Editörler : asaygincihan27
24 Haziran 2006 01:58   


Yasaklı
EĞİTİCİ BİLGİSAYAR FORMATÖRÜ NE İŞ YAPAR- İŞTE GÖREV VE SORUMLULUKLARI

EĞİTİCİ BİLGİSAYAR FORMATÖR ÖĞRETMENLERİN GÖREVLENDİRİLME VE ÇALIŞMA ESASLARI

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bilgisayar laboratuvarlarının bilgisayar araç-gereç ve dokümanlarının korunmasını, belli kurallar içinde ve özenle kullanılmasını sağlamak, bilgisayar koordinatör ve bilgisayar öğretmenlerinin görevlerini belirlemek amacıyla hazırlanan ?Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar ve Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge?, 15 Mart 1993 tarih ve 2378 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönerge temel alınarak hazırlanan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan bilgisayar koordinatör öğretmenler ile eğitici bilgisayar formatör öğretmenlerin çalışma esasları ve görev tanımları aşağıda yer almaktadır.

Görevlendirme:

1. Eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı (Bakanlık) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirli ölçüt ve kriterlere göre düzenlenen eğitimlere katılarak, başarılı olmuş bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilirler ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık Makamı oluru alınarak görevlendirilirler.

2. Görevlendirilen eğitici bilgisayar formatör öğretmenlere 15.04.1999 tarih ve 99/12775 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 18. maddesine göre ek ders ücretleri ödenir.

3. Bilişim teknolojileri konusunda düzenlecek eğitim ve kurslarda öğretim görevlisi olarak görev yapan eğitici bilgisayar formatör öğretmenlerin yollukları, yevmiyeleri ve kurs ücretleri kadrolarının bulunduğu birimler tarafından ödenir.

Çalışma Esasları:

1. İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, ilgili İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparlar.

2. İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, sorumlu oldukları birimlerin çalışma saatlerine tabidirler. Yıllık izinleri görev yaptıkları birimlerin çalışma esasları doğrultusunda belirlenir.

3. İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, sahip oldukları bilgilerini sürekli olarak güncellerler. Bu nedenle, yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri aksatmayacak şekilde bilişim teknolojileriyle ilgili hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ve diğer organizasyonlara (fuar, sempozyum, panel, gözlem ve çalışma gezileri, vb.) katılırlar.

4. İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, daha önce katıldıkları eğitimler ve seminerler sonucunda, uzmanlaştıkları alanlarda düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.

5. Merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, kendi ilçelerinde bilgisayar formatör öğretmen ihtiyacını belirlerler. Okul isimleri ve öğretmen sayılarını belirlemek suretiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunarlar.

6. İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, il merkezlerinde bilgisayar formatör öğretmen ihtiyacını belirlerler. Buna ilişkin okul isimlerini ve öğretmen sayılarını tespit ederek, ilçelerden gelen raporlarla birlikte Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü?ne bilgi sunarlar.

7. İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, eğitim öğretim yılı başında uygulamaya konulmak üzere, il genelinde ihtiyaç analizi yaparak, ortaya çıkan sonuçlara göre bilişim teknolojileri konusunda yıllık hizmetiçi eğitim tekliflerini yaparlar ve onaylanan planı Eylül ayının sonuna kadar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü?ne gönderirler.

8. İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, kendi illerinde ihtiyaç duyulan sayıda bilgisayar formatör öğretmenin yetiştirilmesi faaliyetlerinde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar ve bu konuda Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü?ne faaliyet raporu sunarlar.

9. İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, kendi illerinde görev yapan bilgisayar formatör öğretmenler için geliştirme eğitimleri planlar, düzenler ve bu eğitimlerde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.

10. İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, bilgisayar formatör öğretmenler ile her dönem bir toplantı yapmak suretiyle sürekli olarak işbirliği sağlarlar, bilişim teknolojisi sınıflarının işletilmesiyle ilgili yaşanan sorunları tespit ederler ve bu sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmalarda görev alırlar.

11. İl merkezlerinde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler, bilişim teknolojisi sınıflarının işletilmesiyle ilgili sorunları (yazılımdan, donanımdan kaynaklanan sorunlar, vb.) tespit ederek, ?Yıl Sonu Değerlendirme raporu? tanzim ederler ve bunu Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü?ne elektronik ortamda gönderirler.

12. İl merkezlerinde ve merkez dışındaki diğer ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından ilde/ilçede bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleri organize etmek üzere, birer il/ilçe bilgisayar koordinatör öğretmen seçilir. İl/ilçe bilgisayar koordinatör öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan ilgili müdür yardımcısı/şube müdürü sorumluluğunda ve onunla etkin bir koordinasyon kurarak çalışırlar.

13. İl merkezlerinde ve il merkezleri dışındaki ilçelerde görevli eğitici bilgisayar formatör öğretmenlere; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen görev tanımları dışında başka görevler verilemez.

Görev Tanımları:

İllerde Görev Yapan Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerin Görevleri

Bilişim teknolojisi sınıflarının ihtiyaçları doğrultusunda il ve okul bazında hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlerleyerek bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüklerine sunarlar. Gerektiğinde bu eğitimlerde öğretim görevlisi olarak görev yaparlar ve bu konuda öğretmenlere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verirler.

Bu amaçla;

Bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okullarda bilişim teknolojileriyle ilgili yıllık hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarını belirlerleyerek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetiçi eğitim tekliflerinde bulunurlar. Bakanlığın bilişim teknolojilerine yönelik eğitim uygulamalarının koordinasyonunda görev alırlar.

İl merkezinde ve il merkezi dışındaki ilçelerde bulunan bilişim teknolojisi sınıflarının işleyişini takip ederler.

