Editörler : asaygincihan27
20 Eylül 2010 22:05   


1-5 sosyal kulüpler ve serbest etkinlikler

Haftalık ders çizelgesi değiştiğin beri akıllarda takılan sorular başında Serbest etkinlik saatlerinde kulupler ve Rehberlik yapılacak mı?

Kısaca evet yapılacak..Zaten çizelgenin açıklamlar kısıma bakarsak;

4. İlgili mevzuatında belirtilmeyen seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler ve serbest

etkinlikler notla değerlendirilmez. Öğrencinin aldığı seçmeli dersler ve katıldığı etkinlikler

belgelerde belirtilir.

5. Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi, ilgili mevzuatına ve programına göre işlenir.

Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi için ayrılan ders saati, dönüşümlü şekilde bir hafta rehberlik,

bir hafta sosyal etkinlikler için kullanılır. Sosyal etkinlik çalışmaları kapsamında, ?Millî Eğitim

Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği?nde belirtilen

esaslar dikkate alınarak tamamlanması zorunlu, belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar

proje faaliyetleri şeklinde de planlanıp uygulanabilir.

Tabi bu açıklama hala kuşkuları gidermemiş olacak ki Talim terbiye Kurulu 20/09/2010 tarihinde tekrar bir açıklama yaptı

İLKÖĞRETİM 1-5. SINIFLARDA SERBEST ETKİNLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

20.07.2010 tarih ve 75 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesinin açıklamalarının 5. maddesinde ?Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi ilgili mevzuatına göre işlenir. Rehberlik/ sosyal etkinlikler dersi için ayrılan ders saati, dönüşümlü bir şekilde bir hafta rehberlik, bir hafta sosyal etkinlikler için kullanılır.? denilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği?nin 11. maddesinin (c) bendinde ise ?Öğrencilerin ilgi duydukları en az bir öğrenci kulübüne üye olmaları esastır.? hükmü yer almaktadır.

Buna göre; ilköğretim 1-5. sınıflarda okuyan öğrencilerin ?serbest etkinlikler? saatinde iki haftada bir söz konusu kulüp çalışmalarına katılımı sağlanacaktır.

Peki nasıl işlenecek?

Örneğin haftada 5 saat olan serbest etkinlilğin birisi dönüşümlü olarak rehberlik ve sosyal kulüp olarak yapılırken;

sağlık temizlik kulübü öğretmeni etkinliğini,daha faal kılmak amacıyla sağlık ocağı belediye sağlık ekiplerinden yararlanabilir konuyla ilişkili kişileri davet edebilir...

Kulüpler oluşturulurken dikkat edecek hususlar

1 ve 2.kademeden öğretmenler(sınıfı olan branş öğretmenler göz önünde bulundurularak dağılım yapılmalı.

2.Mümkün olduğunda kulüp sayısı artırılma ki,kulüp başına düşen öğrenci sayısı da azalmasın

3.Okullarda Branş + 5. sınıf öğretmenleri sabahçı olduğundan yoğunluk sabah olacağından dağılım ona göre düzenlenmeli

4-Branş öğretmenleri kendi branşlarına uygun kulüpler kurudurularak,seviye yaş durumlarıda gözetilmelidir.

örneğin İngilizce Konuşma kulubünde 2. kademe görev alırken Yeşilay kulubunde 1. kademe olmalı,Trafik kulübü gibi ortak kuluplerde 1.ve 2 kademe görev almalıdır

20 Eylül 2010 22:10

özgürcan_34
Memur

Öğretmen Arkadaşların dikkatine;

Talim Terbiye Kurulun açıklmasının altında bulunan; Nasıl işlenecek kısmı benim kişisel görüşlerim olup,sadece öneri niteliği taşımaktdır.

21 Eylül 2010 14:59

özgürcan_34
Memur

Sayı :B.0S.0.TTK.0.72.01.00

Konu : Serbest Etkinlikler

... VALİLİĞİNE

(Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07,2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı

İlköğretim kurumlarındaki Öğrencilerin zorunlu ders saatinin azaltılarak ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarına ve ders seçmelerine imkân vermek amacıyla gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen bildirimler de dikkate almarak yeniden düzenlenen İlköğretim Kurumlan Haftalık Ders Çizelgesi 2010-2011 Öğretim Yılından itibaren uygulanacaktır. Buna göre; ilköğretim okullarının haftalık zorunlu ders saati toplamı 1, 2 ve 3.sınıflarda 25; 4 ve 5. sınıflarda 26 ders saati olarak belirlenmiş, buna ilaveten 1, 2 ve 3. sınıflarda 5, 4 ve 5. sınıflarda da 4 ders saatinde serbest etkinlik uygulamalarının yapılmasına karar verilmiştir.

