kalkar.

127).TBMM tarafından reddedilen KHK?lara ne olur?

Kararın resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlükten kalkarlar.

128).Kanun hükmünde kararnameler kim tarafından yayımlanır?

Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanır

129).Kanun hükmünde kararnamelerin anayasa mahkemesinde denetiminin yapılabilmesi için kimler başvuru yapabilir?

Cumhurbaşkanı,1/5 millet milletvekili(110) iktidar partisi meclis grubu ve ana muhalefet partisi meclis grubu yapabilir.

130).Bakanlar kurulunun görevleri ve işlemleri nelerdir?

Kanun hükmünde kararname çıkarabilirler tüzük çıkarabilirler memleketin iç ve dış siyasetini belirlerler bütçe ve kesin hesap kanun tasarısı hazırlarlar kanun tasarısı hazırlarlar milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında sorumludurlar.

131).Bakanlar kurulu üyeleri görevleri ilgili suçlardan dolayı nerede yargılanırlar

Yüce divanda yargılanırlar

132).Yönetmelikler kim tarafında çıkarılır?

Başbakanlık bakanlıklar ve kamu tüzel kişiler tarafından çıkarılır.

133).Cumhurbaşkanı yargı denetimi dışındaki işlemleri hangileridir?

Tek başına yaptığı işlemlerdir.

134).Cumhurbaşkanı tek başına yaptığı işlemlerin örnekleri nelerdir?

Kanunlar meclise geri göndermek anayasa mahkemesinde iptal davası açmak başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak bakanlar kurulunu toplantıya çağırmak Devlet Denetleme Kurulu başka ve üyelerini seçmek-Rektörleri seçmek

135).Yüksek askeri Şura kararları nerede denetlenir?

Yargı denetimi dışındadır.

136).İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre ne zaman başlar?

yazılı bildirim tarihinden itibaren başlar.

137).Yürütmenin durdurulması kararı hangi durumlarda verilebilir?

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi suç ve ceza imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda verilebilir.

138).Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ne ile sınırlanabilir

Kanun sınırlayabilir.

139).Kanun yürütmenin durdurulması kararını hangi hallerde sınırlayabilir?

Olağanüstü hal,

Sıkıyönetim,

Savaş veya seferberlik hali,

Milli güvenlik,

Kamu düzeni ve genel sağlık nedenleri ile sınırlayabilir.

140).Üniversiteler ne ile kurulur?

Kanunla kurulur.

141).Öğretim üyeleri, yardımcıları ve üniversiteler hangi alanda bilimsel araştırma ve yayında bulunamazlar?

Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunamazlar.

142).Rektörler kim tarafında seçilir?

Cumhurbaşkanınca seçilir

143).Dekanlar kim tarafında seçilir?

Yükseköğretim kurulunca seçilir(YÖK)

144).Vakıf üniversiteleri ne ile kurulurlar?

Kanunla kurulurlar

145).Yükseköğretim Kurulu hangi üyelerden kurulur?

Yükseköğretim kurulu,Üniversiteler ve bakanlar kurulunca seçilen ve sayıları,nitelikleri,seçilme usulleri kanunla belirlenen adayları arasında rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek süreti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.

146).Yükseköğretim Kurulu ne için kurulur?

Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak,düzenlemek,yönelmek,denetlemek,yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek ,bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulması ,geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile yükseköğretim kurulu kurulur.

147).Yüksek öğretim kurulunun ,teşkilatı görev ,yetki ,sorumluluk ve çalışma esasları ne ile düzenlenir?

Kurulun teşkilatı görev yetki sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.

148)Hangi yüksek öğretim kurumları özel kanunların hükümlerine tabilerdir

Türk silahlı kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları tabidir

149).RTÜK kaç üyeden oluşur?

9 üyeden oluşur

150).RTÜK ne için kurulmuştur?

Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

151).Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu nereye bağlıdır?

Atatürk Kültür dil ve tarih yüksek kurumu hangi amaçla kurulmuştur?

Atatürkçü düşünceyi Atatürk ilke ve ınkilaplarını, Türk kültürünü Türk tarihini Ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak tanıtmak yaymak ve yayınları yapmak amacıyla kurulmuştur.

152).Atatürk,Kültür,Dil ve Tarih Yüksek kurumunun kuruluşu ,organları çalışma usulleri ve özlük işleri ile kuruluşlarına dahil kurumlar üzerindeki yetkileri ne ile düzenlenir?

Kanunla düzenlenir.

153).Atatürk ,Kültür Dil ve tarih Yüksek kurumu hangi kurumlardan oluşur?

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşur.

154).Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kimlerdir?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları;belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak ,mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurunla ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen ,gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

155).Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler hükmü hangi değişiklikle anayasam girmiştir?

1995 değişikliği ile anayasamıza girmiştir

156).Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır?

Başbakanlığa bağlıdır

157)Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerindeki devletin idari ve mal denetimine ilişkin kuralları ne ile düzenlenir?

Kanunla düzenlenir.

158).Kanunsuz emir kavramı neyi ifade eder?

Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat süretle çalışmakta olan kimse üstünden aldığı emri,yönetmelik,tüzük,kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir,hiçbir surette yerine getirilemez;yerine getirilen kimse sorumluluktan kurtulamaz.

GÜNCEL BİLGİLER (3 SORU)

1)SPK üyeleri kimin kararı ile atanır?

Bakanlar kurulu kararı ile atanır.

2)Türkiye?de banka açma izni hangi kuruma aittir?

BDDK? YE aittir.

3)RTÜK üyelerini kim seçer?

TBMM seçer.

4) bankasının temel amacı nedir?

Fiyat istikrarının sağlanmasıdır.

5)Merkez bankasının başkanı kimdir?

Durmuş yılmaz( 2008 önlisans kpss sorusuydu)

6)Merkez bankası başkanının görev süresi kaç yıldır

5 yıldır.

7)Fiyatlar genel düzeyinin etkili bir şeklide devamlı yükselmesi nedeniyle paranın sürekli olarak değer kaybetmesi, bunun sonucu olarak da tüketicilerin satın alma gücünü yitirmesine ne ad verilir?

Enflasyondur.

8)Bir ülkede yaşanan enflasyon nedeni ile o ülkenin para biriminin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesine ne ad verilir?

Devalüasyondur.

9)Bir ekonominin aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumuna ne ad verilir?

Stagflâsyon denir.

10)İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya sıcaklığının artmasına ne ad verilir?

Küresel ısınmadır.

11)Küresel ısınmanın sebepleri nelerdir?

Güneşin etkisi dünyanın prezisyon ( dünyanın hareketleri dolayısıyla, zaman zaman soğuk, zaman zaman sıcak dönemler geçirmesi) hareketi ve El Nino Kasırgasının sera etkisi doğal sebepleridir. Sera gazları ve fosil yakıtları ise yapay etkenlerdir

12)Küresel ısınmanın sonuçları nelerdir?

Kutuplarda kutuplarda buzulların erimesi

Fırtına ve kasırgaların artması

Bazı bölgelerde çölleşme yaşanması

Salgın hastalıkların artması

Deniz suyu seviyesinin yükselmesi

Kıyı kesimlerinde toprak kayıpları yaşanması

İklim değişikliklerinin yaşanmasıdır.

13)Kyoto Protokolünün konusu nedir?

Sera gazı emisyonlarında indirime gitmektir.

14)Ktoyo Protokolü ne zaman yürürlüğe girmiştir?

2005 yılının şubat ayında yürürlüğe girmiştir.

15)Türkiye Kyoto protokolüne ne zaman katılmıştır?

5 Şubat 2008 da katılmıştır; ancak 2013 yılına kadar herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü yoktur.

16)Medeniyetler ittifakı projesinin eş başkanlığını hangi iki ülke yürütmektedir?

İspanya ve Türkiye yürütmektedir.

17)Hazar ve Ortadoğu bölgesindeki doğalgaz Avrupa?ya taşıyacak olan Türkiye ?Avusturya boru hattınız adı nedir?

