Editörler : Cüneyt Barışoglu
06 Haziran 2011 17:54   


Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tasarısı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Görev

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı milli kalkınma plan ve programları doğrultusunda; dış ticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, iç ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, araç, insan ve eşyanın ülkeye giriş ve çıkışları ile ithalat, ihracat ve transite ilişkin gümrük işlemlerini yürütmek, gümrük muhafaza, risk yönetimi, sonradan kontrol ve tasfiye hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılıkla mücadele etmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kurulmasına ve teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

MADDE 2- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) İç ve dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, belirlenen ticaret politikasını geliştirmek ve yürütmek,

b) Ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla ürün ve yurtdışı müteahhitlik dahil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbiri almak,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetki ve görevlerin kullanımında ticarete dair politikaların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek ve koordine etmek,

ç) Diğer kurum ve kuruluşların ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek,

d) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan ikili, bölgesel ve çok taraflı ticari ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek, yürütmek ve bu ilişkiler sonucunda gerekiyorsa anlaşmalar yapmak; uluslararası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konularda görüş oluşturmak, Bakanlığın yurt dışı faaliyetlerini yürütmek,

e) Ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak; bu amaçla ithalatta, ihracatta ve başka kurumların görev alanına girmeyen ürünlerde piyasa denetimi yapmak; ürün güvenliği ve denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek,

f) Avrupa Birliği ile ticaret ve gümrüklere dair konularda ilişkilerini ve uyum çalışmalarını yürütmek,

g) Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak,

ğ) Ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve esnaf derneklerine ve sanatkarlar odalarına ait hizmetleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa verilen hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek,

h) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak,

ı) Esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejileri geliştirmek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek,

i) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek,

j) Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak, gümrük hizmetlerine ilişkin genel ilke, amaç ve standartları belirlemek, bu hizmetlerin yürütülmesinde merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı arasında koordinasyonu sağlamak; gümrük hizmetlerinin süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

k) Gümrük Kanunu ve gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ile uluslararası sözleşmelerin hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

l) Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

m) Gümrük tarife oranlarının tespitine ilişkin işlemleri yürütmek, gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tahsil ve takibini sağlamak, kontrol etmek ve bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almak; gümrük vergileriyle ilgili ihtilaflı durumlarda uzlaşmaya ilişkin işlemleri düzenlemek ve yürütmek,

n) Gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak; bu eşya ve araçların muhafazasını sağlamak, işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

o) Gümrük işleriyle ilgili istatistikî bilgileri üretmek, toplamak, değerlendirmek ve açıklamak,

ö) Gümrükte giriş ve çıkış işlemlerine tabi eşyanın, saptanmış olan norm ve standartlara uygunluğunu denetlemek,

p) Gümrük denetimine tâbi her türlü eşya ile kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve yolcu beraberi eşyanın konulması için gümrüklü yer ve sahalarda veya diğer yerlerde geçici depolama yerleri, depolama yerleri, antrepolar, serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezleri, ambarlar, açık sahalar, tasfiyelik eşya depoları, mağazalar ve satış reyonları açılmasına ve işletilmesine ilişkin ilke ve standartları belirlemek;bu yerleri açmak, açılmasına izin vermek, işletmek, işlettirmek ve denetlemek; gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerini yürütmek,

r) Gümrük denetimine tabi eşya ve araçların muhafazasını sağlamak; kara hudutlarındaki gümrük kapıları ile pasavan kapılarında, gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezleri ve çeşitli antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye gümrük bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek,

s) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak;

ş) Gümrük işlemleri ile ilgili belgeleri düzenleyen kişiler veya meslek kuruluşları nezdinde eşyanın tesliminden önce veya sonra beyan edilen bilgilerin doğruluğu, gümrük işlemlerinin usulüne uygun yerine getirilip getirilmediği konusunda yerinde kontrol ve denetim yapmak;bu amaçla sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolüne ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamayı yürütmek,

t) Gümrüklü yer ve sahalarda gümrük idarelerine ait bina ve altyapı tesislerinin gerektiğinde yap-işlet-devret modeli ile yeniden yapılandırılmasını sağlamak; gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak,

u) Bakanlık personelinin silah taşıma, bulundurma ve kullanımına ilişkin işlemler ile çalışma ve resmi kıyafet giymelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

ü) Gümrük müşaviri ve yardımcılarıyla ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve denetlemek,

v ) Çeşitli kanunlarla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Teşkilatı

Teşkilat

MADDE 3- (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı, ilgili kuruluşlar ve döner sermayeden meydana gelir.

          (2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

           Bakan

           MADDE 4- (1) Bakan, Bakanlık teşkilatının en üst amiridir.Bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma plânlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliğini ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

            (2) Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden ayrıca sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtları ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

            Müsteşar ve müsteşar yardımcıları

            MADDE 5- (1) Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma plânlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.

