Editörler : Mehmet BalciCüneyt Barışoglu
22 Kasım 2010 15:32   


Hadi BakaLım Tarihten Sınav YapaLım.

ArkadasLar ÖnceLikle PayLaştıgım Bu Sorular ALINTIDIR. Herkes Dürüstçe Kaç Net Yaptıgını Yazarsa Sevinirim. Hepinize boL Şans.

1- Kırşehir?de bulunan ? Caca Bey?medresesi aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından yapılmıştır?

A) Osmanlı devleti

B) Danişmentliler

C) Saltuklular

D) Anadolu Selçuklu Devleti

E) Mengücekliler

2- Anadolu Selçuklu Devletinde ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaşlarına karşılık verilen topraklara ne ad verilir?

A) Has arazi

B) Mülk arazi

C) Ikta

D) Vakıf arazi

E) Tımar

3- Osmanlı devleti? nin Kültür ve Medeniyeti kendinden önceki Türk İslam Devletlerinin bir devamı niteliğindedir? Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu görüşe kanıt olarak gösterilemez?

A) Tımar sistemi

B) Ekber ve Erşed sistemi

C) Ordu sistemi

D) Divan Teşkilatı

E) Hukuk Sistemi

4- Osmanlı Devletinde mesleki eğitim kurumları olarak da kabul edilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lonca

B) Medrese

C) Enderun

D) Divan

E) İmarethane

5- Aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisinin divan üyeliğine getirilmesi, devletin teokratik yapısının giderek güçlendiğinin göstergesidir?

A) Nişancı

B) Kazasker

C) Şeyhülislam

D) Defterdar

E) Reisül Küttap

6- Osmanlı Devletinde, devlet memuru olabilmenin ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hanedan Üyesi

B) Enderun çıkışlı olmak

C) Ülke toprakları içinde doğmuş olmak

D) Müslüman olmak

E) Medrese çıkışlı olmak

7- Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı Devletinin söz geçiremeyecek hale geldiğini gösteren bir kanıttır?

A) Fatih Kanunnamesi

B) Sened-i İttifak

C) Tanzimat Fermanı

D) Islahat Fermanı

E) Kanun-i Esasiye

8- II. Mahmut dönemindeki;

I- İlk öğretimin zorunlu hale gerilmesi

II- Memurlara kıyafet zorunluluğunun

getirilmesi

III- Divan? ın kaldırılıp, yerine Bakanlar

Kurulunun oluşturulması

gelişmelerindeki ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnik ayrımcılığı ortadan kaldırmak

B) Padişahın siyasal yetkilerini artırmak

C) Toplumsal sınıf farklarını ortadan kaldırmak

D) Devlet yönetimini laikleştirmek

E) Devleti, batılı devletlerin düzeyine ulaştırmak

9- II. Meşrutiyet döneminde aşağıdaki fikirlerden hangisi uygulanmaya başlanmıştır?

A) Türkçülük

B) Ümmetçilik

C) Devletçilik

D) Cumhuriyetçilik

E) Adem-i Merkeziyetçilik

10- İttihat ve Terakki partisinin hangi olay sonucu ülke yönetimini tümüyle ele geçirip, diktatörlük rejimi kurmuştur?

A) I. Meşrutiyet

B) II. Meşrutiyet

C) 31 Mart olayı

D) Trablusgarp savaşı

E) Bab-ı Ali Baskını

11- I. İkinci Meşrutiyet

II. Balkan savaşı

III. Trablusgarp savaşı

IV. 31 Mart olayı

Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) II - III ? I - IV

B) I - IV - III -II

C) I - IV - II - III

D) IV - II - III - I

E) I - II - IV - I

12- İtilaf Devletleri, Londra Konferansına ve Lozan Barış Görüşmelerine hem Osmanlı Hükümetini hem de TBMM Hükümetini davet etmişlerdi. İtilaf Devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM? yi desteklemek

B) İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak

C) İstanbul Hükümetine güven duyulmadığını göstermek

D) Demokratik bir tutum ortaya koymak

E) İki hükümeti uzlaştırmak

13- Aşağıdakilerden hangisi ?düşman silahlı kuvvetlerini yok etmek ve önemli arazi bölümlerini ele geçirmek? amacıyla yapılmıştır?

