Editörler : hopaliSafak Vaktii
10 Aralık 2010 19:09   


sözleşmeliden kadroya geçenlere yolluk dilekçe örneği

bende şimdi bi sitede okudum ne kadar faydalı olur bilmiyorum ama başvurmak lazım...

Sözleşmeden Kadroya Geçen Personelin Yolluk Dilekçesi

07.12.2010 05:22

Daha önce Sözleşmeli İken Kadrolu Olarak Atananlara Yolluk verilmemesi Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bulunmamaktadır.

Daha önce Sözleşmeli İken Kadrolu Olarak Atananların Yolluk Durumu başlıklı haberimizde Dolayısıyla Naklen atamalara ve sözleşmeli personelin becayiş ve tayinlerinde verilen bu yolluk hakkının sözleşmeden kadroya geçen personele, daha öncesinde kamu görevi yapıyor olmasına rağmen verilmemesi Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bulunmamaktadır. Dolayısıyla sözleşmeli personele de kadroya geçmeleri halinde bu yolluğun verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bu haberimiz üzerine bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda maille birçok soru aldık.

Bu hususta yapılması gerekenleri sırası ile ve Kuruma müracaat dilekçesini yayınlıyoruz.

-Yolluk için kurumunuza dilekçe ile müracaat etmek.

-Kurumunuzdan gelecek olumsuz cevap üzerine 60 günlük yasal süre içerisinde idare mahkemesine dava açmak.

Kuruma verilecek Olan Yolluk Dilekçesini yayınlıyoruz. Bu dilekçeyi herkesin kendine göre uyarlayarak doldurup kurumuna vermesi gerekmektedir.

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : Yolluk Ödenme Talebi

.............................. OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) Anayasa Mahkemesinin 2006/44 esas sayılı 20/03/2008 Tarihli İptal Kararı

b) Danıştay 5. Dairesinin 2008/2285 Karar, 2007/6423 Esas sayılı ve

21/04/2008 tarihli kararı

c) Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi

Durdurma Kararı.

d) Danıştay 2. Dairesi 2005/4297 Karar sayılı ve 23.12.2005 tarihili kararı.

?/?./20.. tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilen ve birinci/ikinci ilk atama biçimiyle okulunuza atanmış bulunuyorum.

İlgi (a) daki Anayasa mahkemesi kararının gerekçesinde ?İlk defa devlet memurluğuna atanan kişi, görevine başlayıncaya kadar memur ya da kamu görevlisi sayılmamakta, görevine başladığı tarihten itibaren kamu görevlisi sıfatını kazanmaktadır. Bu süreye ilişkin olarak kendisine aylık ödenmemekte, tedavi yardımı hizmetleri ile memurlara ve diğer kamu görevlilerine sağlanan bir takım haklardan yararlandırılmamaktadır. Oysa naklen atanan kamu görevlileri, naklen atama işleminin yapıldığı tarihten önce kamu görevlisi olup, belirli bir statü hukuku içerisinde kendilerine yüklenilen kamu görevini yerine getirmektedirler. Bu durumda, ilk defa devlet memurluğuna atananlar ile halen devlet memuru olup da naklen ataması yapılanlar aynı hukuksal konumda bulunmamaktadırlar.?

??..ilk defa devlet memurluğuna atanan kişiler kamu görevlisi sıfatını, görevlerine başladıkları tarihten itibaren kazandıklarından ve görevlerine başlamadıkları sürece kamu görevlisi sayılmadıklarından, atandıkları görev yerlerine ulaşıncaya kadar üstlendikleri giderlerin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Böyle olunca da, atandıkları yere giderken üstlendikleri giderlerin kamuca paylaşılması zorunluluğu bulunmamaktadır.?

Anayasa mahkemesi kararında Naklen atamalara yolluk verilmesi gerektiği karalaştırılmıştır.

İlgi (b) deki Danıştay kararında;

nöroloji uzmanlığı eğitimini tamamlayarak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmesi için devlet hastanesine nöroloji uzmanı olarak atanan davacının naklen atandığının kabulü ile kendisine yolluk ödenmesi gerektiği, aksi yöndeki mahkeme kararının kanun yararına bozulması yönünde karar vermiştir.

Kararın ayrıntılarında ?Trakya Üniversitesindeki asistanlık eğitimini tamamlayarak Erzurum Palandöken Devlet Hastanesine doktor olarak atanan davacı; istek üzerine ve açıktan atanan kişi değil, Devlet memuru olarak yaptığı asistanlık görevinden, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 6245 sayılı Kanun´un, işlem tarihinde yürürlükte bulunan 10/1. maddesi uyarınca naklen atanan kişi konumunda olup, maddede belirtilen görev yolluğunu alması gerekmektedir.? hükümlerine rastlanılmaktadır.

