Editörler : asaygincihan27
21 Ekim 2010 13:12   


Yasaklı
Geriye Dönük Eğitim Ödeneği Başvuru Dilekçesi ve Ekleri

Arkadaşlar eğitime hazırlık ödeneğini 5 yıl geçmedi ise 2005 yılından bu yana alamamış olan arkdaşlarımız bu ödeneği alma hakkına sahiptir ve bunu sitedikelri zaman verilecektir. Ama faziyile alamazsınzı .Faizi ile birlikte isteyen arkdaşın dava açması lazım.

Faydası olması için sözleşmeli olarak 2007 yılında ilk atandığımda alamadığım ödeneği 2009 yılında aldım. Bunun için başvuru dilekçesi ve eklerini bu başlık altında yayınlıyorum. Bu dilekçeyi kendinize göre uyarlayıp okulunzua verin ırklareli benim görev yaptığım yer bahse konu tarihli yazı tüm il memlere yollandı memurunuza danışın gelen yazılardan o yazıyı bulup fotokjopisini alıp dilekçenize şu an görev yaptığınız ile gönderilen o yazıyı ekleyiniz . Saygılarımla.

ADI SOYADI :

GÖREVİ :

DOĞUM YERİ ve TARİHİ :

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :

T.C KİMLİK NO :

?????????????. MÜDÜRLÜĞÜNE

??????.

20.02.2007 tarihinde Konya ili Ilgın ilçesi ....................İÖO?na 657 4-B Sözleşmeli ................. öğretmeni olarak ilk defa atandım. 20.02.2007 ? 31.08.2007 tarihleri arasında görev yaptığımdan dolayı adı geçen okulda Eylül ayında ödenmiş olan 2006 / 2007 öğretim yılına hazırlık ödeneğini almadım.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı?nın Kırklareli Valiliğine 23.01.2009 tarih ve 355 sayılı yazısında 657 sayılı devlet memurları kanunun ek 32?nci maddesi ve Sayıştay 3. dairesinin 06/01/1998 tarihli ve 209 sayılı kararında devlet memurlarının göreve başladıkları tarihin içinde bulunulan öğretim yılının içinde olması nedeniyle öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Yukarıda izah ettiğim nedenlerden dolayı; 2006-2007 öğretim yılı hazırlık ödeneğinin tarafıma ödenmesi konusunda gereğini arz ederim.

????????? Lisesi 21.05.2009

........................ Öğretmeni ??????.

EKLER:

1. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı?nın 23.01.2009 Tarih ve 355 Sayılı Yazısı (Kırklareli Valiliğine)

2. Sayıştay Başkanlığı, 3. Dairesinin 06.01.1998 ve 209 sayılı kararı

3. Danıştay Onbirinci Dairesinin: 2007/908 Esas Nolu 2007/5813 Karar No lu yazısı

EKLER:

21 Ekim 2010 13:14

kıloldumabi
Yasaklı

Ek-1 i ben okuldakş yazının fotokopisini eklediğim için buraya koymadım.

ek 2--Kararın Çeşidi : 3.Daire Kararı

Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Kararın Numarası : 209

Kararın Tarihi : 06.01.1998

Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1995

Öğretmenlerin göreve ikinci yarı yılda başlaması "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği"ni almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar, öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum yoktur.

EK 3:

T.C.

D A N I Ş T A Y

Onbirinci Daire

Esas No : 2007/908

Karar No : 2007/5813

Özeti : Fiilen öğretmenlik yapanlara, her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı ay geçtikten sonra öğretim yılı içinde göreve başlayanlara da ödenmesi gerektiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ?