A) Balkan savaşı

B) Çanakkale savaşı

C) İnönü Muharebeleri

D) Sakarya savaşı

E) Büyük Taaruz

14- Damat Ferit Hükümeti? nin düşürülüp yurtsever yeni bir hükümetin iş başına gelmesi için çalışmak kararının alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balıkesir Kongresi

B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi

D) Nazilli Kongresi

E) Alaşehir Kongresi

15- İngiltere , Fransa ve İtalya?nın Yeni Türk Devletini görüşülmesi gereken siyasal bir varlık olarak kabul etmeye başlamasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü Barışının imzalanması

B) TBMM Hükümetinin yeni bir anaysa yapması

C) Çerkez Ethem isyanının bastırılması

D) Birinci İnönü zaferinin kazanılması

E) Moskova Antlaşmasının imzalanması

16- I. Harf inkılabı

II. Soyadı Kanunu

III. Türk Medeni Kanunu

IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu

V. Üniversite Reformu

Yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV ? III ? I ? V ? II

B) III ? IV ? I ? II ? V

C) IV ? I ? V ? III ?II

D) V ? IV ? II ? I ? III

E) II ? III ? I ? V ? IV

17- I. Erzurum Kongresi

II. Havza Genelgesi

III. Sivas Kongresi

IV. Amasya Genelgesi

V. Amasya Görüşmeleri

Yukarıda sıralanan olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV ? II ? I ? V ? III

B) II ? IV ? I ? III ? V

C) I ? III ? II ? IV ?V

D) IV ? I ? III ? II ? V

E) II ? V ?IV ? I ? III

18- İtilaf Devletlerinin 16 Mart 1920 ? de İstanbul?u resmen işgal etmelerine neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu hareketini yönlendirenlerin Sevr Anlaşmasını tanımaması

B) Ulusalcıların manda ve himaye

fikirlerine karşı çıkması

C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

Misak-ı Milli? nin ilan edilmesi

D) Anadolu?nun baskısı ile Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi

E) Sivas Kongresi?nde ulusal mücadele yönünde kararlar alınması

19- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin Takrir-i Sükün kanunuyla hükümete verdiği yetkinin sonuçlarından biridir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

B) Harf inkılabının yapılması

C) Miras hukukunda değişiklik yapılması

D) Unvanların kaldırılması

E) Laikliğe aykırı hükümlerin anayasadan çıkarılması

20- Türk ? Irak sınırı aşağıdakilerden hangisinde çizilmiştir?

A) Uluslar kurumunda

B) 1926 Ankara Antlaşmasında

C) Lozan Antlaşmasında

D) 1921 Ankara Antlaşmasında

E) Mudanya Ateşkesinde

21- Anlaşma Devletleri birliklerinin, barış, imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlarda varlıklarını sürdürecekleri koşulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A) Ankara Antlaşması

B) Moskova Antlaşması

C) Londra Konferansı

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

E) Mondros Ateşkes Antlaşması

22- Ulusu özveriye çağıran Tekalif-i Milliye emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır?

A) Sakarya Savaşı

B) Büyük Taaruz

C) İkinci İnönü Savaşı

D) Kütahya - Eskişehir Savaşları

E) Birinci İnönü savaşı

23- Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılından sonra gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir?

