Editörler : Cüneyt Barışoglu
22 Şubat 2011 11:27   


MBSTS Hazırlık Soruları (Diyanet İlmihali I ve II. Cillten Derlenmiştir)

İLMİHAL BİLGİLERİ DENEME SINAVI

DİN VE MAHİYETİ&İSLAM DİNİ

1-Tanrı?nın bir bedene girip müşahhas hale geldiğini ileri süren görüş hangisidir?

a) Reenkarnasyon b) Tenasüh c) Enkarnasyon d) Monoteizm e) Dualizm

2-Aşağıdaki mezheplerden hangisi Ehl-i Sünnet içinde yer alan ameli mezheplerden değildir?

a) Hanefi b) Maliki c) Eşari d) Hanbeli e) Şafii

3-İnsanların kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu iddia eden mezhep hangisidir?

a) Cebriye b) Maturidi c) Şia d) Mutezile e) Zeydiye

4-Mezhepler hangi dönemde teşekkül etmiştir?

a) Hz. Peygamber dönemi b) 4 Halife c) Emeviler d) Abbasiler e) Selçuklular

5-el-Muvatta adlı eser hangi mezhep alimine aittir?

a) İmam Malik b) İmam Şafii c) İmam Ebu Hanife d) İmam Ahmed Hanbel e) İmam Yusuf

6-Şia içerisinde Ehli Sünnete en yakın olan mezhep hangisidir?

a) Caferiyye b) İsna Aşeriyye c) Zeydiyye d) Rafiziyye e) Nusayriye

7-Değişik mezheplerin görüşlerinden yararlanmaya ne ad verilir?

a) Teflik b) Telfik C) Tevfik d) Tergip e) Tesbih

8-Divan-ı Hikmet adlı eser kime aittir?

a) Şeyh Galip b) Kaşgarlı Mahmud c) Yusuf Has Hacip d) H.Ahmet Yesefi e)Mevlana

9-Sıffın savaşı sonrası tahkim olayını reddeden gurup aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hariciler b) Şia c) Nusayriler d) Yezidiler e) Mutezile

10-el-Fıkhu Ekber adlı eser kime aittir?

a) İmam Şafii b) İmam Ebu Hanife c) İmam Malik d) İmam Ebu Yusuf e) İmam A.Hanbel

AKAİD

11- İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmaya ne ad verilir?

a) Taklidi İman b) Tahkiki İman c) İcmali İman d) Tafsili İman e) Hidayet

12-Kişinin inancını araştırarak elde etmesine ne ad verilir?

a) Taklidi İman b) İcmali İman c) Tafsili İman d) Hidayet e) Tahkiki İman

13-Müslüman bir kişinin diğer bir Müslüman?ı kâfirlikle suçlaması hangi kavramla ifade edilir?

a) Tekbir b) Tekfir c) Tekvin d) Tekfin e) Telkin

14-Alemin sonradan yaratılmış olduğunu bu nedenle yaratıcıya muhtaç olduğunu bildiren delil hangisidir?

a) Fıtrat delili b) İmkan delili c) Hudus Delili d) Nizam delili e) İspat Delili

15-Aşağıdakilerden hangisi Allah?ın isimlerinden biri değildir?

a) Hadi b) Mübdi c) Rezzak d) Kerim e) Basar

16-Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah?ın zati sıfatlarından değildir?

a) Vücud b) Kıdem c) Beka d) Semi e) Vahdaniyyet

17-Tabiat olaylarını idare noktasında görevlendiren melek hangisidir?

a) Cebrail b) Mikail c) İsrafil d) Azrail e) Münker-Nekir

18-Aşağıdaki Peygamberlerin hangisine Suhuf verilmemiştir?

a) Hz. Adem b) Hz. Şit c) Hz. İdris d) Hz. İbrahim e) Hz. Yakup

19-?Zebur?un manası nedir?

a) Yazılı şey ve kitap b) Şeriat c) Müjde d) Talim e) Öğretici

20-Ahdi Atik diye de bilinen kitap hangisidir?

a) Kuran-ı Kerim b) İncil c) Zebur d) Tevrat e) Suhuf

21-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kuran-ı Kerim ile alakalı değildir?

a) Ayet b) Sure c) Esbab-ı Vürud d) Esbab-ı Nüzul e) Müteşabih

22-Peygamberin zeki olmasını ifade eden sıfat hangidir?

a) Sıdk b) Emanet c) İsmet d)Fetanet e) Tebliğ

23-Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?

a) Mucize b) İhanet c) Meunet d) İrhas e) Keramet

24-Aşağıdaki alametlerden hangisi büyük alametlerden değildir?

a) Duman b) Deccal c) Dünya malının bollaşması d) Dabbetü?l-Arz e)Ateş çıkması

25-Hesap defteri sağ taraftan verilenlere ne isim verilmektedir?

a) Ashab-ı Kehf b) Ashab-ı Uhdud c) Ashab-ı Yemin d) Ashab-ı Şimal e) Ashab-ı Kiram

26-Aşağıdaki isimlerden hangisi cennete aittir?

a) Nar b) Leza c) Sakar d) Hutame e) Firdevs

27-Aşağıdakilerden hangisi Kaza ve Kader ile alakalı olan sıfatlardan değildir?

a) İlim b) Semi c) İrade d) Kudret e) Tekvin

28-Kulun durumunu rüzgârın önündeki yaprağa benzeten mezhep hangidir?

a) Mutezile b) Rafiziye c) Cebriye d) Şia e) Galiye

29- Allah?ın ahirette görülemeyeceğini iddia eden mezhep hangidir?

a) Cebriye b) Maturidiye c) Hanefi d) Mutezile e) Şafi

30-Evrenin öncesiz olduğunu iddia eden, ahreti inkar eden mezhep hangisidir?

a) Mutezile b) Cebriye c) Maturidid) Dehriyye e) Eşari

FIKIH

31-Aşağıdaki delillerden hangisi ?Edile-i Erbea? arasında yer almaz?

a) Kuran b) Sünnet c) İstihsan d) İcma e) Kıyas

32- Müslüman müctehidlerin bir mesele hakkında fikir birliği etmesine ne denir?

a)İstihsan b) İstishlah c) İcma d) Kıyas e) Örf ve Adet

33-Aşağıdaki delillerden hangisi tali kaynak sayılmaz?

a) Sünnet b) Örf ve Adet c) İstihsan d) İstishlah e) Sahabe Kavli

34-Harama giden yolların kapatılması manasına gelen metot hangisidir?

a) Örf ve Adet b) İstihsan c) İstishlahd) Sahabe Kavli e) Seddi Zerai

35-Sevilmeyip, kerih, nahoş görülen şeye ne ad verilir?

a) Helal b) Mübah c) Mekruh d) Vacip e) Mendub

36-Açlıktan ölmek üzere olan bir kişinin ölmeyecek kadar domuz eti yemesine verilen müsadeye ne ad verilir?

a) Mekruh b) Ruhsat c) Azimet d) Tenzihen Mekruh e) Sünnet

37-İctihad ehliyetine sahip kişiye ne ad verilir?

a) Müfti b) Kadı c) Fakih d) Müctehid e) Hafız

38-Aslından haram olmayıp geçici bir duruma binaen haram olan davranışa ne ad verilir?

