Editörler : Cüneyt Barışoglu
21 Nisan 2011 18:46   


ordueviinde kalınıyor mu?

yeni atanacak 657li memur orduevinde kalabilir mi?

21 Nisan 2011 18:48

hulyasilkin
Kapalı

kalamiyor diye biliyorum

21 Nisan 2011 20:14

balarest
Genel Müdür

orduevlerınde sadce bayram ve seyranlarda bayramlasma dolayısı ıle kapıdan ıcerı gırersın fazla kalman makbul degıldır.

orduevınde gorevlı personel degılsen zor ancak bırlıklerınmısafırhanelerınde kalırsın o da yer ve sartlar uygunsa

21 Nisan 2011 23:19

tilsim37
Kapalı

Eskiler kalamıyor yenileri bilmiyorum bir dene biz de öğrenelim.

23 Nisan 2011 13:18

fizom
Aday Memur

bende kalamıyor diye biliyorum ama kalanlarda var kurum yönetimine bağlı sanırım birazda

23 Nisan 2011 21:56

holidon
Memur

Herkes Tahmini yazmış..Ben daha net yazayım.

Hayır.Ordu evlerinden faydalanmanız mümkün değil.Sadece Ankaradaki Sivil memurlar için yapılmış misafirhanede kalma imkanınız var.Eğer Atamanız Ankara içi ise oda süreli (3-4 ay) daha sonra ordanda çıkmanız istenir.

Ankara'ya işiniz düşüp Svil memur misafirhanesinde kalmak isterseniz (Tandoğanda) izin kağıdını göstererek kayıt yaptırıp izin müddetince kalabilirsiniz.

Bunların haricinde Türkiyenin herhangi bir yerindeki ordu evinde kalmanız ve sosyal tesislerinden faydalanmanız mümkün değil zira kapısından içeri giremezsiniz.

Bunun tek istisnası kurs ve görev dolayısı ile bir yere giderseniz kurs ve görev yazısını göstererek kalmayı talep edersiniz.Tabi ondan sonrası bile kesin değil.problemler çıkabiliyor.Bu problemleri geçerseniz kurs/görev müddetince kalma imkanınız olur.

23 Nisan 2011 22:05

balarest
Genel Müdür

bız de aynısı dedık orduevınde gorevlı personel sartlar elverdıgı surece kalır onun harıcınde asla asla asla

24 Nisan 2011 16:47

Sky_life65
Şef

Bunu sevdim. Eskiler yararlanamıyor, ama yeniler şanslarını bi denesinler tabi. Ne kaybederler ki.. Orduevlerinden, Subay, Askeri Memur ve Astsubaylar yararlanabilir.

İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

2 - Ordu evleri ve askeri gazinolar:

Madde 664 - Büyük garnizonlarda (Tümen ve eşidi askerî kurumlar ile daha büyük kıta ve kurumlarda deniz ve havada eşitlerinin bulunduğu) bir ordu evi bulunur. Bu evler garnizonun adı ile anılır. Ankara Orduevi, İzmir Orduevi gibi astsubaylar için de bir ordu evi kurulabilir. Diğer garnizonlarda subay ve astsubaylar için birer askerî gazino bulunabilir. Kışlalar içinde de subay, astsubay ve er gazinosu bulunur ve bunun adına da kışla gazinosu denir.

Bunlar askerî binalar olup askerî mahal vasıf ve mahiyetini haizdir.

1. Orduevleri ve askerî garnizonların tesisinden maksat, Silâhlı Kuvvetler mensupları ve ailelerinin münasebet ve irtibatını samimileştirmek ve mesleki, içtimaî inkişaflarını kolaylaştıracak vasıtaları hazırlamaktır.(1)

2 - Orduevleri ve gazinoları istirahat yeridir. Harb oyunları, konferanslar mesleğe ve hizmete mütaallik müsahabe için de bir ders mahallidir. Ordu evlerinde ve askerî garnizonlarda aile toplantıları, hususi ve resmî ziyafetler, düğünler ve müsamereler de yapılabilir. Kışla gazinolarında umumi müsamere ve aile toplantıları yapılabilir. Ancak, ordu evleri ve askerî gazinoların salonları (Silâhlı Kuvvetler personeli ve bunların emeklileri hariç) diğer kişiler için düğün ve saire sebeplerle toplantı mahalli olarak hiç bir suret ve sebeple tahsis edilemez.