            (2) Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

            (3) Bakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet birimleri

MADDE 6- (1) Bakanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) İhracat Genel Müdürlüğü,

b) Gümrükler Genel Müdürlüğü,

c) İthalat Genel Müdürlüğü,

ç) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,

d) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

e) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,

f) Ekonomik Araştırmalar ve Risk Yönetimi Genel Müdürlüğü,

g) İç Ticaret Genel Müdürlüğü,

ğ) Esnaf Sanatkâr ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü,

h) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü,

ı) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

i) Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

         

İhracat Genel Müdürlüğü

MADDE 7- (1) İhracat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,

c) İhracatın yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,

ç) İhracatın madde ve ülke bazında geliştirilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak, madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak,

d) Ülke ihracatında ve/veya dünya ithalatında öne çıkan pazarları düzenli olarak izlemek; bu pazarları ihracatçılara duyurmak, ihraç potansiyeli arz eden ürün ve ürün gruplarını tespit etmek ve ihracatı bu alanlara yönlendirmek amacı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve oluşumları sağlamak,

e) İhracat Rejim Kararı da dahil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,

f) İhracata konu tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

g) İhracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek, ihraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,

h) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri ile ilgili mevzuatta Bakanlığa ait görevleri yerine getirmek, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin çalışmalarını izlemek ve çalışmalarına yardımcı olmak, ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,

ı) Sınır ve kıyı ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden ilgili mevzuatı düzenlemek,ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri "İhracatı Teşvik Belgesi"ne bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,

i) İhracatın desteklenmesine ve ihraç ürünlerinin ülke ve pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamaya yönelik olarak; markalaşma ve kümeleşme faaliyetleri, ar-ge ve teknoloji geliştirme, e-ticaret, yurtdışı pazarlara giriş, uluslararası fuarlara katılım ve benzeri her türlü destek programlarını hazırlamak, uygulamak, diğer kurum ve kuruluşlar eliyle uygulanmasını sağlamak,

j) İhracatın desteklenmesi amacıyla, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin dış ticaret politikalarını belirlemek, düzenlemeleri yapmak,

k) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Gümrükler Genel Müdürlüğü

          MADDE 8 ? (1) Gümrükler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

          a) Gümrük tarifeleri, gümrük kıymeti, gümrük rejimi ve formalitelerini uluslararası uygulamalar dikkate alarak düzenlemek,

b) Türk Gümrük Tarife Cetvelini ve eşyanın kıymeti ile menşeini taraf olunan anlaşmalara uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

c) Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve malî yükleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek,

ç) Antrepo, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamanın yürütülmesini sağlamak,

d) Dahilde işleme ve hariçte işleme rejimlerinin uygulanmasını sağlamak,

e) Serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk işlemlerinin uygulanmasını sağlamak ve serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek,

f) Basitleştirilmiş usul uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek,

g) Tercihli menşe ve tavizli vergi uygulamalarına yönelik işlemleri yürütmek,

ğ) Geçici depolama yeri ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek, denetlemek, iznin geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

h) Geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi kararlarının uygulanmasını sağlamak; çift kullanımlı eşya ve ihracat kontrollerine ilişkin görevleri yapmak,

ı) Dış ticaret ve sair mevzuatın gümrükle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

i) Sınır ve kıyı ticareti ve münasebetleri ile sınır ticaret merkezlerinden yapılacak ticarete ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

j) Yolcu beraberi, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve giden eşya ile, bunlarla ilgili e-ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

k) Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak,

l) Yatlar ve konteynerlere ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

m) Transit rejimi ile ilgili işlemleri düzenlemek, yürütülmesini sağlamak ve uygulamayı kontrol etmek,

n) Teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlamak,

o) Gümrük laboratuvarları kurmak, tahlil metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını düzenlemek,

ö) Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

p) Gümrüklerce alınan vergi ve benzeri yüklere ilişkin uzlaşma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamayı yürütmek,

           r) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İthalat Genel Müdürlüğü

MADDE 9-(1) İthalat Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İthalatın uluslararası anlaşmalar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek ve anılan kurumların ithalata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,

c) İthalat Rejim Kararları da dahil olmak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak, madde politikalarını teklif etmek, uygulamak, ithalatla ilgili izinleri vermek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

ç) İç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarını iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate alarak izlemek ve ithal mallarına uygulanacak mali yüklere ilişkin hazırlıkları incelemek, yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,

d) İthal malların dünya piyasalarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamak ve izlemek,

e) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun verdiği görevleri yerine getirmek,

f) İthalat ile ilgili politikaları izlemek, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek incelemeleri ve denetimleri yapmak, yaptırmak, önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

            MADDE 10 ? (1) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak, gerektiğinde müdahalede bulunarak durumu adlî mercilere intikal ettirmek,

b) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden buralardan çıkmalarını önlemek,

c) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,

ç) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kişi, eşya ve taşıtların kaçakçılıkla mücadele kapsamında takibini yapmak,

d) Kaçakçılıkla mücadele için bilimsel ve teknik yöntemler de kullanmak suretiyle bilgi toplayarak gerekli araştırma, soruşturma ve operasyonları yapmak, taşra teşkilatının yapacağı operasyonları koordine etmek, gerektiğinde taşra teşkilatı ile müşterek operasyon yapmak,

e) Kaçakçılıkla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi değişiminde bulunmak, protokoller hazırlamak ve uygulamak, gerektiğinde müşterek operasyonlar yapmak,

f) Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi akışına dayalı veri tabanları oluşturmak, verileri işlemek, değerlendirmek ve risk analizi çerçevesinde kullanılabilecek nitelikte olanları Ekonomik Araştırmalar ve Risk Yönetimi Genel Müdürlüğüne iletmek,

g) Adlî kolluk görevini yerine getirmek ve Bakanlık adlî kolluk personelinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

ğ) Kriminal laboratuarlar kurmak ve çalışmalarını düzenlemek,

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

MADDE 11- (1) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

b) Avrupa Birliğine yönelik olarak Hükümetçe belirlenen amaçlar çerçevesinde ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak gümrük ve ticaret politikalarının saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu konularda uygulama ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, öneriler hazırlamak,

c) Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ile bu Anlaşmaya Ek Anlaşma veya Protokollerde Bakanlığın görev alanına giren konular ile ilgili uygulamanın yürütülmesini sağlamak,