a) Lizatihi haram b) Ligayrihi haram c) Mendup d) Müstehap e) Vacip

39-Helale yakın olan mekruh manasına gelen terim hangisidir?

a) Vacip b) Sünnet c) Tenzihen Mekruh d) Tahrimen Mekruh e) Farz

40-Aşağıdakilerden hangisi kıyasın rükünlerinden değildir?

a) Asıl b) Fer c) İllet d) Aslın hükmü e) Seddi Zerai

TEMİZLİK

41-İnek, koyun gibi 4 ayaklı hayvanların pisliklerine ne ad verilir?

a) Necaseti galiza b) Necaseti Hafife c) Taharet d) Hades e) Tahir

42-Cünüb olama, Nifas ve Hayız gibi kirliliklere ne ad verilir?

a) Küçük hades b) Büyük hades c) Necaset d)Taharet e) Necis

43- Büyük abdest bozduktan sonra yapılan dışkı ve idrar temizliğine ne ad verilir?

a) Necaset b) Necis c) İstinca d) İstibra e) İstisna

44-Abdestin farz olduğunu gösteren ayet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Bakara 222 b) Nisa 48 c) Maide 6 d) Furkan 25 e) Meryem 56

45-Abdestin ara verilmeden alınmasına ne denir?

a) Tertip b) Muvalat c) Adab d) Edep e)Taharet

46-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

a) İdrar b) Kan c) Bayılma d) Gözyaşı e) Yellenmek

47-Bir kişinin özürlü sayılabilmesi için geçmesi gereken süre ne kadardır?

a) 1 Vakit b) 2 Vakit c) 3 Vakit d) 4 Vakit e) 5 Vakit

48-Mest üzerine meshin süresi seferi için kaç saattir?

a) 24 b) 36 c) 48 d) 72 e) 90

49-Cünüp bir kimse aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?

a) Namaz kılmak b) Mushafı eline almak c) Dua etmek d) Kabeyi tavaf etmek e) Camiye girmek

50-Gusül abdesti sırasında burna su çekmeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnfilak b) İştiyak c) Mazmaza d) İstinşak e) İhtilaf

51-Hanefiler göre kadının adet olmasının en alt ve en üst sınırı hangisinde doğru verilmiştir?

a) 2-10 gün b) 3- 10 gün c) 5-10 gün d) 6- 12 gün e) 7-14 gün

52-Hayızlı bir kadın aşağıdaki eylemlerden hangisini yapabilir?

a) Camiye girebilir b) Mezara gidebilir c) Namaz kılabilir d) Kabeyi tavaf edebilir e) Mushafı alabilir

53-Yapısal bir bozukluk ya da hastalık nedeni ile kadında görülen özür kanına ne denir?

a) Cenabet b) Nifas c) Hayız d) Loğusa e) İstihaze

NAMAZ

54-Namaz ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?

a) Miraçta b) Hicret sırasında c) Hicretten 1 yıl sonra d) Bedir savaşında e) Uhud savaşında

55-Cenaze namazını kılmak hükmen nedir?

a) Farzı ayın b) Farzı kifaye c) Sünnet d) Müstehap e) Mendup

56-Güneş tutulduğu zaman kılınan namaza ne ad verilir?

a) Küsuf b) Hüsuf c) Vitr d) Şükür e) İstihare

57-Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlara ne ad verilir?

a) Regaip b) Vitr c) Revatib(Süneni revatib) d) Kuşluk e) Şükür

58-Aşağıdakilerden hangisi Regaip türü namazlar arasında yer almaz?

a) Hacet b) Tahiyyetül mescid c) Tövbe namazı d) Öğle namazının ilk sünneti e) Kuşluk namazı

59-?Müvazebe? sözcüğü ne manaya gelir?

a) farz olan b) terk edilen c) Düzenli olarak yapılan d) Kötü olan e) Mübah

60-Aşağıdakilerden hangisi namazın Rükünleri arasında yer almaz?

a) Kıyam b) Kıraat c) Rükuu d) Vakit e) Secde

61-Kişinin namaz için gerekiyorsa gusül abdesti ya da namaz abdesti almasına ne ad verilir?

a) Hadesten taharet b) Necasetten Taharet c) İstikbali kıble d) Vakit e) Niyet

62-Kıbleye namaz için yönelindiği zaman kaç dereceye kadar sapma namazı bozmaz?

a) 45 b) 60 c) 75 d9 90 e) 120

63-Namaz kılan kişinin okumada yapmış olduğu hataya ne ad verilir?

a) Zelle-i ekber b) Zelle-i Asgar c) Zelletü?l- Kari d) Gabni Fahiş e) Zıhar

64-Rüku duruşunda bir müddet bekleme ve bir süre kıyamda bekleme manasına gelen kavramlar aşağıdakilerden hangiside doğru olarak verilmiştir?

a) Tuma?nine-Kavme b) Tuma?nine-Secde c) Kıyam- Kavme d) Kıyam-Rukuu e) Secde-Rukuu

65- 4 Rekatlık bir namazda 2 rekatta oturmayı yapan kişi ne yapmalıdır?

a) Namazı iade etmeli b) 2 rekat ilave kılmalı c) Sehiv secdesi d) Tilavet secdesi e) Şükür secdesi

66-Namazda rükunları düzgün biçimde yerine getirmeyi ifade eden kavram hangisidir?

a) Muvalat b) Adab c) Edeb d) Tadili Erkan e) Kade-i Ahire

67-Aşağıdakilerden hangisi nazmın vacipleri arasında yer almaz?

a) Sehiv secdesi(gereken yerde) b) Tilavet secdesi yapmak(Gereken yerde) c) Fatihayı zammı sureden önce okumak d) Sübhaneke okumak e)4 rekatlı namazda ikinci rekatta oturmak

68-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetleri arasında yer almaz?

a) Rükuda üç kere ?Sübhane Rabbiye?l-azim demek b) Fatihadan sonra amin demek c) Sübhaneke okumak d)Rükua varırken tekbir almak e) Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak

69-İftitah tekbirinden sonra elleri bağlamak manasına gelen kavram hangisir?

a) İrsal b) İtimad c) İtikad d) İftitah e) İştiyak

70-Uzun sure-Orta uzun sure-kısa sure kavramları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Kısarı Mufassal-Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal b) Evsatı-Mufassal-Tıvalı Mufassal Kısarı- Mufassal c) Tıvalı Mufassal- Kısarı Mufassal- Evsatı-Mufassal d) Tıvalı Mufassal- Evsatı-Mufassal

Kısarı Mufassal e) Hiçbiri

71-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?

a) Ameli Kesirde bulunmak b) Konuşmak c)Gülmek d)İnlemek e)Sıkışık abdest ile namaz kılmak

72-Ezan okunurken müezzinin sesini yükseltmesine ne ad verilir?

a)Teressül(İrtisal) b) Celse c) Zelle d) Sekte e) Kade-i ahire

73-Kadınların cemaatle namazdaki düzeni ve erkeklerle aynı safta ve ya hizada olmasına ne ad verilir?

a) Muhalefü?n-Nisa b) Muhazatü?n-Nisa c)Muhtelifu?n-Nisa d) Celse e) Zelletü?l-Kari

