Editörler : Adversary
03 Aralık 2010 18:41   


muvakafat alamadım ve gerekce olarak 54.kanun maddesi gösteriyorlar yardım lütfen

slm arkadaslar ben 3 aylık aday memurum ve dilekçemi verdim dilekçeme makam cvp yazdı ve 657 de var olan 54.kanun maddesini gösterdi bir aday memur bir yıldan az 2 yıldan fazla baska bir kuruma gecemez diye ancak 2010 kasım ögretmen atama kılavuzunda meb in yayınladıgı kılavuzda aynen söyle diyor: kamu kurum ve kuruluşlarında adat yada asil devlet memuru olarak calışanlar için muvafakat belgesi diyor yani bu kanun maddesini koskoca bakanlık ihmal ediyor???

ve balıkesir il milli egitimle görüştüm farklı kuruma gecersin diyoır ancak bu madde kendi kurumnun içinde yer değiştiremezsin diyor bişey anlamadım... dava acacam lütfen yardımcı olurmusun 54.maddeyi acıklarmısınız

03 Aralık 2010 18:50

Bilm-i Yorum
Müsteşar Yardımcısı

Adaylığa Kabul Edilme :

Madde 54 - Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

03 Aralık 2010 18:56

Bilm-i Yorum
Müsteşar Yardımcısı

2.9. Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar ile bu

görevden adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılmış olanlar; hizmet süresi üstünlüğü esasına göre İlgi (e)

Yönetmeliğin 14?üncü ve 15? inci maddelerinde belirtilen atama çeşidi (Kılavuzun 4.1.2. ve 4.1.3.) ya da

istemeleri hâlinde geçerli olan KPSSP10 sonucuna göre ilk atama (Kılavuz 4.1.1.) çeşidiyle başvuru

yapabileceklerdir. Bunlardan hâlen Devlet memuru olarak görev yapanlardan KPSS sonucuna göre

başvuru yapacak olanlar, başvuru esnasında EK-5/a ve EK-5/b ile görevli oldukları kurumun muvafakat

vermeye yetkili amirinden onaylı muvafakat almak durumundadırlar.

4.1.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama;

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması

kaydıyla;

a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar,

b) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar,

c) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma

görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış

olanlar

öğretmen olarak atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

Hâlen çalışmakta olanların kurum muvafakati, başvuru onay aşamasında isteneceğinden Elektronik Başvuru

Formu doldurulduktan sonra çıktısının alınarak EK-5/a?daki yazı örneği ile birlikte görevli bulunulan kurumun

muvafakat vermeye yetkili amirine onaylatılması gerekmektedir. Kurumlar arası geçişi, atama yetkili amirlerince uygun

görülenler, başvurularını onaylatabileceklerdir.

03 Aralık 2010 19:09

Bilm-i Yorum
Müsteşar Yardımcısı

1)Bir kurumdan başka bir kuruma geçmek isteyen memur öncelikle geçmek istediği kuruma müracat etmeli ve bunun kabulünden sonra kendi kurumunun iznini almalıdır.

Herhangi bir kuruma geçmek isteyen memur öncelikle kendisine bir kurum bulmalıdır. Türk kamu yönetiminde bu husus tamamen subjektif kaidelere göre yürümektedir. Memur, kendi niteliklerine uygun başka kurumlarda boş bir kadro bulduktan sonra bir dilekçe ile ilgili kuruma müracaat etmelidir. Memurun bu kuruma nakledilebilmesi ve gerekli prosedürün işleyebilmesi için bu müracaatın ilgili kurumca kabul edilmesi gerekmektedir. Müracat kabul edildikten sonra müracatı kabul eden kurum memurun çalıştığı kuruma memurun kendi kurumlarına geçmesi hususunda gerekli muvafakatı (izin) vermeyi talep eden resmi bir yazı yazacaktır.

