Editörler : Cüneyt Barışoglu
11 Ocak 2011 10:26   


Kamu avukatlarının özlük hakları

arkadaşlar aşağıdaki kanun teklifi torba yasaya eklenmek üzere hazırlanmış ve 5 avukat arakadaşımız tarafından ankarada ilgili bakan ve komisyonlara götürülmüştür.

teklifin vekalet limiti dışındaki üç maddesikonusunda olumlu cevap verilmiştir. ancak torba yasadan özlük hakları ile işgili maddeler çıkarıldığı için eklenmemiştir. kamu oyunun güçlenmesi açısından bu teklifi bütün arkadaşlarımız illerinin milletvekililerine ve ilgili bakanlara mesaj yazarak iletsinler lütfen

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 146 ncı maddesinin 3. fıkrasının ikinci cümlesindeki ?hukuk müşavirleri ve avukatlar için? ibaresinden sonra gelen ?10000? gösterge rakamı ?30000? ?diğerleri için? ibaresinden sonra gelen ?6000? gösterge rakamı ?10000? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 152?nci maddesinin ?A- Özel Hizmet Tazminatı?nın (d) bendinin sonundaki ?%135? ibaresi ?%195? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun Ekli (I) sayılı cetvelinin;?I-Genel İdari Hizmetler Sınıfı? başlıklı bölümünün (g) bendinin sonuna ?I. Hukuk Müşavirleri ve Hukuk Müşavirleri? ibaresi eklenmiş ve ?V- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı? başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

?V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan 1 3600

2 3000

3 2200

4 1600

5 1300

6 1150

7 950

8 850?

MADDE 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun Ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8?nci sırasının; (c) bendindeki ?İç Denetçiler? ibaresinden sonra gelmek üzere ?ile Hukuk Müşavirleri? ibaresi, (d) bendinin başına ?Avukatlar ile? ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun Ekli (II) sayılı cetvelinin 6?ıncı bendinde yer alan ?Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşlarındaki 1.Hukuk Müşaviri? ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Vekalet ücretlerinin dağıtımı, 1389 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliği olan, 1389 Sayılı Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliği?ne göre yapılmaktadır. Kanunun 1. maddesi ve Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerine göre toplanan vekalet ücretlerinin % 70?i doğrudan avukatlara ödenir. Kanunun 1. maddesi ve Yönetmeliğin 8. maddesine uygun olarak yapılan hesaplamaya göre, hukuk müşavirlerine % 8,75, muhakemat müdürleri ile diğer memur ve müstahdemlere ise % 21,25 oranında ödeme yapılır. Buna göre, avukatlar ile hukuk müşavirlerinin payı % 78,75, diğer personelin payı ise % 21,25 olarak düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 146. maddesinin 3. fıkrasında, 1389 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre vekalet ücreti payı % 21,25 olarak düzenlenen diğer personel için 6000 gösterge rakamı, vekalet ücreti payı % 78,75 olarak düzenlenen hukuk müşavirleri ve avukatlar için ise 10.000 gösterge rakamı belirlenmiştir. Ancak bu gösterge rakamlarına göre vekalet ücreti hesaplandığında, sonuç olarak ödenen vekalet ücretinin parasal tutarında, 1389 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikte düzenlenen oranlara aykırı olarak, hukuk müşavirleri ve avukatlar aleyhinde ciddi sapma meydana gelmektedir. Diğer personel için belirlenen 6.000 gösterge rakamıyla kıyas edildiğinde avukatlar ve hukuk müşavirlerine ait gösterge rakamının 22.235 olması gerekmektedir. Hem söz konusu pay oranının düzeltilebilmesi hem de kamu avukatlarının içinde bulundukları ekonomik zorluğun kısmen de olsa iyileştirilebilmesi için, hukuk müşavirleri ve avukatlar yönünden gösterge rakamının 30.000?e, diğer personelin gösterge rakamının 10.000?e yükseltilmesi uygun olacaktır.

Yapılacak bu değişiklik, karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretine ilişkin olduğundan, hazineye ve bütçeye herhangi bir ek külfet getirmeyecek, tam aksine tahsil olunan verginin artışını sağlayacak olup, son yıllarda özlük haklarında hiçbir iyileştirme yapılmayan ve eğitim ve kariyerlerine uygun gelir elde edemeyen kamu avukatlarına ve birlikte çalıştıkları diğer personele az da olsa katkı sağlayacaktır.

Madde 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?na tabi olarak görev yapan devlet memurlarına taban ve kıdem aylığının dışında hizmet sınıfı itibari ile farklılık gösteren üç tür ödeme yapılmaktadır. Bunlar; Ek Göstergeler, Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödemelerdir.

Bu tür ödemeler yönünden, Avukatlık Hizmetleri sınıfına tabi olarak çalışan avukatlar, kanunda yer alan diğer meslek gruplarından geri bırakılmışlardır.