A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

B) Sağlık işlerinin bakanlık düzeyinde örgütlenmesi

C) Üniversite reformu

D) Anayasaya 6 Atatürk ilkesinin girmesi

E) Türk Tarih Kurumunun kurulması

24- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde ekonomik alanda yapılan yeniliklerden biridir?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

B) Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin çıkarılması

C) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

D) Atatürk İlkelerinin Anayasa? ya alınması

E) Aşar vergisinin kaldırılması

25- Yeni Türk Devletinin ekonomik devletçilik görüşünü benimseyerek uygulamaya koyduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1927

B) 1933

C) 1928

D) 1930

E) 1935

26- 1930 yılındaki serbest fırka denemesinin başarıya ulaşamamasının ortaya çıkardığı temel yurt gerçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk toplumunun henüz çok partili siyasal yaşama geçecek kültür düzeyine gelmediği

B) Yapılan devrimlerin ulusça benimsendiği

C) Türk Devletinde dini ilkelere dayalı partilerin yaşayamayacağı

D) Halk egemenliğine dayalı devlet yapısının kurulamadığı

E) Ülkenin, demokratik yapıya büyük bir özlem çektiği

27- Devrimin sürekli geliştirilip kökleştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milliyetçilik

B) Halkçılık

C) Devletçilik

D) Cumhuriyetçilik

E) Devrimcilik

28- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk?e göre halkçılığın esaslarından biridir?

A) Yeni kurulan devletin belli bir zümreye dayanması

B) Ulusun kendi geleceğine doğrudan doğruya sahip olamaması

C) İşbölümü yerine sınıf esasının geçerli kılınması

D) Halkın mutluluğunun, gene halkça bir bütün olarak sağlanması

E) Her meslek sahibinin diğerleriyle aynı saygınlığı görmemesi

29- Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin niteliklerinden biri değildir?

A) Devrime temel olan değerlerin evrensel olması

B) Evrensel değerlerin Türk ulusunun bünyesine uydurulmuş olması

C) Bireye insan olma onurunu aşılaması

D) Akla ve insan sevgisine dayanması

E) Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması

30- Atatürk?ün ?çağdaşlaşmak? anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batının üstün olan tüm değerlerini almak

B) Laik olmak

C) Batının iyi yanlarını alarak ulusal değerlerle beslemek

D) Kültürün tüm öğeleriyle devrim yapmak

E) Demokratik bir yönetim kurmak

1. D - 2. C - 3. B - 4. A - 5. C - 6. D - 7. B - 8. E - 9. A - 10. E - 11. B - 12. B - 13. E - 14. C - 15. D - 16. A - 17. B - 18. C - 19. A - 20. B - 21. D - 22. A - 23. B - 24. E - 25. D - 26. A - 27. E - 28. D - 29. E - 30. C

22 Kasım 2010 15:56

DOĞA__
Daire Başkanı

herjai bişi sorucam sana tg 5 açıklandımı sizin

22 Kasım 2010 15:56

ugurciftci
Daire Başkanı

tüm cevaplar doğrumu acaba ?

22 Kasım 2010 16:10

pelincix
Şube Müdürü

3 yanlısım var sınır oluyorum bu kadar kolay sorudan yanlıs cıkmasına:@

22 Kasım 2010 16:20

rukene
Aday Memur

2 yanlışım vardı:((

22 Kasım 2010 16:36

herjai
Daire Başkanı

DOĞA_ ; haßerim Yok Cuma Gidecem Son Kez dersaneye O zaman Bakarım anca

22 Kasım 2010 17:19

masum_prenses
Genel Müdür

25.soru hatalı. ilk kez 1. 5 yıllık planla devletçilik uygulamaya geçmiştir bu da kabulü 1933 uygulanmaya konulması 1934 dür doğru cevap 1934 olacaktı ama şıklara konmamış...

22 Kasım 2010 17:22

masum_prenses
Genel Müdür

soruları sen mi hazırladın yoksa herhangi bir yayındanmı bunlar ya da birkaç yayından mı derledin eğer öyleyse hangileri?

22 Kasım 2010 17:52

eylül_elif
Kapalı

ilk defa bu kadar yanlışım çıktı :( beş yanlış

yuh bana

en fazla iki çıkıyordu

bu arada bende 25.soruya bak derim

onu kesin doğru diye geçtim yanlış çıktı :(

22 Kasım 2010 18:00

eylül_elif
Kapalı

herjai bi de coğrafyadan yap bakalım

:)

22 Kasım 2010 18:21

math_radiology
Daire Başkanı

tarihim iğrençtir ama tam 20 net yaptım bana yeter de artar bile.. lütfen biri sınavda da böyle klay soruların çıkacağını söylesin :)))

22 Kasım 2010 18:57

kalinka_a_a_a_a
Şube Müdürü

aaaaaaaa 3 yanlışım çıktı hemde en basit yerlerden yazık bana yazık.....