Serbest etkinliklerin amacı; öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarım sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak; zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Serbest etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla öğretmenler öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken öğrenciler kendilerini tanıma imkânı elde edeceklerdir.

Serbest etkinlik saatlerinde öncelikle öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine, yaratıcı zekâlarını ve hayal güçlerini; yardımlaşma, dayanışma, iş birliği, dürüstlük, empati kurma, öz güven, liderlik vb. özelliklerini geliştirmelerine, sosyal çevrelerini, yaşadıkları ortamı, millî, manevi ve evrensel değerleri tanımalarına, yaşadıkları sorunlara çözümler üretebilmelerine, toplumla uyumlu ve topluma katkısı olan bireyler olarak yetişmelerine imkân sağlayacak nitelikte uygulamalara yer verilmelidir.

İlköğretim sürecinin özellikle ilk yılları kişilik gelişimi ve karakter oluşumu açısından oldukça önemlidir. Çocuğun kendini güvende hissetmesi, psikolojik ve sosyal gelişimini etkilemektedir. Çocuklar insani ve ahlaki değerleri, doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü sosyal çevrede öğrenirken aynı zamanda kişilik özellikleri de şekillenmektedir. Bu nedenle öğrencilerin serbest etkinlik saatlerinde sosyal paylaşım içinde bulunmaları sağlanırken aynı zamanda dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, nezaket, sabır, hoşgörü, empati, dürüstlük vb. değerleri de kazanmalarına özen gösterilmelidir. Serbest etkinlik saatlerinde öğrencilerin yaşlan ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak kişilik gelişimine yönelik; kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri vb. yapılmalıdır.

Sosyal etkinlik saatinde öğrencilerin farklı ortamlarda bulunmaları sağlanarak sosyal yaşam becerileri geliştirilmelidir. Öğretmen öğrencilerle-MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde- çarşı, pazar gibi alışveriş ortamlarına giderek bütçe oluşturma, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü seçme, tüketici haklarını bilme konularında onlara yardımcı olabilir. Çevrenin imkânları ölçüsünde sebze meyve yetiştirme, balık tutma vb. faaliyetler, yaşanılan çevreyi düzenleme, bölgenin gelir kaynağı olan meslekleri tanıma, trafik ve ev kazalarından korunma gibi etkinlikler öğrenci seviyesine uygun olarak yaptırılabilir. Anne babalar sınıflara davet edilerek meslekleri ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirebilir. Kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenebilir. Tüm bu etkinlikler yapılırken resmî ve özel kurum ve kuruluşların imkânlarından da (kütüphane, müze, yüzme havuzu, atölye, spor salonu, fabrika, iş yerleri, çiftlik, kültür parkı vb.) yararlanılabilir.Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler de düzenlenebilir. Bu çerçevede bir kitabı/hikâyeyi sınıfça okuma ve buna yönelik canlandırma, anlatılan olayı resimleme vb. etkinlikler yapılabilir. Müzik, resim ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunulabilir. Öğrencilerin yabancı dildeki ses ve kelimelere aşinalığını artırmak amacıyla sınıf seviyesinde şarkı söyleme, oyun oynama, drama vb. etkinlikler yapılabilir. Ayrıca öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeye yönelik satranç turnuvaları, yarışmalar, bulmacalar, oyunlar, şenlikler, şiir, müzik dinletileri vb. düzenlenebilir.

Öğrenci sayısı fazla olan okullarda farklı şubelerden öğrencilerin katılabileceği çeşitli gruplar oluşturularak da serbest etkinlikler uygulanabilir. Serbest etkinlik saatleri planlanırken okul yönetimi sınıf öğretmenleri ile birlikte, eğitim öğretim yılının başında fiziki şartlar ve materyal hususlarının okuldaki etkinlik uygulamalarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde bir planlama yapmalıdır.