74-İmama uyan kişiye ne ad verilir?

a) Muhtedi b) Mürteci c) Mülteci d) Muktedi e) Münferid

75- Farz namaz kılan-Nafile namaz kılan kişi manasına gelen sözcük hangi ikisidir?

a) İmam-müşteki b) Muhtedi-Muktedi c) Mülteci-Muhtedi d) Mürteci-Müntefi e) Müfteriz-Müteneffi

76-İmamla birlikte namaza başladığı halde bir nedenle namaza ara veren bu nedenle namazın bir kısmını imam ile kılamayan kişiye ne ad verilir?

a) Müdrik b) Mesbuk c) Lahik d) Muktedi e) Münferid

77-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Vücup şartları arasında yer almaz?

a) Erkek olmak b) Hürriyet c)İkamet d) Mazeretsiz olmak e) Cemaat

78- Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının Sıhhat şartları arasında yer almaz?

a) Vakit b) Cemaat c)Şehir d) Erkek olmak e)İzin

79-Cuma namazının kılınabilmesi için mezhepler imam dışında kaç kişiyi şart koşmuşlardır?

a) Hanefi(3)-Şafii(40)-Hanbeli(40)-Maliki(12) b) Hanefi(6)-Şafii(49)-Hanbeli(50)-Maliki(22)

c) Hanefi(10)-Şafii(60)-Hanbeli(45)-Maliki(19)d) Hanefi(15)-Şafii(75)-Hanbeli(80)-Maliki(30)

80-Peygamber efendimizin bazen kıldığı bazen terk ettiği sünnete ne ad verilir?

a) Müekked Sünnet b) Gayrı Müekked Sünnet c) Hüda sünnet d) Zayıf sünnet e) Mütevatir Sünnet

81-Aşağıda zikredilen namazlardan hangisi Revatip sünnet içinde yer almaz?

a) Sabahın Sünneti b) Öğlenin ilk sünneti c) Öğlenin son sünneti d) Kuşluk namazı e) Yatsı Sünneti

82-Ay tutulmasından dolayı kılınan namazın ismi nedir?

a) Vitr b) Kuşluk c) Küsuf d) Hüsuf e) Evvabin

83-Şaban ayının 15. gecesi hangi isimle bilinir?

a) Mevlid gecesi b) Regaip gecesi c) Miraç gecesi d) Kadir gecesi e) Berat gecesi

84-Yolculukta Namazın kısaltılmasına dair Ayeti Kerime aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bakara 180 b) Nisa 101 c) Maide 3 d) Fetih 5 e) Nur 20.

85-Öğle namazı ile ikindi namazının öğle vaktinde kılınmasına ne ad verilir?

a) Cemi takdim b) Cemi Tehir c) Kasr d) Kaza e) Hiçbiri

86-Vaktinde kılınmayan namaza ne ad verilir?

a) Şükür b) Kuşluk c) Evvabin d) Faite(Fevait) e) Regaib

87-Tilavet secdesini gerektiren bölüm Kuran-ı Kerim?de kaç yerde mevcuttur?

a) 10 b) 12 c) 14 d) 16 e) 18

88-Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile alakalı değildir?

a) Teşyi b) Telkin c) Tekfin d) Muhtazar e) Tedvin

89-Kadın ya da erkek ölünün tek bir kat beze sarılmasına ne ad verilir?

a) Kefeni Sünnet b) Kefeni Zaruret c) Kefeni Has d) Kefeni Tam e) Kefeni Kifayet

90- Kadın ve erkeğin kefeni kaç parçadan oluşur?

a) 3-3 b) 3-5 c)4-4 d) 5-5 e) 5-3

ORUÇ

91-Oruç ne zaman farz kılınmıştır?

a) Hicretten 2 yıl önce b) Hicretten 1,5 yıl önce c) Hicretten 1.5 yıl sonra d) Hicretten 2 yıl sonra e) Hicretten 5 yıl sonra

92-Oruçlu bir kimsenin gün boyunca yeme-içme ve cinsel ilişkiden uzak durmasına ne ad verilir?

a) İftar b) İmsak c) Uzlet d) Hürmet e) Edep

93-Oruç tutmaya sağlık yönünden elverişli olmayan ya da aşırı yaşlılıktan dolayı oruç tutamayacak kimselerin vermesi gereken karşılığa ne ad verilir?

a) Zekat b) Sadaka c) Fitre d) Fidye e) İnfak

94-Belli durumlarda oruç tutmamaya ruhsat veren Ayeti Kerime hangisidir?

a)Bakara 184 b) Ali İmran 144 c) Nisa 48 d) Nur 20 e) Ahzab 69

95-Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler arasında yer almaz?

a)Sefer b)Hastalık c) Gebelik d) İleri derece açlık ve susuzluk e) Fakirlik

96-Kişinin Ramazanın son on gününde ibadet maksadlı inzivaya çekilmesine ne denir?

a) Uzlet b) Vuslat c) itikaf d) İtilaf e) İtikat

97-Fidye vermesi gereken kişi bu karşılığı aşağıdakilerden hangisine verebilir?

a) Annesine b)Evladına c) Büyük annesine d) Kardeşine e) Torununa

ZEKAT

98- Zekat ne zaman farz kılınmıştır?

a)Hicret esnasında b) Hicertin 1.yılı c) Hicretin 2. yılı d) Hicretin 3. yılı e) Hicretin 5.yılı

99-Zekatın kimlere verileceğini beyan eden Ayeti Kerime hangisidir?

a) Bakara 180 b) Nisa 23 c) Tevbe 60 d) Meryem 57 e) Ankebut 45

100-Aşağıdakilerden hangisi Zekat verilebilmesi için Malda aranan şartlar arasında yer almaz?

a) Tam Mülkiyet b) İhtiyaçtan fazla olma c) Nisab d)Yıllanma e) Nakit para olma

101-Müslüman kişinin işlemiş olduğu topraktan elde ettiği kazanca tekabül verdiği zekâta ne denir?

a) Haraç b) Cizye c) Fidye d) Öşür e) İnfak

102-Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yeraltında bulunan kıymetli eşyalara ne ad verilir?

a)Rikaz b) Öşür c) Haraç d) Cizye e) Fitre

103-450 koyuna sahip olan bir kişi zekat olarak kaç koyun verir?

a) 3 b) 4 c) 16 d) 18 e) 20

104-Aşağıdakilerden hangisi kendilerine zekat verilebilecek kişiler arasında yer almaz?

a) Fakirler b) Borçlular c) Yolda kalmışlar(İbnü?s-Sebil) d)Anne-babalar e) Miskinler

HAC VE UMRE

105-Hac ne zaman farz kılınmıştır?

a)H. 5.yıl b) H.7.yıl c) H.9.yıl d) H. 10. yıl e) H. 11. yıl

106-Aşağıdakilerden hangisi Haccın Eda şartları arasında yer almaz?

a)Sağlık b) Yol güvenliği c) Arizi engelin olmaması d) iddeti tamamlama e) İhram

107- Merve ile Safa arasında Safadan başlayıp Merve?de bitmek üzere 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?

a) Vakfe b) Tavaf c) Say d) İhram e) Telbiye

108-Arafat vakfesi ile Müzdelife vakfesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Vacip-Vacip b) Farz-Farz c) Sünnet-Sünnet d) Farz-Vacip e) Vacip-Farz

109-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sünnetlerinden değildir?

a) Kudüm Tavafı b) Hac Hutbeleri c) Bayram günlerinde Mina?da kalma d)Ziyaret tavafı e)Bayram gecesini Müzdelife?de geçirmek.

