Editörler : asaygincihan27
30 Eylül 2010 19:33   


Zümre gündem maddelerini kim belirler?

Okulumuza yeni gelen müdür yardımcısı, kafasına göre gündem maddeleri oluşturup bizim de bu maddeler çerçevesinde zümre tutanağı hazırlamamızı istedi.Ben böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadım, acaba müdür ya da yardımcısının benim hazırlayacağım zümreye daha doğrusu maddelerine karışma gibi bi hakkı var mı ??????

30 Eylül 2010 20:02

eclipse33
Aday Memur

Bilgisi olan kimse yok mu arkadaşlar???

30 Eylül 2010 20:11

s_b_l
Memur

zümre toplantısının maddeleri teftiş.com da belirlenmiş ve bu maddelere gore tutanak hazırlanması istenmiş. mud yardımcınız belkı bu maddelerı cıkarıp sıze vermıiş olabılır

30 Eylül 2010 20:15

akarcalı
Müsteşar

BİR ZÜMRE TOPLANTISINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

A) ZÜMRE TOPLANTILARI:

a)-Türk Milli Eğitiminin Amaçları.

b)-Okulun amacı

c)-Dersin amaçları.

3-Atatürk İlke ve İnkılâplarına derste nasıl yer verileceğinin görüşülmesi.(konunun zamanın ayarlanması.)

4-Araç-gereç-Kaynakların tespiti, olmayan araç-gereçlerin tespit edilerek temini için yapılması

gereken hususların görüşülmesi.

5-Müfredatların okunması. (2109 S.T. Dergisi) ve yıllık planların altına yazılması.

6-Kanun, yönetmelik ve genelgelerin okunması.

a)-Kanunlar:

I-Anayasanın (24.) maddesinin okunması.

II-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 32.Maddesinin okunması.

III-Milli Eğitim Temel Kanunun 43 ve 45. maddelerinin okunması.

b)-Yönetmelikler:

I-Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması.

II-Ders geçme ve Kredi yönetmeliğinin okunması.

III-Ders Dışı Eğitimi ve Öğretimi faaliyetleri Hakkındaki yönetmeliklerin okunması.

VI-İlköğretim Yönetmeliğinin okunması.

VIII- Ders Müfredat Programlarının okunması.

IX-Konuyla ilgili diğer mevzuatlar.

7-Derste uygulanacak Metot ve Tekniklerin görüşülmesi.

a)-METODLAR: (2089) T. Dergisi.

I-Anlatım (Takrir)

II- Soru-Cevap

III- Tümden gelim(Redaksiyon)

IV- Tüme varım (Endüksiyon)

V- Analiz(Çözümleme): 1-İlkel 2-Fiziksel 3-Mantıkî

VI- Sentez (Birleştirme)

VII- Gözlem

VIII- Deney

IX- İnceleme

X- Proje

XI- Gösteri

XII- Genetik

b) TEKNİKLER:

I- Görev verme. Değerlendirme.

II- Soru sorma.

III- Açıklama

IV-Özetleme

V- Alıştırma

VI- Verimli derse çalışma.

8-Yazılı Yoklama:

a)-İlköğretim Kurumlarında yazılı sayılarının şube zümre öğretmenlerince tespit edilmesi.

b)-Soruların sayı, kapsamı ve nitelikleri yönlerinden belirlenmesi.

9-Görev konularının Belirlenmesi, (2140,2141,2300,2348) S.T. Dergisi.

10-Ölçme ve Değerlendirme: Sözlü ve yazılılarda kaç soru sorulacağı ve nasıl değerlendirileceğinin teferruatiyle görüşülmesi.

11-Diğer zümrelerle iş birliğinin hangi konularda yapılacağının belirlenmesinin yapılması.

12-Okul ve sınıf kitaplığından faydalanma, ve bu kitaplıklara alınacak kaynak kitapların tespiti.

13-Türkçe?mizin gelişmesi için gösterilecek çaba ve bu konuda Türkçe öğretmenleriyle işbirliği.

14-Ders konularının zamanlarının ve sürelerinin belirlenmesi.

15-Her konu için ayrı amacın belirlenmesi.

16-Yapılacak inceleme, araştırma, gezi ve gözlemlerin tespiti.

17-Çalışma takviminin çıkartılması ve planlarda göz önünde tutulması ve planlar ona göre yapılmalıdır

18-Okul ve çevre şartlarına uygun kararların alınması.

19-Dilek ve temenniler.

20-Kapanış

II-Zümre Toplantısında şunlarda ilave edilmelidir.

21- Bir önceki Zümre toplantısında alınan kararların incelenmesi ve değerlendirmelerinin yapılması.

