Editörler : Cüneyt Barışoglu
13 Şubat 2011 22:43   


eşi özel sektörde çalışanlar için eş durumundan tayin-emsal karar.

T.C.

DANIŞTAY

8. DAİRE

E. 2008/1540

K. 2008/4713

T. 24.6.2008

? YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA ( Özel Sektörde Çalışan Eşi Nedeniyle - Sağlık Bakanlığının Muvafakat Talebinin Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlılık Bulunmadığı )

? AİLENİN KORUNMASI ( Ailenin Huzur ve Mutluluğunun Devamı Kamu Görevlilerinin Ailevi Kaygılardan Uzak Bir Biçimde Kamu Hizmetlerini Verimli Etkin ve Sağlıklı Bir Biçimde Yürütmeleri İçin Gerekli Ortamın Sağlanması Devletin Sorumluluğunda Olduğu )

? MEMURLARIN BİR KURUMDAN DİĞERİNE NAKİLLERİ ( Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Yazısı İle Davacının Tayininde Sakınca Bulunmaması ve Uygun Görülmesi Halinde Naklen Atanması İçin Muvafakat Talep Edildiği - Reddeden Bakanlık İşleminde İsabet Olmadığı )

? EŞİN ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMASI ( Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Yazısı İle Davacının Tayininde Sakınca Bulunmaması ve Uygun Görülmesi Halinde Naklen Atanması İçin Muvafakat Talep Edildiği - Reddeden Bakanlık İşleminde İsabet Olmadığı )

657/m.72, 74, 76

2577/m.49

2709/m.41

ÖZET : Davacı; Ankarada özel sektörde çalışan eşi nedeniyle, kurumlararası nakil yoluyla Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına atanmasının yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün yazısı ile davacının tayininde sakınca bulunmaması ve uygun görülmesi halinde naklen atanması için muvafakat talep edildiği, davalı idarece talebin elemana ihtiyaç duyulduğundan bahisle reddedildiği anlaşılmaktadır. Anayasamızda yer alan ailenin korunması başlıklı hükümle, ailenin huzur ve mutluluğunun devamı, kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamın sağlanmasının devletin görev ve sorumluluğunda olduğunun düzenlenmesi karşısında, Sağlık Bakanlığının muvafakat talebinin reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan davacının kurumlararası nakil yoluyla Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına atanmasının yapılabilmesi için muvafakat verilmesi isteğinin reddine ilişkin Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığının 12.3.2007 gün ve 1735 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacının çalıştığı kurumda hizmetine ihtiyaç duyulduğunun davalı idarece somut br şekilde ortaya konulması ve davacının atanma isteğinin serbest çalışan eşinin durumuna bağlanması karşısında, davacıya muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Kırıkkale İdare Mahkemesinin 13.12.2007 gün E:2007/500, K:2007/1103 sayılı kararının; davacının kendisinin dışındaki kişiler için 2007 yılı içinde eş durumu nedeniyle atamalarda muvafakatin verildiği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mevlüt BEDEL'in Düşüncesi: İstemin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Yücel BULMUŞ'un Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR : Uyuşmazlık, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan davacının kurumlararası nakil yoluyla Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına atanmasının yapılabilmesi için muvafakat verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemden kaynaklanmaktadır.

Anayasamızın ?Ailenin korunması? başlıklı 41.maddesinde, ailenin, Türk toplumunun temelini oluşturduğu ve eşler arasında eşitliğe dayalı olduğunu, Devletin de bu bağlamda, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıp, teşkilatı kurmakla görevli olduğu düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Yer değiştirme suretiyle atanma? başlıklı 72. maddesinde; ?Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.? hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan davacının; Ankarada özel sektörde çalışan eşi nedeniyle, kurumlararası nakil yoluyla Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatına atanmasının yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.2.2007 gün ve 24702 sayılı yazısı ile davacının tayininde sakınca bulunmaması ve uygun görülmesi halinde naklen atanması için muvafakat talep edildiği, davalı idarece talebin elemana ihtiyaç duyulduğundan bahisle reddedildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Anayasamızda yer alan ailenin korunması başlıklı hükümle, ailenin huzur ve mutluluğunun devamı, kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamın sağlanmasının devletin görev ve sorumluluğunda olduğunun düzenlenmesi karşısında, Sağlık Bakanlığının muvafakat talebinin reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle Kırıkkale İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine, 24.06.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

20 Temmuz 2012 14:16

adssakliyan
Aday Memur

Bu durumda sonuç olumlu olmuştur olumsuz mu bende aynı durumdayım kurum olumlu talep vermezse mahkeme yoluna mı gitsek bilgisi olan var mı

20 Temmuz 2012 14:49

adssakliyan
Aday Memur

GÜNCEL..........

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?