Serbest etkinlik saatlerinde günlük hayata ve kişisel ilgi alanlarına yönelik eğitici faaliyetler düzenlenmelidir. Etkinliklerin tasarlanmasında öğrencilerin ilgi alanları, bireysel yetenekleri, istekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için öğretmenler öğrencilerini tanımaya yönelik etkinlikler düzenlemeli, bu konuda rehberlik servisleri, rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) ve okulun rehber öğretmenleriyle iş birliği yapmalıdır.

Sınıf öğretmenleri, gerektiğinde branş öğretmenleri ile iş birliği yaparak serbest etkinlik saatlerini günde bir- iki saat uygulayabileceği gibi etkinliğin niteliğine göre (yol, süre vb. etkenleri göz önünde bulundurarak) hepsini bir günde de uygulayabilir. Ancak bu uygulama serbest etkinlik saatinin bir güne yayılması şeklinde bir planlamaya dönüşmemelidir. Buna göre serbest etkinlik saati için zümre öğretmenler kurulunca aylık faaliyet planı hazırlanacak ve okul idaresinin kontrolünde uygulanacaktır. Bu faaliyetler için yararlanılacak fiziki mekânlar okul yönetimi tarafından etkinliğin uygulanmasına imkân verecek şekilde düzenlenmelidir. Etkinlik uygulamaları ailelere mali külfet getirilmeden, okulun ve çevrenin imkânları kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Serbest etkinlik saatinde deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitimi kesinlikle yapılmayacaktır. Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinin olduğu günlerde serbest etkinlik uygulamalarının yapılmamasına özen gösterilmelidir. Serbest etkinlik saatinin içeriği ve işlenişi konusunda aileler de bilgilendirilerek gerekli iş birliği sağlanmalıdır

24 Eylül 2010 08:23

özgürcan_34
Memur

güncell

24 Eylül 2010 19:56

hatip42
Genel Müdür

valla kardeş biz 1-5 sınıflarda kulüp seçmedik. zaten rehberlik de yok. yani hiç bir şey yok. bakanlığın da açıkladığı gibi 1-5. sınıflarda rehberlik bir dersle geçiştirilemez tüm derslerde, teneffüslerde, okul giriş ve çıkışlarında hatta hafta sonları bile rehberlik yapılır.

24 Eylül 2010 22:52

özgürcan_34
Memur

Müfettişler okul denetimlerinde özellikle rehberlik ve kulüplerin işlenişi soracaklar ,serbest etkinliklerle pekiştirilmesini isteyecekler ,

Nedenide , başlıkta belirttiğim Talim Teribye Kurulu Kararı,

Büyük ihtimalle çoğu okul da sizin okul gibi yapmıştır,birçok internet sitesinde yanlış bir şekilde rehberlik ve sosyal etkiliğin kalktığı yazıyor ama, ortada yönetmelik var,yönetmelikte olan bir şeyi ancak yönetmelikle değiştirirsin

Kaldı ki,bu konuyu buraya taşımadan önce bununla ilgili İlköğretim müffetişleriyle bu konuyu gündeme getirdiğimde,kesinlikle kalkmadığını bunun ilgili maddede 4.ve 5. madde belirtildiğini açık net olduğu söylendi.Yapılcak olan rehberlik ve denetimlerde buna dikkat edeceklerini belirttiler.

20/09/2010 tarihinde Talim Terbiye Kurulu Kararı yayınlandı.Buna göre; ilköğretim 1-5. sınıflarda okuyan öğrencilerin ?serbest etkinlikler? saatinde iki haftada bir söz konusu kulüp çalışmalarına katılımı sağlanacaktır denmektedir.

Kısacası kulüp çalışmaları ve rehberlik dönüşümlü olarak yapılacak,Serbest etkinlik faaliyetleride Sınıf Zümresi ortak karar alacak,yapılan faaliyetlerin aylık rapor haline getirilirip saklancak.Serbest etkinlik faaliyetleri düzenlerinken aynı gün üst üste resim, beden ve serbest etkinlik olmamasına dikkat edilip ders dağılımı buna göre yapılacak.

