Editörler : Cüneyt Barışoglu
15 Ocak 2011 19:59   


Risale-i Nurdan Güzel Vecizeler.

zaman gösterdi ki, cennet ucuz değil; cehennem dahi lüzumsuz değil.

sultan-ı kainat birdir. herşeyin anahtarı onun yanında, herşeyin dizgini onun elindedir.

acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarfediyorsun?

bu kainatta görünen bütün güzellikler öyle bir güzelden geliyor ki,bu mütemadiyen(devamlı) değişen ve tazelenen kainat,bütün mevcudatiyle ayinedarlık dilleriyle ,o güzelin cemalini tavsif ve tarif eder.

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

felsefe, herşeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. iman ise, herşeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür.

bu meydan-ı imtihanda olanlar, başı boş değiller; saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar...

şu koca kainat sarayının bir ustası var. o usta onu bilir, görür, yapar, idare eder.

bu latif, nazik masnuatı o kuru ağaçlardan ihraç eden kudrete hiç bir şey ağır gelmez.

lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur.

en mühim, en lüzumlu, en selametli olan imana hizmet cihetini tercih ettim.

bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i'tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

ecel birdir, tagayyür etmez... ölüm, bu alem-i fenadan alem-i bekaya ve alem-i nura gitmek için bir terhistir.

Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz.

15 Ocak 2011 21:13

abdül hayy
Yasaklı

kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedi, daimi hayatını ve saadet-i ebediyesini berbad etmek, ehl-i aklın karı değil.

madem Rahim bir Halıkımız var; bizim için gurbet olamaz. madem O var, bizim için herşey var.

gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffetle, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir.

bir adamın imanını kurtarmak ise, on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır.

yağmur namazı ve duası bir ibadettir. yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir; yoksa, o ibadet ve o dua, yağmuru getirmek için değildir. eğer sırf o niyet ile olsa, o dua, o ibadet halis olmadığından, kabule layık olmaz.

(insan) , öyle bir Kerim'e misafir olmuş ki, nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış.

15 Ocak 2011 21:15

abdül hayy
Yasaklı

Hadiste vardır ki, "bir tek adam seninle imana gelse, sahra dolusu kırmızı koyundan daha hayırlıdır."

ey nefis! bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona maliksin.

hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir.

Diyebilirsin, "benim Rabb-i Rahimim, dünyayı bana bir hane yaptı; ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofra-i nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı; ve nebatatı, o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır."

bir köy muhtarsız olmaz,

bir iğne ustasız olmaz;sahipsiz olmaz,

bir harf katipsiz olmaz biliyorsun.

Nasıl oluyor ki: Nihayet derecede muntazam şu memleket Hâkimsiz olur mu?

Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor.

Kur?an-ı Kerim?in düsturları, kanunları;ezelden geldiğinden ebede gidecektir.Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkûm değildir, daima gençtir kuvvetlidir..

? Tesettür kadınlar için fıtridir. Ref-i tesettür fıtrata münafidir.

Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef?alimizle(yaşantımızla) izhar etsek(göstersek) sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle islamiyete girecekler, belki küre-i arzın(dünya) bazı kıtaları ve devletleri de islamiyete dehalet edecekler.

15 Ocak 2011 21:25

mamur01
Yasaklı

1) RİSALEİ NUR denen kitaplar kutsal mıdır, değil midir?

2) RİSALEİ NUR denen kitaplar kutsal ise Allah Kur?an?dan sonra bir başka ilahi kitap göndermiş olurki bu idda yeni bir din,yeni bir ilahi kitap ve yeni bir peygamber demek değil midir?

3) RİSALEİ NUR denen kitaplar kutsal değildir deniyorsa öyleyse; Şualar, Birinci Şua, c. I, s. 833.de geçen ?Resailin Nur dahi ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavî olan Kur'an'ın, şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.? Cümlesinin ne anlama geldiğini düşünüp Said Nursiye göre bu risalelerin arştan inen kitaplar olduğunu öğrenmeleri gerekmez mi?

4) Said Nursi bilgi birikimini ölmüşlerden, rüyalarından ve vehimlerinden mi edinmiştir?

5) Said Nursi bilgi birikimini ölmüşlerden, rüyalarından ve vehimlerinden edinmişse Kur?an?a göre böyle bir bilginin gerçekliği, güvenilirliği ve sahihliği ne ölçüde doğrudur?