Karşı Taraf (Davalı) : Altunhisar Kaymakamlığı

İsteğin Özeti : Öğretmen olan davacıya 2004-2005 öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonunda, Konya 1.İdare Mahkemesi, 21.4.2006 gün ve E:2005/733, K:2006/678 sayılı kararıyla; 2004 öğretim yılı başladıktan sonra göreve başladığı anlaşılan davacıya, öğretime hazırlık ödeneğinin verilmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Abdurrahman Şimşeksoy

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Mehmet Ali Samur

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. maddesinin 1. fıkrasında, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Niğde ili ? ilçesi ? beldesi ? İlköğretim Okulunda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmakta iken, 31.3.2004 tarihinde askere alınarak aynı okulda yedek subay öğretmen sıfatıyla görevine devam ettiği, bu arada ücretsiz izinli sayıldığından öğretim yılının başladığı ayda 2004-2005 yılı öğretime hazırlık ödeneğinden yararlandırılmadığı, 31.3.2005 tarihinde terhis olup, aynı okulda bu kez kadrolu öğretmen sıfatıyla görevine başladığı, öğretim yılının başında alamadığı öğretime hazırlık ödeneğinin verilmesi istemiyle10.5.2005 tarihinde yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği verilmesi şeklindeki yasa hükmünde belirtilen ödeme tarihinin, ders yılı başındaki hazırlıkların kamudanhaber tamamlanabilmesini teminen idarenin hak sahiplerine belli bir düzen içinde ödeme yapılmasına yönelik olduğu görülmektedir.

Bu itibarla, öğretim yılının başlamasından sonra göreve başlayan öğretmenlerin de aynı hazırlık ve harcamalarının olabileceği gözetildiğinde, öğretim yılının başladığı aydan sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretime hazırlık ödeneğinin verilmemesi, söz konusu ödeneğin verilmesi amacına aykırılık oluşturacağı açıktır.

Bu durumda, anılan yasal düzenlemede, ödeme tarihi konusunda kesin bir hükme yer verilmemiş olması, diğer bir ifadeyle öğretim yılının başladığı aydan sonra göreve başlayanlara söz konusu ödeneğin verilmeyeceği yolunda bir hüküm içermemesi karşısında, davacının hazırlık ödeneğinden yararlandırılmamasında hukuka uyarlık bulunmadığından, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle Konya 1.İdare Mahkemesinin 21.4.2006 gün ve E:2005/733, K:2006/678 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 6.6.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

21 Ekim 2010 23:35

kzy53
Aday Memur

hocam ilk atandığım yerde değilim ben bu dilekçeyi nereye yazmalıyım hatta farklı ile atandım.

22 Ekim 2010 17:12

sniper.143
Memur

Arkadaşlar, Şubat 2005 de ilk atama ile atanan biri bu ödeneği alabiliyor mu? Bilen varsa cevaplasın lütfen..

22 Ekim 2010 21:18

kıloldumabi
Yasaklı

Arkadaşlar bu dilekçeyi kaç tane okul değiştirmiş olursanız olun geriye dönük 5 yıl içerisinde bu dilekçeyi şu an görev yaptığınız okula vereceksiniz ve yolluğu talep edeceksiniz. İŞlem şöyle olacak: İlçe MEM ödeneği almadığınıza dair karşı MEM'in yazı yollamasını isteyecek. Bu işlemleri elden takip ederseniz bir an önce alırsınız. Şunu da söyleyeyim. O yıl ki eğitim ödeneği miktarını vereceklerdir. Eğer faizi ile isterseniz dava çamanız gerekir. Bu ödenklerde zaman aşımı 5 yıldır. Yani 2005 yılından önceki ödeneklerinizi mahkemeye de verseniz alamazsınız.

Yalnız size şunu tavsiye ederim dilekçenizi okula verdikten sonra dilekçeyi takip edin ilçeden ya da ilden siz posta ile APS ile yollayın yada bir an önce fakslanmasını isteyin.. Şube müdürü ile bu durumu konuşun . Zaman kaybetmemeniz adına faydalı olacaktır. Artı bir şey daha Eğitime hazırlık ödeneğini almadığınız okulun bağlı bulunduğu MEM'i de arayarak bu durumu izah edin ve cevabı fakslamalarını isteyin.

Saygılarımla.

28 Ekim 2010 22:55

kıloldumabi
Yasaklı

Arkadaşlar dilekçe ile müracaat eden varmı kurumuna. Dilekçeye verilecek cevap da çok önemli.