Bu da kararda, asistanlık görevinden sonra nöroloji uzmanı olarak atanan davacının naklen atandığı Danıştay tarafından kabul edilmiştir.

Dolayısıyla, Bu durumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenlerin daha sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu öğretmen olarak atanması ilk defa atanma kapsamına dâhil edilemez.

Sözleşmeli iken kadrolu olarak atananlar naklen atamaya dâhil edilerek 6245 sayılı Kanuna görev yolluğunu alması gerekmektedir.

Danıştay 5. Dairesinin 2008/2285 Karar, 2007/6423 Esas sayılı ve 21/04/2008 tarihli iptal Kararına göre sözleşmeden kadroya geçen personele, daha öncesinde kamu görevi yapıyor olması nedeniyle yolluk verilmelidir.

İlgi (c) deki Danıştay kararında sözleşmeli personelin tayin ve becayiş durumlarında kamudaki diğer memurlar gibi harcırah hakkı bulunduğu görüşüne yer verilirken, gerekçesinde, tayin veya atama sonucu görev yeri değişen kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları parasal külfetin kamu idaresince karşılanacağına dair yasal düzenlemeler bulunduğuna dikkat çekilerek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin 6. maddesinin son cümlesinde yer alan ?Sözleşmeli Personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez? şeklindeki düzenlemenin yürürlüğü durdurulmuştur.

Anayasanın 2.ve 10 maddesi sosyal devlet olma ve eşitlik ilkesi gereğince; naklen atamalarda kamu görevlilerine, becayiş veya tayin durumunda sözleşmeli personele verilen bu harcırah hakkı sözleşmeli personel iken devlet memurluğuna ilk kez atanan kamu görevlilerine de verilmelidir.

İlgi (d) deki Danıştay kararında; harcırahın hak sahibi bakımından kazanılmış bir hak teşkil ettiği ve bu bakımdan idareye yapılacak bir başvuru üzerine alınacak cevap doğrultusunda İdari Yargılama Usul Kanununda belirtilen süreler içerisinde dava açılabileceği hükmünü vermiş olup, 2577 Sayılı Yasa?da öngörülen zamanaşımı süresini kamu çalışanı lehine geniş yorumlamıştır.

Karardan çıkarılan sonuç, yazılı istek üzerine atanmaları nedeniyle kendilerine harcırah ödemesi yapılmayan kamu çalışanları; 5 yıl içerisinde harcırah talebini içeren bir dilekçe ile kurumlarına başvurup gelecek cevaba göre idare mahkemelerinde 60 günlük süre içerisinde dava açma hakkına sahiptirler.

Bu nedenle yer değiştirme öncesi ??????. İli??????ilçesi?????????.Okulunda/ Lisesinde görev yapmaktaydım. Görev yerimin ?/ ? / tarihli ve ? sayılı kararname ile ??????. İli??????ilçesi?????????.Okuluna/Lisesine değişmesi nedeniyle alamadığım taşınma ve ulaşım giderlerime karşılık yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. ../?/

Adres: Ad-soyad

İlköğretim Okulu / Lisesi ?./.../2010

???/???? ???.

Ek: 1-Atama Kararnamesi

2- Anayasa Mahkemesinin 2006/44 Esas Sayılı 20/03/2008 Tarihli İptal Kararı.

3-Danıştay 5. Dairesinin 2008/2285 Karar, 2007/6423 Esas sayılı ve 21/04/2008 tarihli kararı

4-Danıştay 5. Dairesinin 2010/683 Esas Sayılı 25/06/2010 Tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı.

5- Danıştay 2. Dairesi 2005/4297 Karar sayılı ve 23.12.2005 tarihili kararı.

6-Belediye Rayiç Bedeli

NOt: Atama kararnamesini kurumlarınızdaki özlük dosyalarının içinden memurunuza veya idarecinize söyleyerek fotokopisini alınız.

Rayiç belgesi: Şoförler ve otomobilciler cemiyetinden alınır her ilde ve ilçede vardır. Gidersiniz hangi şehirden geldiyseniz atama yapılan şehir arasındaki yol bedelini ve km? sini veren gösteren belgeyi size verirler.

Tüm bunlarla atandıgınız okulunuza müracaat ediniz. müracat tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açmanız gerekmektedir.