Özel hizmet tazminatı yönünden, başlangıçta aralarında paralellik ve eşitlik bulunan diğer meslek sınıfları arasındaki denge kamu avukatları aleyhine giderek bozulmuştur. Avukatlık Hizmetleri sınıfı görev ve yetkileri bakımından diğer meslek sınıflarından farklı birçok özellik göstermektedir. Buna karşılık, avukatların özel hizmet tazminatı teknik, denetim, emniyet, sağlık, din ve mülki idare amirliği sınıflarının aldıkları oranlardan azdır.

Uzman Tabipler için %215, Pratisyen Hekimler için %145, Teknik Elemanlar için %175, Müfettişler için %195 olan özel hizmet tazminatı üst sınırı Avukatlar için %135 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu tazminat, emeklilik maaşına da yansıdığından haksızlık ve eşitsizlik ömür boyu sürmektedir. Kamu Avukatlarının eğitim durumları ve yapmış oldukları hizmetin niteliği düşünüldüğünde özel hizmet tazminatlarının emsalleri seviyesine arttırılması gerekmektedir.

Madde 3- Hizmet türü yönünden avukatlık hizmetleri sınıfı ile denetim hizmetleri, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler sınıfı arasında başlangıçta bir denge kurulmuş iken, bu denge yıllar geçtikçe avukatlık hizmetleri aleyhine bozulmuştur. Ek gösterge taban ve tavan göstergeleri bu dört hizmet grubu arasında eşit olarak düzenlenmiş iken, bugün avukatlık hizmetleri ek gösterge tavan puanı diğer sınıflara göre düşük bırakılmıştır. Bu dengenin bozulmasının hiç bir hukuki ve mantıki gerekçesi yoktur.

Benzer meslek gruplarının ek gösterge rakamları kamu avukatlarından yüksek olmasına ve bu eşitsizliğin varlığı Anayasa Mahkemesinin 2003/77 E. ve 2003/81 K. Sayılı kararı ile sabit bulunmasına rağmen eşitsizlik düzeltilmemiş ve iptal edilen hükmün yerine tekrar 3000 ek gösterge düzenlemesi yapılmıştır. Farklı meslek grupları ise bu süreç zarfında müteaddit defalar yapılan eklemeler ile daha yüksek ek gösterge düzenlemesinden istifade ettirilmişler ve eşitsizlik artarak devam etmiştir.

Ek göstergeler emekli keseneğine tabi olup, sonuçta bağlanacak emekli maaşına yansıdığında yaratılan haksızlık ve eşitsizlik emeklilik döneminde de sürmektedir. Ek göstergesi 3600-6400 olanlardan %75, ek göstergesi 2200-3600 olanlardan %40' a tekabül eden kısmı emeklilik maaşına yansıtılmak suretiyle ek göstergesi 3000 olan kamu avukatlarının mağduriyeti devam etmektedir.

Kamu avukatları ile ilgili düzenlemeye aynı meslek grubundan kabul edilerek I. Hukuk Müşavirleri ve Hukuk Müşavirleri de eklenmiş ve eşitlik sağlanmıştır.

Madde 4- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu?nun 1?nci maddesinde avukatlığın mahiyeti; ?Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.? şeklinde tanımlanmıştır. Avukatlığın esası temsildir. Kamu Avukatları da, yargı ve diğer idari merciler nezdinde, görev yaptıkları Kurumu temsil etmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun Ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde makam tazminatlarından kimlerin ve ne oranda yararlanabileceği belirtilmiştir. Öğrenim durumları ve yaptıkları görevin niteliği itibariyle benzer fonksiyonlar ifa eden meslek Ancak Kamu Avukatları, görev yaptıkları Kurumları temsil etmelerine rağmen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun Ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yer almamaktadırlar.

27.01.2000 günlü 4505 sayılı Kanunun 5?nci maddesi gereğince ödenecek temsil tazminatından, asli görevi temsil olan avukatların yararlandırılmamasının hiçbir hukuki gerekçesi olamaz. Sayıları çok az olan kamu avukatlarına temsil tazminatı verilmesinin bütçeye getireceği bir yük bulunmamaktadır.

Tezat oluşturmaması açısından, Kamu avukatları ile ilgili düzenlemeye aynı meslek grubundan kabul edilerek Hukuk Müşavirleri de eklenmiş ve uygunluk sağlanmıştır.

Madde 5- Madde 3 ile getirilen durumla çelişecek hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6-Yürürlük maddesidir.

Madde 7- Yürütme maddesidir.

13 Ocak 2011 10:15

mehmet5523
Aday Memur

Öncelikle göstermiş olduğunuz çaba için teşekkür ederim ancak torba yasadan özlük hakları ile ilgili maddeler de geçerek yasalaşmakta ama bu yinede mail atmamamızı engellemez tabi ki. Buradaki maddeler tüm kamu avukatlarını ilgilendirdiğinden tüm meslektaşları mail atması gerek...

13 Ocak 2011 21:29

Hakkını_Arayan_Adam
Şube Müdürü

Bu metni Komisyonda önerge olarak verebilecek bir milletvekili bulunamaz mı acaba?

