Editörler : Cüneyt Barışoglu
21 Eylül 2010 16:48   


Kapalı
Kanunlardaki son değişiklikler

karayolları bu yıl yeniden tüzelkişilik kazanmış haberimiz yok, dsi nin akıbeti ne bilen var mı.?

24 Eylül 2010 12:50

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

halicarnasos,kgm de değişiklik oldu t.kişiliği konusunda içimiz rahat hiç olmazsa.

dsi ye tbmm.org da kanun değişikliklerine baktım herangi bir değişiklik göremedim.

dsi ile ilgili 2006 idari yargıda soru gelmiş:

2006 idari yargı sorusu:ftp://dokuman.osym.gov.tr/2006IDARIYARGI/idariyargi2006alanbilgisi.pdf

71. Aşağıdakilerden hangileri arasında idari vesayet ilişkisi vardır?

A) Cumhurbaşkanı - Başbakan

B) İl idaresi - ilçe idaresi

C) Başbakanlık - Devlet Planlama Teşkilatı

D) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

E) İçişleri Bakanlığı - Emniyet Genel Müdürlüğü

cevap d şıkkı.ozaman dsinin t.kişiliği var.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU na göre genel bütçe içerisinde yeraldığından tüzel kişiliği yok diyor.kimisi de genel bütçede olması t.kişilin olmadığı anlamına gelmez kanunda t.kişiliğin ayrıca kaldırılmadıkça diyor.

elimdeki çıkmış sorular kitbaında aynı idari sorusunda ise enteresan şekilde dsi yerine belediye eklenmiş ve cevap d denmiş.

artık gelecek sorunun şıklarına göre eleyerek diğerlerinin kesin t.kişiliği yoksa dsi işaretlenir.

ama dsi nin kamu tüzel kişiliği var diyebiliriz.

24 Eylül 2010 13:45

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

sayın editör bu başlık alarm etkisi uyandırması için kırmızı olarak sınava kadar sabitlenmek suretiyle en tepede yerini almalı.herkes de öğrendikleri değişiklikleri buraya yazmalıı!!!!

Sınava hazırlananlar olarak kısıtlı ve önemli zamanlarımızda gözden kaçırdığımız her türlü kanun ve anayasa değişikliklerinin paylaşımına AÇIĞIZ ve BU TÜR YARDIMLAŞMALARA AÇIZ:))))))))

25 Eylül 2010 17:16

halicarnasos
Kapalı

Genel bütçe kapsamına alındıysa kamu tüzelkişiliği kalkmıştır bence, hem genel bütçe kapsamında hem kamu tüzelkişiğinin olması mantıklı gelmiyor, 2006 yılındaki soruda, benim kitapta yazar altına not düşmüş artık tüzelkişiliği kaldırıldı şeklinde..

26 Eylül 2010 01:33

alameti farika
Yasaklı

kanunla verilen tuzel kisilik baska bir kanunla zımnen kaldırılamaz bence.

26 Eylül 2010 15:23

besmart
Şef

''HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Madde 231 - CMK - Ek cümle: 22/07/2010-6008 S.K/7.md.) Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.''

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuyla ilgil öneml bir değişiklik yapılmıştır: Hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için "sanığın bunu kabul etmesi" gerekir. Sanık kabul etmezse hakkındaki hüküm geri bırakılmaz, açıklanır.

26 Eylül 2010 15:51

görelem_28
Daire Başkanı

NİSPİ HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI:

Madde 28 - (1) sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir.:

a) (Değişik bent: 23/07/2010-6009 S.K/18.md.) Karar ve ilam harcı,

Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.

Adli de gelmese de icra müdürlüğü sınavında muhakkak bu soru gelir...

AYM kararından sonra bu maddenin düzenlenmesi bu şekilde yapıldı...

26 Eylül 2010 19:50

baharay
Şube Müdürü

DSİ'nin tüzel kişiliği var demeyelim bence :)

26 Eylül 2010 20:06

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

kendi kanunda t.kişiliği kaldırılmamışsa diyelim bence:)))

ama kanununda kaldırılmışsa tamam ozaman.

ben şıklara göre gideceğim sorulursa.fazla da bu konu üzerinde durmaya gerek yok...

26 Eylül 2010 20:26

görelem_28
Daire Başkanı

DSİ'nin tüzel kişiliği yok bildiğim kadarıyla ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı bağlı kuruluşu... ( Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı değil artık)

26 Eylül 2010 21:18

ilay_duru
Şef

Ümit hoca dsi ve karayolları konusunda çok iddialıdır,onların tüzel kişiliklerinin kaldırıldığı görüşündedir.2010 yılında bi değişiklik varsa bilemiyorum

26 Eylül 2010 21:47

xmenx
Şef

Arkadaşlar,

CEZA' da TİCARET'te İcra' da ve BORÇLAR' da değişiklik oldu mu bilen var mı?

