Editörler : Cüneyt Barışoglu
26 Eylül 2010 12:06   


Kapalı
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (14 Soru ve Cevap)

Engellilere yasalarca tanınmış hak ve pozitif ayrımcılıktan yararlanabilmek için engellilerin engelli olduklarını alacakları ?Özürlü Sağlık Kurulu Raporları? ile kayıt altına almış olmaları gerekmektedir.

Özürlü Sağlık Kurulu Raporları hakkında birçok soru ve sorunla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle elimden geldiğince bu konudaki soru işaretlerini gidermek adına bu dosyayı hazırladım.

1. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir?

%40 ve üzeri derecede engelli olduğu yapılan muayene ve tetkikler sonucu tespit edilenlere yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilen rapordur.

2. Şuan Hangi Yönetmeliğe Göre Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Verilmektedir?

16/07/2006 Tarih ve 26230 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ?Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre Özürlü Sağlık Kurulu Raporu verilmektedir. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ!

3. Ağır Özürlü Kime Denir?

Özür durumuna göre, tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50?nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede ya da iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkasının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişilere denir.

4. Balthazard Formülü Nedir?

Tüm vücut fonksiyon kaybı hesabında birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklidir.

5. Hastanelerdeki Özürlü Sağlık Kurulunda Kimler Bulunur?

İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kulak ? Burun ? Boğaz, Nöroloji ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları bulunur. Eğer değerlendirilecek vaka bu uzmanlık dalları dışında ise ilgili daldan bir uzman bu kurula dahil edilir.

6. Özürlü Sağlık Kurulu Raporunu Hangi Hastanelerden Alabilirim?

İlgili yönetmeliğin Ek:1 cetvelinde yer alan hastanelerden alabilirsiniz. İlgili cetvele ulaşmak için TIKLAYINIZ! Genel olarak devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri vermeye yetkilidir.

7. Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edebilir Miyim?

Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna özürlü, velisi, vasisi ya da raporu isteyen kamu kurum ve kuruluşu tarafından itiraz edilebilir.

İlgililer bir dilekçe ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile bulunduğu ilin Sağlık Müdürlüğüne başvurur. Sağlık Müdürlüğü bu dilekçeye istinaden raporu alacak kişiyi özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın farklı bir hastaneye gönderir. Daha önce alınmış olan özürlü sağlık kurulu raporu ile verimiş olan yeni özürlü sağlık kurulu raporu kararları aynı ise rapor kesinleşir.

Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarının farklı olması durumunda yönetmelikte belirtilen hakem hastanelerden kişinin ikamet ettiği yere en yakın olan hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi için yine Sağlık Müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin verdiği karar kesindir.

8. Birden Fazla Özür ve Hastalığı Olanlara Nasıl Bir İşlem Uygulanır?

Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranlarından, en fazla kayba sebep olan hastalığın fonksiyon kayıp oranı esas alınır. Diğer rahatsızlıklara ait vücut fonksiyon kayıp oranları Balthazard formülü ile toplanarak genel vücut fonksiyon kayıp oranı hesaplanır.

9. Özürlü Sağlık Kurulu Raporlarının Geçerlilik Süresi Nedir?

Her Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda raporun ?sürekli? ya da ?süreli? olduğu belirtilmiştir. Süreli olan rapor sahipleri rapor süreleri bittiğinde yeniden müracaat ederek rapor çıkartmaları gerekmektedir.

10. 16/07/2006?dan Önce Alınan Raporlar Geçersiz Mi?

Daha önce alınmış olan raporlar geçerlidir. İlgili yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre:

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) 18/3/1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,

b) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 6/1/1994 tarihli ve 21810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları,

c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu?nun 30 uncu maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,

ç) 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilmiş olan özürlü sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,

geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.

(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile ilgili işlemler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

11. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Rapor almak için başvuruda bulunurken dolduracağınız dilekçe ya da formda yer alan ?ehliyet, vergi indirimi, sakatlık maaşı? v.s. her maddeyi işaretleyiniz aksi taktirde her hak için ayrı bir rapor almanız gerekecektir. Raporun veriliş amacına ?Durum Bildirir Rapor? yazdırın ki her yerde kullanabilesiniz. Raporunuzda ?Çalışabilir? ya da ?Çalışamaz? ibarelerinin işaretli olmasına dikkat ediniz. İstihdam edilmeniz sırasında bu alan sizin için önemli olacaktır.

