Editörler : Mehmet BalciCüneyt Barışoglu
17 Şubat 2011 13:57   


Kapalı
Yeni yasa memurlara ne getiriyor?

Yeni yasa memurlara ne getiriyor?

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen Torba Yasa, sadece sosyal sigorta primleri ile vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından ibaret değildir.

Meclis?e 113 madde olarak sunulan ancak daha sonra yapılan eklemelerle 234 maddeye çıkan torba yasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası?nda da önemli değişiklikler yapılıyor.

İşte yeni yasanın memurlara getirdikleri...

- Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde, hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek.

EVLATLIK İZNİ

Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren, istekleri halinde, 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.

ÖZÜRLÜ İSTERSE NÖBET TUTACAK

- Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak .

HASTAYA 1.5 YIL İZİN

- Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilecek.

SALDIRAYA UĞRAYANA SINIRSIZ İZİN

- Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya ya da saldırıya uğrayan, bir meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

Aysel ALP yazıyor

hurriyet.com.tr

- Kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan unvanı müdür olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumdakiler, atama yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait haklardan yararlanmaya devam edebilecek

- Burslu ya da kurumunca, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt dışına atanan memurlar veya yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek. Beş yıllık memura, en fazla iki kez olmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılacak.

- Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak.

- Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.

- Başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı teşvik edici hale getirilecek.

- İkamet edilen ilin sınırları dışına çıkma, toplu müracaat ve şikayet ile yasaklanmış yayın bulundurma fiilleri disiplin suçu olmaktan çıkıyor.

- Yasayla ''aylıktan kesme'' veya ''kademe ilerlemesini durdurma'' cezası alan memurların atanamayacağı görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanlığı, dengi ve daha üst düzey kadrolara; bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine; vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda bu görevlere atanmaları mümkün olacak.

''Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin sayılan görevlere atanamayacağının'', Bakanlar Kurulu kararıyla atananlar için de uygulanacağı hükmü ise maddeden çıkarılıyor.

Ayrıca, disiplin cezalarına itirazlar yeniden düzenlenirken, Anayasa değişikliğine uyum amacıyla uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu da açılıyor.

İSTEMESE DE GİDECEK

- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Geçici süreli görevlendirme yılda 6 ayı geçemeyecek. Bu görevlendirmede memurun rızası aranacak.

Ancak memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Sendikalar bu düzenlemenin ?istenmeyen memura sürgün? cezası olacağını ileri sürerek karşı çıkıyor.

- Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek.

SÖZLEŞMELİYE SENDİKA HAKKI

- Sözleşmeli personel, Anayasa'da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca, sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Ancak grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak.

ÖZÜRLÜYE MERKEZİ SINAV

Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavları merkezi olarak yapılacak.

İŞÇİ EŞE İZİN

- Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurlarla yurt içine ve dışına sürekli görevle atanan memurların işçi olan eşlerine 1 yıldan az olmamak üzere, en çok 8 yıla kadar ücretsiz izin verilebilecek.

1 YIL ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

- Yasa ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sürekli işçiler, birinci derece yakınlarının ağır kaza geçirmesi ve önemli bir hastalığa yakalanması halinde, 1 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecek.

FAZLA İŞÇİYE ZORUNLU GÖÇ

- İl Özel idarelerinin işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğü?nün taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosuna aktarılacak.

- Belediyelerin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası personel ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatındaki sürekli işçi ile sürekli işçi norm kadro dahilinde olmak üzere, ihtiyacı bulanan mahalli idarelere gönderilecek.

ŞANSTA 65 YAŞ SINIRI

- Spor Toto Teşkilat Başkanı, başkan yardımcısı ve teşkilat müdürlüğü görevlerine 65 yaşını geçenler atanamayacak.

************************

Bence okuyun derim.çok önemlidir.

17 Şubat 2011 14:09

pasificici
Daire Başkanı

safahat2746,

nerelerdesin hoca? uzun zamandır yoktun piyasada. naptın, yeleştin mi biryere?

