Editörler : asaygincihan27
05 Kasım 2010 22:19   


Yasaklı
Geçici Görevlendirme Müdürlük Görevi ve Ek Dersi

Rotasyonla 30 saat ders niteliğinde yönetim görevi ek dersi olan bir okula atanan, kadrosu bu okulda olan bir idareci, tekrar oradan 25 saat ders niteliğinde yönetim görevi olan başka bir liseye vekaleten görevlendirilmişse bu müdür kaç saat ek ders alır? 25 saat mi alır 30 saatmi ?

Bu müdürün ek dersini hangi kurum yapar ve öder?

Bu müdürlere kadrosunun bulunduğu yerdeki görevinde alacağı ek ders sayısından daha az sayıda ek ders verilemez diye bir kural var mı?

Yardımcı olur musunuz rica etsem.

05 Kasım 2010 22:39

kıloldumabi
Yasaklı

Hocam ne 25 saat alabilir ne de 30 saat yönetmelikte yazdığına göre 18 saat alabilir. Ek dersini görevlendirme gittiği okuldaki memur 18 saate göre yapar. Ödemeyi Kadrosunun bulunduğu okul onaylar.

bu 18 saatin içinde maaş karşılığı 6 saat derse girmesi gerekir. Ve Bu idareci isterse 6 saat daha derse girmesi karşılığında 24 saate kadar da ek ders alabilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE

EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller

MADDE 16-

(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkezteşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve

görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak

görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

05 Kasım 2010 22:45

kıloldumabi
Yasaklı
05 Kasım 2010 22:49

kıloldumabi
Yasaklı

ek ders için de özellikle bu linke bakınız.

http://www.memurlar.net/haber/162134/

06 Kasım 2010 03:11

benj_55
Yasaklı

http://etogm.meb.gov.tr/mevzuat/genelge_ek_ders_ucret.pd

15- ... Görüleceği gibi, vekâleten atama ile asaleten atama arasında bazı nüanslar dışında hemen hiç fark bulunmamaktadır. Bu nedenle madde, o göreve asaleten atananlara ödenmesi öngörülen ek ders ücretlerinin vekâleten atananlara da aynı şekilde ödenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak işlemler sonucunda bir göreve vekâleten atananlara, zaman içinde başkaca bir onay alınmasına gerek duyulmaksızın bu görevleri süresince vekâlet ettikleri kadroya ilişkin ek ders ücreti, vekâlet ettikleri kadronun bulunduğu birimce ödenecektir. Bu durumda olanlara, bu görevleri süresince aslî kadrolarına bağlı olarak ayrıca herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.

***

buna göre 25 saat ek ders alır, 12 saat derse girerse ekstra 6 saat daha alır,ek dersleri vekalet ettiği kurumca ödenecek ve asıl görev yerine bağlı olarak da başka ücret ödenmeyecek.

06 Kasım 2010 16:10

kıloldumabi
Yasaklı

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İLE VEKALETEN ATANMANIN AYNI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ AYNI DEĞERLENDİRİLEMEZ.

Ek derslere ilşikin kararın 21. maddesi " geçici görevlendirme" iptal edilmiş, Ancak 22. maddede ise geçici görevlendirmeler ile vekaleten atamalar farklı dedğerlendirilmiştir. Genelegedeki 14. maddeye göre ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.01.2010 tarih ve 6210 sayılı görüş yazılarına göre;

( http://www.memurlar.net/haber/162134/ )

geçici görevlendirilen bir idareci girevlendirildiği kurumda vekalet ettiği görevin karşılığı kaç saat ek ders olursa olsun genelgenin 14. maddesi ve özellikle 28.01.2010 tarih ve 6210 sayılı görüş yazılarına göre 18 saat ek ders alabilir, bunun 6 saatinin maaş karşılığında girmek zorunda isterse 6 saat daha derse girme karşılığında 24 saat en fazla ders alabilir. daha fazla ek ders alamaz.

Bir diğer husus da bu durumda olan geçici görevlendirme vekil idarecilerin ek derslerini vekalet ettikleri kurum yapar ancak ödeme onaylarını kadrolarının olduğu kurumlar yapar.

Genelgede 15. maddede arkadaşın alıntıladığı konu " Vekaleten boş bir kadroya atananlar için geçerli" maddenin tamamını okuduğumuzda geçci görevlendirme ile vekaleten atananlar aynı olarak değerlendirilmektedir.