Burada muvafakatı (izni) hangi merciin vereceği önemli bir husustur. 657 sayılı Kanunda izin ifadesi yerine "kurumların muvafakatı" denilmektedir. Bu ifadeden atamaya yetkili amirlerin bu yetkiye sahip oldukları anlaşılmalıdır. Atamaya yetkili amir muvafakat verip vermemekte serbesttir. Eğer muvafakat (izin) verirse memur atanmak istediği kuruma nakledilir. Şayet atamaya yetkili amir muvafakat vermezsse memur diğer kuruma geçemez. Ancak, muvafakat vermeme yönündeki bir işlem mutlaka bir kamu yararına dayanmalı veya hizmet gereği olmalıdır. Şayen memur bu ilkeye aykırı hareket edilerek muvafakat verilmediğini düşünüyorsa dava açmalıdır.

03 Aralık 2010 19:11

sadecemavii
Memur

yazdıklarını biliyorum kardes saol ama aday memur saten 1 yada 2 yıl içinde asalati onanıyor madem 54.madde acık neden meb muvafakat isterken aday memur ve asil memurlar için muvafakat diyo

ve bazı yerlere baktım sınavla kazanmıs isen aday memur muvafakat alabilir diyo yani son zamanlarda bu madde yumusatılmıs ama ne kadar dogru bilemem :(: ki öyle olmazsa zaten meb atama kılavuzuna aday memur kelimesi koyma yani haksızmıuyım

03 Aralık 2010 19:13

sadecemavii
Memur

bana amirim 54.madde gereği muvafakat vermiyor bu maadde üzerine bilgi istiyorum ...

03 Aralık 2010 19:15

Bilm-i Yorum
Müsteşar Yardımcısı

bak sende diyorsun muvafat diyor eğer kurum muvafakat vermzese meb klavuzda ne derse desin..

B-Meb kalvuzda eğer aday muvafakat alamazsada olu diyor mu demiyor..Muvafakatsız olmaz..

Şu durumda tek seçenek vardır gerekli yerlere dava açman ve davanın olmumu sonuçlanması..

03 Aralık 2010 19:26

sadecemavii
Memur

kardees muvakat alabılmen için senin adaylıgının kalkması gerek diyor amir ?

bende diyorumki adaylıgın kalkmadanda muvafakat alma ihtimalimiz olmalı ki meb bunu yazıyo diyorum ?

03 Aralık 2010 19:28

sadecemavii
Memur

sorum su 54 madde geregi aday memur kanunen muvafakat alabilir mi alamaz mı? amirinin muvafakat verip vermemesi değil

03 Aralık 2010 19:32

Bilm-i Yorum
Müsteşar Yardımcısı

1- ADAY MEMURKEN NAKLEN GEÇİŞ YAPILABİLİRMİ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde "Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır." denilmekte olup, değişik 54 üncü maddesinde "...Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü ve 74 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında ise "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür..."hükümleri yer almaktadır.

Bu üç madde hükmü birlikte değerlendirildiğinde şunları söyleyebiliriz; Aday memurların sınavsız olarak 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi çerçevesinde nakillerinin yasaklandığında tereddüt bulunmamaktadır. Anılan Kanunun 74 üncü maddesinde ise asıl memurlar için kurumlar arası naklen atanabilmede diğer şarların yanı sıra kurumların muvafakati zorunluluk arz etmektedir.

Ancak, Devlet Personel Başkanlığı aday memurun nakil yapayacağı yönündeki uygulamayı daraltmıştır. Başkanlığın 1990 yılından bu yana istikrar bulmuş görüşünde, 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "nakil" ibresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun başka bir kadroya naklen atanmasının anlaşıldığı, aday memurun bir sınav sonucuna göre gerçekleştirilen işlem neticesinde öğrenim durumları ve kariyerleri ile ilgili bir kadroya atanmaya hak kazananların atanmalarının ise 54 üncü maddede bahsedilen nakil olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Buna göre bir aday memur KPSS ile başka bir kuruma yerleştirildiğinde kurumunun muvafakat vermesi halinde naklen geçiş yapabilir.

http://www.memurlar.net/haber/26824/

___________________________________________________

657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıldır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, sınavını kazandığı A Grubu kadroya geçebilir. Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat verilmemektedir. Ancak, muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir. Bu konuda www.memurlar.net 'in "Mahkeme Kararları" kategorisine bakınız.