12. Almış Olduğumuz Raporlar Başka Kurum ve Kuruluşlara Gönderilir Mi?

Sizin kendi bireysel başvurunuzla almış olduğunuz raor siz ve hastane arasında kalan bir özel belgedir. Hiçbir şahıs ya da kurum bu raporları isteme ya da alma hakkına sahip değildir.

13. Rapor Oranım Düşük Geldi, İtirazdan Da Netice Alamadım Ne Yapabilirim?

Başka hastanelere giderek yeniden rapor almak için müracaat edebilirsiniz.

14. Rapor İçin Ücret Verecek Miyiz?

Yayınlanan tebliğe göre verilmemesi lazım ancak hastaneler özürlü sağlık kurulu raporu olanlara ücretsiz yeni rapor veriyor ilk defa başvuranlara henüz özürlü oldukları belgelenemediği için ücret mukabilinde rapor veriliyor.

İsmail ÇEVİKBAŞ

..............

..............

26 Eylül 2010 13:06

YENO73
Şube Müdürü

teşekkürler ismail hocam keşke vergi indidimindeki çifte standartlarada bi çözüm bulunsa

26 Eylül 2010 14:40

virgo7006
Daire Başkanı

Vergi indirimi için alınan raporların oranları Ankara'ya gönderildiğinde düşürülüyor diye duydum. Bunu ne hakla veya neye dayanarak yapıyorlar anlamıyorum. Bilen biri açıklayabilir mi?

26 Eylül 2010 15:51

radikal52
Daire Başkanı

sayın hocam bir sorum olacaktı.ben 2005 te rapor aldım ve orannı yüzde doksan.2009 da işe giriş için ve vergi indirimi için rapor aldım oranları biri yüzde 50 diğeri yüzde 62.istanbulda şehiriçi otobüslerden yüzde 80 ve üstü raporları olan özürlüler refakatli olarak faydalanıyor.yani özürlü ve yanındaki refakatli ücret vermiyor.ben 2006 da refakatli ücretsiz taşıma kartımı aldım.sonra 2009 da kartım deforme olduğundan yeniledim.iett 2010 da elektronik karta geçiyor.ben kartımı değiştirmeye gittiğimde 2005 teki raporumu götürdüm.internetten tc no ile raporumu sorguladılar ve bana 2009 da göztepe eğitim araştırma dan yüzde 50 ve yüzde 62 lik rapor almışsın onu getir dediler.2009 da aldığım raporlarımı verirsem refakatli olarak faydalanamıyorum.benim problemim görme ve otobüs hat numaralarını göremiyorum.bu durumda ne yapmalıyım.(2009 da rapor almasaydım 2005 teki raporumla refakatli kartımı veriyorlardı)

29 Eylül 2010 01:08

YENO73
Şube Müdürü

virgo senin dediğin gibisi de var

birde 2006 dan sonra alınan yeni raporlara rağmen bazı mal müdürlükleri de yeniden hastaneye sevk ediyorlar yani raporunu alıp ankaraya göndermeden keyfi bir şekilde tekrar hastaneye gönderiyorlar

üstelik benim 2006 dan sonra 2 adet özürlü raporum olmasına rağmen

20 Nisan 2011 19:49

dede ali
Kapalı

bilgilendirme için teşekkürler...

21 Nisan 2011 23:34

beyaz47
Şef

ismail bey bişey sorucam,bu aldığım raporu hem sınav için hem iş için,hem araba için kullanabilirmiyim yoksa hepsi için ayrı ayrı mı rapor almam gerekir?cvp verirseniz çok sevinirimmmm:))

14 Ekim 2011 23:42

ayse_syl
Aday Memur

Bir sorum olacak;

Tek kulağımda işitme kaybı var, hastanede konuştuğum kişiler engelli raporu alabilirsin dediler,kamuda düz memuriyette avantajının çok olduğunu söylediler.Lakin dpt, MB gibi kurumlarda uzman yada müfettiş yardımcılığı sınavlarına girdiğimde bu avantaj dezavantaja dönüşür mü? Fiziksel bir özrüm yok ama sen engellisin alamayız seni şeklinde bir tutumla karşılaşmak istemiyorum. Ayrıca özel sektörde çalışırsam bu engelli raporu bir engel teşkil eder mi? Yada engelli raporum olduğu halde göstermesem (normal sağlık raporu ile gitsem- ki sağlık raporu istemekteler) olur mu?