3 - Ordu evleri ve askerî gazinoları mütalâa ve oyun salonları ile spor, tenis mahalleri, yatak odaları, banyo ve sahillerde yüzme yerleri, deniz sporları vasıtaları için kayıkhane gibi müştemilâtı ihtiva eder. Kışla gazinolarında kütüphane ve yıkanma yerleri, tabildot salonları bulunur.

4 - Subaylar, askeri memurlar ve astsubaylar ile bunların emeklileri orduevlerinin ve askeri gazinoların tabii üyeleridirler.

Tabii üyeler ile orduevleri, askeri gazino ve öteki askeri sosyal tesislerden yararlanma hakkına sahip diğer kişilerin (?);(1)

a) (Ek ibare:17/11/2007-26703) Bu Mahallerde(1) Siyasi konuşma yapmaları, siyasi telkin ve öneride bulunmaları, yasal ve yasa dışı kurulmuş bulunan siyasi amaçlı parti, kuruluş, dernek ve örgütlerden herhangi biri hakkında propaganda yapmaları yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında gerektiğinde yasal işlem yaptırılmakla birlikte, emekli üyeler ile sosyal tesislerden yararlanma hakkına sahip diğer kişilerden birinin bu tür faaliyette bulunduğu herhangi bir şekilde tesbit edilenler anılan sosyal tesislerden yararlanma haklarını kaybederler.

b) Söz atma, sarkıntılık, ırz ve iffete tecavüz, askerlik haysiyet ve şerefine dokunan fiilleri işlemeleri veya orduevleri, askerî gazino ve öteki askerî sosyal tesislerde(1) uyulması öngörülen kurallara uymamakta ısrar etmeleri halinde bunlar hakkında gerektiğinde yasal işlem yaptırılmakla birlikte bu tesislere girişleri Genelkurmay Başkanlığınca yasaklanabilir. Yapılan yasal işlem sonucunda bu fiilleri işlemedikleri anlaşılanlar hakkında, daha önce alınmış olan yasaklama kararı Genelkurmay Başkanlığınca kaldırılır.

c) (Değişik:RG ? 14/02/1999 - 23611) Emekli üyeler ile bunların aile fertlerinden birisinin, irticai, bölücü, yıkıcı faaliyetler içerisinde yer aldığının ya da Türk Silâhlı Kuvvetleri aleyhinde beyanda veya faaliyette bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bu kimselerin, orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî sosyal tesislere girişleri, Genelkurmay Başkanlığınca geçici veya sürekli olarak yasaklanabilir.

ç) (Ek.R.G.:17/11/2007-26703) Kendisine özel bir görev verilmediği halde görevi ve sıfatı icabı muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunan, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz ve davranışta bulundukları çeşitli komutanlık ve resmî kaynaklardan intikal eden bilgi ve belgelerden tespit edilenlerin orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî sosyal tesislere girişleri, Genelkurmay Başkanlığınca geçici veya sürekli olarak yasaklanabilir.

5 - Kadrolu olupta idarî personel atanması yapılmamış olan askerî gazino ve kışla gazinoları, bulundukları birlik ve kurumun kadro personelinden seçilecek kurul veya personel aracılığıyla yönetilir.

Kadrolu gazinoların işletilmesi, muhasebe, teftiş ve murakabeleri Orduevleri Tüzüğü hükümlerine; kadrosuz gazinolar ile kışla gazinolarının işletilmesi Orduevleri Tüzüğü, muhasebe, teftiş ve murakabeleri ise Askerî Kantin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Askerî gazino ve kışla gazinolarının komutanları, garnizon ve kışla komutanıdır. Yönetim kurulu başkanları ise yönetim kuruluna seçilen subay ve astsubayların en kıdemlisidir. Bu yerlerin yönetim kurulları subay, askerî memur ve astsubaylar tarafından her takvim yılı başında seçilirler. Yönetim kuruluna dahil personel gelecek yıl içinde de seçilebilirler. Er gazinoları faaliyetlerinde de kışla gazinoları hakkındaki esaslar uygulanır. Ancak, bunların yönetimi birlik komutanı veya kurum amiri başkanlığında olur.