Bilişim teknolojisi sınıflarının etkin, verimli ve yoğun kullanımı konularında tedbirler alırlar, öğretmenlere ve diğer personele bu konuda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.

Bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okulların internet?e bağlanması, okulları tanıtan web sayfalarının hazırlanması ve kullanımı konularında okullardaki öğretmenler ile diğer personele bu konuda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.

Teknolojide meydana gelen gelişmeleri yakından izlerler ve bunların bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okullara kazandırılması konusunda rehberlik ve danışmanlık yaparlar.

İl merkezinde ve il merkezi dışındaki ilçelerde bilişim teknolojisi sınıflarının işleyişini sağlayan bilgisayar formatör öğretmenler arasında koordinasyonu sağlarlar.

Yürütülmekte olan elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmalar kapsamında Bakanlık tarafından geliştirilen program ve projelerin il bazında gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, sorumluluk sınırları çerçevesinde katkıda bulunurlar.

İl Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri:

İl merkezinde görev yapan eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilen il bilgisayar koordinatör öğretmenler il millî eğitim müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparlar. Uygun şartları taşıyan eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilen bu öğretmenler, il millî eğitim müdürlükleri tarafından valilik onayı alınıp Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü?ne sunulduktan sonra görevlerine başlatılırlar.

1. Görev yaptıkları illerde bulunan diğer eğitici bilgisayar formatör öğretmenlerle birlikte bilişim teknolojisi sınıflarının ve bilgisayar laboratuvarlarının donanım, yazılım, bakım-onarım, vb. ihtiyaçlarını tespit ederek, ilgili birimlerin yetkilileriyle işbirliği içerisinde karşılanmasını sağlarlar.

2. Bilişim teknolojisi sınıfları ve bilgisayar laboratuvarları bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin bilişim teknolojileri araçlarını yetkinlikle kullanabilmeleri ve öğrenci merkezli eğitime geçişi sağlamak üzere, bu araçları derslerine entegre etmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim planlaması yaparak, bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne sunarlar. Gerektiğinde bu konularda öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.

3. İlçe bilgisayar koordinatör öğretmenlerden gelen raporları, ilde düzenlenen kendi raporlarına ekleyerek Haziran ayı sonuna kadar elektronik ortamda ve resmi yazı ile Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü?ne gönderirler.

4. Bakanlık tarafından sürdürülen elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmaların görevli olduğu il ve bağlı ilçelerde yürütülmesini ve Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayarak, il ve ilçeler bazında yürütülen bu uygulamalarda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gereken tedbirleri alırlar.

İlçe Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri:

İlçede görev yapan eğitici bilgisayar formatör öğretmenler arasından seçilen ilçe bilgisayar koordinatör öğretmenler ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak görev yaparlar.

1. İlçesinde bulunan bilişim teknolojisi sınıflarının ve bilgisayar laboratuvarlarının donanım, yazılım, bakım-onarım, vb. ihtiyaçlarını belirlerler ve ilgili birim yetkilileri ile işbirliği yaparak karşılanmasını sağlarlar.

2. Bilişim teknolojisi sınıfları ve bilgisayar laboratuvarları bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin bilişim teknolojileri araçlarını yetkinlikle kullanabilmeleri ve öğrenci merkezli eğitime geçişi sağlamak üzere, bu araçları derslerine entegre etmeleri amacıyla ihtiyaç duyulan konularda hizmetiçi eğitim planlaması yaparak, bağlı bulunduğu ilçe millî eğitim müdürlüğüne sunarlar. Gerektiğinde bu konularda öğretim görevlisi olarak görev yaparlar.

3. Okul bilgisayar formatör öğretmenlerden gelen raporları ilde düzenlenen kendi raporlarına ekleyerek, elektronik ortamda ve resmi yazı ile il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere, ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunarlar.

4. Bakanlık tarafından sürdürülen elektronik dönüşüm, elektronik devlet, elektronik öğrenme ve benzeri çalışmaların görevli olduğu ilçelerde yürütülmesini ve Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlayarak, ilçeler bazında yürütülen bu uygulamalarda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için gereken tedbirleri alırlar.

24 Haziran 2006 10:23

mustafa58
Şef

Eğitici bilgisayar öğretmenlerinin görev sorumlulukları açıkça burada yazılmış. Birde çalışma esası görevlendirme değilde atama şeklinde olsaymış daha da güzel olurmuş. Görevlendirmede çalışmak insanı herzaman tedirgin ediyor ve çalışan görevini herzaman benimsemeyebiliyor. Bu da kötü tarafı.

24 Haziran 2006 21:49

og_ret_men
Yasaklı

güncell

25 Haziran 2006 01:09

essen
Şube Müdürü

Bence hala tam net değil..

Herkes işine geldiği şekilde yorumlayabilir.

Daha kesin çizgilerle görevleri belirlenmeli...

03 Ekim 2006 23:54

o_akn
Aday Memur

Arkadaşımızın verdiği sayı ve tarihli yönergede sadece

BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR KOORDİNATÖR

ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ belirtilmiştir.Eğitici formatör diye bir kavram yok.

Yazdığın yönetmeliğe net bir kaynak gösterebilri misiniz?

06 Ekim 2006 23:37

metafor
Memur

tarih sayın yanlış bilgiler de hatalar var...verdiğin tarih sayı (MillÎ Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerine Ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtını Kullanma Yönergesi) ile ilgili...

21 Aralık 2006 13:00

egiticiform
Aday Memur

Slm bu eğitici formatör öğretmenlik konusu biraz ilginç.

Eğitici formatörlük, teknik öğretmen olup da Eğitici formatörlük yapacaklara pek avantajlı değil.

Onların ciddi kayıpları var.

Toplam 6 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?