NABUCCO? DUR.

18)NABOCCU Projesinin amacı nedir?

3.300 km lik bir boru hattıyla Türkiye?den AB ülkelerine taşımak ve hemen Avrupa?nın enerji güvenliğine katkı sağlamak hem de bu bağlamda doğalgazda Avrupa?nın dördüncü Ana arteri olmaktır.

19)Ülkesinden boru hattı geçmeyeceği halde NABUCCO projesine dâhil olan ülke hangisidir?

Almanya?dır.

20)NABUCCO Boru Hattı dahil ülkeler hangileridir?

Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya?dır.

21)IMF ve Dünya Bankasının 2009 yılı toplantısı hangi şehirde gerçekleşmiştir?

İstanbul?da gerçekleşmiştir.

22)Türk parasındaki ?YTL? ibaresi hangi tarihte ?TL??ye dönüşmüştür.

1 Ocak 2009?da dönüşmüştür.

23)Abdullah Gül ilk yurtdışı gezisi nereye olmuştur?

Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetine olmuştur

24)Ülkemizde banknot para basma görev hangi kuruma aittir

Merkez bankasına aittir.

25)Ülkemizde madeni para basma görevi hangi kuruma aittir?

Hazine müsteşarlığına aittir

26)Türkiye iran ve Pakistan arasında imzalanan ve 1 Ocak 2009?da yürürlüğe giren anlaşma nedir?

ECOTAdır.

27)Medeniyet ittifakı projesini üçüncü forumu hangi ülkede gerçekleşecektir.

Brezilyada gerçekleşecektir.

28)Ülkemizde kamusal sermayeli mevduat bankaları hangilerdir?

T.C Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankasıdır.

29)Ülkemizde 2040 yılına kadar olması planlanan emeklilik yaşı kaçtır?

65?tir.

30)Ülkemizde en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir?

Almanya?dır

31)Türkiye?nin en çok ithalat yaptığı ülke hangisidir?

Rusya?dır.

32)Genelkurmay başkanı kimdir?

Orgeneral Işık Koşaner

33)Ağustos 2009 tarihi itibariyle meclis başkanlığı görevini kim yürütmektedir

Mehmet Ali şahin yürütmektedir

34)Yükseköğretim kurulu başkanı kimdir?

Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan

35)Türkiye?de sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk on içerisinde bulunan iller hangileridir?

İSTANBUL ANKARA KOCAELİ bursa Eskişehir Tekirdağ adana Yalova ve Antalya?dır.

36)TBMM de son kurulan ihtisas komisyonu hangisidir?

Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonudur.

37)IMF ile en son kaçıncı Stand-by anlaşması imzalanmıştır?

En son 19.stand-by imzalanmış olup 20.sinin görüşmeleri sürmektedir.

38)5 TL?nin arkasında kimin resmi bulunmaktadır?

Ord.Prof.Dr.Aydın Sayılı?nın resmi bulunmaktadır.

39)10 TL?nin arkasında kimin resmi bulunmaktadır?

Mimar kemaleddin?in resmi bulunmaktadır.

40)50 TL?nin arkasında kimin resmi bulunmaktadır?

Fatma Aliye?nin resmi bulunmaktadır

41)100 TL ?nin arkasında kimin resmi bulunmaktadır

Itri adıyla bilinen Buhurizade Mustafa Efendi?nin resmi bulunmaktadır.

42)200 TL?nin arkasında kimin resmi bulunmaktadır?

Yunus ermenin resmi bulunmaktadır.

43)2009 da açılması gündeme gelen Ermenistan?ın sınır kapıları hangileridir?

Alican karayolu sınır kapısı ve Akyaka demiryolu sınır kapısıdır

44)Hem cumhurbaşkanlığı hem başkanlık yapmış olan siyasetçilerimiz kimlerdir?

45)İsmet İnönü celal Bayar Turgut Özal Süleyman Demirel Abdullah gül

46)Ülkemizde kaç kez referanduma gidilmiştir.ALTI kez referandum yapılmıştır.

47)Mecliste yapılan görüşmenin ardından 1 Mayıs ne günü olarak ilan edilmiştir?

1 Mayıs emek ve dayanışma günüdür.

48) Dünyada oluşan ekonomik krizin nedenler nelerdir?

Mortgage kredilerinin yapısının bozulması, faiz yapısının uyumsuzlaşması, konut fiyatlarındaki balon artışları, menkul kıymetlerin fonlanmasında yaşanan sıkışıklık kredi türev piyasalarının genişlemesi ile kredi derecelendirme sürecindeki sorunlardır.

49)Enerji ve tabii kaynaklar bakanı kimdir?

Taner yıldız

50)Aileden sorumlu devlet bakanı kimdir?

Selma Aliye kavaftır.

51)Adalet bakanı kimdir?

Sadullah ergindir.

52)Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı kimdir?

Ömer dinçer

53)Sanayi ve ticaret bakanı kimdir?

Nihat Ergün

53)Bayındırlık ve iskân bakanı kimdir?

Mustafa demir

54)Dışişleri bakanı kimdir?

Ahmet davutoğludur.

55)Maliye bakanı kimdir?

Mehmet şimşek

56)Milli eğitim bakanı kimdir?

Nimet çubukçu

57)Ekonomiden sorumlu devlet bakanı kimdir?

Ali babacan

58)Meclis dışından göreve atanan bakanımız kimdir?

Dışişleri bakanı Ahmet davutoğludur.

59)2009 yılında baş müzakerecilik görevine getirilen bakanımız kimdir?

Egemen bağıştır

60)Ülkemizde kaçıncı dönem meclis görev yapmaktadır?

23.meclis görev yapmaktadır.

61)Ülkemizde kaçıncı cumhurbaşkanı görev yapmaktadır?

11.cumhurbaşkanı görev yapmaktadır.

62)Ülkemizde dış ticaret hacminin en yüksek olduğu ülke hangisidir?

Almanya?dır.

63)17 Temmuz 2009 da radyo televizyon üst kurulu başkanlığına kim getirilmişti?

Davut dursun getirilmiştir.

64)Ülkemizde dış borç sıralamasında dünyada kaçıncı sıradadır.

23.sıradadır

65)En çok dış borcu olan ülke hangisidir?

ABD?dir.

66)Dünya ihracat sıralamasındaki ilk on ülke hangileridir?

Almanya Çin ABD Japonya Hollanda Fransa İngiltere İtalya Belçika Rusya?dır.

67)Dünya ithalat sıralamasındaki ilk on ülke hangileridir?

ABD Almanya Çin Japonya Fransa İngiltere Hollanda İtalya Belçika ve güney koredir.

68)Hizmet ihracatında ilk sırayı hangi ülke almaktadır?

ABD almaktadır.

69)2009 yılı UNESCO tarafından hangi Türk büyüklerinin yılı olarak ilan edilmiştir?

Kâtip Çelebi ve Hacı Bektaş-ı Veli yılı ilan edilmiştir.

70)2009 yılında hangi ülke ?Türkiye mevsimi ? olarak etkinlik düzenlemiştir?

Fransa düzenleyecektir.

71)2009 yılında Avrupa kültür başkentleri hangileridir?

Linz(Avusturya) ve Vilnus (Litvanya)

72)IMF Başkanının adı nedir?

Daminique Strauss-Khan?dır.

73)2008 Eylül ayında iflas eden abd?nin yatırım bankası ve üçüncü şirketinin adı nedir?

Lehman Brothers

74)2009 yılında yeniden Türk vatandaşı olan şairimizin adı nedir?

Nazım Hikmet

75)IMF ile yapılan Stand-by antlaşmaları için verilen niyet mektubunda kimlerin imzası bulunmalıdır?

Ekonomiden sorumlu DEVLET BAKANI ve merkez bankası başkanı bulunmaktadır.

76)2010 Avrupa kültür başkent seçilen şehrimiz hangisidir?

İstanbul?dur

77)2010 EXPO fuarı nerede düzenlenecektir.