17 Şubat 2011 14:36

safahat2746
Kapalı

diyanet kadrosuna girmeyi düşünüyorum.müezzinlik alımlarına.fazla girmiyorum.girersem ilanları paylaşım ve bilgi koyuyorum.

17 Şubat 2011 15:17

Çeşm-syh',,
Kapalı

safahat nerelerdesin yaw bu konuları boşver devlet kapısı olsun ne olursa olsun başarılı olup atanan arkadaşları canı gönülden tebrik ederiz

07 Mart 2011 15:31

safahat2746
Kapalı

torba yasadan memurlara gelen izinler .bir bakın derim.

Memurlara verilecek izinler

Torba Kanun ile devlet memurlarına verilecek izinler

YABANCI MEMLEKETLERDE GÖREV ALMA

657 sayılı Kanunun, 77. maddesinde yer alan düzenleme şu şekildedir:

"Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir"

Daha önce Başbakan izniyle izin verilmekteydi. Yeni düzenlemede ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilecektir.

ÖZÜRLÜNÜN ÇALIŞMA SAATLERİNİ KURUM YÖNETİCİLERİ İLE VALİLER BELİRLEYECEK

Özellikle hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda, merkez teşkilatındaki özürlüler için bir düzenleme, ancak Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılabiliyordu. Örneğin Başbakanlık veya Çevre ve Orman Bakanlığının Ankara'daki merkez binasındaki bir özürlünün soğuk kış günlerinde izinli sayılması için Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyordu. Bu hüküm değişti. Yeni düzenlemede, merkeze, o kurumun üst yönetici, bu izni düzenleyebilecek. Örneğin özürlü Başbakanlıkta ise Başbakanlık Müsteşarı, SGK'da ise SGK Başkanı, TİKA'da ise TİKA Başkanının onayı ile bu izin süreleri düzenlenebilecektir. Ancak taşrada bu izni mülki amirler düzenleyecek

KADIN MEMURA VE ÖZÜRLÜ MEMURA GECE VARDİYESİ MUAFİYETİ

657 sayılı Kanunun 101. maddesi şu şekildedir:

"Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.?

* Kadın memura, hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce gece nöbeti verilemeyecektir.

* Madde metni, "verilemez" şeklinde düzenlenmiş ve idareye takdir hakkı vermemiştir. Bu nedenle, yukarıdaki madde kapsamına giren personele gece nöbeti ve vardiyası verilmemelidir. Doğumdan dolayı kadın memura gece görevi verilememesi için isteğe dahi gerek yoktur. İdare, istek olmaksızın bu hususa dikkat etmelidir. Özürlü personel için isteğe gerek vardır..

* Kadın memura, hamilelik öncesinde, bu türden bir görev verilememesi için tabip raporu gerekmektedir.

* Madde metni sağlık kurulu raporu demediği, resmi tabip raporu demediği için, kamu veya özel ayrımı olmaksızın tek hekim raporu yeterli olacaktır.

* Hamililelik sonrasında tabip raporuna gerek yoktur.

ERKEN DOĞUM HALİNDE, İZNİN DOĞUM SONRASINA AKTARILMASI

657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (A) bendine eklenen yeni cümle şu şekildedir:

"Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir."

DOĞUMDA ANNENİN ÖLMESİ HALİNDE BABAYA İZİN

657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (A) bendine eklenen yeni cümle şu şekildedir:

"Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir."

Kadın memur için, doğum sonrasında 8 haftalık bir analık izni öngörülmüştür. Eğer anne, doğumda veya doğum sonrasındaki analık iznini kullanırken ölürse, bu izni, baba kullanacaktır. Hali hazırdaki olaylarda, eğer ölüm tarihinden itibaren 8 hafta geçmemiş ise, doğumdan sonraki 8 haftalık süreyi geçmemek kaydıyla, babaya izin kullandırılmalıdır.