110-Umresiz yapılan hacca ne ad verilir?

a) İfrad haccı b) Temettü Haccı c) Kıran Haccı d) Haccı lazım e) Haccı Kifaye

111-Hac ve Umre ibadeti ile ilgili olarak kesilen kurbana ne ad verilir?

a)Bedene b) Dem c) Hedy d) İhsar e) İhram

112-küçük baş kurban ve Büyükbaş kurbana verilen isin hangisidir?

a) Bedene-Bedene b) Dem-Dem c) Bedene-Dem d) Dem-Bedene e) Hiçbiri

113-Hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra, herhangi bir nedenle tavaf ve vakfe yapma imkanının kalmamasına ne ad verilir?

a) Fevat b) İhsar c) İhtar d) İftar e) İmsak

114-Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememsine n edenir?

a) Telbiye b) İhsar c) Fevat d) İhtar e) İhram

KURBAN&KEFFARETLER& DİĞER KONULAR

115-Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah?a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana ne denir?

a) Adak b) Nezir c) Hedy d) Akika e) Nahr

116-Yemin kefaretinde kişinin sıralamada kişinin ilk yapması gereken şey nedir?

a) 10 fakiri giydirmek b) Köle azadı c) Üç gün peş peşe oruç tutma d) 10 fakiri yedirme e) 10 gün oruç

117-Bir erkeğin hanımının sırtını annesinin sırtına benzeterek boşamasına ne denir?

a) Lian b) İla c) Zıhar d) Lain e) Zuhur

118-Bir mazeret nedeni ile hacda traş olan kişi öncelikli olarak ne yapmalıdır?

a) Üç gün oruç tutmalı b) 6 gün oruç tutmalı c) 6 fakiri doyurmalı d) Bir koyun kesmeli e) Hiçbiri

119-Yanlışlıkla doğru olduğu sanılarak yapılan yemine ne denir?

a) Yemini Münakide b) Yemini Gamus c) Yemini Lağv d) Ağır Yemin e) Bağlayıcı Yemin

120-Cenine karşı işlen cinayet karşılığında verilmesi gereken bedele ne denir?

a)Nafaka b) Tazminat c) Haciz d) Gurre e) Cizye

121-Aşağıdakilerden hangisi Geçici evlenme engelleri arasında yer almaz?

a) Başkasının eşi olma b) Din Farkı c) Üç kere boşama d)Kan hısımlığı e) İki akraba ile evlenme.

122-Nikah esnasında belirlenen mehre ne denir?

a) Mehri müsemma b) Mehri misil c) Mehri lazım d) Cizye e) Haraç

123-Tarafların anlaşarak boşanmasına ne ad verilir?

a) Tefrik b) Muhalea c)Rici d) Bain e) Hülle

124-Kişinin karısının zina ettiğini ve dünyaya gelen çocuğun zina mahsulü olduğu iddia etmesine ne denir?

a) Lian b) İla c) Zıhar d) Hülle e) Bain talak

125- Kocanın hanımına 4 ay ve üzeri süreyle yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne isim verilir?

a) Tefrik b) Muhalea c) Lian d İla e) Hiçbiri

126.Kocası vefat etmiş kadının beklemesi gereken süre ne kadardır?

a) 3 temizlik süresi b) Üç ay c) 4 ay 10 gün d) 5 ay e) 6 ay

22 Şubat 2011 12:06

tunciy
Genel Müdür

Sorular için Allah razı olsun da, hani cevaplar?

:)

22 Şubat 2011 12:23

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

1-Enkarnasyon

2-Eşari

3-Mutezile

4-Abbasiler

5-İmam Malik

6-Zeydiyye

7-Telfik

8-H.Ahmet yesevi

9-Hariciler

10-İmam Ebu Hanife

22 Şubat 2011 13:21

mert iven55
Aday Memur

Hocam güzel sorular sana zahmat güzelde bide cevaplarını yazsan süper olur be hocam.Şimdiden eline sağlık.

22 Şubat 2011 15:26

tanerr22
Aday Memur

hocam çok güzel kaliteli sorular Allah razı olsun.ama size zahmet hemen altına doğru cevapları yazarsanız iyi olur

22 Şubat 2011 16:12

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

11-İcmali İman

12-Tahkiki İman

13-Tekfir

14-Hudus Delili

15-Basar

16-Semi

17-Mikail

18-Hz. Yakup

19-Yazılı şey ve Kitap

20-Tevrat

22 Şubat 2011 16:18

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

21-Esbab-ı Vürud

22-Fetanet

23-İrhas

24-Dünya malının bollaşması

25-Ashab-ı Yemin

26-Firdevs (Bu kelime ingilizceye Paradise olarak geçmiştir.)

27-Semi

28-Cebriyye

29-Mutezile

30-Dehriyye

22 Şubat 2011 16:23

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

31-İstihsan

32-İcma

33-Sünnet

34-Sedd-i Zerai

35-Mekruh

36-Ruhsat

37-Müctehid

38-Ligayrihi Haram

39-Tenzihen Mekruh

40-Sedd-i Zerai

23 Şubat 2011 17:09

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

41-Necaseti hafife

42-Büyük Hades

43-İstinca

44-Maide- 6

45-Muvalat

46-Gözyaşı

47- 1 Vakit

48-72 saat

49-Dua Etmek

50-İstinşak

23 Şubat 2011 17:12

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

51-3- 10 gün arası

52-Mezara gider

53-İstihaze

54-Miraçta

55- Farz-ı Kifaye

56-Küsuf

57-Revatib

58-Öğle namazının ilk sünneti

59-Düzenli olarak yapılan

60-Vakit

23 Şubat 2011 22:07

gaytan
Aday Memur

pokemon preacher hocam Allah razı olsun çok güzel olmuş yalnız cevaplarınıda yazarsan çok daha güzel olacak

24 Şubat 2011 08:36

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

61-Hadesten Taharet

62-45 derece

63-Zelletü'l-Kari

64-Tuma'nine-Kavme

65-Sehiv Secdesi

66-Tadil-i Erkan

67-Sübhaneke Okumak

68-Secdede alnı ile birlikte burnu da yere koymak

69-İtimad

70-Tıval-Evsat-Kısar-ı Mufassal

71-Sıkışık abdest ile namaz kılmak

72-Teressül(irtisal)

73-Muhazatü'n-Nisa

74-Muktedi

75-Müfteriz-Müteneffi

76-Lahik

77-Cemaat

78-Erkek Olmak

79-Hanefi(3) Şafii(40) Hanbeli(40) Maliki(12)

80-Gayri Müekked Sünnet

81-Kuşluk Namazı

82-Hüsuf

83-Berat Gecesi

84-Nisa-101

85-Cemi Takdim

86-Faite(Fevait)