Şangayda düzenlenecektir.

78)2015 EXPO fuarı nerede düzenlenecektir.

Milano?da düzenlenecektir.

79)Nobel ödüllerini dağıtan ülkenin adı nedir?

İsveç?tir.

80)200.doğum yılı olması sebebiyle 2009 yılı UNESCO tarafından kimin yılı ilan edilmiştir?

Darwin yıldır.

81)2010 da Türkiye?de yapılacak olan dünya münazara yarışmasına ev sahipliği yapacak ülkenin adı nedir?

Türkiye?dir.

82)Birleşmiş milletler 2009 yılını ne yılı olarak ilan etmiştir?

Uluslar arası astronomi yılıdır.

83)2009 yılında 81.oscar ödülünü en iyi film dalında hangi film kazanmıştır?

Slumdog Millionare kazanmıştır.

84)Aspesdos Opera ve Bale Festivali her yıl hangi şehirde yapılmaktadır?

Antalya?da yapılmaktadır.

85)Dünyanın 7 harikası nerelerdir?

Tac mahal (Hindistan),ChickenİtzaPiramidi (Meksika),Machu Picchu Şehri (Peru),Coliseum(İtalya),Çin Seddi (Çin)Petro Antik Kenti (Ürdün),Kurtarıcı isa heykeli(Brezilya)dır.

86)Rusya tarafından verilen Puşkin ödülleri ülkemizde kimlere verilmiştir?

Prof.Dr.İlber Ortaylı Edebiyatçı Ataol Behramoğlu ve NTV Moskova muhabiri Hakan Aksoy?a verilmiştir.

87)Birleşmiş milletler günü hangi tarihtedir?

24 Ekim?dir.

88)Dünya çevre günü hangi tarihtedir?

5 Haziranda?dır.

89)Dünya gaziler günü hangi tarihtedir?

19 EYLÜLDÜR

90)10 Aralık hangi önemli gün kabul edilmektedir?

Dünya insan hakları günüdür.

91)1 Eylül hangi önemli gün kabul edilmiştir.

Dünya barış günüdür.

92)22 Mart hangi önemli gün kabul edilmiştir?

Dünya su günü

93)Avrupa insan hakları mahkemesine ilk Türk kadın yargıç olarak kim seçilmiştir?

Galatasaray üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr Ayşe Işıl Karakaş seçilmiştir.

94)Anayasa mahkemesi başkanı kimdir?

Haşim kılıçtır

95)Anayasa mahkemesinin ilk kadın başkanı kimdir?

Tülay tuğcudur.

96)Yargıtay cumhuriyet başsavcısı kimdir?

Abdurrahman Yalçınkaya

97)2010 dünya basketbol şampiyonası nerede düzenlenecektir?

İstanbul?şampiyonluk finali(TÜRKİYE-ABD)?şampiyon ABD

98)2.Karadeniz oyunları 2010 da hangi ülkede yapılacaktır?

Romanya?dır.

99)2011 Avrupa gençlik olimpiyatları nerede yapılacaktır?

Trabzon?dur.

100)2012 yaz olimpiyatları hangi şehirde yapılacaktır?

Londra?dır.

101)2011 üniversiteler arası kış olimpiyatları nerede düzenlenecektir.

Erzurum ( palandöken)dur.

102)2013 Akdeniz oyunları hangi ülkede yapılacaktır?

Yunanistan?dadır.

103)2010 Dünya Futbol şampiyonası hangi ülkede yapılacaktır?

Brezilyadadır( ŞAMPİYON => İSPANYADIR.)

104)2010 kış olimpiyatları hangi ülkede düzenlenecektir?

Kanadadır

105)2013 Akdeniz Oyunları?na aday ilimizin adı nedir?

Mersindir.

106)2016 yılında yapılacak olan yaz olimpiyatları hangi ülkededir?

Brezilyada (Rio de jenerio) yapılacaktır.

107)Dünyada en büyük petrol rezervine sahip ülke hangisi hangisidir?

Suudi Arabistan?dır

108)Türkiye?nin ilk nükleer santrali nerede yapılacaktır?

Mersin Akkuyu?da yapılacaktır.

109)Organik tarım ili seçilen ilimiz neresidir?

İzmir?dir.

110)En az nüfusa sahip ilimiz hangisidir?

Tunceli?dir.

111)İlçe sayısı en az olan ilimiz hangisidir?

Bayburt?tur.

112)3.Cumhurbaşkanı kimdir?

Celal Bayar

113)4.cumhurbaşkanımız kimdir?

Cemal gürseldir.

114)5. cumhurbaşkanımız kimdir?

Cevdet sunay

115)6.cumhurbaşkanımız kimdir?

Fahri Korutürk

116)7.cumhurbaşkanımız kimdir?

Kenan evren

117)8.cumhurbaşkanı kimdir?

Turgut Özal

118)9. cumhurbaşkanı kimdir?

Süleyman Demirel

119)10.cumhurbaşkanı kimdir?

Ahmet Necdet sezer

120)Türkiye?de ilk defa kurulacak olan nükleer teknoloji geliştirme merkezinin hangi şehre inşa edilmesi planlanmaktadır?

Sinop?tur

121)Haziran 2009?da Avrupa parlamentosu başkanlığına kim seçilmiştir?

Jerzy Buzek seçilmiştir.

122)BM Genel Sekreterinin adı nedir?

Bon ki-Moon

123)2009 yılında NATO Genel Sekreterliği?ne kim seçilmiştir?

Anders Forg Rasmussen seçilmiştir

124)2009 yılında natonun bünyesine katılan iki ülke adı nedir?

Arnavutluk ve Hırvatistan?dır.

125)Yunanistan ile yaşadığı ülke adından kaynaklanan sorundan dolayı NATOYA ÜYELİĞİ 2008 DE VETO edilen ülkenin adı nedir?

Makedonya?dır.

126)Avrupa birliği için üyeliği müzakereleri devam eden ülkeler hangilerdir?

Türkiye Hırvatistan Makedonya?dır

127)Avrupa birliği için en son üyelik başvurusunda bulunan ülkeler hangilerdir?

Karadağ ve Arnavutluktur.

128)En son bağımsızlığını ilan eden ülke hangisidir?

Kosova?dır

129)Rusya devlet başkanı kimdir?

Dimitri Medvedev

130)Rusya başbakanı kimdir?

Vladimir Putin

131)İran cumhurbaşkanı kimdir?

Mahmut Ahmedinejad?tır.

132)Venezuela devlet başkanı kimdir?

Hugo Chavezdir.

133)İngiltere başbakanı kimdir?

Gordon Browndur

134)Fransa başbakanı kimdir?

François Filon

135)İtalya başbakanı kimdir?

Silvio Berlusconidir.

136)Almanya başbakanı kimdir?

Angela merkeldir

137)Kosova başbakanı kimdir?

Haşim tacidir

138)Gürcistan Devlet başkanı kimdir?

Michael seakasvili

139)İspanya başbakanı kimdir?

Jose Luis Rodriguez Zapaterodur.

140)Pakistan cumhurbaşkanı kimdir?

Asıf Ali zerdan

141)2010 yılında Avrupa birliği dönem başkanlığını hangi ülkeler yapacaktır?

İspanya-Belçika?dır

142)2011 yılında Avrupa birliği dönem başkanlığını hangi ülkeler yapacaktır?

Macaristan ve Polonya?dır

143)En son Euro kullanmaya başlayan AB üyesi ülke hangisidir?

Slovakya

144)ABD Dışişleri bakanı kimdir?

Hillary Clinton

145)NATO?YA son katılan ülkeler hangilerdir?

Arnavutluk ve Hırvatistan?dır.

146)Birleşmiş milletler güvenlik konseyinin 2009-2010 yılları geçici üyeleri hangileridir?

Türkiye Avusturya Japonya Uganda burkina faso, Libya, Vietnam, Kosta rika, Meksika ve Hırvatistan?dır.