6) Said Nursi bilgi birikimini ölmüşlerden, rüyalarından ve vehimlerinden değil de alimlerden edinmişse ( bunlar kim ve eğitimi kaç yıl sürmüştür?) öyleyse; Emirdağ Lahikası, c. II, s. 1 1768. de geçen ?Yeni Said'in hususî üstadı olan İmamı Rabbanî, Gavsı Azam ve İmamı Gazalî, Zeynelâbidîn (R.A.) hususan Cevşenül Kebir münacatını bu iki imamdan ders almışım ve Hazreti Hüseyin ve İmamı Ali'den (Kerremallahü Vechehu) aldığım ders, otuz seneden beri, hususan Cevşenül Kebir'le daima onlara manevî irtibatımda, geçmiş hakikatı ve şimdiki Risale-i Nur'dan bize gelen meşrebi almışım.? sözüyle Said Nursi kendini kutsallaştırma çabalarına mı girmiştir?

7) Said Nursi; ne olursa olsun her zaman her şeyi bilen birisi midir?

8) Said Nursi; ne olursa olsun her zaman her şeyi bilen birisi ise: Her zaman her şeyi bilen sadece Allah değil midir? Böyle bir inanç şirk, küfür değimlidir?

9) Said Nursi; ne olursa olsun her zaman her şeyi bilen birisi değilse; Bediuzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, c. II, s. 2123-2124 de geçen ?Rüyasında Peygamberimizden ilim istemiş, o da ümmetine soru sormamak şartıyla ona Kur?ân ilminin öğretileceğini müjdelemiş, bu sebeple daha çocukken asrın bilgini olarak tanınmış ve kimseye soru sormamış, ama sorulan bütün sorulara mutlaka cevap vermiştir? cümlesi Said nursinin her zaman her şeyi bildiğini anlatmıyor mu?

10) Said Nursi?nin ilim hayatını üç ayda tamamladığı, sorulan her soruya, tereddütsüz ve derhal cevap verdiği ve bu özelliğin ona rüyasında Peygamberimiz tarafından verildiği iddiası, isbatı olmayan büyük bir yalan mı yoksa onu kutsallaştırma çabası mıdır?

11) Said Nursi Peygamberlik iddasında bulunmuş mudur? Kur?an?da Hz.Muhammed?e açıklanmadığı halde Said Nursi?ye açıklanmış gizli gerçekler var mıdır? Risalei Nur; Kur?an?nın gizli gerçeklerinin arştan inen kesin delili midir?

12) Bu sorulara cevabınız evet ise Said Nursi yeni bir peygamber, Risaleler ise yeni bir ilahi kitap, Kur?an sırlarla dolu açıklanmamış gizli bir kitap, Hz.Muhammed ise Kur?an?ın sırlarından habersiz veya haberi varsa bunları ümmetten saklamış bir peygamber olur ki böyle bir iddia küfür olmaz mı?

13) Bu sorulara cevabınız hayır ise öyleyse; Şualar, Birinci Şua, Yirmi dördüncü Ayet ve Ayetler, Üçüncü Nokta, c. I, s. 842. de geçen ?Kur?an?ın gizli hakikatleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor!! Tenzil?ül-Kitab cümlesinin sarih bir manası asrı saadette vahiy suretiyle Kitab-ı Mübîn'in nüzulü olduğu gibi, manayı işarîsiyle de, her asırda o Kitabı Mübin'in mertebe-i arşiyesinden ve mu'cize-i maneviyesinden feyz ve ilham tarîkıyla onun gizli hakikatları ve hakikatlarının bürhanları iniyor, nüzul ediyor...? sözü büyük bir hayal mi yoksa Said nursiyi ve Risaleleri kutsallaştırma çabaları mıdır?

14) Risale Nurlar; Kuranı tasdik eden,tefsir eden,( varsa) sırlarını açıklayan ilahi bir kitap mıdır? Veya Risale Nurlar; Kur?ân?daki âyetlerin âyetleri midir?

15) Bu soruya cevabınız evet ise Kuranın son ilahi kitap olduğunu ret etmiş olmaz mısınız?

16) Bu soruya cevabınız hayır ise öyleyse; Şualar, Birinci Şua, Yirmi ikinci Ayet ve Ayetler, c. I, s. 841 de geçen ?Resail?in-Nur denilen otuz üç aded Söz ve otuz üç aded Mektub ve otuz bir aded Lem'alar, bu zamanda, Kitabı Mübin'deki âyetlerin âyetleridir. Yani, hakaikının alâmetleridir ve hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır. Ve o âyetlerdeki hakaiki imaniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir?. Sözüyle ve yukarda geçen sözleriyle Said Nursi, Allah?ın ?Vay o kimselere ki, kendi elleriyle kitap yazarlar, sonra ?bu Allah katındandır? derler. Hedefleri, onun karşılığında bir şeyler almaktır. Vay o ellerinin yazdığından dolayı onlara! Vay o kazandıklarından dolayı onlara!.? (Bakara 2/79) ayetinin muhatabı olmuş olmaz mı?