10 GÜNLÜK BABALIK İZNİ

657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (B) bendine eklenen yeni cümle şu şekildedir:

"B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."

3 gün olarak verilen izin 10 güne çıkarılmıştır. Hali hazırdaki olaylarda ,eğer memurun durumu, doğumdan sonraki 10 günlük süre içindeyse, kalan sürece izin verilmelidir. Eğer doğumdan sonraki 10 gün geçmiş ise artık memurra bir daha kalan 7 günlük izin verilmemelidir.

KAYNIN ÖLÜMÜ HALİNDE 7 GÜNLÜK İZİN

Yapılan düzenleme ile memura, eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilmesi öngörülmüştür.

SÜT İZNİ

657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (d) bendinin yeni hali şu şekildedir:

"D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır."

Günde 1,5 saat olan süt izni süresi, ilk altı ay için günde 3 saate, ikinci altı ay için ise günde birbuçuk saate çıkarılmıştır.

HASTALIK İZNİ

İlgili düzenleme şu şekildedir:

"Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir."

Daha önce çalışma süresine göre belirlenen uygulama kaldırılmıştır. Buna göre 10 yıl hizmet yapıp yapmadığına bakılmaksızın diğer hastalıklar halinde (kanser, verem ve akıl hastalığı dışında kalan hastalıklar) memura oniki aya kadar izin verilecektir.

3 AY ÜCRETLİ REFAKAT İZNİ

İlgili düzenleme şu şekildedir:

"Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.?

* Refakat izni için "bakmakla yükümlü olunması" şart koşulmamıştır. Sadece anne, baba, eş ve çocuk için, tedavisinin uzun süreceğinin bir sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi yeterli görülmüştür.

* 3 aya kadar refakat izni verilecektir.

* Bu süre bir katına uzatılabilecektir.

* Refakat izni sırasında memur maaşını alacaktır. Madde metnin "izin verilir" şeklinde düzenlenmiştir. Aylıksız izin demediği için memura maaş verilecektir.

* Yine madde metni "verilir" şeklinde düzenlendiği için idarenin bu izinde takdir hakkı bulunmamaktadır.

REFAKATTEN DOLAYI DOLAYI AYLIKSIZ İZİN

108. maddenin yeni hali şu şekildedir:

"A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir."

Hasta olan memura, 105. maddenin son fıkrası uyarınca refakat izni verilmektedir. Eğer bu izin süresi yetmez ise, istek halinde memura 18 aya kadar aylık izin verilebilir. Madde metni "verilebilir" şeklinde düzenlendiği için bu konuda idarenin takdiri esastır. Bu izin için yine sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

DOĞUM YAPAN KADIN MEMURA 24 AY, AYLIKSIZ İZİN

İlgili hüküm şu şekildedir:

"Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir."

* Buna göre, doğumdan sonra kadın memura verilen aylıksız izin süresi 1 yıldan 24 aya çıkarılmıştır. Bu izin 8 haftalık analık izninin bitiminden itibaren hesaplanacaktır.

* Doğumdan sonra 24 aylık sürenin içinde bulunanlara, bu iznin verilmesi zorunludur. Örneğin çocuk 25 Ağustos 2009'da doğmuş ise, 8 haftalık analık izninin de 25 Ekim'de bittiği düşünülürse, önceki düzenleme gereğince 25 Ekim 2010 tarihinde yeniden göreve başlayan memur, bugünden itibaren isterse, 25 Ekim 2011 tarihine kadar aylıksız izin kullanabilir. Burada idarenin takdir hakkı yoktur.

DOĞUMDAN DOLAYI BABAYA, 24 AY, AYLIKSIZ İZİN

İlgili hüküm şu şekildedir:

"Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir."

* Babaya verilen izin, doğum tarihinden itibaren hesaplanmalıdır. Yukarıdaki örnekten gidecek olursak, 25 Ağustos 2009'da doğduğu için, bugün itibariyle babanın 25 Ağustos 2011 tarihine kadar izin kullanması mümkündür.