13 Ocak 2011 22:41

*rex*
Şube Müdürü

Gayet olumlu bi konuya değinmişsiniz gösterdiğiniz çaba için kendi adıma teşekkür ederim, kamu avukatları olarak bu konuya değinmemiz şart lütfen destek olun ve bu konuda artık bi şeyler yapalım...

13 Ocak 2011 22:45

Hakkını_Arayan_Adam
Şube Müdürü

OGM Hukuk Müşavirliği Avukatları olarak vekalet ücreti limitinin arttırılması için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ayrı ayrı dilekçe göndermiştik ama tabi ki siyaset olmadan bir sonuç çıkmadı.

Bu metin için kiminle görüşüldüğü, kimin bazı maddeleri kabul ettiğini ve hangi maddelerin kabul edildiğini de yazarsanız en azından o kişilere odaklanalım.

14 Ocak 2011 16:28

iaras
Şef

Diyarbakırda kamu avukatları basın açıklamasında bulunarak kamu avukatlarının durumuna dikkat çektiler.

Diyarbakır Barosu?na üye kamu avukatları yaptıkları açıklama ile Kamu Avukatları Kanunu Tasarısı taslağının yasallaşmasını istedi. Polis ile avukat arasında yer tartışması yaşandı.

Diyarbakır Adliyesi önünde Baro Başkanı Emin Aktar ve bir grup kamu avukatı Kamu Avukatları Kanunu Tasarısı taslağı konusunda açıklama yapmak istedi. Ancak, adliyede görevli polisler, açıklamanın yapılacağı yerin araç ve yaya trafiği nedeniyle uygun olmadığını belirterek, açıklamanın başka yerde yapılmasını istedi. Avukatlar ise adliye mensubu oldukları için istedikleri yerde açıklama yapabileceklerini belirtti.

Daha sonra kamu avukatları adına açıklamayı okuyan Mesut Çavdar, vekalet ücretinde limit, ek gösterge, özel hizmet tazminatı, derece yükselmesi ve baroya üyelik ile aidat sorunlarının bulunduğunu belirterek, ?Ankara Barosu Kamu Avukatları Kurulu? tarafından hazırlanan ?Kamu Avukatları Kanunu Tasarısı Taslağı?nın kamudaki avukatların, sorunlarını giderecek nitelikte olduğunu, bunun yasallaşmasını istediklerini söyledi.

Daha sonra konuşan Baro Başkanı Emin Aktar da 1982 Anayasası ile avukatların memurlaştırıldığını, baroya üyelik zorunluluklarının kaldırıldığını aktararak, savunma mesleğini yürüten avukatların, yargının bir unsurunu ve bir ayağını oluşturuyorsa kamu avukatlarının yargı mensubu işlevini gördüğünü bildirdi.

Cumhuriyet savcısının, bir hakimin ve bir kamu avukatının birbirinden farkının olmaması gerektiğini anlatan Aktar, ?Eğer böyle bir farklılık gözetiliyorsa o zaman özlük işlerinden disiplin işlerine kadar avukatlık statüleri göz önünde bulundurularak düzenlemeye gidilmesi gerekiyor? dedi.

Aktar?ın konuşması sırasında bir servis aracının adliye önüne gelmesi nedeniyle polis ile avukatlar arasında tekrar bir tartışma yaşandı. Aktar, açıklama yaptığı yerden çekilmeyeceğini ifade ederek, şöyle dedi:

?Araç bana çarpsın. Ben çekilmeyeceğim. 2 dakika araba bekleyebilir. Ben açıklama yaparken beni engelliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Açıklamama engel oluyorsunuz. Ben yargı mensubuyum. Siz karışamazsınız buna.?

Polisler ise görevlerini yaptıklarını belirterek, aracın çıkmasına müsaade edilmesini istedi.

Grubun, çekilmesiyle servis aracı geçti. Daha sonra da grup, dağıldı

17 Ocak 2011 11:51

av.emir
Aday Memur

aşağıya alınan kamu avukatları ile ilgikli yasa teklifini lütfen herkes bütün siyasi ve sendikalara göndersin torba yasa bu hfta meclise geliyor elimizi çabuk tutalım

25 Ocak 2011 08:47

munis
Aday Memur

Sayın Av.emir,

Torba yasa yasalaşmazdan evvel yine sözünü ettğiniz 5 arkadaşınızla beraber tekrar Ankaraya gidip bahsi geçen Kamu Avukatları kanununu torba yasaya dahil ettirmek üzere çalışılsa iyi olmaz mı? Zira henüz geç değil. Başladığımız işi bitirelim diye düşünüyorum. İlk gittiğinizdeki gibi her türlü maddi -manevi desteğe hazırız.Saygılarımla...

25 Ocak 2011 13:42

safoli
Memur

Mail adreslerinin hepsine mail attım.Hayırlısı.

Toplam 8 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?