Editörler : asaygincihan27
24 Ekim 2010 19:53   


heyet raporu hakkında

heyet raporu alındığında maaaştan kesinti oluyor mu?bir öğretmen ne kadar heyet raporu alabilir?veya normal rapor süremiz en fazla 40 gün mü?bu bilgiler bana doğum sonrasi için çok gerekli.nolursunuz cevap verin arkadaşlar.

24 Ekim 2010 20:03

edam1984
Şef

kimsenin fikri yok mu?

24 Ekim 2010 20:09

denizzmm
Aday Memur

hocam eğer kadroluysanız heyet raporu aldığınızda maaşınızda bi kesinti olmuyor.tek seferde en fazla 60 gün heyet raporu alabilirisiniz.toplamda 6 aya kadar heyet raporu alınabiliyor.

24 Ekim 2010 20:18

edam1984
Şef

çok teşekkürler hocam.peki normal rapor hakkım 40gün mü?bu arada kadroluyum.

24 Ekim 2010 20:28

denizzmm
Aday Memur

normal rapor 40 gün fakat 1 yıl içerisinde toplam 40 gün tek seferde olup olmaması mühim değil

24 Ekim 2010 22:46

possibility
Şef

Ben de hamileyim.Doğumum Mayıs sonuna gelecek.Özel hastaneye gidiyorum.Doktoruma doğum sonrası heyet raporu verip veremeyeceğini sordum,olumsuz cevap verdi.

1 doktor 1 seferde 10 günlük rapor verebiliyor diye biliyorum.Peki bu 10 günlük süre bitince yine aynı doktordan rapor alabiliyor muyum?

Saygılar.

25 Ekim 2010 15:55

sweetieteacher
Şef

arkadaşlar,

bir yılda tek hekimden en fazla 40 gün rapor alınabiliyor..tabi bunun hepsini birden vermiyor..10'ar gün veriyor diye biliyorum..yani 10 günlük rapor üstüne tekrar aynı doktordan rapor alabilirsiniz.

hayat raporu ise memuriyatte 10 yıla kadar olanlar için 6 ay alınabiliyor..

umarım yardımcı olabilmişimdir..

25 Ekim 2010 16:05

deriko2107
Aday Memur

ben de şu an doğum iznindeyim. 8 hafta bitti. özelde doğum yaptım. doktor 1 aylık heyet raporu yazdı. tek seferde 1 ay yazabileceğini söyledi.daha sonra 20+20 rapor vereceğini söyledi. 10 gün rapor veren sağlık ocağı. bizzat sordum sağlık ocağına.:)

25 Ekim 2010 16:13

kıloldumabi
Yasaklı

Tek Hekim Raporları ve Bu Raporlara Göre Verilecek Hastalık İzni

Madde 21- Memura tek hekim tarafından, bir defada veya göreve başlamadan kısım kısım olmak üzere toplam yirmi güne kadar hastalık raporu verilebilir.

Bu raporlara göre verilen hastalık izni sonunda hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma nedeniyle görevine başlayamayan memurun müteakip muayene ve tedavileri resmî yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.

Ancak, o yerde resmî tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın, tıbbî veya ulaşım imkansızlığı nedeniyle resmî yataklı tedavi kurumu bulunan yere gönderilememesi halinde tek hekimler en çok yirmi gün daha ikinci bir rapor verebilirler. Bu raporun geçerli sayılabilmesi için tıbbî nedenlerin hekimce, ulaşım imkansızlığının da mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi ve kurumun veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca da onaylanması gerekir.

Resmî sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine, kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde 40 günü aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun sağlık kurulunca veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği resmî sağlık kurullarınca onaylanması gerekir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

ZAM VE TAZMİNATLAR

Madde 152 -

.............

III- Ortak Hükümler

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

25 Ekim 2010 16:18

benj_55
Yasaklı

kıloldumabi, bu kaç etti sayamıyorum artık, sürekli eskimiş mevzuat hükümlerini gösteriyorsun, o 21. madde öldü artık, 20+20 mümkün değil, çünkü sene başında 10+10 şekline dönüştürüldü,sonra tekrar 10+10, bu şekilde tek hekimden yılda 40 gün alınabiliyor.

25 Ekim 2010 16:25

benj_55
Yasaklı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/08/20080828-4.htm

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik; genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini kapsar.

İstirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 17 ? (1) İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

(2) Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

(3) Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilir.

25 Ekim 2010 16:54

sweetieteacher
Şef

sayın deriko2107,

20 gün toplamda veremiyor..sayın benj 55 in de dediği gibi o eskidendi..şuan 10 'ar gün olarak veriliyor. şuanda ben de heyet raporluyum..

25 Ekim 2010 17:02

kıloldumabi
Yasaklı

sen öyle diyorsun da bu söylediğin mevzuata tabi olanlar 1 ekim 2008 de yürülüğe giren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamınada atananlarla ilgili. ve SGK ya tabi olan öğretmenleri ilgilendiriyor. Bizler bu tarihten önce başladığımzı için 657 sayılı dvlet memurları kanuna göre atandık. Bir kere bu noktada birtakım farklılıklar hala var.

Ben cevabımı ona göre verdim.

Ayrıca Hayrola MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİİZİN YÖNERGESİ iptal mi oldu bizim mi haberimiz yok. Yönergede en son değişiklik de daha geçen ay yapıldı. Ve daha 10 gün önce yürürülüğe girdi. Yapılan değişiklik de aday memurlara verilmeyecek izinler yazıyordu kaldırıldı. Develt memurluğuna atanmalarda 1 ekim 2008 SGK yasasının yürülüğe girdiği tarihten öncesi atanma ile sonrası atanma arasında çok fark var.

Muhatabım değilsin, polemik yapma,işine bak.

25 Ekim 2010 17:22

benj_55
Yasaklı

öyleyse şunu neden görmedin ?

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_personeli_izin_yonergesi.pdf

Tek hekim raporları ve bu raporlara göre verilecek hastalık izni

Madde 21- Memura tek hekim tarafından, bir defada veya göreve başlamadan kısım kısım

olmak üzere toplam yirmi güne kadar hastalık raporu verilebilir.

Bu raporlara göre verilen hastalık izni sonunda hastalığın devamı veya başka bir hastalığa

yakalanma nedeniyle görevine başlayamayan memurun müteakip muayene ve tedavileri resmî yataklı

tedavi kurumlarınca yapılır ve hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.

Ancak, o yerde resmî tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın, tıbbî veya ulaşım imkansızlığı

nedeniyle resmî yataklı tedavi kurumu bulunan yere gönderilememesi halinde tek hekimler en çok

yirmi gün daha ikinci bir rapor verebilirler. Bu raporun geçerli sayılabilmesi için tıbbî nedenlerin

5

hekimce, ulaşım imkansızlığının da mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi ve

kurumun veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca da onaylanması gerekir.

Resmî sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri

hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk

üzerine, kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde 40 günü

aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun sağlık

kurulunca veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği resmî sağlık kurullarınca onaylanması gerekir.

(Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.)

senin gibiler görsün diye kırmızıyla yazılmış, ama renk körlüğü ve anlama kıtlığı varsa bilemem.

25 Ekim 2010 18:44

permanganat42
Kapalı

Lütfen yazışırken üslubumuza dikkat edelim.

Kimsenin kimseye karşı rencide edici sözler sarfetmeye hakkı yoktur.

25 Ekim 2010 22:10

piti
Şef

ben de 40 günlük raporumu hep 10 gün 10 gün aldım ama kuzenim 15 gün önce tek hekimden 20 günlük rapor aldı.ikimizde aynı ilde görev yapıyoruz ve bir sorun çıkarmadılar kuzenime.

25 Ekim 2010 22:23

kıloldumabi
Yasaklı

yönetmelik gayet açık ve net. benj55 in söylediği yönetmeliğin eski hali.

Bir diğeri orda bahsedilen şey zaten heyet raporları ile ilgili değil. iyi okursan Hasta sevk kağıdının düzenlenemesi ile alakalı. Raporlarla alakalı değil. Bir şeyi bir yerlere uyarlamaya çalışmışsın.

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/56.html

linkindeki yönergenin son halidir. EKleri de dahil olarak.