Ve arkadaşın alıntıladığı kısmın hemen altında da buna yer vermiş.

------------------------------------------------------------------"Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekâleten atanmaları mümkün olmadığından, bunların aslî kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere görevlendirilmeleri geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda olanların ek ders ücreti ödemeleri bu Kararın 21?inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.

--------------------------------------------------------------------

Ancak 21 madde. kaldırılmıştır. Ama bahsedilen genlegenin tarihi 2007 yani daha eskidir. 21. Madde ise 2009 yılında kaldırılmıştır.

--------------------------------------------------------------------

Geçici görevlendirme

MADDE 21- (Yürürlükten Kaldırılmıştır: 23/01/2009 tarihli ve 2008/14575 sayılı B.K.K.) ile daha sonra kaldırılmıştır. Ancak 22. madde

---------------------------------------------------------------------

Şimdi genelgenin 15. maddesini komple buraya koyalım ve buna göre okuyup değerlendiriniz.

15- Vekâlet görevine bağlı olarak ödenecek ek ders ücretinin düzenlendiği Kararın 22?nci maddesinde; ?(1) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.

(2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu maddenin (2) numaralı fıkrasına göre yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin olarak öncelikle ?boş kadro?, asaleten atanma şartlarının taşınması?, ?atamaya yetkili amir? ve ?vekâleten atama? gibi kavramların ne anlama geldiğinin açıklanmasında fayda görülmektedir.

a) Boş kadro: O ana kadar hiç atama yapılmamış veya atama yapılmış olmakla birlikte ölüm, emeklilik, istifa, memurluğuna son verilme, bir başka göreve atanma gibi nedenlerle boşaltılmış kadro demektir. Kadro sahibinin bir başka göreve vekâleten atanması veya geçici olarak görevlendirilmesi ile yıllık izin, hastalık raporu, aylıksız izin ve benzeri nedenlerle bir süre görevinin başında olamaması kadronun boş olduğu anlamına gelmemektedir. Zira söz konusu nedenler sona erdiğinde ilgilisinin kadrosuna geri döneceği açıktır.

b) Asaleten atanma şartlarının taşınması: Bir göreve vekâleten atanmak için o göreve asaleten atanacaklarda aranacak şartların tümünün taşınması gereği, genel kabul görmüş hukuk ilkelerindendir. Bu nedenle, vekâleten atanılacak göreve ilişkin olarak o göreve asaleten atanacaklar için ilgili mevzuatında öngörülen nitelik, hizmet süresi, en son bulunduğu görev, nüfus sayısına göre doğduğu veya belirli bir süre yaşadığı yerde bazı görevlere atanamama, bazı görevlere atanmak için belirli yerlerde belirli sürelerde görev yapmış olma ve benzeri şartların eksiksiz olarak tümünün taşınması gerekmektedir.

Sınav öngörülen görevler için sınavı kazanma veya sınava girmiş olma şartı vekâleten atanacaklarda aranmayacak; yukarıda belirtilenler de göz önünde bulundurularak sınava girme şartlarının eksiksiz olarak tümünün taşınması yeterli olacaktır.

c) Atamaya yetkili amir: Bakanlığımız personelinin atamaları, atama yapılacak görevler itibarıyla; müşterek karar ya da Bakan, Müsteşar, Personel Genel Müdürü veya valilik onaylarıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, vekâleten atamaların da atanılacak kadro itibarıyla atama yetkisine sahip makam tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun tek istisnası, Kararın yukarıda sözü edilen 22?nci maddesinde de münhasıran belirtildiği gibi, müşterek karar ile atanılması gereken görevlere yapılacak vekâleten atamaların Bakan onayı ile yapılmasının yeterli olacağıdır.

ç) Vekâleten atama: Boş bulunan bir kadroya, o kadroya yukarıda belirtilenler sınırlılığında asaleten atama yapma yetkisine sahip makam tarafından ve yine yukarıda belirtilenler sınırlılığında o kadroya asaleten atanacaklarda aranan şartları taşıyanlardan birinin vekâleten atanmasıdır.

