Editörler : asaygincihan27
22 Ekim 2010 12:16   


öğretmenin mesai saatleri

müdür beyimiz isterse öğretmenini saat 5 e kadar tutabilir mi?öğretmenin mesai saatleri kaçta başlar kaçta biter.öğretmen giriş törende bulunmak zorunda mıdır.öğretmenler ziline yetişse yeterli değil mi?bu sorularımı bilen arkadaşlar cevaplarsa çok sevnirim

22 Ekim 2010 15:35

gariphamsi1986
Aday Memur

eğer aday öğretmenseniz tutabilir.

aday değilseniz bile bi görev verildiyse (yazılı olarak)onu yapmak için kalmanızı isteyebilir

törenlere katılmak zorundasınız hocam

22 Ekim 2010 15:51

koymen19
Şube Müdürü

stajerseniz tutabilir.kadrolu iseniz ders saatleri içinde okulda olmanız yeterlidir.Müdür size gıcık ise size görev yükleyip okuld tutmaya zorlayabilir ancak sizin tutumunuz önemli kendinizi ezdirmeyin...

Tören saatlerinde okulda olmak zorundasınız...

22 Ekim 2010 16:48

omerdemirel
Şef

peki ben okulda kalırsam o da okulda kalmak zorunda değil midir?sayın öğretmenim siz okulda saat 5 e kadar şu görevi yapın.benim ilçe meb de işim var deyip gidebilir mi

22 Ekim 2010 20:14

kalihora
Memur

okulda tutacaksa ders vermesin. stajer öğretmen rehber öğretmeni olmadan derse de giremez ona kalırsa...

22 Ekim 2010 20:20

omerdemirel
Şef

bu arada ben stajyer öğretmen değilim.kadroluyum

22 Ekim 2010 21:00

kıloldumabi
Yasaklı

Kamuda 657 sayılı devlet memeurları kanunda geçen 40 saatin işgünlerine eşit dağılımı yapılınca memurların günlük 8 saat çalışmaları gerekmektedir.

Ancak kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle özel kanun, tüzük ve yönetmeliklerle, farklı çalışma süreleri tespit edilebilir. Kanunun ilgili maddesi buna müsade etmektedir. Öğretmenlik, dolayısıyla yöneticilik mesleği de bu kapsamda bir meslektir ve farklı çalışma süreleri belirlenmiştir. Bir memurun maaşı karşılığında haftada 40 saat çalışma zorunluluğu varken bir branş öğretmeninin maaş karşılığı haftada 15 saat ders okutma zorunluluğu vardır.

Bunun haricinde öğretmenin çalışma saatlerini belirleyen bir yöentmelik maddesi bulunmamaktadır. Mesai saatlerini illerde valilikler yasal çerçeve içerisinde belirleme yetkisine sahiptir. Dolaysıyla saat 17:00'a kadar tutma hakkı yoktur.

Ancak idareci isterse 657 sayılı devlet memurları kanunun 178.maddesinin B fıkrasını dayanak göstererek sizi resmi yazı ile 17:00 a kadar tutabilir. Bu konuda mutlaka yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

BÖLÜM 5: ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİNLER

ÇALIŞMA SAATLERİ:

Madde 99 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESBİTİ:

Madde 100 - Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

---------------------------------------------------------------------

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ:

Madde 178 - (Değişik madde: 05/07/1991 - KHK-433/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/05/1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenlenen madde: 18/05/1994 - KHK - 527/8 md.)

A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması.

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir

B) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 14/02/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 03/04/1998 - 4359/4. md.) Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.

---------------------------------------------------------------------

Ayrıca bu konu ile ilgili olarak

http://www.memurlar.net/haber/16592/ linkine bakınız.

23 Ekim 2010 07:49

omerdemirel
Şef

anladığım kadarıyla kanunlara göre müdürler biz öğretmenlerin kralı olmuş.ne isterlerse yapmalıyız.bir kere ters düştük mü hapı yuttuk demek.

ama ben yılmayacağım.bana verdiği görevleri yapmayacağım.en fazla görevden atar.bu yaşıma kadar kendimi ezdirmedim ezdirmeyeceğim.inceldiği yerden kopsun.

bu arada verdiğin bilgler için çok tşk ederim sayın kıloldumabi.

23 Ekim 2010 10:01

ivan1945
Aday Memur

öğretmenler derslerinin olmadığı saatlerde okulda bulunmak zorunda değildir. yanlış hatırlamıyorsam ilköğretim kurumları yönetmeliğinde veya norm kadro yönetmeliğinde okumuştum.

23 Ekim 2010 13:00

benj_55
Yasaklı

öğretmenin dersi varsa okulda durur,yoksa durmaz, yönetmelikte ve genelgede hükmü var.

ayrıca fazla çalışma hükmünü buraya atan o hükmün öğretmenler için uygulanamayacağını bilmiyor, "Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir." hükmüne göre mesela bir öğretmen girmiş olduğu derslerin dışında toplam 8 saat çalıştığında bir gün izin mi verilecek? öyleyse okula bir gün hiç gelmeyecek, bu mümkün mü? öğretmenin asli görevi ders vermektir, ders dışında gereksiz işlerle fazla çalışarak sonra asıl görevini aksatamaz, burada kamu yararı resmen kamu zararı haline dönerki bu mümkün değildir.

ayrıca "Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir." hükmüne göre bir öğretmen 10 günlük peşpeşe bu izni kullanabilir mi? hayır kullanamaz, çünkü öğretmenlere yıllık izin verilmez, öğretmenlerin yıllık izni zoraki yaz tatili ve ara tatildir, bunun dışında yıllık izin kullandırılamaz, 657-madde 103, yani bu hükmün de uygulanamayacağı apaçık ortadadır.

ayrıca bir günlük dinlenme hakkını kullanan öğretmenin üzerinde ek dersleri varsa bu ek dersler ödenecek midir? çünkü bu fazla çalışmanın karşılığında verilen bir hak,dolayısıyla hak kaybına uğramaması lazım, bu konu hakkında bilgi var mı? bu konulara özel mevzuatta değinilmemiştir, zaten özel mevzuata göre öğretmenin dersi olmadığı durumda okulda bulunma zorunluluğu olmaması bilinen bir gerçektir.

23 Ekim 2010 13:48

benj_55
Yasaklı

omerdemirel, amirinin seni işten atma hakkı yok, Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

bu cezanın verilebilmesi için de hakkındaki suçlamaların özel ve genel kanundaki devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirecek fiillerin yapılması gerekir.

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?