29 Ekim 2010 00:00

çiçek_
Aday Memur

Esim dilekceyi verdi okuluna.bundan sonra yapmamiz gereken birsey var mi?

29 Ekim 2010 00:20

dunvebugun
Daire Başkanı

Bende kırklarelindeyim geçen sene verdik dilekçeyi işleme bile sokmadılar.işleme sokmamak suç değil sanki.Tekrardan vereceğim dilekçemi.Kırklarelinden alanlar varsa bu yıl içinde lütfen yazsın.

29 Ekim 2010 00:48

kıloldumabi
Yasaklı

hocam ben geçen yıl aldım. Sene başında . Dİlekçenizi kurumunuza verin ve almadığınız dönemde bu döenme dair almadığınızı belgelendirin idarecinize sçöyleyin verirler. Vermezlerse mahkemeye verin alırsınız.

29 Ekim 2010 10:30

dunvebugun
Daire Başkanı

Geçen sene bir yazı gelmişti 2009 dan itibaren filan diyordu strateji genel müdürlüğünün yazısı.Sanırım danıştay o yazısı durdurdu değil mi? Adamlar dilekçeyi işleme koymadı bile nasıl oluyorsa.Yeniden bir dilekçe verelim de mahkemeyi kaybedenlerde varmış öyle yazıyorlar.

01 Kasım 2010 22:19

kıloldumabi
Yasaklı

yok hocam strateji geliştirme başkanlığını nyazı syaıştayın larrına göre eğitim ödeneği verilmesi ile alakalı ardından bir iki yazı daha geldi eğitim ödeneğini göreve başalama tarihine göre nasıl ödeneceği ile aialakalı oalrka. yani dilekeç ile müracaat edin alırsınız.

02 Kasım 2010 12:34

ACZUFAKR
Memur

Hocam 2005-2006 yılına ait ödeneği isteddim bugün cevap geldi vermediler.

2010 bütçe kanunu K cetveline göre 2009-2010 dönemi içim ödeme yapılabliyormuş geriye dönük olmuyormuş..

Ben şimdi napayım bilmiyorum ki...

02 Kasım 2010 14:17

kıloldumabi
Yasaklı

hocam danıştay kararı var. Önlerine atın tekrar dilekçe verin olmadı dava açmanız gerekir. O zmamn yasal faizi ile birlikte alırsınız.

http://www.memurlar.net/haber/163825/

02 Kasım 2010 18:47

dj_ltn
Memur

Arkadaşlar aşağıdaki dilekçeyi verdiğinizde de alamazsanız artık bilemiyorum yani.bomba gibi bir dilekçe hazırladım..buyrun...

Kısım-1

Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun ek 32. maddesinde; ?Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.? Hükmüne yer verilmiştir.

Eylül ayı dışında göreve başlayanlara ödeme yapılmaması yönünde görüşün yer aldığı MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı?nın 16.09.2009 tarih ve 02.00/5093 sayılı yazısında ilgi tutulan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü?nün 02.07.2009 tarih ve 8302 sayılı yazılarının 5. paragrafının a bendi Danıştay 2. Dairesinin 3.3.2010 gün ve E: 2009/5814 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Böylelikle de bu paranın eylül ayı dışında göreve başlayanlara da ödenebileceği ifade edilmiştir.

Örnek teşkil edebilmesi için ise Sayıştay 3.Dairesinin 06.01.1998 tarihli 209 nolu kararı da ek olarak sunulmuştur.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı?nın 26.11.2008 tarihli ve B.08.4. MEM.4.04.00. 01/22280 sayılı yazısı ile Ağrı Valiliği?ne ve 04.09.2008 gün ve B.o8.4.MEM.4.35.00.07.243/64570 sayılı yazısı ile İzmir Valiliği?ne bildirilmiş olup; geriye dönük beş(5) yıllık ödemenin yapılacağı belirtilmiştir ve ek olarak sunulmuştur.

Dolayısıyla ilgili mevzuatta yer alan açık hükümler ve Danıştay 2. Dairesinin iptal kararı ile bugüne kadar tarafıma ödenmeyen 2006/2007 öğretim yılına ait 425 TL?lik öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yukarıda bahsi geçen kararlara göre %75?inin tarafıma ödenmesini arz ederim.