87-14

88-Tedvin

89-Kefen-i Zaruret

90-5/3

24 Şubat 2011 09:01

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

91-Hicretten 1.5 yıl sonra

92-İmsak

93-Fidye

94-Bakara 184

95-Fakirlik

96-İtikaf

97-Kardeşine

98-Hicretin 2.yılı

99-Tevbe 60

100-Nakit Para Olması

101-Öşür

102-Rikaz

103-4 koyun

104-Anne-Baba

105-Hicretin 9. yılı

106-İhram

107-Say

108-Farz-Vacip

109-Ziyaret Tavafı

110-İfrad Haccı

111-Hedy

112-Dem-Bedene

113-İhsar

114-Fevat

115-Akika

116-10 fakiri yedirme

117-Zıhar

118-3 gün oruç tutmak

119-Yemin-i Lağv

120-Gurre

121-Kan Hısımlığı

122-Mehr-i Müsemma

123-Muhalea

124-Lian

125-İla

126- 4 ay 10 gün

24 Şubat 2011 09:21

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

EKSTRA BİLGİLER:

*Bedir Savaşı Enfal Suresinde, Uhud Savaşı Al-i İmran Suresinde, Hendek savaşı Ahzab Suresinde, Hudeybiye Barış antlaşması Fetih Suresinde, Hayberin Fethi Haşr Suresinde anlatılır. Tevbe Suresi Tebük Seferi hakkında malumat vermektedir. Nasr Suresi Mekke'nin fethini ifade eder.

*Kuran-ı Kerim, Yemame Savaşında 500 hafızın şehit olması üzerine, Hz. Ebu bekir döneminde Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komite tarafından kitap haline getirildi. Hz. Osman zamanında çoğaltılıp farklı bölgelere gönderildi.

*Kuran-ı Kerim'in harekelendirilmesi Esved ed-Düeli ve Halil bin Ahmed tarafından gerçekleştirildi.

*Abbasiler döneminde mezhepler teşekkül etti. Abbasiler Hanefi mezhebini devletin resmi mezhebi olarak tanıdı. Abbasiler döneminde Ebu Hanife'nin öğrencisi İmam Ebu Yusuf, Abbasi halifesi tarafından dini otorite kabul edildi. Ebu Yusuf'un en meşhur eseri "Kitabu'l-Harac "idi.

*Gayrimüslimlerden, dinlerini, canlarını ve ırzlarını koruma karşılığında alınan vergiye "cizye" deniyordu. Gayrimüslimlerin işledikleri toprağa karşılık verdikleri verginin ismi "Harac" idi.

*Abbasiler döneminde Başkent Bağdat şehrinde yabancı dillerden tercüme yapmak maksadı ile kurulan yere :"Beytü'l-Hikme" adı verildi. Özellikle Yunanca ve Latinceden yapılan çeviriler sonucu felsefi düşünce buna paralel olarak "Mutezili" fikir zirve yaptı. Özellikle "Memun" döneminde Mutezile resmi görüş olarak itibar gördü. Mutezile fikrine karşı çıkanlar, Kuran'ın mahluk olduğu düşüncesini reddeden alimler(İbni Hanbel) zindanda işkence gördü. Bu nedenle bu devre "Mihne" dönemi olarak anılmıştır.

24 Şubat 2011 09:29

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

*Emeviler döneminde Cuma günleri okunan hutbeden sonra Hz. Ali ve ailesine hakaret edilmekteydi. bu uygulama Ömer bin Abdülaziz döneminde kaldırıldı. O, Hz. Ali ve ailesine hakareti yasakladı. Hutbeden sonra Nahl Suresi 90 Ayet-i okumayı emretti.

*Hadislerin Tedvin çalışmaları Ömer bin Abdülaziz'in emriyle başlamıştır.

24 Şubat 2011 22:15

@ycan
Aday Memur

Allah razı olsun çok makbule geçti

24 Şubat 2011 22:53

ömer faruk imam
Şef

:) Çok teşekkürler ... Allah Razı Olsun :):):)

25 Şubat 2011 23:49

HACI OSMAN HOCA
Şube Müdürü

hadi hocam devamını bekliyoruz.

tabiki mümkünse

26 Şubat 2011 00:14

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

TEMEL KAVRAMLAR(felsefe)

MONOTEZİM: Tek bir Allah inancına dayalı din, tevhid dini.

DUALİZM(SENEVİYYE): İyilik ve kötülük olmak üzere iki tanrıya inananların dini(Mecusilik gibi)

POLİTEİZM(ŞİRK DİNİ): Bir çok tanrıyı kabul eden ve onlara tapanların dini.(Yunan ve Mısır Dini gibi)

HENOTEİZM: Birçok tanrıyı kabul etmekle birlikte içlerinden birine tapanların dini.

DEİZM(Deus Otiesus): Tanrının varlığını kabul etmekle birlikte onun hiçbir şeye karışmayacağını iddia edenlerin dini.

PANTHEİZM(KAMUTANRICILIK): Herşeyin Tanrı olduğunu iddia eden inanış.En meşhur panthesitler Spinoza ve Bruno'dur.

NİHİLİZM(HİÇÇİLİK):Alman filozof Friedrich Nietzsche tarafından ortaya atılan görüş. Allah'ı dolayısıyla aşkın bir varlığı kabul etmeyen bu düşünceye göre, hayatın dini metinlerde anlatıldığı gibi bir manası yoktur. Herşey hiçtir. Bu nedenler kişi Tanrıyı inkar etmekle özgür olabilir.

ATHEİZM(DİYALEKTİK MATERYALİZM): Yunan filozofları Demokritos ve Epikür tarafından ortaya atılan düşünceye göre herşeyi yaratan aşkın bir varlık yoktur. Herşeyi meydana getiren şey maddedir ve maddenin parçalanamayan en küçük birimi atomdur. Bu düşünce 19. yüzyılda Alman Yahudisi Karl Marks tarafından geliştirilerek Atheizm düşüncesinin ilham kaynağı olmuştur.

VAROLUŞCU ATHEİZM: Varoluş fikrini temel alan ve varoluş noktasında aşkın varlığı inkar eden düşünce. En meşhur varoluşcu athesit, J.P.Sarter ve Martin Heidegger'dır.

VAROLUŞCU TEİZM:Varoluş fikrini temel alan ve varoluş noktasında aşkın varlığı kabul eden düşünce. En meşhur varoluşcu teist, Soren Kierkegaard'dır

26 Şubat 2011 16:18

Mehdix
Yasaklı

Diyanetin Yüce Rabbimizin 99 ismi varken TANRI demesini anlamıyorum !