Görüleceği gibi, vekâleten atama ile asaleten atama arasında bazı nüanslar dışında hemen hiç fark bulunmamaktadır. Bu nedenle madde, o göreve asaleten atananlara ödenmesi öngörülen ek ders ücretlerinin vekâleten atananlara da aynı şekilde ödenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak işlemler sonucunda bir göreve vekâleten atananlara, zaman içinde başkaca bir onay alınmasına gerek duyulmaksızın bu görevleri süresince vekâlet ettikleri kadroya ilişkin ek ders ücreti, vekâlet ettikleri kadronun bulunduğu birimce ödenecektir. Bu durumda olanlara, bu görevleri süresince aslî kadrolarına bağlı olarak ayrıca herhangi bir ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayanların vekâleten atanmaları mümkün olmadığından, bunların aslî kadrolarının dışındaki bir kadronun görevini yürütmek üzere görevlendirilmeleri geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilecek ve bu durumda olanların ek ders ücreti ödemeleri bu Kararın 21?inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.

--------------------------------------------------------------------

ek derslere ilişkin kararın en son güncel hali için

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_yonetici_ve_ogretmenlerinin_ders_ve_ek_ders_saatlerine_iliskin_karar.pdf

bakınız.

---------------------------------------------------------------------

Ancak bu konularda kazanılmış birçok dava bulunmakta ve oradaki karar gerekçelerinde " mahkemenin verdiği kararda bu kısım oldukça önemlidir.

'Bu durumda, davaci hakkında yapilan gorevlendirme, Milli Egitim Bakanlığı Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın 21. maddesi uyarınca yapilmiş bir gorevlendirme niteliginde olmayip, anilan kadronun temsili işin yapilmiş oldugu dikkate almdigında, davacının asil kadrosu igin ongorulen haftalik ek ders ucretinin ödenmesi gerekirken, yapilan eksik odemede hukuka uyarlik bulunmamaktir."" denilmektedir.

buradaki temel sıkıntı GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İLE VEKALETEN ATANMANIN AYNI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. ANCAK GÖRÜLÜYOR Kİ BU İKİSİ AYNI ŞEY DEĞİL FARKLI ŞEYDİR. Eğer vekaleten atanmış olsa o zaman asilde atanma şartını taşıyor ve boş kadroya vekaleten atansa da makamın ekdersini alır diyebiliriz. Ama böyle bir durum sözkonusu değil.

ÖZETLE : Geçici görevlendirme ile vekaleten atama aynı şey değildir. Geçici görevlendirme ile görevlendirilenlerin genelde görevlendirme yazılarında "vekaleten müdürlük görevini yürütmek üzere görevlendirilenler" diye geçer.18 saat alır 6 sati maaş karşılığı olmak üzere, isterse 6 saat daha girebilir en fazla 24 saat alabilir.

06 Kasım 2010 17:55

benj_55
Yasaklı

genelgede vekaleten atamalarla geçici görevlendirmelerin aynı kapsamda olduğunu da nerden çıkardın, ikisi farklı şeylerdir, dün gece şunu da ekleseydim yeriydi aslında; bir kadroya vekaleten atanma veya geçici görevlendirmeyle verilmede öncelikle kurum içinden atama yapılması hususu dışında vekaleten atanmasının belli başlı şartlara bağlanmış olması hususlarını bir kenara bırakıp sadece alabileceği ek ders konusunda bilgi verdim, kaldıki vekaleten atanmayı gerektirecek şartlar sağlanmasa da bunu bir kişinin dava etmesi gerekir ki hatalı olan işlem geri alınsın.

şu durumda ataması vekaleten bir atamaysa atandığı kadronun asil kişisinin alacağı ek dersi almasının yanında 12 saat derse girerse 6 saat daha ek ders alacaktır,yani kadrolu bir müdürün 25 saat aldığı bir kuruma vekalet ediyorsa 25+6=31 saat ek ders alır.

07 Kasım 2010 01:06

Furkan19
Memur

Kıymetli arkadaşlar yönetmelik gayet açık ve net

Vekaletle görevlendirmelerde 18 saat ücret alınır.

Şartları zorlamayalım.

07 Kasım 2010 11:40

kıloldumabi
Yasaklı

25 saat alır demişsin. Evet vekaleten atanan biri 25 saat alır bunda itiraz yok ama başlığı açan arkdaş geçici görevlendirme vekaleten demiş o yüzden ben diyorum ki 18 saat alır. Bunun 6 sı maaş karşılığı isterse 6 saat daha derse girme karşılığında 24 saate kadar en fazla alabilir.

Yani sorulan soruda vekaleten atama mevzusu yapılmamış. Dolayısıyla 25 saat alamaz. genelgede de bakanlığın son görüş yazısında da bu durumu açıklıyor zaten.

07 Kasım 2010 12:07

sihrengiz
Yasaklı

Galiba tam net anlatamadım.