147)H1N1 virüsü hangi ülkeden dünyadan yayılmıştır?

Meksika?dan yapılmıştır.

148)Ülkemizin ilk kadın romancısı kimdir?

Fatma Aliye

149)2009 yılı Nobel ödülü kime verilmiştir?

Barack Obama?ya verilmiştir.

150)Türkiye?ye vize uygulamayan ülkeler hangileridir?

Antigua ?barbuda,Arjantin,Arnavutluk,bahamalar,bardabos,belize,Bolivya,Bosna-herkes,brezilya,ekvador,El Salvador,Fas ,Fiji,Filinipler,Guatemala,Güney Afrika, Gürcistan,Haiti,Hırvatistan, Honduras,Hong Kong ,İran,Jamaika,,Japonya, Karadağ,Kazakistan,Kırgızistan, Kıbrıs Türk cumhuriyeti,Kolombiya,Kore cumhuriyeti(Güney Kore) Kosova,Kosta Rica,Libya,makau,özel idare bölgesi Makedonya,Maldivler,Malezya,mauritus,Nikaragua,Palau cumhuriyeti ,Paraguay St.Vincet- Grenadiens,Singapur,solomon adaları,Sri Lanka,Suriye,Sviziland,Şili,Tayland,Trinidad,Tobago,Tunus,Tuvalu,Uryguay,Ürdün,venezueladır.

151)2010 yılı ülkemizde hangi ülkenin yılı olarak belirlenmiştir?

Ülkemizde 2010 Japonya yılı olarak belirlenmiştir.

152)1913 İstanbul antlaşması uyarınca göç etmek zorunda kalan bazı gruplar için Türkiye?de tazminat isteyen ülke hangisidir?

Bulgaristan?dır.

153)2010 yılının ocak ayında 95 aşında hayatını kaybeden cumhuriyetin ilk kadın öğretmeni kimdir?

Refet angındır.

154)Avrupa konseyi parlamenter meclisine başkan seçilen ilk Türk kimdir

Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu?dur.

155)1977 yılında genelkurmay başkanlığı ile içişleri bakanlığı arasında imzalanan ve askere toplumsal olaylara müdahale yetkisini veren 2010 Şubatından sonra yürürlükten kaldırılan antlaşma hangisidir?

Emasya protokolü

* * *

(TOPLAMDA 2 SORU GELECEK SORUDAN)

Uluslararası kuruluşlar

1)Türkiye?nin hem kurucusu hem de üyesi olduğu kuruluşlar nelerdir?

Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OECD, İslam Konferansı Teşkilatı, ECO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, TÜRKSOY, İslam Kalkınma Bankası, D?8 Ülkeleri, BİS?tir

2)Türkiye?nin üyesi olduğu ancak kurucusu olmadığı kuruluşlar hangilerdir

NATO, AGİT, Batı Avrupa Birliği, Avrupa Ödemeler Birliği, Dünya Ekonomik Forumu, Interpol ve G-20'dir.

3)Türkiye?nin üyesi olmadığı kuruluşlar hangileridir?

Avrupa Birliği, OPEC, OAPEC, NAFTA, LAFTA, G?8 Ülkeleri, EFTA, Nordük konseyi ve Arap Para Fonu'dur

4)Birleşmiş Milletler teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

24 Ekim 1945?te Milletler Cemiyetinin yerine kurulmuştur.

5)Milletler cemiyeti niçin feshedilmiştir?

Milletler cemiyeti II. Dünya Savaşını durduramadığı için feshedilmiştir.

6)Birleşmiş Milletler teşkilatının genel merkezi nerdedir?

New York?tadır.

7)Birleşmiş Milletlerin kaç üyesi vardır?

192 üyesi vardır.

8)Birleşmiş Milletler teşkilatında daimi veto hakkına sahip olan ülkeler hangilerdir?

Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'dir.(FIRÇA) Kodladık.

9)Birleşmiş milletler resmi dilleri hangilerdir?

Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusçadır.

10)Almanya ve İtalya?nın neden birleşmiş Milletlerde daimi veto hakkı yoktur?

Almanya ve İtalya II. Dünya savaşını kaybettiği için BM'de daimi veto hakkı yoktur.

11)Türkiye?nin BM'ye bağlı olarak asker gönderdiği ülkeler hangilerdir?

Somali, Kosova, Lübnan ve Bosna-Hersek?tir.

12)Birleşmiş Milletler teşkilatının temel organlar nelerdir?

Genel kurul,

Güvenlik konseyi,

Vesayet konseyi,

Genel sekreterlik,

Uluslararası Adalet divanı(Lahey) ve

Ekonomik ve sosyal konseydir.

13)BM'ye ye ülkeler hangi organda temsil edilmektedir.

Genel Kurulda temsil edilmektedir.

14)Birleşmiş milletler teşkilatının en göz önündeki mercii hangisidir?

Genel Sekreterlik.

15)BM Genel Sekreteri kimdir?

Ban Ki-Moon'dur.

16)BM Genel Sekreteri kaç yıllığına seçilir.

Beş yıllığına seçilir.

17)BM Güvenlik konseyinin görevi ve nitelikleri nelerdir?

Veto hakkına sahip beş daimi üye ülkenin yer aldığı 15 üyeden oluşan güvenlik konseyi savaş bölgelerinde gözlemci ve asker bulundurarak barışın sağlanması için çaba gösterir

18)Türkiye hangi yıllar için BM Güvenlik konseyi geçici üyesi seçilmiştir?

2009?2010 yıllarında Türkiye BM Güvenlik konseyi geçici üyesidir.

19)Uluslar arası Adalet divanı nerede bulunmaktadır?

Lahey?dedir.

20Uluslararası Adalet divanının en önemli özelliği nedir?

BM'nin en yüksek yargı organıdır.

21)Eğitim bilim kültür anlarında uluslararası işbirliğini gerçekleştiren birleşmiş milletler örgütü hangisidir?

UNESCO'dur.

22)BM'ye bağlı olarak çalışan çocuk haklarının korumak amaçlı kurulmuş örgüt hangisidir.

UNİCEF

23)1946'da dünya çapında bulaşıcı hastalıkları önleme amaçlı kurulan BM örgütü hangisidir?

WHO

24)Uluslararası iş sözleşmesi hazırlayan ve denetleyen BM örgütü hangisidir?

ILO

25)İLO'nun merkezi hangi şehirdedir?

Cenevre?dedir.

26)Bretton Woods ikizleri olarak anılan BM kuruluşları hangilerdir?

IMF ve Dünya Bankasıdır.

27Dünya Bankası kaç yılında kurulmuştur.

1944 yılında kurulmuştur.

28)Türkiye Dünya Bankasına ne zaman üye olmuştur

1947?de üye olmuştur.

29)Dünya Bankasının Merkezi hani şehirdedir?

Washington?dadır.

30)Dünya Bankasının kuruluş amacı ve görevi nedir?

Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere mali imkânların kanalize edilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartlarının artmasına destek olma amacındadır; yapılanmaya yönelik krediler verir

31)Dünya Bankasının kaç üyesi vardır

184 üyesi vardı?

32)Türkiye?nin Dünya Bankasındaki payı kaçtır?

Binde beştir.

33)Türkiye ile Dünya Bankası temsilcileri arasındaki görüşmeleri kim gerçekleştirir.

Dışişleri bakanı müsteşarı gerçekleştirir.

34)IMF kaç yılında kurulmuştur?

1944te kurulmuştur.

35)Türkiye IMF'ye kaç yılında üye olmuştur?

1947 de üye olmuştur.

36)IMF'nin kaç üyesi vardır?

184 üyesi vardır

37)IMF'nin amacı nedir?

Uluslararası parasal işbirliği ve kur istikrarının sağlayarak üye ülkelerin ödemelerinde karşılaştıkları sorunların aşılmasını kolaylaştırmaya çalışmaktadır; ekonomik büyümekle yüksek istihdam oluşmasını teşvik eder.