http://yenisafak.com.tr/657lilerAilesi/?t=05.09.2008&i=138075

03 Aralık 2010 19:34

citizen38
Daire Başkanı

iyi olmuş

03 Aralık 2010 19:40

sadecemavii
Memur

inş senn basınada gelir de anlarsın citi onca emegını çalsınlarda bakalım böyle rahat yorum yapabilccenmi

03 Aralık 2010 19:40

robertomami11
Genel Müdür

Arkadaşım nerede memursun? Nereye geçmek istiyorsun? Sadece muvafakat vermiyorlar yazmışsın. Biraz açık yazar mısın?

03 Aralık 2010 20:00

citizen38
Daire Başkanı

öğretmensin kapağı atmak için girmişsin bi yere sonra ben öğretmen olacam die ağlıyosun birinin hakkını gasp etmişsin inşallah olduğun kurumdanda atılırsın kaldırımda aç aç ölürsün..( beddua öyle edilmez böyle olur.. duanla yaşamadım ki bedduanla öleyim...()

03 Aralık 2010 20:18

med1303
Kapalı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ BU KONUDA MÜTALAASI VAR VE ADAY MEMURKEN BAŞKA BİR YERİ KAZANIRSAN MUVAFAKAT GEREKMİYOR. DPB'NİN SİTESİNDE DE BU MÜTALAYI ARASAN BULABİLİRSİN. BEN DE BİR ARKADAŞTAN ALMIŞTIM BUNU. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA DEVLET MEMURU OLARAK ÇALIŞAN BİRİ ADAY MEMURKEN KPSS İLE ATANINCA BU MÜTALAYA GÖRE DOĞRUDAN ATAMASI KABUL EDİLDİ.

KONU- Aday memur olarak çalışmakta iken KPSS sonuçlarına göre ÖSYM Başkanlığı tarafından başka bir kuruma yine aynı statüde yerleştirilenlerin söz konusu kuruma naklen atanıp atanamayacakları.

GÖRÜŞ- Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde; Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu belirtilmiştir. İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek amacıyla hazırlanan ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik? 3.5.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında da; ?Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.? hükmü yer almakta, memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; ?Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.? denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen ?nakil? ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği düşünüldüğünden, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan atamalar gereğince gerçekleştirilmesi gereken nakiller anılan Kanunun 54 üncü maddesinde geçen ?nakil? anlamında değerlendirilememektedir.

Bu itibarla, aday memur ve asli memur olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memurlarının, KPSS sonucuna göre yapılan yerleştirmelerde atanmayı hak ettikleri kadrolara, çalıştıkları kurumlarının muvafakatıyla atanmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

03 Aralık 2010 20:30

Bilm-i Yorum
Müsteşar Yardımcısı

*med1303

BİR YERİ KAZANIRSAN MUVAFAKAT GEREKMİYOR

fakat yazdığın yazının son kısmını okumadın galiba..

Bu itibarla, aday memur ve asli memur olup olmadığına bakılmaksızın Devlet memurlarının, KPSS sonucuna göre yapılan yerleştirmelerde atanmayı hak ettikleri kadrolara, çalıştıkları kurumlarının muvafakatıyla atanmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

tırnak içinde veriyorum..

'çalıştıkları kurumlarının muvafakatıyla atanmalarının mümkün olduğu '

03 Aralık 2010 20:34

gelekobirnum
Müsteşar Yardımcısı

duanla yaşamadım ki bedduanla öleyim

03 Aralık 2010 20:55

sadecemavii
Memur

ben adam olanı dikkate alırım .....

kardes ben kpss 2008 orta ögretim puanım ile balıkesir polis okuluna teknisyen yardımcısı olarak atandım ve su anda 3 aylık aday memurum. su an itibari ile lisans mezunuyum ve kendi bransımdan 50 adet kardolu ögretmen alımı alım var ve ben 43.kişiym yani milli egitim bakanlıgına gecmek istiyorum ama ne yazıkki muvafakat olmadıgından ytercihlerimi yapamadım :(:(

Toplam 17 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?