-A okuluna müdür vekili olarak görevlendirilen müdür görevlendirildiği kadronun tüm şartlarını taşıyor.

-Bu A okulunun müdür kadrosu boş.

-Ancak görevlendirmesi (tam olarak bilmiyorum ama yazının ilçe mem tarafından kaymakamlığa yollanmış ve kaymakamlık onayı ile A okuluna başladığını biliyorum) kaymakamlık oluru iledir.

-Bir de A okulunun kendi müdür yardımcısı var.

- Bu müdür kendi kadrosunun bulunduğu okulda 25 saat alıyordu, A okulunun giden kadrolu müdürü ise 30 saat alıyordu.

Şimdi bu müdür 25 saat mi alacak, 30 saat mi alacak, 18 saat mi?

Herkese Teşekkür ederim .

07 Kasım 2010 12:20

kıloldumabi
Yasaklı

Hocam durum gayet açık A okuluna vekaleten bakan bu müdürün durumu kesinlikle "Vekaleten Atama " değildir. Zaten Vekaleten görevlendirme diye bir statü yok. Ya Vekaleten atama dır ya da geçici görevlendirmedir. Görülüyor ki bu A okuluna verilen müdür "geçici görevlendirmedir". Ve kesinlikle 25 ya da 30 saat alamaz. Sadece 18 saat alır maaş karşılığı 6 saat girmek zorundadır isterse 6 saat daha ders alabilir yani toplam 24 saat alır en fazla.

Ayrıca bu A okuluna görevlendirilen müdür kadro şartlarını taşısın ya da taşımasın, o A okulunun müdür yardımcısı ya da müdür başyardımcısı varken görevlendirilmesi de ayriyeten hukuksuz bir durumdur. Bu konuda bakanlığın genelgesi ve bir çok mahkeme kararı bulunmaktadır.

http://www.memurlar.net/haber/141551/ linkine bakınız.

07 Kasım 2010 12:29

kıloldumabi
Yasaklı

hocam fikir vermesi bakımından bu görevlendirme yazılarının dilinin ne olduğunu göstermesi bakımından şu linkteki resmi yazıya bakabilirsiniz.

http://www.turkegitimsen.org.tr/konsol/upload_doc/mevuzuat/artvin_valiligi_hayrettin_kahya_251_24022010.pdf

Vekaleten atanma ile geçici görevlendirmelerin farkını ortaya koyuyor.

07 Kasım 2010 19:01

benj_55
Yasaklı

daha önceki başlıkta belirtmiştim,ama o başlığı bulamadım silinmiş anlaşılan, vekaleten atamayı vali ve üst makamlar yapabilir ve vekaleten atama yetki devri yapılamaz,yani kaymakama yetki devri yapılamaz, geçici görevlendirme yetki devri yapılabilir,çünkü vekaleten atama asaleten atamadan farklı olmadığı için asili atamaya yetkili amir olması lazım,baştan beri bu atamayı kimin yaptığını söylemedi başlığı açan kişi, başlıkta geçici görevlendirme diye soruyor ama içerikte vekaleten atamayı soruyor, her neyse, şu durumda kaymakam tarafından yapılan geçici görevlendirme olduğu belli, yani 18+6 şeklinde ek dersi alabilir.

07 Kasım 2010 23:22

kıloldumabi
Yasaklı

vekaleten atama dememiş. vekleten görevlendirme demiş. zaten o örnek yazılara da baktığımzıda birçok yazıda geçici görevlendirme derken bazılarında vekilliğine görevlendirilmesi diyor.

Kaymakamlara yetki devri meslesinin belgesi veya yönetmeliği var mı?

07 Kasım 2010 23:55

kıloldumabi
Yasaklı

Yönetmeliğin zaten iptal eidilen 21. maddenin yerine 16. maddede 2. bendinde bu açıklanmış.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE

EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere

diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir

onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzereaylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi

bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarakgörevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

08 Kasım 2010 00:48

benj_55
Yasaklı

orda önemli olan vekalet kelimesinin geçmesidir, görevlendirme veya atama kelimesinin geçmesi vekalet kelimesine göre önemsiz kalıyor.

yetki devrinin yasal dayanağı;