6 - Ordu evlerini (Askerî gazinolar ve kışla gazinoları dâhil) sermayeleri:

a. İşletme gelirlerinden

b. Üye aidatından

c. Teberruattan

d. Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten teşekkül eder.

7 - Üye aidatı brüt maaş ve emekli maaşının binde biridir. Bu aidat:

a. (Değişik:RG-24/12/2004-25680) Subay, askerî memur, istisnaî memur ve astsubaylardan maaş bordrosu üzerinden kesilir.

b. a fıkrasındakilerin emeklileri ordu evlerine ve askerî gazinolara girebilmek için ikamet ettikleri mahal garnizonunun ordu evi veya askerî gazino müdürlüğüne makbuz mukabilinde aidatlarını öderler. Bunlara üye giriş kartı verilir.

Erlerden aidat kesilmez.

8. (Değişik:RG-16/03/2006 - 26110) Ordu evleri ile askerî gazinolar Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına mahsustur. Ancak koşullar gerektirdiğinde yabancı ülke silahlı kuvvetler mensupları da bu yerlerden Genelkurmay Başkanlığının yazılı müsaadesi ve yapılacak düzenlemeler çerçevesinde faydalandırılabilir.

Konser ve konferanslarla ziyaret ve merasim günlerinde komutan tarafından davet edilmiş olan tanınmış sivil zevat ve aileleri buralara girebilirler.

Subay, askerî memur ve astsubaylar refakatlerinde ordu evleri ve askerî gazinolara sivil misafir götüremezler. Garnizon komutanlarının uygun göreceği tanınmış kişiler ordu evi müdürlerince verilecek özel giriş kartları ile ordu evlerine girebilirler.

Ordu evleri ve gazinoları icara verilemez.

9. Orduevlerinin otel kısımlarında devamlı ikamet edilemez. Subay, askerî memur ve astsubaylar bu gibi yerlerde, azami iki ay kalabilirler. Emekliler, ikamet ettikleri mahal orduevi ve askerî gazino otellerinden istifade edemezler. Başka garnizonlara gittiklerinde orduevi ve askerî gazino otellerinden azamî 15 günü geçmeyecek şekilde faydalanırlar.

Ancak, orduevlerinin otel kısımları müsait olduğu takdirde, kurs, geçici görevli gelmiş veya zorunlu sebeplerle ailesini getirememiş subay, askerî memur ve astsubaylar süre gözeltilmeksizin; bunların aileleri ise hastalık ve zorunlu hallerde, kısa süreler için garnizon komutanlarının müsaadeleriyle, otel kısımlarından (gerektiğinde çıkmaları şartıyle) istifade ettirilirler.

10 - Orduevleri ve askerî gazinolarda alkollü içkiler ancak lokanta ve büfelerde, sarhoş olmamak şartiyle içilebilir. Kışla gazinolarında ve gemilerde alkollü içkiler içilemez. Orduevleri, askerî gazino ve kışla gazinolarında her çeşit oyunlar eğlence maksadiyle olup kumar şeklinde oynanmaz ve oynatılmaz.

11 - Orduevleri ve askerî gazinolarda gösterilecek sinema filimleri, meslekî, terbiyevî ve ahlâki olmalıdır. Sinemalarda hiçbir zaman ticaret fikri gözetilmez ve reklâm yapılmaz. Buralara subay, askerî memur, astsubay ve bunların emeklileriyle sağlık fişine sahip olan aile fertleri ve resmî elbiseli askeri öğrenciler girebilirler. Refakatta sivil kişiler giremez. Ancak, Garnizon Komutanlarının uygun görecekleri tanınmış kişiler, orduevi müdürlüklerince verilecek özel giriş kartları ile orduevlerine girebilirler.

12 - Her ordu evi askerî gazino ve kışla gazinosu içişleri için hususi bir talimatı olur. Ve bu talimat gazinoda asılı bulunur. Herkes bu talimata uymağa mecburdur.

10 Ağustos 2011 16:15

Fedra237
Genel Müdür

657 li olman bir şeyi değiştrimez kimlik kartın yoksa kalamazsın olsada farketmez kalana eziyet çok benden söylemesi...tsk mensubu bile problem yaşarken 657 li ne diye uğraşır ki , kafan dinçse dert istemezse deneme bence .çünkü konfor sıfır sinirsel baskı en tepe noktada...

Toplam 8 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?