Musa KURT

Kamudan.com Eğitim Haberleri Editörü

11 Aralık 2010 22:48

eylül_sss
Aday Memur

gncl

11 Aralık 2010 22:58

cumhuriyet2010
Kapalı

hocam ümit var mı? bide avukat gerekiyor mu? masrafı var mı?

11 Aralık 2010 23:35

eylül_sss
Aday Memur

eğer bu dilekçey olumsuz yanıt gelirse, ki öyle olur mutlaka o zaman dava açmak gerekiyor onun içinde avukat masrafı fln gerekir muhakkak. ama birilerinin yapması gerekiyor artık. açıklamalarda da görüldüğü gibi hakkımız. bende yeni geçtim kadroya başvurmayı düşünüyorum.

28 Nisan 2011 13:28

teorem_21
Aday Memur

gnclllllllll

05 Haziran 2011 12:09

Kezbonita
Müsteşar Yardımcısı

gncll

05 Haziran 2011 15:45

philia36
Aday Memur

hocam bana da yardımcı olabilir misiniz,ben sözleşmeliyken kendi okulumda kadroya geçtim 1 haziranda,ocak ayında atanmıştım sözleşmeli,şimdi ben de yolluk isteyebilirmiyim? aralıkta kadrolu gelen bi arkadaşım dava açtı ilk atamada yolluk alabilmek için mesela bende açabilşrmiyim geriye dönük ?

05 Haziran 2011 15:57

sagoladim beyinleri
Şef

hocam ocakta eş durumuyla atandınız sanırım geriye dönük dava açabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla...

28 Ağustos 2011 18:09

esliha
Aday Memur

gncl

03 Eylül 2011 02:06

husenaga
Aday Memur

Hocam dilekçe için çok teşekkürler.Bende haziran 2010 da trabzonda sözleşmeli iken manisaya kadrolu olarak atandım.Dava açıp yolluk almak hakkımız.Zaten zorunlu hizmet affından faydalanamadık bari bunu alalım.Hocam bu metindeki 6 tane ek dosyaları eklemden dilekçeyi verebiliyormuyuz acaba .

03 Eylül 2011 11:49

sonermac
Aday Memur

bu ne ya hem puanınla atan hem zorunlu hizmetten muaf olma hem de yolluk alma. yeter artık bu bakanlığın bize yaptığı ben de dava açacağım

11 Eylül 2011 14:14

bozo87
Aday Memur

hocam ben 2007 şubatta erzurumdan ağrıya kadroya geçtim..2010 da ağrıdan antalyaya tayinim çıktı.şimdi ben hangi kuruma başvuracağım ve nereye ddava açacağım bilgilendirirseniz sevinirim

09 Aralık 2011 10:23

fkursunat
Aday Memur

bende emsal sonuçları gördükten sonra müracaat etmeye ve dava acmaya karar verdim. yalnız benim sorum şu: 2008 de istanbulda sözleşmeliyken muşa kadrolu atandım, 2011 dede muştan konyaya atandım. bn şimdi konyadayım ve bu müracaatı nereye yapmalıyım? cevap veren olursa sevinirim

19 Ocak 2012 10:18

48duru
Memur

yani alınıyor mu alınmıyor mu?alan varsa ne kadar sürede nasıl aldı yazabilir mi lütfen?ona göre hakkımızı arayalım...

22 Ocak 2012 19:10

tacsızkralpele
Aday Memur

Arkadaşlar 20 ocak 2012 günü benim okuluma sözleşmeliden kadroya geçenler yolluk için strateji geliştirme başkanlığına baş vurabilirler diye yazı geldi.Bu yazıyı alan başka arkadaşlar var mı?

05 Mart 2012 20:06

melikemrv
Şube Müdürü

öyle bir yazı gelmedi bize. fakat bende dava açacağım.hem doğu görevi muafiyeti için hemde yolluk için. fakat ektekileri bulamadım. eklemesek olmazmı acaba? birde ben bunu ilk önce okul müdürüne vermek zorundamıyım.yoksa il milli eğitimemi vereceğim?

20 Mart 2012 22:33

arinnaad
Aday Memur

arkadaslar her il için farklı oluyormuş dava sonuçları bern öyle duydum. ilde daha önce kazanılan dava varsa kazanıyormuşsun. Bu konuda bilgisi olan var mı? Ve kaybednce tüm dava masraflarını da biz ödüyormuşuz o da 2000TL yi buluyormuş.

Toplam 16 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?