38)IMF (ULUSLARASI PARA FONU ) ile görüşmeleri Türkiye adına kim yapar.

IMF ile görüşmeleri kurumlar düzeyinde hazine müsteşarlığı, bakanlık düzeyinde Ekonomiden sorumlu devlet bakanı yapar.

39)Stand-By düzenlemesi ne demektir.

IMF?nin kredi politikası çekirdeği olup, en sık kullanılan fonlardan biridir.1-3 yıllık süreler için ülkelerin kotası ölçeğinde belli bir miktara kadar kaynak kullanabilme güvencesi sağlar.

40)IMF kotası nasıl belirlenir?

IMF?ye üye olacak ülkelerin ekonomisinin diğer ülkelerle karşılaştırılmasıyla ortaya çıkar.

41)Türkiye ile IMF arasındaki ilk Stand-by Antlaşması ne zaman imzalanmıştır?

1961?de imzalanmıştır.

42)TÜRKİYE IMF ile en son kaçıncı Stand-by Antlaşmasını imzalamıştır?

Türkiye son olarak 19.Stand-by Antlaşmasına imza atmıştır.20.?sinin görüşmeleri sürmektedir.

43)Dış Ticaretin Serbestleşmesine yönelik çalışmalar yapan BM kuruluşu hangisidir?

WTO(Dünya Ticaret Örgütü)?tür.

44)UNDP (Birleşmiş Milleler Kalkınma Program) hani amaçla kurulmuştur.

İnsanların daha iyi bir yaşama kavuşabilmeleri için ülkeleri bilgiye ve kaynaklara ulaşmalarını sağlayıp yoksullukla mücadele etmek ve eşitsizliği yok etmek amacıyla kurulmuştur

45)2005?2009 yılları arasında UNDP Başkanlığını kim yapmıştır.

Kemal derviş yapmıştır.

46)Açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla kurulan BM örgütü hangisidir

FAO(Gıda ve Tarım örgütü)

47)Avrupa Konseyini kuran antlaşmayı imzalayan ülkeler hangileridir?

Belçika Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere?dir.

48)Avrupa Konseyi kaç yılında kurulmuştur.

5 Mayıs 1949 da kurulmuştur.

49)Avrupa Konseyinin merkezi hangi şehirdedir?

Strasbourg?dadır.

50)Avrupa Konseyine üye ülkeler hangilerdir?

Belarus Kazakistan Kosova ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir.

51)Avrupa Konseyi kaç üyesi vardır?

47 üyesi vardır.

52)Avrupa Konseyinin resmi dilleri nelerdir?

İngilizce ve Fransa?dır

53)Avrupa Konseyinin çalışma alanları nelerdir?

İnsan hakları, medya, hukuki işbirliği, sosyal dayanışma, sağlık eğitim, kültür. Spor, yerel demokrasiler, sınır ötesi işbirliği çevre ve bölgesel planlamadır

54)Avrupa Konseyinin yapılanması nasıldır?

Avrupa konseyi, Bakanlar komitesi, Parlamenterler Asamblesi, Avrupa yerel ve bölgesel yönetimler kongresi ile sekreterlik yapılarından oluşur.

55)AİHM hangi kuruluşa bağlıdır?

AİHM, Avrupa konseyine bağlıdır.

56)İnsan hakları evrensel bildirgesi kim tarafından hazırlanmıştır ve ne zaman kabul edilmiştir?

Birleşmiş milletler insan hakları komisyonu tarafından hazırlanmış,10 aralık 1948de Paris kabul edilmiştir.

57)Avrupa insan hakları sözleşmesi nedir?

Avrupa konseyine üye ülkelerin yasal yetkisi altında bulunanların belirli insan hakları ve temel özgürlüklerini güvence altına alan uluslararası bir antlaşmadır.

58)AİHS ne zaman nerede imzalanmış ve ne zaman yürürlüğe girmiştir

1950de Roma?da imzalanmış 1953te yürürlüğe girmiştir.

59)Türkiye?nin AİHS süreci nasıl gelişmiştir.

Türkiye AİHS?i 1954?te onaylamış 1987de bireysel başvuru hakkını tanımıştır.1990?da mahkemenin zorunlu yargı yetkisini kabul etmiştir.

60)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile hangi haklar güvence altına alınır?

Bireyin yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkı, hukuk ve ceza işlerinde adil yargılanma hakkı; seçme seçilme hakkı düşünce vicdan ve din özgürlüğü medya dahil ifade özgürlüğü hakkı ve mülkiyet hakkı güvence altına alınır.

61)AİHS ile neler yasaklanmıştır?

İşkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve ceza, ölüm cezası, sözleşmenin güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerin kullanımında ayrımcılık yapılması, devletin kendi vatandaşını sınır dışı etmesi veya ülkeye girişimi engellemesi ve yabancıların toplu halde sınır dışı edilmesi yasaklanmıştır.

62)Avrupa insan hakları mahkemesi ne zaman ve nerede kurulmuştur?

1 Kasım 1998 de strasbourgda kurulmuştur.

63)AİHM?in görevi nedir?

AİHM ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireyin, birey gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin belirli usulü kurallar dahilinde başvurabileceği bir yargı merciidir.

64)Avrupa insan hakları mahkemesine başvurabilmek için hangi durumların mevcut olması gerekmektedir?

İç hukuk yollarının tüketilmesidir. Bundan amaç şikâyet olunan husus hakkında ilgili mahkemeye başvurmuş olmak ve temyiz süresinin tamamlanmış olmasıdır

Konu hakkındaki dilekçe Türkçe olarak da Avrupa insan hakları mahkemesine gönderilebilir. Ancak bu dilekçenin bir hukuk tarafından yazılması tercih edilmesidir.

İnsan hakları ihlalinin, mutlaka Avrupa insan hakları Sözleşmesi?nde belirtilen bireysel hak ve özgürlükler den birinin veya birkaçının ihlali olması gerekir.

65)İslam konferansı teşkilatı genel sekreterlik görevini kim yürütmektedir?

Eklemeddin İnsanoğlu bu görevi yapmaktadır.

66)İslam konferansı teşkilatının merkezi nerededir?

Cidde?dedir.

67)OECD (Avrupa Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı)nın amacı ve işlevi nedir?

Üyelerinin ekonomik mali ve sosyal politika uygulamalarını belli bir uyum içinde belirler. Kredi veya herhangi bir mali destek sağlamaya yönelik kaynağı yoktur. Üye ülkelerde büyümeyi ve istihdamı arttırmayı, yaşam standardının yükselmesini ve mali istikrarı sağlar.

68)OECD ne zaman kurulmuştur ve merkezi nerededir?

1961de kurulmuştur, merkezi Paris?tedir.

69)OECD kaç üyeden oluşmaktadır ve daimi üyeler hangileridir?

30 üyeden oluşmaktadır. Konseyin 7 daimi üyesi bulunmaktadır. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Kanada?dır.

70)Avrupa ekonomik işbirliği (ECO) kaç yılında hangi amaçla kurulmuştur?

1985de;Türkiye, İran ve Pakistan arasında kültürel ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

71)ECO?nun üyeleri hangi ülkelerdir?

Türkiye Pakistan İran Azerbaycan Afganistan Kazakistan Türkmenistan Tacikistan ve Özbekistan?dır.

72)Karadeniz ekonomik işbirliği (KEİ)nin kuruluş amacı nedir?

Üye ülkeler ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirmek amacıyla, kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlar.

73)KEİ ne zaman ve nerede kurulmuştur?

1992?de İstanbul?da kurulmuştur.

74)TÜRKSOY hangi ülkeler tarafından ne zaman kurulmuştur ve merkezi nerededir?

Türkiye Azerbaycan Özbekistan Kazakistan Türkmenistan ve Kırgızistan?ın bir araya gelmesiyle 1993?te kurulmuştur. Merkezi Ankara?dadır. (KöKTAT) Şifreleme

75)İslam kalkınma bankasının merkezi nerededir?