25 Ekim 2010 23:25

benj_55
Yasaklı

bilmiyorum ne kadar daha abartabilirsin, demek personelmebin sayfasındaki eski! gülsem mi ağlasam mı şaşırdım!

bir kere o bir yönetmelik değil, yönerge!

ayrıca o baktığın yönergeye her değişiklik işlenmiş durumda değil, sadece bir örnek veriym;

Madde 27- Hastalık İzni Vermekle Yetkili Amirler

Hastalık izni, merkezde 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen amirler, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirler, yurt dışında misyon şefinin onayı ile verilir.

yani senin mevzuata göre hastalık iznini mülki amir veriyor, oysa MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK te 20 kasım 2009 da yapılan değişiklikle bu izni 1. sicil amiri veriyor.

HASTALIK İZNİNLERİNİN VERİLMESİ:

Madde 9 - (Değişik birinci fıkra : 20.11.2009/27412 RG) Memurlara, yurt içinde yıllık izin vermeye yetkili birim amirinin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.

senin vermiş olduğun linkte bu değişiklik işlenmemişken benim vermiş olduğum linkte işlenmiş ;

Hastalık izni vermekle yetkili amirler

Madde 27-

Hastalık izni vermekle yetkili amirler

Madde 27- Hastalık izni, merkezde 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen amirler, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirler, yurt dışında misyon şefinin onayı ile verilir.

Mülki amirler hastalık izni verme yetkilerini alt kademelere devredebilir.

(Yıllık izinlerini veren yetkili amirlerce hastalık iznine çevrilecektir. Öğretmenlerin ise birinci sicil amirlerince verilecektir.)

görmüş olduğun üzere eski hüküme dokunulmamış, parantez içinde yeni hüküm gösterilmiş, yani benim verdiğim linkte her değişiklik varken seninkinde yok, senin linkteki değişiklikler benim linkte de var ayrıca,olmaması da düşünülemez, yani bakanlığın resmi sitesindeki mevzuat nasıl olur da eski olur anlamak güç!

25 Ekim 2010 23:30

benj_55
Yasaklı

senin linkteki 37. madde ;

Sürekli Görevle Başka Bir Yere Atanan Memurların Eşlerine Verilecek Aylıksız İzin

Madde 37- Yurt içi ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre bir defada kullanılabileceği gibi her defasında 1 yıldan az olmamak üzere bölümler halinde de kullanılabilir.

***

benim linkteki 37. madde ;

Sürekli görevle başka bir yere atanan memurların eşlerine verilecek aylıksız izin

Madde 37- Yurt içi ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bu süre bir

defada kullanılabileceği gibi her defasında 1 yıldan az olmamak üzere bölümler halinde de kullanılabilir.( 657

sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre en çok dört yıla kadar ifadesi 1/7/2006 tarih ve 5538

sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle sekiz yıl olarak değiştirilmiştir.)

bu ve bunun gibi çok sayıda değişiklik benim verdiğim linkte işlenmişken seninkinde işlenmemiş.

25 Ekim 2010 23:38

benj_55
Yasaklı

okumadan bakmadan araştırmadan incelemeden yorum yapıyorsun, geçmişte ben burda dedimki, mesela 20 günlük raporun üstüne bir doktor memur göreve başlamadan rapor veremez, heyet olması lazım o hükme göre, fakat bunu doktor bilemez, memurun kendisi alamayacağını bilecek,eğer alırsa amiri itiraz edecek mevzuata aykırı diye, şimdi burda bir kişinin yapmış olduğu uygulama o yaptı diye doğru mu olacak, burda amirin Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğine göre aykırı işlem yapıldığı için raporu kabul etmeyecek.

kıloldumabi, eğer yaptığım açıklamalar seni tatmin etmediyse yarın personelmebi ara, orda izinler şubesine bu soruyu sor, hangi mevzuata göre işlem tesis edileceğini, sonra üstüne basa basa da sorabilirsin tek hekimden 20 günlük rapor bir anda olur mu diye,ne de olsa sen yönetmeliği de bir şey yapıp edip kendine göre yorumluyorsun, o soruyu da açık açık sor ki kafandaki soru işaretleri tamamen kalksın, yarın mertçe de burda anlat, anlatmayan veya yanlış anlatan namerttir!!!

25 Ekim 2010 23:52

kıloldumabi
Yasaklı

uslubu beyan aynı ile insandır. sözün hepsini sana söylemeye gerek olmasa gerek hüsnü zannımca.

Senle olan tüm konuşmalarımın son NOKTASI.

Toplam 70 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?