04 Mart 2011 12:50

Pokemonpreacher
Daire Başkanı

2007 YILI YURTDIŞI İMTİHAN SORULARI

1. ?Allah?ın zat ve sıfatlarında tek olması, çokluğu reddetmesi, eşi ve benzerinin olmaması?anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hayat b) Vahdaniyet c) Kıyam Binefsihi d) Muhalefetun li?l Havadis

2. ?Yapılması güzel olan şey demektir. Hz.Peygamber?in bazen yaptığı, bazen yapmadığı, ashabının da yapılmasını güzel gördüğü işlerdir.?Yukarıda açıklaması verilen mükellef fiili aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vacip b) Sünnet-i Müekkede c) Müstehab d) Mübah

3. Aşağıdaki Eserlerden hangisi Kütüb-i Sitteiçerisinde yer almaz?

a) Nesâî?nin es-Sünen?i b) İbn Mâce es-Sünen?i c) Malik?in el-Muvatta?ı d) Tirmizî?nin es-Sünen?i

4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi cenaze ile ilgili değildir?

a) Telkin b) Teflik c) Teşyi d) Muhtazar

5. Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

a) Tekbir getirmek b) Gerektiğinde Namazın sonunda sehiv secdesi yapmak c) Fatihayı sureden önce okumak

d) İki secdeyi ard arda yapmak

6. Hadiste ravinin, adalet ve zabt yönlerinden sahip olduğu kusurlu vasıfları dolayısıyla reddedilmesi, hadis ıstılahında hangi kavramla ifade edilir?

a) Ta?dil b) Cerh c) Tevsık d) Mevkuf

7. Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken öğle ile ikindi namazlarının öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

a) Kasr-ı Salat b) Cem-i Te?hir c) Lahik d) Cem-i Takdim

8. Hadis ıstılahında İmam Buhari ve İmam Müslim?in Camiu?s Sahih adlı eserlerinin her ikisinde de yer alan hadisler, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

a) Mütevatir Hadis b) Müttefakun Aleyh c) Muhtelefün fihi d) Müdelles Hadis

9. Aşağıda isimleri verilen peygamberlerden hangisine suhuf gönderilmemiştir?

a) Hz Nuh b) Hz Âdem c) Hz Şit d) Hz İdris

10. Aşağıdakilerden hangisi Allah?ın subuti sıfatlarından biri değildir?

a) Kıdem b) Hayat c) İlim d) İrade

11. Aşağıdakilerden hangisi Kur?an-ı Kerim?in temel ilkelerden biri değildir?

a) Emaneti ehline teslim etmek b) Hayırda yarışmak c) Meşru bir amaç için her yolu mubah görmek d) Adaletli olmak

12. ?Her harfin hakkını vererek acele etmeden ve açık bir şekilde okumak? Bu cümleyle tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tahkik b) Tedvir c) Hadr d) Tertil

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur?an-ı Kerim?e verilen isimlerden biri değildir?

a) Furkan b) Mesani c) Müstedrek d) Zikir

14. Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında makul bir tasavvur oluşturmanın yollarından biri değildir?

a) Allah?ın zatı hakkında düşünmek b) Allah?ın fiilleri hakkında düşünmek

c) Allah?ın eserleri hakkında düşünmek d) Allah?ın yarattıkları hakkında düşünmek

15. Ta?dili erkân?a uymak namazın????????dır.Yukarıdaki boşluğa uygun gelecek kelime hangisidir?

a) Mendûb b) Müstehab c) Vâcib d) Sebep

16. Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının şartlarından değildir?

a) Cuma namazını öğle namazı vaktinde kılmak b) Namazdan önce hutbe okumak

c) Namazdan sonra hutbe okumak d)Cuma kılınan yerin herkese açık olması

17. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?

a) Zekatı tahsil eden memurlara b)Borçlulara c)Yolculara d)Asli ihtiyaçtan fazla malı olanlara

18. Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetiyle ilgili kavramlardan değildir?

a) İhram b) Vakfe c) İtikaf d) Sa?y

19. Aşağıdakilerden hangisi ?Suç ve günahlardan uzak olma? anlamına gelen peygamberlerin sıfatlarındandır?

a) İsmet b) Fetanet c) Emanet d) Sıdk

20. Ramazan ayında oruç tutmaya güç yetiremediği için orucunu tutamayan ancak daha sonra sağılığına kavuşan bir kimse ne yapar?

a) Tutamadığı oruçlarının sayısına eşdeğer oranda fakirleri giydirir. b) Tutamadığı oruçlarını daha sonra kaza eder. c) Tutamadığı oruçlarının sayısı kadar fidye verir. d) Üç gün peş peşe oruç tutar.

21. Yüce Allah?ın ?Her şeyi dilemesi ve bir şeyi yaratmaya veya yaratmamaya karar vermesi? anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İlim b) İrade c) Kudret d) Basar

22. Kuran-ı Kerim?in Hıristiyanlar için kullandığı tabir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nusayrî b) İsevî c) Nasranî d) Ruhu?l-Kudüs

23. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel ilkelerini oluşturan ?On Emir?den biri değildir?

a) Kendin için yontma put yapmayacaksın. Hiçbir şeyin resmini yapıp tapmayacaksın.

b) Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın. c) Babana ve annene hürmet edeceksin. d) Yetimlerin hakkını gözeteceksin.

24. Yemin ettikten sonra yeminini bozan kimseye ayetteki sırasına göre ilk önce ne gerekir?

a) Üç gün oruç tutar. b) Üç gün peş peşe oruç tutar.c) iki ay oruç tutar.d) on fakiri doyurur.

25. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed?in nübüvvetinden önce meydana gelen olaylardan değildir?

a) Ebû Talib?in ölümü b) Fil Olayı c) Ficar Savaşları d) Hz. Muhammed?in Hilfu?l-Fudûl Cemiyetine katılması

26. Dinler Tarihi Bilimi ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi söylenemez?

I. Dinleri tarafsız olarak inceler. II. Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz.

III. Dinleri oldukları gibi inceler. IV. Karşılaştırmalı bir bilim dalı değildir.

a) I ve II b) Yalnız II c)I ve III d) Yalnız IV

27. Bugünkü Hıristiyanlığın kurucusu sayılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Petrus b) Nestoryus c) Martin Luther d) Pavlus

28. 325 yılında gerçekleştirilen, İncil?in sayısının dörde indirildiği ve İsa?nın tanrılığını savunanların görüşlerinin kabul edilerek karara bağlandığı konsül hangisidir?

a) Efes Konsülü b) Vatikan Konsülü c) İznik Konsülü d) Trabzon Konsülü

29. İncil?in kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Müjde b) Öğüt c) Ahit d) Kutsal Bilgi

30. Maun suresinde anlatılan kişinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Dini yalanlamak b) Yetimi itip kakmak c) Savurganlıktan kaçınmak d) Yoksulu doyurmaya teşvik etmemek

31. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya ters düşen bir sözdür?

a) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. b) Veren el alan elden üstündür.

c) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. d) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.

32. Aşağıdakilerden hangisi ?sadaka-i cariye?dir?

a) Ramazanda fakirlere yardım etmek b) Cami, okul, çeşme, köprü vs. yaptırmak

c) Malının kırkta birini fakirlere vermek d) Küçükleri ve büyükleri sevip saymak

33. Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi doğruluk ilkesine bir örnek teşkil eder?

a) Savaşta alınan esirlere eziyeti yasaklaması b) Cemaate namaz kıldırdığı zaman kısa tutması

c) Her zaman güler yüzlü ve hoşgörülü olması d) Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması

34. Veda Haccı Hicret?in kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10

35. Din ? mezhep ilişkisi, en doğru şekilde aşağıdaki şıklardan hangisinde ifade edilmiştir?

a) Din mezhebin toplumsal alt yapılarındandır. b) Dinler mezhebin farklı yorumlarıdır.

c) Mezhep ve din anlamdaş iki kelimedir. d) Mezhep, dinlerin farklı algılanmasıyla oluşan kurumsallaşmış söylemleridir.