Ayrıca sizin belirttiğiniz gibi rehberlik ve kulup faaliyetlerinde kazandırılmak istenen kazanımlar Serbest Etkinlik ve diğer derslerde pekiştirilmesi gerekiyor ki davranış haline gelebilsin.

25 Eylül 2010 00:38

EBRÜLİ
Şef

özgürcan_34 öğretmenim,konuyla ilgili olduğunuz belli.Bir çok arkadaşım ve benim merak ettiğim bir soru sormak istiyorum size izninizle(bilginiz vardır diye düşünerek tabii)

1.sınıf ders programlarında yapılan değişikliklerden sonra serbest etkinlikler dersi ile Beden Eğitimi-Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinin çakışmayacağı bir ders programı sizce nasıl hazırlayacağız?En iyi ihtimalle bu dersleri iki saat arka arkaya işlesek(ki 1.sınıf seviyesinde bence sıkıcı olacaktır),Serbest Etkinlikler dersi 5 saat ardarda mı olacak?Bu derslerin çakışmayacağı bir program mümkün mü?Elinizde örnek yada öneri varsa paylaşırsınız sevinirim.(ben serbest etkinlikler dersini her güne 1 saat olarak paylaştırdım şimdilik)

25 Eylül 2010 14:44

özgürcan_34
Memur

Ebruli hocam,

Öncelikler zümenizle serbest etkinklikte yapılacak faaliyetler belirleyip çalışma takvimi haline getirdikten ders dağılımlarını yapabilirsiniz.

Rehberlik ve Sosyal kulupler dönüşümlü olarak her hafta okulda ortak yapıldığından 1 ders saatiniz gitti. geriye kaldı 4 saat kaldı.

Çalışam takvimde serbest etkilik yapacağınız ay eğer planızda okul dışında yapacaksanız serbest etkinliğinizi blok olarak yapabilirsiniz,eğer okul içerisinde yapacaksanız dağıta bilirsiniz yalnızca aynı gün beden resim serbest etkinliği bir arada yapamazsınız.

Siz ders etkinliğine doğru dağıtmışşınız.

25 Eylül 2010 21:48

türk milliyetçisi
Kapalı

ben bu işten hiçbir şey anlamadım. anlayan biri varsa gelsin. sosyal etkinlik derslerinden nefret ediyordum. çünkü o saatlerde öğrencilere hiçbir faydamız olmadığı gibi okulu bir karmaşa alıyordu. bu serbest etkinlik dersinin de bir genel çerçevesi çizilmeden güm diye tepeden inme yaparsanız tabi ki bazı öğretmenlerin kafası karışır.

yapılan açıklamalar hiç yeterli değil. bunun planlarının nasıl yapılacağını bile kimse bilmiyor. ortalık toz duman resmen.

milli eğitimi yap boz tahtasına çevirenlere ne diyeyim, bu dersi de seneye değiştirirler. veya bir süre sonra kaldırırlar. yerine başka şey koyarlar. ne de olsa eğitim babalarının malı ya, diledikleri gibi oynarlar. deneme yanılma yoluna seçerler. ama hep yanılırlar.

26 Eylül 2010 18:15

özgürcan_34
Memur

Serbest etkinlik saatlerinde okul dışında yapılacak olan faaliyet öğretmenler,gezi vb etkinlikler öğretmenlerin başını ağrıtabilir,

Şöyleki;Eğer dışarıya öğrenci götürecekseniz önceden okulyönetimine dilekçe ile başvuru yapmanız gerekiyor,araç temin edildiğinde veli muvafakatnamesi alınması ve öğrenci oturma planı hazırlanması gerekiyor. Okul ServisİNİ yönetmeliğe uygun olması gerekiryor ki İlçe Mem izin versin.Tabi ki hepsinden önemlisi servis ücreti velinizin karşılaması gerekiyor ,Okul yönetiminin Okul Aile birliği vasıtasıyla bunlar için ayrıca ödenek ayıracağını zannetmiyorum.

Eğer gerekli tedbirleri almadan öğrenciyi dışarı çıkartırsanız ve öğrencinin başına çarşıda pazarda vb. yerde bir iş gelirse kimse size çocukları dışarı çıkartmışsınız etkinliğinizi faal hale getirmişsiniz,serbest etkinlik saatini dersin ruhuna uygun olarak işlemişsiniz diye sormaz.