Uygulamada ne derece başarılı olunup olunmadığının tespiti yapılarak, bundan böyle neler yapılması

gerektiğine de karar verilmelidir.

22- Öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı artırıcı kararların alınması.

23-Gündem maddelerinde belirtilen hususlar için ayrı ayrı kararların alınması neticesiz bırakılmamalıdır

30 Eylül 2010 20:16

s_b_l
Memur

bu yıl zümre toplantılarının bursateftiş.com da verilen maddelere gore yapılması istenmiş. mud. yardımcınızın verdiği maddeler bu maddeler olabılır.

30 Eylül 2010 20:19

akarcalı
Müsteşar

ZÜMRE TOPLANTILARI

--- Birinci dönem başı zümre toplantıları; okulun açıldığı ilk hafta içindeki ?Mesleki Çalışmalar? esnasında yapılan ?Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı?ndan sonra ve okul müdürlüğünce hazırlanan planlama doğrultusunda yapılır.

--- En geç okulun açıldığı 2. hafta içinde tamamlanırlar ve tutanakların bir sureti idareye teslim edilir. Alınan kararlar idarenin onayından sonra yürürlüğe girer.

--- Ünitelendirilmiş yıllık planlar, zümre toplantılarından sonra, bu toplantılarda alınan ve idarece onaylanan kararlar doğrultusunda hazırlanırlar.

--- Kararların zümre öğretmenleri tarafından ortaklaşa uygulanması için tutanak çoğaltılarak her öğretmene bir suret verilir, öğretmenler öğretim çalışmalarını dosyalarına taktıkları bu tutanakta belirtilen esaslara uygun yaparlar.

--- Okul zümreleri ilçe-bölge zümresinden önce yapılır ve ilçe-bölge zümresinin yapılmasını beklemek için okul zümrelerinin yapılması geciktirilemez.

--- MEB. Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi gereği; bölgenin imkanlarının birlikte kullanılması, bölgenin eğitim iş ve işlemlerinin planlanabilmesi için, okul zümre başkanlarının belirlenip, okul zümrelerinin yapılıp, sorunların ve ihtiyaçların tespit edilerek, bunların çözümünün ?zümre başkanları kurulu?nda ele alınması ve bölge müdürünün yapacağı planlamaya göre çözümlenmesi gerekir.

--- Bunun sağlanabilmesi için de okul zümrelerinin önce yapılması, burada çözümlenemeyen hususların not edilerek, daha sonra yapılacak bölge-ilçe zümresine götürülüp çözüm aranması gerekir. --- Okuldaki bütün öğretmenler arasında anlayış ve iş birliği, tertip ve düzen sağlanabilmesi, değişik branşlarda hazırlanan zümrelerin kolayca gözden geçirilip yanlışlarının ayırt edilebilmesi, farklı branşların birbirinden yararlanabilmeleri için; aşağıda verilen örnek gündemlerin bütün sınıf ve ders öğretmenlerince kullanılmasında zorunluluk vardır.

--- Zümreler yapılırken, sınıf düzeyini ilgilendirmeyen veya branşla ilgisi olmayan bir madde ile karşılaşıldığında, Örnek: 1-3. sınıfların veya seçmeli derslerin zümresi yapılırken, 10. maddede yer alan ?Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok sınav sayılarının, yapılma zamanlarının, türlerinin ve yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit edilmesi? maddesine gelindiğinde, maddenin karşısına: sınıf-ders düzeyine uygun olmadığından karar alınmamıştır? ifadesi yazılıp cevaplandırılmalı.

--- Ancak, bu veya bunun gibi maddeler ?ilgisi olmadığı gerekçesiyle? kesinlikle silinerek, gündem maddelerinde eksiltme yapılmamalıdır.

--- Aşağıdaki gündem maddeleri, tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı toplantıda etraflıca konuşularak, varılan sonuçlar ?karar? şeklinde tutanağa yazılmalı, cümleler ?önerildi? ?temenni edildi? ?teklif edildi? ?görüşüldü? şeklinde, ucu açık ve keyfiyet ifade eden yüklemlerle bitirilmemeli, görüşülen her maddeden sonra sonuç; yapılmasına karara verildi? ?kararlaştırıldı? ?uygulanmasına kara verildi? şeklinde yazılmalıdır.

--- Toplantıda bulunamayan öğretmenler de, geldiklerinde tutanağın bir suretini alıp, kararlaştırılan hususları aynen uygulamalıdırlar. (İY. 95, 98) (TD. 2093, 2506, 2571, 2591)

30 Eylül 2010 20:22

akarcalı
Müsteşar

--- ÖĞRETİM YILI BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

Karar No: 1 Ders / Sınıf: ................................................... Karar Tarihi: ..../09/201?..