ç) Avrupa Birliği müktesebatının ortaklık ilişkisi ve tam üyelik kapsamında gümrük ve ticarete ilişkin alanlarda uyum çalışmalarını koordine etmek, ilgili ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşmalarını müzakere etmek, uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

d) Avrupa Birliği konuları ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren hususlarda AB ile müzakerelere ilişkin gerekli hazırlıkları yapmak, Avrupa Birliği organları ile gerekli temas ve toplantıları yapmak, Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık organlarında alınan kararlarla ilgili olarak gerekli uyum ve uygulama çalışmalarını yerine getirmek, Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gerçekleştirilmekte olan gümrük birliğinin ekonomik ve ticari etkilerine ilişkin olarak değerlendirmeler ve araştırmalar yapmak, bu konulardaki önerileri değerlendirmek,

f) Avrupa Birliği ile hizmet ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin politikaların genel ticaret politikası ile uyumlu şekilde saptanması için gerekli çalışmaları yürütmek,

g) Bakanlığın AB kaynaklı program ve projelerini hazırlamak, yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

MADDE 12- (1) Anlaşmalar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İkili ticari ve ekonomik konular ile Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda uluslararası müzakereleri yürütmek ve bu ilişkilerden kaynaklanan hakların takibi ve yükümlülüklerin ifası amacıyla ülke içi ve dışı koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde anlaşma yapmak,

b) İki taraflı ekonomik işbirliği anlaşmaları ile gümrük işbirliği anlaşmaları, mal ve hizmet ticaretine yönelik iki taraflı ve bölgesel ticaret, ekonomik, sınai, teknik işbirliği, tercihli ticaret ve benzeri anlaşmaları gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, müzakereleri yürütmek, imzalamak, anlaşmayı uygulamak, uygulanmasını sağlamak,

c) Karma Ekonomik Komisyon (KEK), Ortak Komite, Ortaklık Konseyi ve benzeri ikili ticari ve ekonomik işbirliği platformları vasıtasıyla ikili ve bölgesel ticari ve ekonomik işbirliği faaliyetlerini, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yürütmek, izlemek ve gerekli tedbirleri almak; ülkemizin zikredilen nitelikte anlaşması bulunmayan ülkelerle ticari işbirliğini geliştirmek ve bu faaliyetin gerektirdiği işbirliğini sağlamak,

ç) İki taraflı ekonomik işbirliği ve ticaret anlaşmaları ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanması ile ilgili mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulamak,

d) Türkiye?nin ticari ve ekonomik konularda bölgesel örgütlerle koordinasyon işlerini yerine getirmek, müzakerelere katılmak, ticari anlaşmaları müzakere etmek ve gerektiğinde anlaşmalar hazırlamak,

e) Dünya Ticaret Örgütü üyeliğimiz çerçevesinde hak ve yükümlülüklerimizin takibini yapmak, ülke pozisyonunu belirlemek, söz konusu Örgüt bünyesindeki müzakerelerde ülkemizi temsil etmek,

f) Ürün ve döviz kazandırıcı hizmetler ticaretine yönelik çok taraflı ticaret anlaşmalarını gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, müzakereleri yürütmek,

g) Bakanlığın görev alanına giren konular ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalara katılmak, Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği halinde müzakereleri yürütmek, yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

ğ) Taraf olunan çok taraflı uluslararası anlaşmalara ilişkin değişiklikleri ve uygulamaları Bakanlığın görev alanına giren hususlar itibariyle izlemek, bunların uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak, çok taraflı anlaşmaların uygulanmasında karşılaşılan sorunları gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak çözmek,

h) Dış ticaret ve gümrük konularında uluslararası örgütler ve diğer ülke uygulamalarını takip etmek, bu uygulamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda Türkiye?nin menfaatlerini ilgili uluslararası platformlarda savunmak üzere gerekli önlemleri almak, bunu teminen gerektiğinde hizmet alımı yapmak, koordinasyonu sağlamak,

ı) Dünya Ticaret Örgütü hukukunu ilgilendiren iç ve uluslararası uygulamalara ve Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin savunmanın hazırlanmasını koordine etmek, yargılama sürecinde ülkemizi temsil etmek,

i) Ürün ve döviz kazandırıcı hizmetler dış ticareti konusuna ilişkin olarak Türk şirketlerinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini hukuksal yöntemlerle korumak,

           j) Türkiye'nin gümrüklerle ilgili milletlerarası anlaşma ve sözleşmelere katılmasına dair Bakanlık görüşünü hazırlamak,

           k) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Ekonomik Araştırmalar ve Risk Yönetimi Genel Müdürlüğü

           MADDE 13 ? (1) Ekonomik Araştırmalar ve Risk Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda kalkınma planları, yıllık programlar, izleme kararları ve icra planlarının uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak,

b) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak;istatistiki bilgiler üretmek, değerlendirmek ve açıklamak; bu hususlarda gerekli eşgüdüm ve koordinasyonu sağlamak; bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen Stratejik Araştırma ve Bilgi Merkezi kurmak ve çalıştırmak,

c) Türkiye ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek; Türkiye ekonomisi ve ticareti ile ilgili olarak çalışmalar yapmak, derlenmiş bilgi ve istatistikleri değerlendirmek, yayın ve dokümantasyon hazırlamak,

ç) Ürün ticareti, döviz kazandırıcı hizmetler ticareti, dış ticarette destek hizmetleri ve yurt dışındaki doğrudan Türk yatırımlarına ilişkin stratejik araştırma ve değerlendirmeler hazırlamak, öneriler geliştirmek,

d) Gümrük işlemleriyle ilgili verileri risk analizine tâbi tutmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek ve bunları ilgili birimlere aktarmak,

e) Risk analizi ölçütlerini belirlemek, risk yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak, risk analizi konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla gerekli bilgi değişimi ve işbirliğini sağlamak,

f) Risk analizine ilişkin verileri de kullanarak sonradan kontrol işlemleriyle ilgili verileri toplamak, değerlendirmek, arşivlemek, ilgili birimlere aktarmak ve bu birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Gümrük gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak,