Cidde?dedir

76)Türk kültürünün araştırma, geliştirme amaçlı kurulan örgüt hangisidir?

Türksoy (Türk kültür ve sanatları ortak yönetimi)dur.

77)D?8 ülkeleridir?

Bangladeş, Endonezya, İran Malezya, mısır Nijerya Pakistan ve Türkiye?dir.

78)NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü) ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur?

4 Nisan 1949da Sovyet sosyalist cumhuriyet birliğinin yayılmacı politikasına karşı kurulmuştur.

79)Sovyetler birliği 1955 yılında NATO?YA karşı hangi kuruluşu kurmuşlardır?

Varşova paktını kurmuşlardır.

80)NATO?nun merkezi nerededir?

NATO?nun merkezi Brüksel?dedir.

81)NATO?nun kurucusu üyeleri hangi ülkelerdir?

ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya, Norveç, Danimarka, Belçika, İzlanda, Hollanda ve Lüksemburg

82)Türkiye NATO?ya ne zaman alınmıştır?

Türkiye 1952 yılında Kore?ye asker gönderdikten sonra NATO?ya alınmıştır.

83)NATO?nun 2009 yılı itibariyle kaç üyesi vardır?

28 üyesi vardır.

84)NATO?ya son katılan üyeler hangileridir?

Arnavutluk ve Hırvatistan?dır.

85)2009 yılında NATO Genel Sekreterliğine seçilen kişi kimdir?

Danimarka eski başbakanı Anders fogh rasmussendir.

86)NATO?nun örgütlenmesi ne şeklidedir?

NATO Konseyi, savunma planlama komitesi, sekreterlik asker komite ve NATO asamblesinden oluşur.

87)NATO?nun savunma ve planlama komitesinde hangi ülke yer almaz?

İzlanda yer almaz

88)Avrupa birliğine üye olup NATO?ya üye olmayan ülkeler hangileridir?

İrlanda Avusturya İsveç ve Finlandiya malta ve güney Kıbrıs

89)NATO?da ülkeler nasıl temsil edilir?

Üye ülkeler NATO?da daimi temsilcilerle temsil edilirler ve her üyenin veto hakkı vardır.

99)NATO üyeliği altında Türkiye Avrupa kıtası dışında ilk kez hangi ülkede bulunmuştur?

Türkiye bu görevi ilk kez Afganistan?da üstlenmiştir.

100)AGİT(Avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı)in temelini hangi antlaşma oluşturmaktadır?

Helsinki nihai senedi oluşturmaktadır.

101)Batı Avrupa birliği (BAB) hani anlaşma ile ne zaman kurulmuştur?

1948de Brüksel antlaşması ile kurulmuştur.

102)Batı Avrupa birliğinin amacı nedir?

Avrupa?nın savunmasında Avrupalıların rolünü artırmaktır; NATO?NUN bölgesini güçlendirmeye çalışır.

103)Dünya ekonomik forumu(WEF)nun merkezi nerededir ve üyeleri kimlerdir?

Merkezi Cenevre?dedir ve yılda en az bir milyon Amerikan doları olan dünya ekonomi devleti forumun üyesidir.

104)G?20 ülkeleri ne anlama gelmektedir?

Gelişmiş veya gelişmekte olan 20 ülke demektir.

105)G?20 Ülkeleri hangileridir?

ABD, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya Fransa İtalya Avustralya brezilya Arjantin Hindistan Çin Endonezya Meksika, Suudi Arabistan, güney Afrika güney Kore Türkiye ve Avrupa birliği komisyonudur.

106)1923 yılında uluslararası polis işbirliğini sağlamak amaçlı kurulan örgüt hangisidir?

İnterpol?dur.

107)İnterpol?un merkez bürosu hangi şehirdedir?

Fransa?nın Lyon kentindedir.

108)Avrupa birliğinin kuruluş amacı nedir?

İkinci dünya savaşından sonra ekonomiyi yeniden yapılandırmak ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla Avrupa Kömür Çelik Topluluğu olarak kurulmuştur.

109)AKÇT(Avrupa kömür çelik topluluğu)nın kurucu üyeleri hangi ülkelerdir?

Almanya Fransa İtalya Belçika Hollanda ve Lüksemburg?dur.

110)Avrupa birliği Avrupa ekonomik topluluk adıyla ne zaman ve hangi anlaşma ile kurulmuştur?

1957 yılında roma antlaşması ile kurulmuştur.

111)Avrupa topluluğu hangi antlaşma ile ve ne zaman Avrupa birliği adını almıştır?

1993 Maastricht antlaşması ile Avrupa birliği adını almıştır.

112)Parasal birliğe hangi antlaşma ile geçilmiştir?

Nice antlaşması ile geçilmiştir.

113)Avrupa Birliği?nin merkezi nerededir?

AB merkezi Brüksel

114)Avrupa Birliği?ne üye olmayan Avrupa ülkeleri hangilerdir?

Norveç, Rusya, İzlanda ve İsviçre?dir

115)AB para birim olarak Avro ne zaman kullanılmaya başlanmıştır

115)AB para birim olarak Avro ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?

1 Ocak 2002?de kullanılmaya başlanmıştır.

116)AB?ye üye ülkelerin dönem başkanlığı süresi ne kadardır?

Bu süre 6 aydır.

117)Schengen antlaşması nedir?

Avrupa birliği ülkeleri arasında hem kişilerin serbest dolaşımını sağlamak hem de güvenlik artırmak amacıyla imzalanan antlaşmadır.

118)AB?ye dahil olduğu halde Schengen bölgesine dahil olmayan ülkeler hangileridir?

İngiltere ve İzlanda?dır.

119)Ab üyesi olmadığı halde Schengen bölgesine dahil olan ülke hangisidir?

İsviçre?dir

120)Avrupa kaç tane resmi dil kullanılmaktadır?

23 resmi dil vardır.

121)İrlanda referandum sonrası yürürlüğe girmesi beklenen son AB anlaşması nedir?

Lizbon antlaşmasıdır.

122)2010 yılı itibariyle AB?nin kaç üyesi vardır?

27 üyesi vardır.

123)AB?ye son katılan üyeler hangidir?

Romanya ve Bulgaristan?dır.

124)AB ile üyelik müzakereleri devam eden ülkeler hangileridir?

Makedonya Hırvatistan ve Türkiye?dir.

125)AB?nin temel organları nelerdir?

Avrupa parlamentosu, Avrupa birliği konseyi, Avrupa komisyonu ve Avrupa birliği adalet divanıdır.

126)AB Komisyonu başkanı kimdir?

Jose Manuel Barrosodur.

127)AB?nin genişlemeden sorumlu üyesi kimdir?

Olli Rehndir.

128)Avrupa birliğinin hedefleri nelerdir?

Tek Avrupa pazarı kurmak, ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmek ve üyelerin ekonomik politikalarını yaklaştırmak, ekonomik ve parasal birlik oluşturmak, ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak, Avrupa vatandaşlığı kavramını oluşturmak, hukuk ve iç işleri alanında daha sıkı işbirliği gerçekleştirmek, insan haklarını topluluk hukukunun genel ilkesi olarak kabul etmesi, topluluk

Müktesebatını(hukuksal düzenlemeler bütünü) korumak ve buna uygun faaliyet gözetmektir.

129)AB?ye adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken Kopenhag Kriterleri nelerdir?

Siyasi kriter; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesi ve azınlıklara saygı gösterilmesi ve korunmasını garanti eden kurumların varlığı

Ekonomik kriter; işleyen bir Pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı kapasitesine sahip olunması

Topluluk mevzuatının benimsenmesi; siyasi ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uyma dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunmasıdır.

130)Türkiye Avrupa birliğine üyelik için ne zaman başvurmuştur?

1959da başvurmuştur.

131)Türkiye?nin AB?ye adaylık statüsü ne zaman tescil edilmiştir.

1999 Helsinki zirvesi ile tescil edilmiştir.

132)Avrupa birliği ile ilgili konularda Baş müzakerecilik görevini hangi bakanımız yürütmektedir?