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi,

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,

03) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,

* Geçen öğretim yılı yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için baş vurulacak çözüm yollarının kararlaştırılması,

* Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ?Ders Kesimi Raporları? incelenerek ?varsa- bitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar verilmesi,

04) İş günlerine göre, sınav ve diğer faaliyetler dışında, dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,

05) Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırasının belirlenmesi,

* Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,

06) Programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,

07) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,

08) İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,

09) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının kararlaştırılması,

10) Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % lerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,

* Haftalık ders saatine göre yapılacak en az ve en çok sınav sayılarının, yapılma zamanlarının, türlerinin ve yazılı-uygulamalı olma şeklinin tespit edilmesi, (İY. 35, 36)

* Şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere; her dönem yapılacak ortak yazılı sınav esaslarının belirlenmesi,

11) Dersin programında yer verilen Atatürkçülük konularının incelenmesi ve (1?8. sınıfların Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik derslerindeki Atatürkçülük konularının Bakanlığın yazısına, Görsel Sanatlar dersinde 2504 sayılı TD?sindeki Resim-İş dersi ile ilgili konulara, Beden Eğitimi dersinde aynı dergideki derse ait konulara göre) ünitelendirilmiş yıllık planda yazılacakları yerlerin kararlaştırılması,

12) Öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek, yeter sayıdaki performans görevi konularının sınıflar ve dersler düzeyinde tespiti ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde uyulacak yöntemlerin belirlenmesi,

* Teknoloji ve tasarım dersi dışındaki derslerden öğrencilere teker, teker veya grup çalışması şeklinde verilecek (ödev) proje konularının sınıflar düzeyinde tespiti, projelerin verilme ve alınma zamanlarının, not vermede kullanılacak değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarı ölçütlerinin karara bağlanması, (TD. 2300)

13) Planlar uygulanırken idareden ve velilerden istenecek desteklerin kararlaştırılması, velilerin dersi izlemeye davet edileceği zamanların tespit edilmesi,

14) Öğretmenlerin hangi konularda mahalli hizmet içi eğitim almak istediklerinin belirlenmesi,

* Okul zümresinde çözümlenemeyip, ?Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi?ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması (M.E.B. 2002/ 18 nolu Genelge),

15) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınan kararların tutanağa yazılması,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

Not: 1-5 sınıf öğretmenleri serbest zamanlarda yapılacak etkinlikleri de son gündem maddesi olarak görüşüp karar alacaklardır.

30 Eylül 2010 20:25

akarcalı
Müsteşar

2. DÖNEM BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

Karar no: 2 Ders / sınıf: ............................................. Karar Tarihi: ..../02 /201...

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması,

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

* Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli değişikliklerin yapılması,

03) 1. dönem; ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak önlemlerin belirlenip plana eklenmesi,

04) 1. dönem; plana alınan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilemeyenler varsa sebeplerinin belirlenmesi ve 2. dönem nasıl telafi edileceğinin kararlaştırılıp plana yazılması,

05) 1. dönem; ünite, tema ve konu sıralamasında yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup-olmadığının ve belirlenen sıralamaya devam edilip-edilmeyeceğinin kararlaştırılması,

06) 1. dönem; kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olup olmadığının belirlenmesi, aksaklık varsa yapılması gereken değişikliklerin belirlenmesi,

07) 1. dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve kullanım durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,

08) 1. dönem; yapılması planlanan inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmaların yapılma durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa sebeplerinin ve yapılacak değişikliklerin belirlenmesi,

09) 1. dönem; ders için hedeflenen sınıf başarı % lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, şubeler arası farklılıkların nedenlerinin tespit edilmesi, eksiklik varsa sebeplerinin belirtilmesi ve düzeyin yükseltilmesi için 2. dönem alınacak önlemlerin ve yeni hedef başarı %? sinin kararlaştırılması,

10) 1. dönem; yapılması planlanan sınavların sayılarının, zamanlarının, türlerinin tespitindeki isabet durumunun belirlenmesi, ihtiyaç varsa 2. dönem için yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi, (İY. 35, 36)

* 1. dönem; şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere yapılan ortak yazılı sınavla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor hâlinde idareye sunulması, aksaklık varsa 2. dönem alınacak tedbirlerin belirlenmesi,

11) 1. dönem; öğrencilere verilen performans görevlerinin gerçekleşme düzeyinin, proje konularının uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi, (TD. 2300)