36. Nizamiye Medreselerinin kurulması ve yaygınlaşması hangi Selçuklu Sultanı zamanında olmuştur?

a) Melik Şah b) Sultan Sencer c) Alp Arslan d) Tuğrul Bey

37. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

a) Kur?an-ı Kerim?de kapalı ifade yoktur. b) Müteşabih ifadeler hakikatini bilemeyeceğimiz durumları anlatmaktadır. c) Kur?an-ı Kerimin ifadelerinin hepsi açıktır. d) Nass kapalı bir ifade türüdür.

38. Hz. Peygamber?in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?

a) Fiten hadisler b) Tergib ve terhib hadisleri c) Ahkam hadisleri d) Kudsi hadisler

39. İsnadı sahabede son bulan hadislere ne ad verilir?

a) Ahad hadisler b) Merfu hadisler c) Mevkuf hadisler d) Maktu hadisler

40. ? el-Mebsut?, adlı eser aşağıdaki fıkıh bilginlerinden hangisine aittir?

a) Serahsi b) Bakıllani c) Şatıbi d) Ebu Hanife

41. Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku?nun temel ilkelerinden biri değildir?

a) İnsanların yararının gözetilmesi b) Hoşgörünün sağlanması c) Adaletin gerçekleştirilmesi d) Zorlukların kolaylaştırılması

42. İslam Hukuku?nun temel kaynaklarından olan, ?el-Muvafakat? isimli eser aşağıdaki âlimlerden hangisine

aittir?

a) İmam-ı Azam Ebu Hanife b) Ahmet b. Hanbel c) İmam-ı Malik d) İmam-ı Şatıbi

43. Ramazan ayında oruç tutamayan yaşlıların ve hastaların tutamadıkları oruçları için verdikleri miktara ne denir?

a) Sadaka b) Fıtr c) Fidye d) Sadaka-i fıtr

44. ?Vakfe yapmak? ne anlama gelir?

a) Safa ve Merve tepeleri arasında koşmak b) Kâbe?nin etrafında dönmek

c) Hac esnasında Arafat dağında bir müddet beklemek d) Mekke?ye girmeden önce ihrama girmek

45. Yüce Allah?ın, ?yaratılmışların hiç birine benzememesi? sıfatı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a) Muhalefetün-li?l havadis b) Beka c) İrade d) Vahdaniyet

46. Aşağıdakilerden hangisi Allah?ın vahiy yoluyla gönderdiği kitapların temel mesajlarından biri değildir?

a) Tevhid b) Ahiret c) Nübüvvet d) Muamelat

47. Aşağıdakilerden hangisi Rivâyet tefsirine bir örnektir?

a) Zemahşerî Tefsiri b) Beyzâvî Tefsiri c) Elmalılı M. H.Yazır Tefsiri d) İbn Kesîr Tefsiri

48. ?Avrupa birliği sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı?nın yurtdışı din hizmetleri ve din eğitimi? konusu hangi Din Şurası?nda müzakere edilmiştir.

a) I. Din Şurası b) II. Din Şurası c) III. Din Şurası d) IV. Din Şurası

49. Kur?ân - akıl ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Kur?ân insanın bilgi vasıtalarını etkin olarak kullanmasını ister

b)Kur?ân insanların atalarına körü körüne uymamalarını ister

c)Kur?ân insanların bilmedikleri şeyin ardına düşmemesini ister

d)Kur?ân insanın koşulsuz teslim olmasını ister

50. İslam Konferansı Örgütü?ne üye ülke sayısı günümüzde kaç tanedir?

a) 52 b) 54 c) 57 d) 59

51. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

a) İbadet yerlerini yönetmek b) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek c) Hac ve Umre seyahatleri ile ilgili işleri yürütmek d) Örgün din eğitimi veren müesseseler kurmak ve yürütmek

52. Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?

a)Vakıflar b)Kervansaraylar c)Loncalar d)İmarethaneler

53. Dilimize çevrildiğinde Bütünleşme ve Uyum anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asimilasyon b) Entegrasyon c) İzolasyon d) Organizasyon

54. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sudan b) Mısır c) Etyopya d) Somali

55. Finlandiya?nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Prag b) Lahey c) Helsinki d) Oslo

56. ?Bişkek? aşağıdaki Türk Cumhuriyetlerinden hangisinin başkentidir?

a) Kazakistan b) Türkmenistan c) Özbekistan d) Kırgızistan

57. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin (G-8) oluşturduğu birlik içinde yer alır?

a) Rusya b) İsviçre c) Belçika d) Hollanda

58. İslam ve Batı toplumları arasında saygı ve diyalogu artırmak amacıyla oluşturulan ?Medeniyetler İttifakı? girişimine önderlik yapan ülkeler aşağıdakilerden hangileridir?

a) Türkiye-ABD b) İngiltere-Türkiye c) Türkiye-Almanya d) İspanya-Türkiye

59. Aşağıdakilerden hangisi ?dinden bağımsız olan ve dini mahiyeti olmayan? anlamına gelmektedir.

a) Sekülerizm b) Nihilizm c) Oryantalizm d) Komünizm

60. Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makam tarafından atanır?

a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı b) Cumhurbaşkanı c) Başbakan d) Milli Eğitim Bakanı

61. Aşağıdaki ülkelerden hangisi balkan coğrafyasında yer almaz?

a) Polonya b) Makedonya c) Arnavutluk d) Romanya

62.Aşağıdakilerden hangisi İsviçre?nin başkentidir?

a)Zürih b)Stokholm c)Kopenhag d)Bern

63.Semerkant hangi ülkenin sınırları içinde yer almaktadır?

a)Kazakistan b)Özbekistan c)Türkmenistan d)Tacikistan

64. Klâsik şiirimizin temel özelliklerine bağlı kalarak, kendine özgü bir şair olmuştur. Sanatta ve edebiyatta millî ve manevî değerlere bağlı kalmıştır. Şiirlerinde görülen ritim ögesi daima aynı sürer. Kurduğu bu ritimde anlatmak istediği düşünce ya da duygu yavaş yavaş mısralara yayılmaya başlar ve her anlam ayırımında araya müziği bir perde gibi koyarak ses ve anlam kavramının her ikisinin de birbiri içinde yitip gitmesini önler. Bunda o kadar başarılıdır ki ?Süleymaniye?de Bayram Sabahı? adlı şiirinde okuyucu tarihî bir iklimin yanı sıra müzikal ve ruhî bir havaya sokar, bu havayı takiben de tarihî dekor ve değinişler okuyucuda manevî bir güç meydana getirir. ?Süleymaniye?de Bayram Sabahı? adlı şiirin şairi kimdir?

a) Arif Nihat Asya b) Faruk Nafiz Çamlıbel c) Necip Fazıl Kısakürek d) Yahya Kemal Beyatlı

65.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,/Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım./O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

?İstiklâl Marşı?mızın bu kıt?asının üçüncü mısraı yanlıştır. Doğrusu aşağıdaki mısralardan hangisidir?

a) Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; b) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! c) Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na?şım; d) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