ğ) Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve malî yüklerin tahakkuk ve tahsilini sonradan kontrol etmek, eksik veya fazla tahsilat ve tecil ile ilgili işlemleri yapmak,

h) Gümrüklerce tahsil edilen vergi, fon ve malî yükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin kontrol ve denetimini yapmak, 

ı) Gümrük işlemlerine ait yazılı veya elektronik ortamdaki belgelerin, kanunî süreler içinde muhafaza edilmesini ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak,

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

MADDE 14- (1)İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ticarete ilişkin politikalar oluşturmak, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşması için gerekli önlemleri almak, ticari faaliyetleri teşvik etmek, bu konulara yönelik gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

b) Ticaret şirketleri ve ticaret siciline ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek, Merkezi Sicil Kayıt Sistemini kurmak, işletmek ve bu Sistemin diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde tutulan kayıt sistemleriyle bağlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

c) Sermaye şirketlerinde denetçi olarak görev yapacak, bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemek, denetleme elamanları ile işlem denetçilerinin niteliklerini belirlemek ve bunların yetkilendirilmelerine ilişkin işlemleri yürütmek,

ç) Kuruluşuna izin verilecek anonim şirketler ile genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunacak anonim şirketleri belirlemek ve bunların işlemlerini yürütmek,

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalarla ilgili mevzuat ve uygulamalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak,

e) Sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretini düzenlemek, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak, bu konularda mevzuatla verilen görevleri yapmak,

f) Depolamaya uygun temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretine ilişkin düzenlemeler yapmak, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığının teşvik edilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı ve umumi mağazacılığa ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak,

g) Elektronik ticaret ve organize perakende ticareti düzenlemek, bunların gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve gerekli tedbirleri almak,

ğ) Lüzumu halinde, ticari faaliyetlere ya da bu ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik düzenlemeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

h) Görev ve yetki alanına giren konularda gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Esnaf Sanatkâr ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

MADDE 15- (1)Esnaf Sanatkâr ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejileri geliştirmek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek,

b) Esnaf ve sanatkârlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politikaların belirlenmesi, istatistikler ve analizler üretilmesi ve paylaşılması, değerlendirmeler yapılması ve raporlar hazırlanması amaçlarıyla bu işletmelere ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, araştırma-geliştirme, istihdam, enerji ve benzeri muhtelif ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarına, kooperatiflere ve üst birliklerine ait bilgileri belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında almak suretiyle bilgi sistemi oluşturmak,

c) Kooperatifler ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan vergi ve diğer mali yükümlülükler hakkında önerilerde bulunmak ve görüş bildirmek,

ç) Esnaf ve sanatkârların sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve rehberlik etmek, rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgah temini amaçlarıyla teşvik ve destekler vermek, bu konulara yönelik düzenlemeler yapmak,

d) İç ve dış pazar imkânlarını araştırmak, kredi ve finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar ve bu konularda düzenlemeler yapmak,

e) Esnaf ve sanatkârlar ile istihdam ettikleri personele yönelik eğitim faaliyetlerini desteklemek,

f) Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve siciline ilişkin işleri yürütmek,

g) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, araştırma, inceleme ve yayın yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

ğ) Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak; kooperatif projelerini kabul etmek, değerlendirmek, uygun görülenler için ?Teşvik Belgesi? düzenlemek, teşvik belgelerinin verilmesine ilişkin esasları ve şartları belirlemek, şart ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen teşviklerin kapatma işlemlerini yapmak, teşvik belgelerinin şart ve niteliklerine aykırı davrananların belgelerini iptal etmek, gerekli tedbirleri almak ve yaptırım uygulamak, teşvik tedbirleriyle ilgili olarak mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak,

h) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri ile yapı kooperatifleri ve üst birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin kuruluşuna, işleyişine ve denetlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

MADDE 16-(1) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Tüketicilerin, sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak,

b) Tüketicilerin çevresel tehlikelerden korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara standart tespitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, fiyat hareketlerini izlemek, gerektiğinde ilan etmek,

ç) Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil edilmelerini sağlamak,

d) Tüketicinin korunmasına ilişkin politikalar oluşturmak, bu politikaların belirlenmesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

e) Ticarete konu ürünlerin can güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığı; çevrenin ve tüketicinin korunması bakımından güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını teminen ulusal düzeyde mevzuat, politika ve uygulamalar arasında uyum ve koordinasyonu sağlamak,

f) Ürün güvenliği kalite, standart ve denetimlere ilişkin üst mevzuatı hazırlamak, güncellemek, uygulamalarını koordine etmek ve izlemek, denetimleri yapmak veya yaptırmak,

g) Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyumu koordine etmek, ülkemizin haklarının hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmak ve gerekli müzakereleri yapmak; ürün güvenliği ve denetimlerinin kamu yararı ve ülke çıkarı ile Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası, bölgesel ve ikili anlaşmalarımıza uygunluğunu gözetmek, bu kuruluşların teknik düzenlemeler, standardizasyon ve denetime ilişkin çalışmalarına katılmak,