Egemen bağış yürütmektedir.

133)OPEC hangi kuruluşun kısaltmasıdır?

Petrol ihraç eden ülkeler örgütüdür.

134)Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü hangi kısaltmayla temsil edilir?

OAPEC ile temsil edilir.

135)LAFTA ve NAFTA hangi örgütlerdir?

Latin Amerika Serbest ticaret bölgesinde ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesidir.

136)Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği ne zaman yürürlüğe girmiştir?

1OCAK 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

137)Avrupa birliği genel sekreterliği nereye bağlıdır?

Bu kuruluş başbakanlığa bağlıdır.

138)G?8 Ülkeleri hangileridir?

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kanada ve Rusya?dır.

139)Birleşmiş milletlere son katılan üye hangisidir?

Karadağ?dır.

****ÇIKACAK SORU

G-8 ülkeleri ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada,Japonya ve Rusya.26 Haziran 2010?da Kanada-Toronto?nun 250 km. kuzeyinde Bulunan Muskoka?da yapılacak. G-8 Kanada-Muskoka

2010 yılında iki defa toplanacak G-20 zirvesi ilk olarak Haziran ayında Kanada - Toronto?da, ikinci kez ise Kasım Ayında Güney Kore?nin başkenti Seul?da yapılacak

G 20 Üyeleri:

Türkiye, ABD, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya,Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika,Güney Afrika, Birleşik Krallık, Güney Kore, İtalya, Çin,Kanada, Avustralya, Endonezya ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?nin de üyesi olduğu G-

20 üyesi ülkelerden biri değildir?

A) Arjantin

B) Çin

C) Almanya

D) Malezya

E) Suudi Arabistan

Not: BU soru bir sınavda çıkmıştır

G20 1. Toplantı 2010 Haziran Toronto;2. Toplantı 2010 Kasım

Seul

Türkiye ve Lübnan arasında karşılıklı olarak vize uygulaması kaldırıldı. Ocak 2010 Vize Kaldırıldı Lübnan

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı 2010 yılının ilk altı ayında İspanya, ikinci altı ayında ise Belçika? ya verildi.2010 Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı İspanyaBelçika

2010 Eurovision şarkı yarışması Norveç'te yapılacak. Türkiye'yi Manga temsil edecek.2010 Eurovision NorveçManga

Berlin Film Festivali Berlinale'de, "Altın Ayı" ödülünü,Semih Kaplanoğlu'nun "BAL" adlı filmi kazandı. Bu film yönetmenin üçleme olarak başladığı serinin üçüncü filmi. Üçlemenin diğer filmleri yine ödüller kazanmış olan

?SÜT? ve ?YUMURTA?.

Berlin Film Festivali

Semih Kaplanoğlu

?BAL?

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu?nun yaptığı, 2010?da 60.sı düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali?nde büyük ödül olan Altın Ayı?yı alan film aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bal

B) Nefes

C) Nokta

D) Hayat Var

E) Pandora?nın Kutusu

Bu soru denemede çıkmıştır.

***********************

tarih için başlıyoruz:)

SORULAR

Soru?1. Türk inkılâbı neden evrenseldir?

Soru?2. Türk İnkılâbının hangi safhası yoktur?

Soru?3. Türk İnkılâbıyla ne gerçekleştirilmiştir?

Soru?4. Osmanlıcılık Fikrini Kim savunmuştur?

Soru?5. Mebusan Meclisini ve ilk Anayasayı kim istedi?

Cevap?1. Sömürge milletlere örnek olduğu için

Cevap?2. Fikri Hazırlık Safhası

Cevap?3. Ulusal Egemenlik ve Ulusal Bağımsızlık

Cevap?4. Genç Osmanlılar (İttihat ve Terakki)

Cevap?5. Genç Osmanlılar (İttihat ve Terakki)

??????????????..

Soru?1. Osmanlının ilk anayasası kim ilan etti?

Soru?2. 2. Abdülhamit Mebusan Meclisi niçin kapamıştır?

Soru?3. 1877?1878 Osm-Rus Savaşının diğer adı nedir?

Soru?4. Osmanlıcılık Fikrine kim son verdi?

Soru?5. İslamcılık Fikrini kim savundu ve uyguladı?

Cevap?1. 2. Abdülhamit 1876 Kanun-i Esasi

Cevap?2. 1877?1878 Osm-Rus Savaşında azınlık milletvekillerin Rusları desteklediği için

Cevap?3. 93 Harbi

Cevap?4. 2. Abdülhamit.

Cevap?5. 2. Abdülhamit.

2

Soru?1. Türkçülük Fikrini kim savundu?

Soru?2. Türkçülük sonradan hangi fikre dönüştü?

Soru?3. Batıcılık Fikri ne zaman başlamıştır?

Soru?4. Osmanlıyı kurtarma fikirlerinden uygulanmayan hangisidir?

Soru?5. Trablusgarp Savaşı kim ile ne zaman yapıldı?

Cevap?1. Ziya Gökalp

Cevap?2. Turancılık Fikrine

Cevap?3. 1718?1730 Lale Devrinde

Cevap?4. Âdemi Merkeziyetçilik Fikri (Bölgesel Yönetim)

Cevap?5. Osmanlı-İtalya 1911?1912 yıllarında

3

Soru?1. Trablusgarp Savaşı sonrası yapılan Ant. Nedir?

Soru?2. Osmanlının K. Afrika?daki son toprağını kaybettiği antlaşma hangisidir?

Soru?3. Balkan Savaşı ne zaman başladı?

Soru?4. 1. Balkan Savaşında ilk isyan eden devlet hangisidir?

Soru?5. 1.Balkan Savaşında Osmanlıdan ayrılan son devlet hangisidir?

Cevap?1. 1912 Uşi Antlaşması

Cevap?2. 1912 Uşi Antlaşması

Cevap?3. 1912

Cevap?4. Karadağ

Cevap?5. Arnavutluk

4

Soru?1. 1. Balkan Savaşı sonunda Avrupalılar Antlaşmaları görüşmek için hangi konferansı yaptı?

Soru?2. 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Balkan Devletleri arasında hangi antlaşma yapılmıştır?

Soru?3. İttihat ve Terakki yönetimi nasıl ele geçirdi?

Soru?4. 1. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı ile Batı sınırı neresi olmuştur?

Soru?5. 1. Balkan Savaşı sonrası Osmanlının batı ile tek sınır komşusu hangi ülkedir?

Cevap?1. 17 Aralık 1912 Londra Büyükelçiler Konferansı

Cevap?2. 30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması

Cevap?3. 1. Balkan Savaşının kaybedilmesiyle 23 Ocak 1913 de Babı Ali Baskını ile

Cevap?4. Midye-Enez Hattı

Cevap?5. Bulgaristan

5

Soru?1. Hangi Savaşın kaybedilmesi Atatürk?ün ?ordu siyasete girmesin.? sözünü doğruladı?

Soru?2. 1. Balkan Savaşının kaybedilmesiyle hangi fikir önemini kaybetti? Hangi fikir önem kazandı?

Soru?3. Hangi savaştan sonra Anadolu?ya göç başladı?

Soru?4. 2. Balkan Savaşı ne zaman başladı?

Soru?5. 2. Balkan Savaşını kaybeden Bulgaristan diğer Balkan devletleri ile hangi antlaşmayı yaptı?

Cevap?1. 1. Balkan Savaşı

Cevap?2. Osmanlıcılık Fikri-Türkçülük Fikri

Cevap?3. 1. Balkan Savaşı

Cevap?4. 1913 de

Cevap?5. 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması

6

Soru?1. 2. Balkan Savaşında Osmanlı Bulgaristan?dan hangi şehri aldı?

Soru?2. 2. Balkan Savaşından sonra Osmanlı ile Bulgaristan arasında hangi antlaşma yapıldı?

Soru?3. Hangi antlaşma ile Edirne Osmanlının oldu?