15 Ekim 2011 01:07

nice_42
Kapalı

ayse_syl

Hastane de kimlerle görüştün ki sana rapor alabilirsin dediler ?

desibel kayıplarin neyse ona göre engelli rapor alıp almayacagın belli olur.

tek kulak işitme kaybına engelli raporu vermezler böle kulaktan duyma bilgilerle hareket etme. KBB uzmanına git ordan odyolog testine gir ve doktor zaten sana söler alıp almayacagını ama sadece tek kulaksa alamazsın.

normal yerlerde çalışıyorsan herhangi bir sıkıntı olmaz engelli olarak bir yerlere giriyorsan raporla giriyorsun normal yerlerde çalışırken raporun sana zararı olmaz.

15 Ekim 2011 11:12

designer__07
Kapalı

E79ist;

Bak sana mücadele edeceğin kulvar artık o kadar fırsatçı dogacak ki bu sınava girmek için kıçı ağrıya başı agrıya bu rapor işinin peşine düşecek am şunu unutmayın TV programında seyretmişinizdir bide bunun işe başladıktan sonraki kısmı var eğer raporunuzda bi usulsüzlük varsa bi şikayet durumunda ne hallere düşeceginizi o gözlerinde görme kaybının %40 almaya yeterli olmadığı halde rapor alan birinin işe başladıktan sonra şikayet üzerine işten atılmasını seyrettik hepimiz..dimyatta giderken eldeki bulgurdan olmayalım..ben öyle bi durumla karşılaşırsa şikayetten hiç çekinmem....

15 Ekim 2011 11:25

club_life
Müsteşar Yardımcısı

ayşe anlaşılan sahte rapor için adam bulmuş 2 kulağı duymayan arkadaşım %45 aldı tek kulağa %40 ve üstü alacakmış hayırlı olsun

15 Ekim 2011 13:22

nice_42
Kapalı

Bazı arkadaşlar isyan ediyorlar %40 rapor alamayıp usulsuzluk yapanlara kızıyorlar! Peki bu insanlar ne yapsınlar bunlar usulsuzluk yaptıklari yok ki ?

Bu arkadaşlarimiz engelli ama saglık bakanlıgı bazı kişileri engelli oldugu halde engelli görmemekte!

%40 olan engelli oluyorda %10-20-30 olan neden engelli olmuyor!!! Soruyorum size neden!!!

Ortada herhangi bir ususuzluk yok adamını bulan alsin. Ususuzluk ancak hiç bir engeli olmadigi halde engelli raporu alanlara kızın.

15 Ekim 2011 14:09

designer__07
Kapalı

arkadaşlar benim yazdığım kesinlikle yanlış anlaşılmasın eğer özrünüz yaşam standartlarınızı vede normal bireylere göre çalışma standartlarınızı düşürüyorsa engelli rapor almanızda hiç bi sakınca yok.özrün küçüğü büyüğü olmaz benim demek istediğim bunların dışında kalanlar içinnnn....

16 Ekim 2011 10:47

ayse_syl
Aday Memur

kafanızda uydurma şeyler kurup suçlayamazsınız beni. Adam bulduğum falan da yok. Kulağımın tedavisi yok yıllardır tek kulakla yaşıyorum Bir umut tekrar gittim hastaneye;tekrar odio testi yaptılar ve MR çektirdim. Mr çektirme sırasında damar yolu açan hemşire tedavisi olmadığı duyunca rapor alabilirsin sen dedi. Doktorunla bi görüş dedi. Bak bir sürü avantajı var diyerek beni ikna etmeye çalıştı, hasta olmadığı halde bu raporu almak için türlü yollara başvuruyorlar dedi. Mr sonucu çıkınca kbb doktoruma sonuçları götüreceğim ve yine aynı söz: Tedavisi yok, ameliyat olmaz, işitme cihazı olmaz, böyle yaşayacaksın.

Her neyse tek kulağa rapor vermedikleri iyi olmuş zaten verseler de almam. çünkü ben düz memur olmak için okumadım. Ki şöyle de birşey var: Gerçekten hastalığı olan bir insan "engelli raporu" almayı" ve "engelli" damgası yemeyi istemez. Çünki gerçekten kötü bir psikoloji. Bana verseler de almam ki vermiyolar dedin tek kulağa, sevindim, teşekkür ederim nice_42.

16 Ekim 2011 22:40

madlov
Aday Memur

ben de aynen nic-42 ye katıldıgımı söylemek isterim,çok haklı

18 Ekim 2011 10:57

mustafakursadozer
Şube Müdürü

ayse_syl ' e cevap...