EVLAT EDİNME İZNİ

İlgili hüküm şu şekildedir:

"C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir."

Bu maddeye göre, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir. Madde metni "verilir" şeklinde düzenlendiği için bu iznin verilmesi zorunludur.

5 YIL HİZMETİ OLAN MEMURA AYLIKSIZ İZİN

İlgili hüküm şu şekildedir:

"E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz."

* 5 yıllık sürenin tespitinde, yıllık izinde esas alınan süreler dikkate alınacaktır. Yıllık izindeki süre hesabında ise hizmetin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılmaktadır.

* Madde metni "verilebilir" şeklinde düzenlendiği için bu iznin verilmesi zorunlu değildir, idarenin takdirine bağlıdır.

* Bu izin, memuriyet süresince en fazla iki defa kullanılabilecektir.

AYLIKSIZ İZİNDE MAZARET SONA ERERSE veya AYLIKSIZ İZNİN BİTİMİNDE, MEMUR 10 GÜN İÇİNDE GÖREVE DÖNMELİ

İlgili hüküm şu şekildedir:

"Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır."

Buna göre, gerek mazaretin ortadan kalkması gerekse de mazaretin sona ermesi halinde, memur 10 gün içinde göreve başlamalıdır.

EŞİ YURTDIŞINA ATANAN VEYA GÖREVLENDİRİLEN MEMURA AYLIKSIZ İZİN

İlgili hüküm şu şekildedir:

"D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir."

* Eşi yurtdışına görevlendirilen personele aylıksız izin verilebilmesi için, geçici görevlendirme süresinin en az 6 ay olması gerekmektedir.

* Eşi yurtdışına olan diğer kamu personelinin (hakim savcı, askeri personel, 4/B'li, akademik personel) memur olan eşine de, görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

* Madde metni "verilebilir" şeklinde düzenlendiği için bu iznin verilmesi zorunlu değildir, idarenin takdirine bağlıdır.

İKAMET ZORUNLULUĞU KALKTI

Memurun görev yaptığı hizmet biriminin yerleşme merkezinde oturma zorunluluğu kalktı. Yine buna bağlı olarak, memurun çalıştığı ilin dışına çıkabilmesi için şart koşulan izin kaldırıldı. Artık bu konularda izin almaya gerek bulunmamaktadır.

27 Haziran 2011 13:56

ayşezeynep237
Aday Memur

Kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan unvanı müdür olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumdakiler, atama yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait haklardan yararlanmaya devam edebilecek

şeklinde bir yazı okudum. ben üniversitede çalışan bir memurum. buradaki ibareden yararlanarak eş durumu tayini istediğimde DPB başvuruda bulununca atamam gerçekleşecek misir. bu konuda bilgi veriri misiniz

30 Haziran 2011 21:02

safahat2746
Kapalı

bu soru beni aşar..memurlar@gmail.com buraya mail atınız.bir de yeni anayasada memurlara haklar verilecektir mutlaka komsiyonlar kurulursa.çerçeve olabilir belki;ama kazuistik yaparlarsa mesele yoktur.

03 Temmuz 2011 14:07

ayşezeynep237
Aday Memur

dediğiniz gibi mail attım ancak cevap gelmedi. nerden bilgi alabilirim lütfen yardımcı olurmusunuz

04 Temmuz 2011 20:32

safahat2746
Kapalı

zannedersem site yöneticileri yoğun oluyor mutlaka değerlendireceklerdir.bıkmadan mail atın derim

04 Temmuz 2011 20:47

safahat2746
Kapalı

bu başlık çerçevesinde yeni siliv anayasada zannediyorum.memurlar için haklarda olacaktır.gerçi kazuistik olur mu onu bilemem.herkesin görüşünü almam gerekiyor.yeni sivil anayasa için özellikle çalışanlariçin,önlisanstata konsensüs sağlanılması gereklidir.herkes önlisans çerçevesinde görüş belirtmeli.

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;