17) Said Nursî; Hz. Ali?ye Sekine adında bir kitap indiğini, geçmiş ve gelecek bütün ilim ve sırların o kitapta olduğunu ve orada Risale-i Nurlara işaret edildiğini iddia etmiş midir?

18) Cevabınız evet ise; Said Nursi, Hz. Ali?nin yeni bir peygamber hatta bütün gaybı bilen ( ki bu sadece Allaha ait bir özelliktir) bir insan olduğunu kabul etmiş olmaz mı? Böyle bir inanç Kur?ana göre küfür değil midir?

19) Cevabınız hayır ise ; Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Onsekizinci Lem?a, c. II, s. 2079; de geçen : ?Hazreti Cebrail'in, Âlâ Nebiyyina (a.s.m.) huzuru Nebevide getirip Hz. Ali'ye Sekine namıyla bir sayfada yazılı İsmi Âzam, Hz. Ali'nin (r.a.) kucağına düşmüş. Hz. Ali diyor: "Ben Cebrail'in şahsını yalnız alâim?üs-sema suretinde gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, bu isimleri içinde buldum" diyerek bu Ismi Âzamdan bahs ile bazı hadisatı zikirden sonra tahdis-i nimet suretinde diyor ki: "Evveli dünyadan kıyamete kadar ulum-u esrar-ı mühimme bize meşhud derecesinde inkişaf etmiş, kim ne isterse sorsun, sözümüze şüphe edenler zelil olur." Sözüyle İslam dininin berraklığı bulandırılıp akıllara şianın sapık ve şirk kokan fikirleri mi sokulmak isteniyor?

20) Risalei Nur kusursuz, eksiksiz, izaha ihtiyacı olmayan ve mükemmel bir kitap mıdır?

21) Cevabınız evet ise Kur?an dışında kusursuz, tam ve mükemmel bir kitap olabilir mi? Bu iddia insan eliyle yazılmış bir kitap için aşırı gitmek değil midir?

22) Cevabınız hayır ise Barla Lâhikası, Yirmi Yedinci Mektub ve Zeyilleri, c. II, 1415. de geçen ?Mübarek Sözler şübhesiz Kitabı Mübin'in nurlu lemeâtıdır. İçinde izaha muhtaç yerler eksik olmamakla beraber küll halinde kusursuz ve noksansızdır?. Sözüyle delilsiz bir şekilde risaleler kutsallaştırılmış mıdır?

23) Bu devirde; ?Urvet-ül vüska?, yani çok sağlam, kopmaz bir zincir ve bir ?hablullah? yani Allah?ın ipi olan kitap Kuran mıdır yoksa Risalei Nur mudur?

24) Bu soruya cevabınız evet Risaledir diyorsanız Bakara 2/256; Ali İmrân 3/103. ayetlerinin hükmü kaldırıldı da bizim mi haberimiz olmadı?

25) Cevabınız hayır ise Şualar, On Birinci Şua, Onbirinci Meselenin haşiyesinin bir lahikasıdır, c. I, s. 985.de geçen ?Risale-i Nur bu asırda, bu tarihte bir ?urvet-ül vüska?dır. Yani çok sağlam, kopmaz bir zincir ve bir ?hablullah? yani Allah?ın ipidir.? Sözü insanları Risalelere mahkum edebilmek için söylenmiş bir söz müdür?

26) Müslümanların şeriat, dua, ve ibadet kitabı Kuran mıdır, yoksa Risaleler midir?

27) Cevabınız Risaleler ise Kuran dışında başka bir ilahi kitap olduğunu iddia etmiş olmaz mısınız?

28) Cevabınız hayır ise ; Emirdağ Lahikası I, c. II, s. 1719. de geçen ?Risale-i Nur'un menşur-u hakikatında tam tecelli ettiğinden, hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emr-ü davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bir kitab-ı hakikat, hem bir kitab-ı tasavvuf, hem bir kitab-ı mantık, hem bir kitab-ı İlmi Kelâm, hem bir kitab-ı İlmi İlahiyat, hem bir kitabı teşviki san'at, hem bir kitabı belâgat, hem bir kitabı isbat-ı vahdaniyet; muarızlarına bir kitab-ı ilzam ve iskâttır?. Cümlesi Said Nursiye göre Kuran gibi Risalelerinde kutsal olduğunu göstermez mi?