ğ) Piyasa gözetimi ve denetimini ülke çapında koordine etmek, etkinliği için gerekli tedbirleri almak, teknik düzenlemesi bulunmayan veya doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin piyasa gözetimini yapmak veya yaptırmak, piyasa gözetimi ile dış ticaret denetimleri arasında uyumu sağlamak, riskli ve tehlikeli ürünlere karşı tedbir almak veya alınmasını sağlamak,

h) Teknik mevzuatı bulunmayan ürünlerde ihtiyaç halinde Bakanın onayı ile standartları zorunlu uygulamaya koymak, ülke ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmak,

ı) Türkiye ile DTÖ ve Türkiye ile AB arasında teknik mevzuat, teknik engel ve riskli /tehlikeli ürünlerin bildirimini yapmak,

i) Türkiye?de kalite altyapısını geliştirmek amacıyla standardizasyon, akreditasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi alanlarında koordinasyonu sağlamak,

j) Denetimlerin doğru ve etkin yapılmasını sağlayacak teknik, enformatik ve idari tedbirleri almak; denetmen ve laboratuarların sevk ve idaresini yapmak,

k) Uluslararası gözetim şirketlerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve faaliyetlerini denetlemek,

l) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Genel Müdürlük bünyesinde, tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere, gerekli hallerde devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonları kurulabilir. Bu komisyonlarda görev alacak kamu görevlisi olmayan üyelere ödenecek huzur ücreti ve harcırahlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 17- (1) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Döner sermaye işletmelerini idari ve mali yönden yönetmek,

b) 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın tasfiyesini yapmak,

c) Tasfiyelik eşyanın satışa sunulmasından önce özelliklerine göre bakımı, tamiri ve ambalajlamasını yapmak veya yaptırmak,

ç) Gümrük denetimine tâbi her türlü eşya ile kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan eşya ve araç için gümrüklü yer ve sahalarda veya diğer yerlerde geçici depolama yerleri, antrepolar açmak, işletmek veya işlettirmek,

d) Tasfiyelik eşya için depolar, mağazalar ve satış reyonları açılmasına ve işletilmesine ilişkin ilke ve standartları belirlemek, bu yerleri açmak, işletmek, işlettirmek, denetlemek,

e) Bakanlık laboratuarlarında yapılan tahlil ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, bakım, onarım, eğitim ve sarf malzemesi giderlerini karşılamak,

f) Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

g) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belgelerin matbu veya elektronik ortamda alımını, satışını veya bedelsiz dağıtımını yapmak veya yaptırmak,

ğ) Kaçak zannı ile yakalanan eşya ve aracın muhafazası için konulduğu kamu veya özel depolama yeri ve antrepolar için ücret tarifesi belirlemek,

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.      

Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

MADDE 18- (1) Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri ve dış ticaret merkezlerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,

b) Serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, ve dış ticaret merkezlerinin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,

c) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapmak,

ç) Serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri ve dış ticaret merkezlerinde yapılabilecek üretim, alım-satım, depolama, kiralama, montaj- demontaj, bakım-onarım, kıyı (off-shore) bankacılığı, bankacılık sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek,

d) Serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri ve dış ticaret merkezlerinde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere faaliyet ruhsatı vermek veya verilmiş belgeleri iptal etmek,

e) Yurt dışında yapılacak yatırımlara ve döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası ticaretine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,

f) Yatırımlar ve hizmet ticaretinin her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemler almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak, sektör ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak,

g) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde döviz kazandırıcı hizmetler ticaretinin, ticarette destek hizmetlerinin ve yurt dışındaki doğrudan Türk yatırımlarının desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini ve devlet yardımlarını teklif etmek ve uygulamak,

ğ) Döviz kazandırıcı hizmetler ticaretinde müteahhitlik, lojistik, teknik müşavirlik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, bu kapsamda gerekli mevzuatı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,

h) Döviz kazandırıcı hizmetler ticareti, dış ticarette destek hizmetleri ve yurt dışındaki doğrudan Türk yatırımlarına ilişkin ülke, sektör ve konu bazında değerlendirmeler yapmak, bu alanlardaki geliştirme imkanlarını araştırmak ve önerilerde bulunmak,

ı) Firmalarımızın dış pazarlarda döviz kazandırıcı hizmetler ticareti ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlar ile diğer ülkelerce döviz kazandırıcı hizmet ihracatımıza karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve diğer ticaret engellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak, bu engellere ilişkin olarak özel sektör ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek, söz konusu engellerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

  i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

         

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

MADDE 19-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının danışma ve denetim birimleri şunlardır:

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı,

Hukuk Müşavirliği,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

Bakanlık Müşavirleri.

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 20- (1) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı; bir başkan, yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur.

(2) Rehberlik ve Teftiş Kurulu; Bakanın emri veya onayı üzerine ve Bakan adına aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak,

b) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme ve soruşturmalar yapmak,

c) Özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak,

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

           d) Çeşitli kanun, karar, tüzük veyönetmeliklerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığıa ve müfettişlerine tanıdığı teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerini kullanmak,

e) Gümrük bölgesi içinde bulunan bütün nakil vasıtalarını, bunların yük ve eşyasını, personel ve yolcularını muayene etmek, Bakanlığın denetimine tabi gümrük ambar, antrepo, serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezlerindeki mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemek, teftiş etmek ve gerektiğinde idarenin haklarını koruyacak tedbirlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak, acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde idare ve hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak,

f) Kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Bakanın, Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü diğer işlemleri yapmak.