02 Kasım 2010 18:53

dj_ltn
Memur

Kısım-2 EKLER

EK-1

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: B.08.0.SGB.0.03.02.00/6330 24/12/2008

Konu: Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

AĞRI VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: 26.11.2008 tarihli ve B.08.4.MEM.4.04.00.01/22280 sayılı yazı.

İlgi sayılı yazıyla; ilgili öğretim yılına ait hazırlık ödeneğinin aylıksız izne ayrılınlar ile askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmesinden dolayı aylıksız izne ayrılıp ödemenin yapıldığı aydan sonraki bir tarihte göreve başlayan öğretmenlere ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilmiştir.

Sayıştay 3?ncü Dairesinin 06/01/1998 tarihli ve 209 sayılı kararında ?Öğretmenlerin göreve ikinci yarı yılda başlaması Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğini almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.? denilmektedir.

Ayrıca 5018 sayılı Kanunun 34?üncü maddesi uyarınca, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşeceği ayrıca malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonunakadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Gelir kaydedilen veya kamu idareleri lehine düşen tutarlar ise ancak mahkeme kararıüzerine ödenebilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili her ne kadar öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihten sonraki bir tarihte göreve başlamış olsa da söz konusu ödenek; öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak amacıyla ödenmektedir. Buna göre, içinde bulunulan öğretim yılı için zamanaşımına uğramamış olan söz konusu öğretim yılına hazırlık ödeneğinin göreve başlama tarihi itibariyle ödenmesinde bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nurettin KONAKLI

Bakan a.

Daire Başkanı

EK-2

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.08.0.SGB.0.03.02.00/4800 22.09.2008

Konu: Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

İZMİR VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: 04.09.2008 gün ve B.o8.4.MEM.4.35.00.07.243/64570 sayılı yazı.

İlgi sayılı yazıyla; 2004/2005 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmesinden dolayı aylıksız izne ayrılıp ödemenin yapıldığı aydan sonraki bir tarihte görevine başlayan öğretmene ödenip ödenemeyeceği konusunda tereddütte düşüldüğü belirtilmiştir.

Sayıştay 3.Dairesinin 06.01.1998 tarihli ve 209 sayılı kararında ?Öğretmenlerin göreve 2. Yarıyılda başlaması ?öğretim yılına hazırlık ödeneğini almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar, öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır?. Denilmemektedir.

Ayrıca; 5018 sayılı kanunun 34. Maddesi uyarınca, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zaman aşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşeceği ayrıca malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen 5 yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Gelir kaydedilen veya kamu idareleri lehine düşen tutarlar ise ancak Mahkeme Kararı üzerine ödenebilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili her ne kadar öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödendiği tarihten sonraki bir tarihte göreve başlamış olsa da söz konusu ödenek; öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak amacıyla ödenmektedir. Buna göre içinde bulunulan öğretim yılı için zaman aşımına uğramamış olan söz konusu öğretim yılına hazırlık ödeneğinin göre başlama tarihi itibarıyla ödenmesinde bir sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nurettin KONAKLI

Bakan a.

Başkan

EK-3

Kararın Çeşidi : 3.Daire Kararı

Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Kararın Numarası : 209

Kararın Tarihi : 06.01.1998

Karaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1995

Öğretmenlerin göreve ikinci yarı yılda başlaması "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği"ni almalarına engel değildir. Yılda bir kez ödenen bu miktar, öğretmenin bir öğretim yılı için hazırlığı karşılığıdır. Hak sahibi öğretmenlere aynı öğretim yılında sözü edilen ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığına karar verilmiştir.

Kaynak: Sayıştay?ın resmi internet adresi

(http://www.sayistay.gov.tr/karar/karararamasonuc.asp?id=195 )

EK-4

http://www.kamudan.com/Uploads/Egitim/egitim_odenegi_danistay2010.pdf

Toplam 14 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?