Önce öğrencinin velisi,sonra okul idaresi ve İlçe MEM hakkınızda yasal işlem yaparlar.Kimseye de derdinizi anlatamazsınız.

Dikkatli olmanızı tavisye ederim.

Not:Amacım kimsenin moralini bozmak değil sadece Herkes birşey yapılmasının istiyor "(Sosyal etkinlik saatinde öğrencilerin farklı ortamlarda bulunmaları sağlanarak sosyal yaşam becerileri geliştirilmelidir. Öğretmen öğrencilerle-MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde- çarşı, pazar gibi alışveriş ortamlarına giderek bütçe oluşturma, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü seçme, tüketici haklarını bilme konularında onlara yardımcı olabilir.)gibi.

Ama kimse bunun nasıl,hangi parayla yapılacağını söylemiyor sadece yapılsın deniyor.Amacım Öğretmenin olası sorunlar karşısında sorumluluğun birisinin üstüne yıkılma olasını var olduğunun bilmesi)

26 Eylül 2010 21:54

eğitimci42
Memur

ya geçen sene de aynı şey olmuştu önce kulüp çalışması yok dedilere sonradan var dediler bu sene de aynı beizim konyada merkez ilçelerde bile hatta aynı ilçede farklı uygulamalar var müfettişler farklı şeyler söylüyor

allah aşkına arkadaşlar bu kulüp çalışmalarının faydalı olduğuna inanan kaç kişi var nasıl faydasını görüyorlarsa yazsınlar biz de uygulayalım yoklama alana kadadar ders bitiyor.

serbest etkinlikler haftada 4 saat deniyor ama geçen yıl bilişim teknolojilerini seçmeli ders alacaklar bu yıl 2 saat zorunlu bilişim teknlj leri seçecek deniyor bir saat te rehberlik geriye 1 saat serbest etkinlik kaldı dört saatlik serbest etkinlikler planını nasıl yapacam ben

27 Eylül 2010 13:30

nurcanöğretmen
Aday Memur

seminer döneminde okula gelen müfettiş 1-5 sınıflarda artık kulup yapılmayacak dedi rehberliğide zaten her an yapıyorsunuz dedi kulübü sadece branş öğretmenleri kuracak dedi

27 Eylül 2010 16:29

penelophe77
Şube Müdürü

bır de serbest etkınlıklerde muze vs gezıler denıyor da bu ımkansız ben 67 kısılık sınıfı alıp hıcbır yere göturemem !!

kluplerın bu yıl kalktıgına daır seyler duydum yanlıs mıyım?

27 Eylül 2010 16:42

hatip42
Genel Müdür

maalesef kardeş. 20 eylül tarihli TTK karralarına göre 1-5. sınıflar da kulüp yapacak. bir hafta serbest etkinlik bir hafta kulüp diye özellikle açıklamışlar.

biz de kulüp seçmemiştik 1-5 sınıflarda ama bu yazıya göre artık seçtik.

28 Eylül 2010 17:34

_jedi_
Aday Memur

peki günlük plan da yapacakmıyız serbeset etkinliklerde? bilen var mı acaba?

29 Eylül 2010 23:09

gkhn_grkm
Şef

ben bu işten hiç bir şey anlamadım. 1-5 sınıf öğretmenleri bireysel olarak kulüp açılmadı okulda diğer kulüp öğretmenlerine yardımcı ya da 2. planda diyelim o şekilde seçtik. kulüp çalışması yok denildi kulüplere öğrenci seçmedik.20 eylül tarihli yazıda ise öğrencilerin katılımının gerektiğinden bahsediliyor.dönüşümlü olarak nasıl kulüp çalışması yapabiliriz. benim anladığım geçen yıl rehberlik ve sosyal etkinlikler olarak görünen dersimizin adı yok ve dersi serbest etkinlikler dersi adı altında gerçekleştireceğiz.gerçekten nasıl bir ülkede yaşadığımı sorguluyorum.yazıyı gönder her şey tamam öğretmen olduk ya elbette onun nasıl uygulanması gerektiğini de biliriz(!)bi açıklama ya da rehberlik yapılmasına ihtiyacımız yok. müfettişler daha kendi ralarında bile tutarlı bir cevao veremiyorsa kimsenin bana bunun hesabını sormaya hakkı olamaz en azından birileri doğru düzgün anlatana kadar.

net bir bilgi ulaşırsa ya da birileri(!) doğru düzgün açıklarsa paylaşın lütfen

30 Eylül 2010 16:01

özgürcan_34
Memur

Ben yaptım oldu mantığıyla düzenleme yapılırsa olacağı bu olur.