(3) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Gümrük ve Ticaret müfettişlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Müfettişlerin, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir; yasal engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

(4) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında; kaçakçılık, rüşvet, irtikap, zimmet veya ihtilas eylemleri veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen veya istenen belgeleri vermeyen memurları; Bakanlık teşkilatı veya bağlı ya da ilgili kuruluşlarına mensup iseler, görevden doğrudan uzaklaştırmaya yetkilidirler. Bu memurlar diğer kuruluşlara mensup iseler Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin teklifi üzerine kurumlarınca görevlerinden uzaklaştırılabilirler. Görevleri başında kalmaları teftiş, inceleme veya soruşturmayı güçleştireceği kanaatine varılan Bakanlık teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlarının memurları, müfettişin teklifi üzerine Bakan tarafından; ikinci fıkranın (b) bendinde belirtilen kuruluşlara mensup görevliler ise, yetkililerince görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

(5) Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığına giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve esasları, müfettişliğe yükselme, müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 21- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalar ile icra takiplerinde, Bakanlığı hukuk müşavirleri veya avukatlar vasıtasıyla temsil etmek, davaları takip etmek, ettirmek, hukukî hizmetleri yürütmek ve Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek,

ç) Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan, diğer Bakanlıklardan veya Başbakanlıktan Bakanlığa gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirme, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

e) Adlî ve idarî yargı mercilerinden, noterlerden ve icra dairelerinden gelen tebligatı, Bakanlık adına tebellüğ ederek gereğini yerine getirmek veya gereğinin yerine getirilmesi için ilgili birimlere bildirmek,

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

2) Bakanlığın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin ilgili mercilerde takip ve savunmasını yapmak üzere, avukat istihdam edilir. Avukatlar, avukatlık ruhsatını haiz olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak yapılacak sınav sonucuna göre atanır. İhtisas gerektiren ve ihtiyaç duyulan hâllerde, 4353 sayılı Maliye Vekâleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen usule tabi olmaksızın, Bakanın onayı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (h) bendi hükmüne göre serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınabilir. Bu kapsamda görevlendirilen avukatlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 107 ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesinde yer alan yasaklara uymak mecburiyetindedir. Davaların takibi, hukuk müşavirleri ve avukatların temsil yetkisinin kullanılma şekli, kapsamı, avukatların mesleğe alınmaları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

           MADDE 22- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkla ilgili olarak iç ve dış basında yer alan haber, yorum ve yayınları takip etmek, ilgilileri zamanında haberdar etmek ve gerekli açıklamaların yapılması ile ilgili işleri yürütmek,

b) Bakanlığın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, mesaj, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde ulaştırmak, Bakanlığın basın kuruluşları ile ilişkilerini ve basın toplantılarını düzenlemek,

c) Bakanlığın halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve Bakanlığa gönderilen her türlü ihbar, şikâyet, öneri ve istekleri değerlendirerek gereği için ilgili birimlere göndermek,

ç) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Bakanlık müşavirleri

           MADDE 23- (1) Özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere kırk Bakanlık müşaviri atanabilir. Bakanlık müşavirleri doğrudan Bakanlık Makamına bağlıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Yardımcı Hizmet Birimleri:

MADDE 24- Gümrük ve Ticaret Bakanlığındaki yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü,

Strateji Geliştirme Başkanlığı,

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

Bilgi İşlem ve İletişim Dairesi Başkanlığı,

Özel Kalem Müdürlüğü.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

MADDE 25- (1) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlamasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlık personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık ve benzeri hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak,

ç) Bakanlık personelinin mesleğe giriş, yeterlik ve görevde yükselme sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek,

            d) Personelin görev ve çalışma esasları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak,

e) Bakanlık merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatları ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

            f) Bakanlık merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

            g) Bakanlık personelini yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve mesleki eğitim kursları açmak ve yönetmek,

            ğ) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, kitaplığı yönetmek,

h) Yurt dışı teşkilatının koordinasyonunu ve etkin işleyişini sağlamak,

ı) Yurtdışı teşkilatının performans ölçütleri esaslarını belirlemek, performansını ölçmek, raporlama faaliyetlerini koordine etmek,

i) Yurtdışı teşkilatının bülten, yayım, genel ağ sayfası, ihracatçılar rehberi gibi çalışmalarını organize etmek ve yürütmek,

j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 26- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek,

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 27- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı?nın görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Bakan adına, merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatı ile ilgili araştırma, proje ve taahhüt işlerinin yapılması, ihtiyaç duyulan arazi ve binaların kiralanması ve satın alınması ile bina inşası ve büyük onarımlarıyla ilgili işleri yürütmek,

c) Bakanlığın taşınır ve taşınmazları ile ilgili işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütmek,

ç) Bina ve yerleşke yönetimi, güvenliği, temizliği, aydınlatması, ısıtması, bakımı, onarımı ile taşıma hizmetlerini yürütmek,

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki lojmanlar ile sosyal tesislerin kurulması, yönetimi ve bakımı ile ilgili hizmetleri ile sağlık birimine ilişkin işleri yürütmek,

e) Bakanın ve Müsteşarın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlığın görev alanına giren iç ve dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek,

g) Genel evrak ve kurum arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

ğ) Bakanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bilgi İşlem ve İletişim Dairesi Başkanlığı

           MADDE 28- (1) Bilgi İşlem ve İletişim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak; teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini belirlemek; bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak politikaları ve ilkeleri belirlemek; kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

b) Bakanlığın bilgi işlem ve iletişim hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlığın internet sayfaları, e-imza ve e-belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,

           ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak,

d) Merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatında mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

            e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 29-(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın özel ve resmi yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

     

ALTINCI BÖLÜM

Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar, Döner Sermaye, Konsey, Kurullar ve Şûra

Taşra teşkilatı

MADDE 30- (1)Bakanlık, görev ve hizmetlerini yürütmek üzere, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı birimlerden oluşan taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) Bölge Müdürlükleri doğrudan Bakanlığa bağlıdır.