Kulak probleminiz için geçmiş olsun.

size yazma sebebim " kamuda düz memuriyette avantajının çok olduğunu söylediler.Lakin dpt, MB gibi kurumlarda uzman yada müfettiş yardımcılığı sınavlarına girdiğimde bu avantaj dezavantaja dönüşür mü? " yazmış olmanız.

ben %90 raporlu diyaliz hastasıyım.aynı senin dediğin sebebplerden ötürü ünv. okuyup deli gibi kpss-A sınavlarında hazırlandığım yıl hastalığım çıktı. kaymakamlık ve müfettiş yardımcılığı sınavlarına başvurdum. sınav şartlarında şu ifade var. "yurdun her yöresinde her türlü iklim şartlarında görev yapmaya haiz sağlık şartlarını taşımak " haliyle almadılar şimdi yazarken bile bunları elim titriyor. seni anlıyorum ... herneyse benim için herşey o sene bitti . ve bende senin diğer bahsettiğin konu gibi özürlü sınavları ile kamuda memur oldum.

Dediğin gibi birçok insandan kolay memur oldum , 50 lira vergi indirimi alıyorum , 15 yılda emekliyim , şeflik sınavlarına hazırlanıyorum falan filan..

derim ki ; bence hiç rapor işine karıştırmayıp önce şansını kpss-a grubundan denesen... sağlık raporu istediklerinde sağlam raporu almak kolay yok bişeyim deyip çıkıyorsun zaten. gir müfettiş yardımcılığı sınavlarına kazan olsun bitsin ... olmadı bakarsın bu sefer rapor işine bakıp diğer yola geçersin. ama hayallerin varsa vazgeçme . ben zorunlu kaldım siz devam edin. cevap uzun olmuş çok kusura bakmayın. o dönemler çok zor geçmiştide :D

18 Ekim 2011 23:29

Siss ve Gece
Aday Memur

ayşe_syl

söylenenlere bakma sen kendin bildiğin gibi hareket ett sana mesaj yazcaktım engellemişsin eger vaktin olursa seni msn ye beklerim

gerekli bilğiyi ordan versem hem tanışmışta oluruz

aska_umut_yolcusu@hotmail.com

tşk ederim..

24 Ekim 2011 00:03

cemilbte
Aday Memur

selamlar,

rapor oranı ile ilgili bir sorum olacak benim;(Ortopedik engelli, sağ bacakta polio sekeli, uzunbacak yürüme cihazı kullanıyorum)

Gelir vergisi indirimnden faydalanabilmek için başvuruda bulundum ve ssk hastanesinde muayene oldum (sadece sandalyeye otur ve kalk,) ve oran olarak %24 verildi (2001 yılında alınmış %50 raporum var) bende itiraz etmedim ve birkaç ay sonra tekrar başvuru yaptım ve busefer üniv. hastanesinde 1 hafta süren muayene ve tetkiklerden geçtikten sonra %41 oranında rapor verildi. fakat rapor ankaradan; daha önce %24 yeni raporda %41 veridiği için aradaki farkın giderilmesi için hakem hastane olarak numune hastanesine sevketti ve oradanda %43 verdiler fakat ankaradan oran yine %24 olarak geldi. sormak istediğim şu; hakem hastanenin vermiş olduğu oranın gçerli olması gerekmez mi? ve oranı bukadar düşürecek ne gibi bir hesaplamalar yapıyorlar, bu durumda ne yapabilirim bu konularda yardımcı olabilirseniz sevinirim.Saygılarımla...

28 Ekim 2011 07:00

E79ist
Yasaklı

güncel özür oran cetveline göre ; engel %'nizin düşüp düşmediğini öğrenmek isterseniz

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101216-M1-1-2.doc

bu dökümanı indirip inceleyeyiniz ( 6 MB )

---

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili hastaneler ile Özürlü Sağlık Kurulu Hakem Hastaneler listesi

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-71588/h/ozurlu.doc

online hızlı görüntüleme için ;

http://docs.google.com/gview?url=http%3A%2F%2Fwww.saglik.gov.tr%2FTR%2Fdosya%2F1-71588%2Fh%2Fozurlu.doc

31 Ekim 2011 12:19

arda2156
Memur

sayın E79ist;

eski raporların geçerli oldoğunu kabul etmen çok güzel.

31 Ekim 2011 14:31

cansu_21
Memur

herşey gayet açık ve net raporların geçerli olduğunu ve tekrar rapor almamıza gerek olmadığını okuduğunu analama kabiliyeti olan herkes bunu anlamıştır. gereksiz yere insanların kafasını karıştıranlar!!!! raporum sürekliyse neden tekrar rapor alayım?????????

Toplam 49 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;