27 Eylül 2010 01:58

adil adalet
Memur

Göçmen kaçakçılığı suçunun son şekli:

Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010- 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) (Ek: 22/7/2010- 6008/6 md.) Suçun, mağdurların;

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,

hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır

(3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

*birinci fıkranın sonuna cümle eklenmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir :))

27 Eylül 2010 02:02

adil adalet
Memur

CMK 25o'nin son hali:

Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi

Madde 250 ? (1) Türk Ceza Kanununda yer alan;

a) (Değişik: 26/6/2009 - 5918/7 md.) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu,

b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar,

c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç),

Dolayısıyla açılan davalar; Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür.

(2) Gelen iş durumu göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen suçlara bakmakla görevli olmak üzere, aynı yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi kurulmasına, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. Bu hâlde, mahkemeler numaralandırılır. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri adlî yargı adalet komisyonunca, bu mahkemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.

(3) Birinci fıkrada belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun bu Kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkıyönetim hâlinde askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır. 20

(4) (Ek : 22/7/2010- 6008/8 md.) Çocuklar, bu madde hükümleri uyarınca kurulan mahkemelerde yargılanamazlar ve bu mahkemelere özgü soruşturma ve kovuşturma hükümleri çocuklar bakımından uygulanmaz.

*taş atan çocuklar için diye duyulan mesele için getirilen düzenleme 4.fıkra olarak eklendi.

27 Eylül 2010 02:39

alameti farika
Yasaklı

Ümit hoca akademisyen mi? Kızıyorum ama :)

27 Eylül 2010 03:09

alameti farika
Yasaklı

Bayındırlık Vekaletine bağlı hükmi

şahsiyeti haiz mülhak bütçeli

"Devlet Su İşleri Umum

Müdürlüğü"

kurulmuştur .

27 Eylül 2010 03:13

alameti farika
Yasaklı

6200 sayılı kanun.Gozler 2009 eylül(sayfa 439,dsi kamu tuzel kisisidir.

27 Eylül 2010 04:40

alameti farika
Yasaklı

2008de resmi g. yayınlanan genel tebligde 5018 kanunuyla dsinin

27 Eylül 2010 04:44

alameti farika
Yasaklı

ktklıgı zımnen kaldırılmıstır diyor ama teblig oldugu icin ciddiye almıyorum.

27 Eylül 2010 04:56

alameti farika
Yasaklı

Yorum yani,duzenleyici islemle kalkmıstır demiyorlar.

27 Eylül 2010 10:48

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

5941 sayılı yeni çek kanunu 3167 sayılı 'çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamilerinin korunması hakkındaki kanunu'u tüm hükümleriyle yürürlükten kaldırmış.Yeni çek kanunu,'karşılıksızdır işleminin yapılmasına sebebiyet verme'fiilini karşılıksız çek suçunun esas unsuru haline getirmiş vebu suçun ancak kasten işlenebileceğini kabul etmiştir.Bu fiilin faili ile eski kanundaki fail aynı kişi değildir.Bu suç karşılıksızdır işleminin yapılmasını gerektiriyor.Karşılıksızdır işlemi hamilin talepte bulunması halinde yapılır.Süresinde ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen mevcut olmaması halinde arka yüzünd eveya alonj üzerinde yapılır.Bu işlem yapılmamış ve hamilce imzalanmamışsa sözkonusu suç oluşmaz.

Suç ancak kasden işlenebilir.Eski kanundaki objektif sorumluluk esası terkedilmiş ve taksiratlı suç görüşü geçerliliğini yitirmiş.

eski kanundaki düzeltme hakkı yerine tck ile uyumlu etkin pişmanlık hükümleri gelmiş.

etkinpişmanlık:Karşılıksız kalan çek bedelini,çek düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tariihinden itibaren hesaplanacak faiz ile ödenmesi halinde soruşturma evresinde c.savcısı kovuşturmaya gerek olmadığı,kovuşturma evresinde mahkeme davanın düşmesi,hükmün kesinleşmesinden sonra ise hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması kararı verir.Şikayetten vazgeçme halinde de c.savcısı soruşturmaya gerek olmadan kararını verir.şikayetten vazgeçme etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar adli sicile kaydedilir.

Karşılıksızdır işleminin yapılmasına sebebiyet verme suçu şikayete bağlıdır.Bu davalar hamilin şikayeti üzerine sulh ceza mah de açılır.şikayet süresi failin ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

Toplam 66 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?