Talim Terbiye madem böyle karar alıyor en ince detayına kadar hangi etkinliğin nasıl yapılacağı etkinlik örnek ve planlarınıda sınıf sınıf, zümre zümre hazırlamış olsalardı bu kadar karmaşa olmazdı.Her zümre kendi okulunun öğrencilerin durumunu göz önünde bulundurarak ona göre etkinlik seçimi yapabilirlerdi.

Şimdi ise okullar bunu nasıl çözebiliriz hesabını yapıyor.

Zümreler öncelikle okulun imkanları ve öğrencilerin durumları göz önünde bulundurarak aylık faaliyet planı hazırlaycaklar

Aşağıda örnek bir plan verdim isteyen arkadaşlar buna benzer planlamada yapabilir çünkü serbest etkinliğin belli bir şablonu yok ama serbest etkinlikte faaliyet planında,olmazsa olmazlarda vardır örneğin kazanımlar,süre ,araç gereçler,değerlendirme,çünkü yapılan etkinliğin sonunda öğrenciye neler kazandırdık sorusunun cevabı da olmalı ki serbest etkinlik boş etkinlik dersi olmasın.

Yeterlilik alanı(serbest Etkinlik alanı)Matematik Hayat bilgisi gibi ders adı yerine sınıf defterine Kitap okuma yada satranç vb gibi yazabilirsiniz,konuya da Türkçe dersinde olduğu gibi kazanımlar sınıf defterine yazılabilirsiniz

EKİM AYI SERBEST ETKİNLİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

SÜRE:4 HAFTA

İŞGÜNÜ:19,5

FAALİYET ALANI:örnek(Kitap Okuma,Çevremizi Tanıyalım vb...)

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

1-

2

3-

4-

04-08/10/2010.1hafta

YETERLİK ALANI

TARİH:04/10/2010

SÜRE:40+40

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMA

KULLANILACAK ARAÇ GEREÇ

YÖNTEM

DEĞERLENDİRME

04-08/10/2010.1hafta

YETERLİK ALANI:

TARİH:04/10/2010

SÜRE:40+40

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMA

KULLANILACAK ARAÇ GEREÇ

YÖNTEM

DEĞERLENDİRME

04-08/10/2010.1hafta

YETERLİK ALANI

TARİH:07/10/2010

SÜRE:40+40

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

AÇIKLAMA

KULLANILACAK ARAÇ GEREÇ

YÖNTEM

DEĞERLENDİRME

03 Ekim 2010 20:09

175tp
Aday Memur

Yorumları okuyorum da bazı arkadaşlar Talim ve Terbiye kurulu üyelerinden konuyu daha iyi anlamış.Ders çizelgesinde 1-5.sınıflarda zorunlu derslerde rehberlik ve sosyal etkinlikler gösterilmemiş ama 6-8.sınıflarda gösterilmiş.Bu sorun MEB'in açıklamasında gayet açık anlaşılıyor.Talim ve Terbiye Kurulu kendilerini kurtarmak için zorunlu ders saati olarak göstermedikleri bu dersleri yönetmeliğe atıfta bulunarak zaten bu dersler zorunlu demeye getirmişler.BU DERSLER ZORUNLU İSE DERS ÇİZELGENDE ZORUNLU SAATLERDE BU DERSLERİ GÖSTERECEKSİN.Birilerine de okuduğunuzu anlamıyorsunuz muamelesi yapmayacaksın.

08 Mart 2011 19:38

sweetieteacher
Şef

sayın öğretmenlerim,

benim de bir sorum var.ben branş öğretmeniyim ve rehberlik dersim de var.acaba sosyal kulüp ve rehberlik aylık çalışma raporları ayrı ayrı mı hazırlanıyor?yoksa ikisini bir raporda yapsak olur mu?

Toplam 18 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;