12) 1. dönem idareden ve velilerden istenen desteklerin gerçekleşme durumu ile velilerin ders izleme işlemlerinin değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi,

13) 1. dönem; öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının giderilme durumunun değerlendirilmesi, gerçekleşmemiş ihtiyaçların telafisi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi,

14) 1. dönem; Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi?ne taşınan sorunların çözülme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi,

15) 1. dönem; derse özel olarak kararlaştırılan diğer hususların değerlendirilmesi, aksaklık varsa 2. dönem yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

--- Açıklama: İkinci dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantıları; bu dönem, okulun açıldığı ilk hafta içinde ve öğretmenler kurulu toplantısından önce yapılır. Görüşmelerde alınan kararlar, daha sonra yapılan ikinci dönem başı öğretmenler kuruluna sözlü rapor şeklinde sunulur.

30 Eylül 2010 20:27

akarcalı
Müsteşar

--- DERS YILI SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ

Karar no: 3 Ders / sınıf: ..?????????.??.. Karar tarihi: ..../06/201...

01) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 95. maddesinin okunması,

02) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

* Öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli sebeplerinin tespit edilmesi,

03) 1. ve 2. dönem başındaki zümre toplantılarında, uygulanmak üzere tutanaklara yazılan kararların maddeler halinde tek, tek ele alınması ve aksaklıkların giderilmesi için gelecek yıl alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi,

04) 1. ve 2. dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması,

05) 2. dönem dersteki başarı ve başarısızlık %? lerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, bu %?lerin 1. dönem sonuçları ile karşılaştırılarak, başarıdaki artma ve eksilmelerin belirlenmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor hâlinde idareye sunulması,

* Bu sonuçlar ile, hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp- ulaşılamadığının tespiti,

* Varsa- başarıdaki düşme sebeplerinin araştırılarak, telafisi için ileriye dönük tavsiyelerin kararlaştırılması,

06) Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespit edilmesi,

* Bitirilemeyen konuların adları ve gecikme nedenlerinin kaydedilmesi suretiyle ?Ders Kesimi Raporu?nun hazırlanması ve idareye teslimi,

07) Elde olmayan mazeretler nedeniyle işlenemeyen ders konularının, gerçekleştirilemeyen kazanımların gelecek yılda nasıl telafi edilmesinin uygun olacağına dair düşünülen tedbirlerin kararlaştırılması,

08) Bir yıllık çalışma neticesinde elde edilen tecrübeler sonucu, gelecek yıla dönük olarak alınması uygun görülen genel ve özel tedbirlerin neler olması gerektiği hususunun karara bağlanması,

09) Bir yıllık uygulama neticesinde elde edilen tecrübeler ve gelecek yıla yönelik alınması uygun görülen tedbirler doğrultusunda, gelecek yıla hazırlık olmak üzere, idareden ve velilerden istenecek yardım ve desteklerin kararlaştırılması,

10) Öğretmenlerin mahalli hizmet içi eğitimleri için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,

11) Okul zümresinde çözümlenemeyip, ?Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu? gündemine alınması istenen sorunların çözümünün değerlendirilmesi ve gelecek yıllara dönük isteklerin tespiti,

12) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak tedbirlerin kararlaştırılması,

13) Öğretim yılı değerlendirme raporunun (içinde ders programları, ilgili mevzuat, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyi değerlendirilir) hazırlanıp okul yönetimine sunulması ( İY. 95/ g ),

14) Dilek, temenniler ve kapanış.

--- Açıklama: Ders yılı sonu zümre öğretmenler kurulu toplantısı; ders yılı sonu öğretmenler kurulu toplantısından önce, dersler bittikten sonraki hafta içinde yapılır ve sonuçlar, daha sonra yapılacak öğretmenler kuruluna sözlü rapor şeklinde sunulur.

30 Eylül 2010 21:21

eclipse33
Aday Memur

Tşk arkadaşlar gelen cevapşardan anladığım kadarıyla okul idaresi isteği doğrultusunda zümre hazırlanabiliyor ama bizim maddeler arasında Atatürkle ilgili herhangi bir madde bulunmuyor :S ama müfettişlerin gözünden kaçmayacak büyük bi eksik bu,ben herzamanki gibi aldım maddelerin içine ama almayan arkadaşlar da var.Müfettiş sorduğunda da okul idaresinin belirlediği maddeler bunlar diyecekler...

30 Eylül 2010 22:47

tubik_84
Memur

bundan sonra bütün toplantı gündemlerini bursateftiş.com a göre belirleyeceğiz sadece toplantı da değil artık nefesimizi bile bursateftişe göre alacağız...

Toplam 10 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?