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,

3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 38. maddesi,

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanunun 34. maddesi,

fakat burada yetki devrinin neleri kapsayacağı belirtilmemiş olmakla birlikte kanuna uygun bir şekilde yapılması gerektiğinden bahsediyor, şimdi biz ilgili genelgeyi incelediğimizde vekaleten atamaların atamaya yetkili amirce yapılmış olması gerektiğini görüyoruz, ayrıca vekaleten atamanın asaleten atamadan pek de farkının olmadığı yazılıdır, fakat geçici görevlendirmeler de taşra teşkilatında valilerce yapılıyor olmasına rağmen atanacak kişi bakımından herhangi bir şarta bakılmadığı görülmektedir,yani vekaleten atama geçici görevlendirmeye göre oldukça zor bir iş, bu yüzden geçici görevlendirmeler yetki devriyle rahat bir şekilde alt makamlara bırakılabilirken vekaleten atamaların sadece atamaya yetkili amirlerce yapılabileceği yazılıdır,dolayısıyla böyle bir durumda bu genelge valiye bu konuda yetki devrini vermemektedir.

08 Kasım 2010 01:15

benj_55
Yasaklı

aslında 21. madde yürürlükten kalkmadı, olduğu gibi 16-2 ye taşındı, aralarında hiçbir fark yok, bu değişikliği yapmaya iten gerekçeyi hala merak ediyorum, şöyle dışardan bakan biri için sanki mebde geçici görevlendirme olmuyor imajı mı vermektir mesele acaba?

08 Kasım 2010 18:48

benj_55
Yasaklı

şu linkte valinin yetki devri için çıkarttığı yönergede vali tarafından imzalanması gereken,devredilemeyen hususlar gösterilmiş;

http://www.mersin.gov.tr/ortak_icerik/mersin/belgeler/imza_yetkileri_yonergesi.pdf

I. VALİNİN İMZALAYACAĞI YAZILAR VE ONAYLAR

30 - Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerde doğrudan Vali?ye bırakılan konular, Vali tarafından imzalanması zorunlu olan, yetki devri yapılamayan işlemlere ait yazılar ve kararlar,

***

yani benim bahsettiğim gibi kanunlarda sadece valiye tanınan yetki yetki devriyle devredilemiyor.

08 Kasım 2010 19:35

mertab
Şef

Sayın arkadaşlar,

Tartışılan konuda meb aşağıdaki başlık ile açıklama getirmiştir.

Yazının tamamını meb linkinden inceleyebilirsiniz.

"12-Yöneticilik görevini yürütmek üzere geçici olarak görenlendirilenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders okutup okutamayacakları"

http://atama.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/subeler/malihaklar/dersekders/sss/gecici_gorevlendirilenler.pdf

08 Kasım 2010 20:04

benj_55
Yasaklı

sayın mertab, senin bahsettiğin konuya ben zaten aylardır değişik başlıklarda şu linki göstererek açıklık getirdim, bu konu basına 12 mart 2010 da yansıdı,ben o zamandan beri bu belgeleri işime yarar diye pcye indirmiştim ve hala da pcde var;

http://www.memurlar.net/haber/162134/

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.01.2010 tarih ve 6210 sayılı görüş yazısı

fakat burada sadece vekaleten mi atama yoksa geçici görevlendirme mi olduğunu anlamaya çalıştık,farklı ek dersler alması bakımından, ama anlaşılana göre geçici görevlendirme, şimdi en son da valinin hangi yetkilerini devredebileceğini değerlendiriyorduk.

11 Kasım 2010 10:59

kıloldumabi
Yasaklı

Arkadaşlar bu konuda daha önceden bahsettiğim bir görevlendirme sını gördüm. orada aynen şöyle demiş.

"""ilgi. ek derslere ilşkin karar.

diye başlamış ve ilk önce görevlendirilen müdürün okulda müdür baş yard. ve müdür yard. olduğu halde dışarıdan görevlendirilme konusunda açıklık getirilmiş. mevcut müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı göreve yeni başaldıkları için ve tecrübesiz oldukları için bu görevi daha önce uzun yılar yapmış olan daha tecribeli .....okul müdürü .........'nın ilgi a. kararın 22. maddesi gereği .......okulu müdür vekilliğine geçici olarak görevlendirilmesini olurlarınıza arzederim. ""

demiş ve bu görevlendirmeyi kaymakam onaylamış.

bu görevlendirme genelgeye ve ke derslere ilşkin karara ve bakanlığın görüş yazılarına göre yani her türlü yanlış ....

görevlendirme yazısı da aynene bu ifadelerle yazılmış. NAsıl bir idarecilik ve hukuksuzluk böyle bir şey olabilir mi ya.

Toplam 21 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?