(3) Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Yurtdışı teşkilatı

MADDE 31- (1) Bakanlık,13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurar.

(2) Yurtdışı teşkilatındaki Daimi Temsilci Yardımcısı, Gümrük ve Dış Ticaret Başmüşaviri, Gümrük ve Dış Ticaret Müşaviri ile Gümrük ve Dış Ticaret Müşavir Yardımcısı kadrolarına atanmada, Bakanlıkta Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanı unvanına sahip olanlar önceliğe sahiptir. Bu kadrolara atanacak personelde ayrıca, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen dallarda en az dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olma şartı aranır.

(3) Bakanlığın kadrolu personelinden, dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlar, Gümrük ve Dış Ticaret Ataşesi kadrolarına atanabilirler.

(4) Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu atamanın yapıldığı tarihte merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıldan beri görev yapmış olmak zorunludur. Bu süreye muvazzaf askerlik süresi dâhildir. Hizmetin gerektirdiği hallerde, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve ek gösterge itibariyle Genel Müdüre eşdeğer unvanlar için bu süre şartı aranmaz.

(5) Yurtdışı teşkilatı kadrolarına atanacak personelin, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birini ya da görevlendirileceği ülkenin resmi dilini bilmesi şarttır. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(6) Resmi dili Türkçe veya Türkçenin lehçelerinden biri olan ülkeler dışında, daha önce Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı yurtdışı teşkilatlarına sürekli görevle atananlar ile halen bu görevi yürütenler için beşinci fıkrada yer alan yabancı dil yeterliliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

(7) Yurtdışı teşkilatına atanacak personel, Müsteşar başkanlığında, bir Müsteşar Yardımcısı ile Müsteşarın görevlendireceği üç Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Genel Müdüründen oluşan Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunca ilgili yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak seçilirler.

(8) Yurtdışı teşkilatında görev süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

(9) Disiplin Kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görevde olumsuz sicil alanlar, Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunun teklifi üzerine, süresinden önce geri çekilebilirler.

(10) Yurtdışı teşkilatı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

(11) Yurt dışı teşkilatına, ikinci ve üçüncü fıkrada sayılan unvanlar dışında ve bu maddede belirtilen atama şartları aranmaksızın, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun, özel sektörde yurtiçinde ya da yurtdışında gümrük ve dış ticaret alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişiler, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması koşuluyla sektör uzmanı olarak görevlendirilebilir. Sektör uzmanı görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İlgili Kuruluşlar

MADDE 32- (1) Bakanlığın İlgili Kuruluşu şudur:

a) Şeker Kurulu

Döner Sermaye İşletmesi

MADDE 33- (1) Bakanlık, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 inci maddesinde

sayılan görevler ile ihracat, ithalat, ticaretin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler, ürün denetimleri ve uygunluk değerlendirmesi yapmak, iç ve dış ticaret denetimleri kapsamında alınan ve firmalarca belli süreler dahilinde geri alınmayan numunelerin satışını yapmak, iç ve dış ticaretin geliştirilmesine ve desteklenmesine ilişkin kurs, konferans, toplantı, seminer, envanter, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, yayın, rehberlik, danışmanlık, yönetim, işletme ve benzeri hizmetleri yapmak, yaptırmak veya bunlara katılmak ve benzeri görevleri yapmak üzere, gerekli olan yerlerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurabilir. İşletmelerin görevleri ve idarî işlemleriyle döner sermayenin kullanımına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

(2) Döner sermaye işletmeleri kurmak üzere Bakanlığa elli milyon Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde tahsis olunan sermaye, Bakanlar Kurulu tarafından beş katına kadar artırılabilir. Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen kârlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen tutarına ulaşıncaya kadar sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra, yılsonu kârı hesap dönemini izleyen Nisan ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(3) Tahsis edilen sermaye; aynî yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletmeye verilen mallar ile döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan oluşur. Bağış ve yardımlar sermaye limitine bakılmaksızın sermayeye ilave edilir.

(4) Döner sermaye işletmesinin gelirleri; bu maddenin 1 inci fıkrasında ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 inci maddesinde sayılan gelir getirici faaliyetlerden elde edilen gelirlerden oluşur.

(5) İşletmenin giderleri; Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği arazi, arsa, bina, altyapı, modernizasyon, otomasyon, eğitim ve ulaşım hizmetleri ile araç ve teknik cihazların temini, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde yapılan giderler, risk yönetimine yönelik gerekli özel teçhizatın satın alınması, kiralanması veya kurulumu, laboratuar ihtiyaçları, personel alımına ilişkin sınav masrafları, ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi teminine yönelik abonelik işlemleri, tanıtım faaliyetleri, yurtdışı teşkilatında istihdam edilen destek personelinin ücretleri ve diğer giderleri, bu maddenin 1 inci fıkrasında ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 inci maddesinde belirtilen iş ve faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar ile döner sermaye işletmelerinde istihdam edilen personele genel hükümlere göre yapılacak ödemelerden oluşur. Bakanlığın dışarıdan aldığı hizmetlere karşılık yapılacak diğer ödemeler ile Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerinde hizmet veren birimlerin her türlü ihtiyaçları da döner sermayeden karşılanabilir.

(6) Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştay?a, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

(7) Döner sermayeye ait bütün mallar devlet malı hükmündedir. Bunlar aleyhine suç işleyenler, Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılır.

(8) Bakanlık hizmetleri için döner sermayeden temin edilen taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilerek Bakanlık adına tahsis edilir.