29) Risalelerdeki bazı bölümler, Said Nursiye Allah tarafından; haberi olmadan, zorla mı yazdırılmıştır?

30) Cevabınız evet ise böyle bir iddiayı hangi akla ve mantığa göre ileri sürmektesiniz?

31) Cevabınız hayır ise; Kastamonu Lahikası, Yirmi Yedinci Mektup, c. II, s. 1589; ve Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Sözler Yayınevi İstanbul 1991, s. 33. de geçen ?Aynen bu ehemmiyetli hikmet içindir ki, bâzı def'a haberim olmadan, ihtiyarım ve rızam olmadığı halde, ince hakaik-ı îmaniye ve kuvvetli hüccetler, müteaddit risalelerde tekrar edilmiş. Ben çok hayret ediyordum: Neden bunlar bana unutturulmuş, tekrar yazdırılmış? Sonra kat'î bir surette bildim ki: Herkes bu zamanda Risale-i Nura muhtaçtır, fakat umumunu elde edemez; etse de tam okuyamaz; fakat küçük bir Risale-?in-Nur hükmüne geçmiş bir risale-i câmiayı elde edebilir ve ekser vakitlerde muhtaç olduğu mes'eleleri ondan okuyabilir. Ve gıda gibi, her zaman ihtiyaç tekerrür ettiği gibi o da mütalâasını tekrar eder.? Sözüyle Said Nursi kendisine Allah tarafından bir şeyler yazdırıldığını dolayısıyla Allahın seçilmiş kulu olduğunu mu iddiaya çalışmaktadır?

32) Bu devirde Müslümanlar Kurana mı yoksa Risalelere mi muhtaçtır? Müslümanların tekrar tekrar okuması gereken kitap Kuran mı yoksa Risaleler mi?

33) Cevabınız Risaleler ise Kuranın tarihte kaldığını veya yeteri kadar insanlığın sorunlarına cevap veremediğini iddia etmiş olmaz mısınız?

34) Cevabınız Kuran ise ; Kastamonu Lahikası, Yirmi Yedinci Mektup, c. II, s. 1589; ve Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Sözler Yayınevi İstanbul 1991, s. 33. de geçen ?Sonra kat'î bir surette bildim ki: Herkes bu zamanda Risale-i Nura muhtaçtır, fakat umumunu elde edemez; etse de tam okuyamaz; fakat küçük bir Risale-?in-Nur hükmüne geçmiş bir risale-i câmiayı elde edebilir ve ekser vakitlerde muhtaç olduğu mes'eleleri ondan okuyabilir. Ve gıda gibi, her zaman ihtiyaç tekerrür ettiği gibi o da mütalâasını tekrar eder.? Sözleriyle Said Nursi yazdığı kitaplarını kutsallaştırıp Kuranın önüne geçirmeye mi çalışmaktadır?

15 Ocak 2011 21:28

abdül hayy
Yasaklı

SANA CEVAP VERMİYORUM.

SENİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM.

ÇÜNKÜ SEN DENGENİ KAYBETMİŞSİN..

MUHATAP BİLE ALINMAYA DEĞMEZSİN..

15 Ocak 2011 21:30

abdül hayy
Yasaklı

zaman gösterdi ki, cennet ucuz değil; cehennem dahi lüzumsuz değil.

15 Ocak 2011 21:32

abdül hayy
Yasaklı

Hadiste vardır ki, "bir tek adam seninle imana gelse, sahra dolusu kırmızı koyundan daha hayırlıdır."

15 Ocak 2011 21:36

mamur01
Yasaklı

Senin risale dediğin kitabı, 14 kez okudum hemde osmanlı sözlüğü ile benim anladığım şu

Lütfen Kur'ana sıkıca sarılalım, insan eli değmiş, insan düşüncesi karışmış açıklamalara itibar etmeyelim. Alla'u Alem dinden çıkabiliriz.

Okuduğum risalelerde bir kişinin hayatı mektubatı vb gibi konular bir roman gözüyle değerlendirilmelidir. Okunacaksa Cenab-ı Allah'ın habibim dediği Peygamberimizin hayatı ve sözlerini okursak daha faydalı olacağına inanıyorum.

15 Ocak 2011 21:36

one-minute1
Yasaklı

mamur denilen şahsiyet

SAİD NURSİYE risalelere attığın bu iftiralardan dolayı sen iflah olmazsın.

evet.

muhatap bile alınmazsın diyorlar ya doğru.

aklın varsa kime iftira attığına bak.kendine gel..

yazık ki ne yazık...