22 Kasım 2010 19:00

kalinka_a_a_a_a
Şube Müdürü

masum prenses yanlışın var 1930 dogru cevap ben bu soruyu bi deneme de senin dedin gibi birinci beş yıllık plana göre işaretlemiştim mantığım öleydi ama çalışmalarına 1930 yılında başlanmış yani o plan dört yıllık bi emeğin sonucuymuş hatta iki kaynakta gördüm bunu:) çok çeldirici bi soru cidden ilkinde bende çelmiştim:)

22 Kasım 2010 19:09

masum_prenses
Genel Müdür

hımmm 1930 yılında çalışmalar başlamış yani anladım... peki uygulamaya konulması 1934 olmaz mı? yani çalışmalar 1933 de 1. 5 yıllık planın tamamlanmasıyla sonuçlandı ve uygulamaya geçilmesi 1934 de olmaz mı... kafam karıştı...

22 Kasım 2010 19:19

Wertyz
Genel Müdür

Sorunun cvp şıklarında hata arayan bazı arkadaslar var lakin cvp şıklarının hepsi doğru yanlış cvp yok...

Misal,

25.soru hatalı diye yakınmışsınız lakin 1930 yılında devletçilik ilkesi yürürlüğe girdi cvp dogrudur, siz ise soruyu yanlış anlıyor ve 1.kalkınma planı ile kafa yorup cvp vermişsiniz 1933 ve 1934 vs. demişsiniz. Soruya dikkat edin ne sordugunu anlayın öyle cvp arayın böylece hata olmaz ok.

22 Kasım 2010 19:21

math_radiology
Daire Başkanı

bende bahsettiğiniz sorunun yanlış olduğunu düşünerek 1933 demiştim hatta 1933 de kararlaştırılıp 1934 de uygulanmaya başlayacak diye biliyorum.. demek ki ikisi başka şeylermişm :)) çok basit ama çeldirici soru..

22 Kasım 2010 19:38

eylül_elif
Kapalı

25 in doğru cevabını b diye okumuşum :)

iyi bi soru daha düştü dört yanlış :)

22 Kasım 2010 19:54

math_radiology
Daire Başkanı

arkadaşlar sizce sorular bu seviyede mi olur ya da daha mı zor olur ?

22 Kasım 2010 20:00

eylül_elif
Kapalı

bence daha zor olacak ama burada hep bilgi var

gerçi lisanslara bilgi sormuşlar ya

burada hiç yorum yok

yorum ve bilgi karışık olacak böyle direkt bilgi normalde çok az geliyordu

şimdi karışık gelir yorum +bilgi

22 Kasım 2010 21:05

buketk
Genel Müdür

2 yanlış çıktı biri çok saçma yerden kaçırmışım diğeri ise bende çelmişim devletçiliğe 33 demiştim..

22 Kasım 2010 21:08

masum_prenses
Genel Müdür

wertzy

sorularda şıklarda falan hata aramaya çalışmıyorum yakınmıyorumda!!!!!!!!!!!!! ne acayip şeyler bunlar ya yakınmak falan...

sınavda yanlış yapmamak için elbetteki doğrusunu öğrenmek için ,doğru olandan emin olmak için sorucam ,kimsenin kafasını karıştırmak için değil kesin doğru olan bilgiyi öğrenmek için sordum,ayrıca benim kitabımda ilk kez devletçiliğin uygulanması 1. 5 yıllık planın hayata geçirilmesi ile başlamıştır diyor... o yüzden sordum... hay allahım yaaaa.... ne acayip insanlar var doğru düzgün cevap verebilmekten aciz...

Toplam 113 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?