Soru?4. Hangi antlaşma ile Meriç Nehri sınır oldu?

Soru?5. 2. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Yunanistan ile hangi antlaşmayı yaptı?

Cevap?1. Edirne

Cevap?2. 29 Eylül 1913 de İstanbul Antlaşması

Cevap?3. 29 Eylül 1913 de İstanbul Antlaşması

Cevap?4. 29 Eylül 1913 de İstanbul Antlaşması

Cevap?5. 14 Kasım 1913 de Atina Antlaşmasını

7

Soru?1. . Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Sırbistan ile hangi antlaşmayı yaptı?

Soru?2. Hangi savaş sonunda bugünkü batı sınırımız çizildi?

Soru?3. 1. Dünya Savaşı hangi yıllar arasında olmuştur?

Soru?4. 1. Dünya Savaşında İttifak devletleri kimlerdir?

Soru?5. 1. Dünya Savaşında İttifak devletleri kimlerdir?

Cevap?1. 13 Mart 1914 de İstanbul Antlaşmasını

Cevap?2. Balkan Savaşları

Cevap?3. 1914?1918 yılları arasında

Cevap?4. Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan

Cevap?5. İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Sırbistan, Japonya, Romanya, ABD, Yunanistan

8

Soru?1. E.K. de ?Azınlıklara dengeyi bozacak ayrıcalık verilemez? maddesiyle ne belirtilmiştir?

Soru?2. Manda ve Himaye?nin kabul edilemeyeceği ilk hangi kongrede belirtilmiştir?

Soru?3. E.K. de ? Mebuslar Meclisi toplanmalı ve hükümeti denetlemelidir? maddesiyle ne amaçlanmıştır?

Soru?4. Bölgesel olmasına rağmen alınan kararları ulusal olan kongre hangisidir?

Soru?5. ? Ulusal egemenliği koşulsuz olarak gerçekleştirmek? görüşü ilk hangi kongrede ortaya çıktı?

Cevap?1. Tanzimat ve Islahat Fermanı ile azınlıklara verilen ayrıcalıkların kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

Cevap?2. Erzurum Kongresi

Cevap?3. milli iradenin egemen kılınması amaçlanmıştır.

Cevap?4. Erzurum Kongresi

Cevap?5. Erzurum Kongresi

34

Soru?1. Erzurum Kongresinin başkanı kim olmuştur?

Soru?2 Mondros Ateşkes Antlaşmasının kabul edilmediği hangi kongrede açıkça belirtilmiştir?

Soru?3. Hangi Kongre bir meclis gibi hareket etmiştir?

Soru?4. Sivas Kongresinde aynen kabul edilen kararlar hangi kongre kararlarıdır?

Soru?5. Direnişin birleştirilmesi için ilk adım hangi kongrede atılmıştır?

Cevap?1. Mustafa Kemal Paşa

Cevap?2. Erzurum Kongresi

Cevap?3. Erzurum Kongresi

Cevap?4. Erzurum Kongresi

Cevap?5. Erzurum Kongresi

35

Soru?1. Balıkesir Kongresi ne zaman toplandı?

Soru?2. Balıkesir Kongresinde hangi genelgenin kararları aynen kabul edildi?

Soru?3. Amasya Genelgesi kararlarının aynen kabul edildiği kongre hangisidir?

Soru?4. Balıkesir Kongresi niçin toplandı?

Soru?5. Alaşehir Kongresi ne zaman ve niçin toplandı? 35

Cevap?1. 26?30 Temmuz 1919

Cevap?2. Amasya Genelgesi

Cevap?3. Balıkesir Kongresi

Cevap?4. Yunanlılara karşı Kuvay-ı Milliye birliklerini birleştirmek için toplandı.

Cevap?5. 16?25 Ağustos 1919 da Balıkesir Kongresi kararlarını gözden geçirmek ve uygulamak için toplandı

36

Soru?1. Batı Cephesi hangi kongrelerden sonra oluşturulmuştur?

Soru?2.Sivas Kongresinde Temsil Heyeti Batı Cephesinin komutanını kim olarak belirledi?

Soru?3. Batı Cephesi Temsil Heyetine nasıl bağlandı?

Soru?4. Sivas Kongresi ne zaman toplandı?

Soru?5. Sivas Kongresi niçin toplanmıştır?

Cevap?1. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri

Cevap?2. Ali Fuat Paşa

Cevap?3. Batı Cephesi Komutanını kendi seçerek.

Cevap?4. 4 -11 Eylül 1919.

Cevap?5. Amasya Genelgesini uygulamak, direnişi tek elden yönetmek, Temsil Heyetinin tüm yurdu temsil etmesi için toplandı.

Soru?1. Sivas Kongresinin toplanacağı hangi genelgede belirtilmiştir?

Soru?2. İstanbul hükümeti Sivas Kongresini basmak için kimi görevlendirdi?

Soru?3. Mustafa Kemal Paşa hangi olaydan sonra İstanbul ile haberleşmeyi kesmiştir?

Soru?4. Sivas Kongresinin engellenmesi için hangi haberi yaymışlardır?

Soru?5.Cemiyetler hangi kongrede birleştirilmiştir?

Cevap?1. Amasya Genelgesi.

Cevap?2. Elazığ valisi Ali Galip

Cevap?3. Sivas Kongresinin basılmak istenmesi.

Cevap?4. Fransızların Sivas?ı işgal edeceği

Cevap?5. Sivas Kongresi

37

Soru?1. Temsil Kurulunun yetkileri hangi kongrede tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilmiştir?

Soru?2 Hangi durum ile Temsil Kurulu ilk defa hükümet gibi hareket etmiştir?

Soru?3. Temsil Kurulu ne zamana kadar varlığını devam ettirmiştir?

Soru?4. Manda ve Himaye hangi kongrede kesin olarak reddedilmiştir?

Soru?5. Her yönüyle ulusal olan kongre hangisidir?

Cevap?1. Sivas Kongresi

Cevap?2. Temsil Kurulunun Batı Cephesine Ali Fuat Paşayı ataması

Cevap?3. 23 Nisan 1920 TBMM?nin açılmasına kadar

Cevap?4. Sivas Kongresi

Cevap?5. Sivas Kongresi

38

Soru?1. TBMM?nin provası olan kongre hangisidir?

Soru?2. Hangi kongre ile Mustafa Kemal Paşa direnişin hem askeri hem de sivil lideri olmuştur?

Soru?3. Temsil Kurulunun ilk siyasi başarısı nedir?

Soru?4. Misak-ı Millinin temelini hangi kongreler oluşturur?

Soru?5. Amasya Görüşmelerinin yapılmasında hangi kongre etkili olmuştur?

Cevap?1. Sivas Kongresi

Cevap?2. Sivas Kongresi

Cevap?3. Damat Ferit hükümetinin yerine Ali Fuat Paşa hükümetinin gelmesi

Cevap?4. Erzurum ve Sivas Kongreleri.

Cevap?5. Sivas Kongresi

Soru?1. Temsil Heyetinin yayın organı nedir?

Soru?2.İrade-i Milliye gazetesi ne zaman çıkarılmıştır?

Soru?3. Mustafa Kemal Paşa ABD Generali ile ne zaman görüşmüştür?

Soru?4. Mustafa Kemal Paşa ABD Generaline ne söylemiştir?

Soru?5. Amasya Görüşmeleri ne zaman ve kim ile yapılmıştır?

Cevap?1. İRADE-İ MİLLİYE

Cevap?2. Sivas Kongresinden Sonra

Cevap?3. Sivas Kongresinden 1 hafta sonra.

Cevap?4. Yeni Türk Devletini kuracağını.

Cevap?5. 20?22 Ekim 1919 da Bahriye Nazırı Salih Paşa ile yapıldı.

40

19 Eylül 2010 02:46

eylülnisa44
Aday Memur

Bu çalışma safahat arkadaşımızdan kendilerine teşekkür ediyoruz

Toplam 1 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?