15 Ocak 2011 21:39

one-minute1
Yasaklı

14 kere okumuşmuş...

sende gram kadar akıl ve denge varsa ben hayvanım..

15 Ocak 2011 21:40

abdül hayy
Yasaklı

Şu kısa, fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki, fani olmasın. baki şeylere sarf et ki, baki kalsın.

15 Ocak 2011 21:40

mamur01
Yasaklı

İftiramı, Sümme Haşa tesbitlerim ortada, elinizin altında risaleler varsa aç bak Allah sana akıl vermiş, aklını kullan. Kur'ana Sarıl.

15 Ocak 2011 21:42

abdül hayy
Yasaklı

Ümitvar olunuz Şu istikbal İnkılabı İçinde En yüksek Gür sada İslam'ın sadası olacaktır.

15 Ocak 2011 21:45

one-minute1
Yasaklı

ben hafızım.

risalei nurları da okuyorum okuyacağım okutacağım.

kuran kursu yapıyoruz her yatsıdan sonra.

hem kuran okuyoruz hemde risale okuyoruz...

hizmetimizi yapıyoruz.allah kabul etsin.allah daim etsin..

15 Ocak 2011 21:48

one-minute1
Yasaklı

senin o tespit dediğin şeylere aklı olan bir tek insan bile inanmaz.

ama bugün milyonlar said nursiyi seviyor arkasından gidiyor.

senin kaç mensubun var?ne kadar cemaatin var?

hahahahahhahhahahahahahahahahah

haahahahahahahahahahahaahahahahahah

15 Ocak 2011 21:49

mamur01
Yasaklı

http://kurantevhidsunnet.blogcu.com/said-nursinin-peygamberlik-cabalari/5248923

HURAFE MERKEZLİ NURCULUK DİNİNİN KURUCUSU

SAİD NURSİ?NİN PEYGAMBERLİK ÇABALARI

Hilmi POLAT (İlahiyatçı)

Kur?an?da Hz.Muhammed?e açıklanmadığı halde Said Nursi?ye açıklanmış gizli gerçekler var mıdır? Risalei Nur; Kur?an?nın gizli gerçeklerinin arştan inen kesin delili midir?

Şualar, Birinci Şua,?da geçen;

?Kur?an?ın gizli hakikatleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor!! Tenzil?ül-Kitab cümlesinin sarih bir manası asrı saadette vahiy suretiyle Kitab-ı Mübîn?in nüzulü olduğu gibi, manayı işarîsiyle de, her asırda o Kitabı Mübin?in mertebe-i arşiyesinden ve mu?cize-i maneviyesinden feyz ve ilham tarîkıyla onun gizli hakikatları ve hakikatlarının bürhanları iniyor, nüzul ediyor??

Kastamonu Lâhikası, Yirmiyedinci Mektubda geçen;

?Risale-i Nur, yüze yakın din tılsımlarını ve hakâik-ı Kur?aniyenin muammalarını keşfetmiştir ki; her bir tılsımın bilinmemesinden çok insanlar şübehata ve şükûke düşüp, tereddüdlerden kurtulmayıp, bazan îmanını kaybederdi. Şimdi, bütün denizler toplansalar, o tılsımların keşfinden sonra galebe edemezler.? ....

15 Ocak 2011 21:55

one-minute1
Yasaklı

madem sevmediğin bir kitabı 14 defa neden okuyorsun?neden yalan söylüyorsun? 2 defa okusan hadi anlamadın 2 . yi okuyorsun deriz.nurcular her zaman okur risaleleri.onlar tefekkür için sevap için okuyorlar.peki sen?

cehennem iyi ki var.

sen iflah olmazsın..

senin gibi insanlara risale i nurların ihtiyacı yok.

sen git dürüyenin güğümlerini izle.veye tomm and jerry i..

15 Ocak 2011 22:00

one-minute1
Yasaklı

Faniyim Fani olanı istemem .Acizim Aciz Olanı istemem

Ruhumu Rahman a teslim eyledim gayr istemem

isterim,fakat bir yar-ı baki isterim.

Zerreyim fakat bir Şems-i Sermed isterim

Hiç-ender-hiçim,fakat bu mevcudatı birden isterim.

15 Ocak 2011 22:02

abdül hayy
Yasaklı

Büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir.

15 Ocak 2011 22:04

abdül hayy
Yasaklı

Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi; ittiba'-ı Kur'andır.

SAİD NURSİ

15 Ocak 2011 22:06

abdül hayy
Yasaklı

Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.

Toplam 95 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;