66. Aşağıdakilerden hangisi İslamofobi alanına girmez?

a) Yurtdışında camilerin yapılmasına tepki gösterilmesi b) Irkçılığın artması c) Müslümanların şiddet yanlısı olarak gösterilmesi d) Kur?an-ı Kerim satışlarının yurtdışında artması

67. Atatürk, Türk Tarih Kurumu?nu kurmuş ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip olduğu tezini .Şsavunmuştur. Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk?ün,

I. Tarihte ilk devletin Türkler tarafından kurulduğu, II. Türk tarihinin zenginliğinin ortaya Çıkarılması gerektiği, III. Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapacak uzmanlara gereksinim olduğu, görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir?

a)Yalnız I b)Yalnız III c)II ve III d)I, II ve III

68. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa?nın 2.maddesinde sayılan cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz?

a)Sosyal b)Demokratik c)Laik d)Halkçı

69.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa?da sayılan yüksek mahkemelerden biri değildir?

a)Uyuşmazlık Mahkemesi b)Ağır ceza mahkemesi c)Yargıtay d)Askeri Yargıtay

70. Aşağıdakilerden hangisi kanun teklif etmeye yetkilidir?

a)Anayasa Mahkemesi Başkanı b)Danıştay Başkanı c)Yargıtay Başkanı d)Milletvekilleri

71. Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?

a) 30 Eylül 1918 b) 30 Ekim 1918 c) 04 Kasım1918 d) 30 Ekim 1919

72. Sivas Kongresi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?

a) 30 Eylül 1918 b) 23 Temmuz 1919 c) 04?11 Eylül 1919 d) 04?11 Ekim 1920

73. İman, Müslüman sayılmanın birinci şartıdır. Bununla birlikte delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı, bütün Müslümanların sahip olması gereken, sorgulama esasına dayalı imana ne isim verilir?

a) İcmali iman b) Tafsili İman c) Tahkiki İman d) Tecdidi İman

74. Aşağıdakilerden hangisi Allah?ın isimlerinden biri değildir?

a) Habir b) Mu?id c) Batın d) Vucud

75. Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir?

a) Rızık vermek b) Ezeli Olmak c) Diriltmek-öldürmek d) Nimet vermek

76. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

a) Melekler Allah?a isyan etmezler b) Melekler nurani varlıklardır. c) Melekler gaybi haberleri bilirler d) Melekler uyumazlar

77. Allah?ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah?a çok yakın ve O?nun katında şerefli mevkii bulunan meleklere ne ad verilir?

a) Hamele-i arş b) Kiramen Katibin c) Mukarrebun d) Munker Nekir

78. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh terimi olarak ?nasslarda hükmü bulunmayan fıkhi meseleye aralarındaki illet birliği sebebiyle nasslarda düzenlenmiş meselenin hükmünü vermek? şeklinde tanımlanan kıyasın rükünlerinden biri değildir?

a) Asıl b) Menat c) Fer? d) İllet

79.Aşağıdaki tanımlardan hangisi ?Mesbuk? kavramını açıklar?

a) İmama tekbirle birlikte uyan kişi b) İmama birinci rekatta yetişen kişi c) İmama birinci rekatın rükuundan sonra yetişen kişi d) İmama birinci rekatta yetişip 2. rekatta ayrılan kişi

80. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 9 ayettir. İnsanları çekiştiren, alay eden kimsenin durumunu kınayarak, bu gibi kimselerin varacağı yerin ateş olduğunu bildirir. İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse anlamına gelen sure ismi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hümeze Suresi b)Adiyat Suresi c)Karia Suresi d)Münafikun Suresi

81. İbadet, muamelat ve ukûbata dair hadislerin yanı sıra, Kur?an-ı Kerimin fazileti, yaratılış, menâkıb ve benzeri konuları ihtiva eden hadis mecmualarına ne denilmektedir?

a)Müsned b)Sünen c)Câmi d)Musannaf

82. Müçtehidin şer?i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine imkân veren bilgi sistemine ne ad verilir?

a)Fıkıh b)İçtihat c)Fıkıh Usulü d)Kıyas

83. Akşam namazının son rükûsunda imama yetişen kişi namazını aşağıdaki durumlardan hangisine göre tamamlarsa doğru yapmış olur?

a) İmamla birlikte selam verir. b) İmam selam verdikten sonra kalkarak kendi başına kılıyormuş gibi üç rekatı da tamamlar. c) İki rekat tamamlar ve bu rekatların ikisinde de tahiyyata oturur. d) İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat yapmaz.

84. I. Akabe Sözleşmesi II. Hz. Peygamberin Taif Yolculuğu III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği IV. Huneyn Savaşı Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) III, II, I, IV b) I, III, IV, II c) II, III, IV, I d) III, II, IV, I

85. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 8 ayettir. Çoklukla övünenleri uyarıp, hesaba çekileceklerini beyan eden ve mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek anlamı taşıyan sure aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zilzal Suresi b) Beyyine Suresi c) Tekasür Suresi d) Karia Suresi

86.Yahudilikten, Hrıstiyanlıktan ve diğer kültürlerden İslamiyet?e giren rivayetlere ne ad verilmektedir?

a) Rivayat b) Kasas c) İsrailiyyat d) Hurafat

87.Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire ne ad verilir?

a)Tefsir bi?d-diraye b)Tefsir bi?r-rivaye c)Tefsir bi?l-işare d)Tefsir bi?r-rey

88.Aşağıdakilerden hangisi Kur?an ilimleri arasında yer almaz?

a) Esbabu?n-nüzul b) Sebeb-i Vürud c) Huruf-u Mukatta d) Garibu?l-Kur?an

89. İmam Şafii tarafından kaleme alınan ve günümüze ulaşan ilk Fıkıh Usulü kitabı sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

a) Er-Risale b) El-Muvatta c) El-Müsned d) El-Fıkhu?l-Ekber

90.I.Yusuf Suresi II.İsra Suresi III.Ahzab Suresi IV.Hac Suresi Yukarıdaki surelerin Kur?an-ı Kerim?deki mevcut tertibine göre sıralanışı nasıldır?

a) II, I, IV, III b) I, II, IV, III c) III, II, I, IV d) II, III, IV, I

91. ? Bütün semavi dinlerde cenazeye saygı ve cenaze törenlerinde sükunet esastır. İslam?a göre de ebedi aleme göçen insanlar için cenaze namazı kılmak dini bir yükümlülüktür.Ayrıca vefat eden kişiye karşı saygılı olmak, ölenin ardından rahmet dilemek ve hayırla anmak, yakınlarının acısını paylaşmak taziye dileklerini iletmek de dini görevler cümlesindendir.Dini bir ibadeti gölgelediği, o esnada gözetilmesi gereken huzur, sükun ve saygı ortamını yok ettiği, ayrıca zaman zaman gereksiz kutuplaşmalara yol açtığı için son yıllarda bazı cenaze törenlerinde görülen alkış, ıslık, protesto gibi davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.?

Cenaze usul ve adabını ifade eden bu metin,hangi ?İl Müftüleri Semineri? sonuç bildirgesinde yer almıştır.

a) Kızılcahamam İl Müftüleri Semineri b) İzmir İl Müftüleri Semineri c)Abant İl Müftüleri Semineri d) Bursa İl Müftüleri Semineri

Toplam 30 mesaj
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?