(9) Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, çalışma usûl ve esasları, giderleri, işletilmesi, hesap usûlleri ile alım satım işlemlerine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığından alınacak görüş üzerine çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir

Gümrük ve Ticaret Konseyi, geçici ve sürekli kurullar

MADDE 34- (1) Bakanlığa gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde Gümrük ve Ticaret Konseyi kurulur. Konseyin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

(2) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere merkez teşkilatında çalışma grupları; bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici ve sürekli kurullar oluşturabilir. Bu kurulların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

     Esnaf ve Sanatkârlar Şurası

            MADDE 35- (1) Esnaf ve sanatkârlara ilişkin ülke düzeyindeki politikaların belirlenmesi, bu konudaki sorunların tespit ve çözüm yollarının araştırılması, Bakanlıkça alınacak hukuki ve idari tedbirlerin ilgili kurum, kuruluş ve meslek gruplarının katılımı ile oluşturulması amacıyla, Bakan tarafından Esnaf ve Sanatkârlar Şurası toplantıya çağrılır.

   (2) Esnaf ve Sanatkârlar Şurasının çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 36- (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Yetki devri

MADDE 37- (1) Bakan, Müsteşar ve hizmet birimi yöneticileri gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Düzenleme yetkisi

MADDE 38- (1) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Atama

MADDE 39- (1) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

          (2) Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Kadrolar

MADDE 40- (1) Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığına ait bölümden çıkarılmış, ek (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

Gümrük, ve Dış Ticaret ve İç Ticaret Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı

MADDE 41- (1) Bakanlık görevlerinin gerektirdiği gümrük ve dış ticarete dair uzmanlık hizmetleri, Gümrük, Dış Ticaret ve İç Ticaret Uzman Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanı ve Uzman Yardımcılarından oluşan meslek personeli eliyle yürütülür. Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanları ayrıca yurt dışı teşkilatında temsil görevi icra ederler.

(2) Gümrük, Dış Ticaret ve İç TicaretGümrük ve Dış Ticaret Uzman Yardımcılığına atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,

b) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin dış ticaret, uluslararası ticaret, matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden en az seksen puan almış olmak,

ç) Yapılacak yazılı mesleki sınav ve mülakat sonucunda başarılı olmak,

d) Mesleki sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

gerekir.

  (3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak Gümrük, Dış Ticaret ve İç Ticaret Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girme hakkını kazanırlar.

(4) Gümrük, Dış Ticaret ve İç Ticaret Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanlığı Yeterlik Sınavında iki defa başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar, Gümrük ve Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

(5) Gümrük, Dış Ticaret ve İç Ticaret Gümrük ve Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşur. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının üç katı kadarı sözlü sınava çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda, verilen puanların tutanağa geçirilmesi dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre Gümrük, Dış Ticaret ve İç Ticaret Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını almaya hak kazananlar, bu unvanı, işgal ettikleri kadroya bağlı olmaksızın taşırlar. Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı veya Dış Ticaret Uzmanı unvanını daha önce almış olup, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Bakanlıkta görevli olmayanlar, Bakanlıkta bir göreve atanmaları halinde, atamalarının yapıldığı tarih itibarıyla Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını almaya hak kazanırlar.

(7) Gümrük, Dış Ticaret ve İç Ticaret Gümrük ve Dış Ticaret Uzman ve Uzman Yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

İç Ticaret Uzmanlığı ve İç Ticaret Uzman Yardımcılığı

MADDE 42- (1) Bakanlık görevlerinin gerektirdiği iç ticarete dair uzmanlık hizmetleri, İç Ticaret Uzmanı ve İç Ticaret Uzman Yardımcılarından oluşan meslek personeli eliyle yürütülür.

(2) İç Ticaret Uzman Yardımcılığına atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,

b) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yapılacak yazılı mesleki sınav ve mülakat sonucunda başarılı olmak,

ç) Mesleki sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

gerekir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak İç Ticaret Uzmanlık Yeterlik Sınavına girme hakkını kazanırlar.

(4) İç Ticaret Uzmanlık Yeterlik Sınavında iki defa başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar iç ticaret uzman yardımcılığı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

(5) İç Ticaret Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşur. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının üç katı kadarı sözlü sınava çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda, verilen puanların tutanağa geçirilmesi dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre iç ticaret uzmanı unvanını almaya hak kazananlar, bu unvanı, işgal ettikleri kadroya bağlı olmaksızın taşırlar. İç ticaret uzmanı unvanını daha önce almış olup, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihte Bakanlıkta görevli olmayanlar, Bakanlıkta bir göreve atanmaları halinde, atamalarının yapıldığı tarih itibarıyla iç ticaret uzmanı unvanını almaya hak kazanırlar.

(7) İç ticaret uzman ve uzman yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir

Gümrük, Dış Ticaret ve İç Ticaret Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığına alınmalar ayrı ayrı düzenlenecek ise İç Ticaret Uzmanlıkları için de KPDS 80 şartının getirilmesi gerekir.

Gümrük ve Ticaret Kontrolörleri

MADDE 43- (1) Bakanlıkta, Müsteşara bağlı Gümrük ve Ticaret Kontrolörleri Başkanlığı kurulur. Başkanlık bir başkan, yeterli sayıda başkan yardımcısı ile gümrük ve ticaret kontrolörlerinden oluşur.

Başkan, Gümrük ve Ticaret Kontrolörleri arasından Müsteşar tarafından görevlendirilir.

Gümrük ve Ticaret Kontrolörleri, Bakanlık ana hizmet birimlerinin görev ve yetki alanıyla ilgili konular ile Müsteşar tarafından verilecek diğer konularda inceleme araştırma, idari soruşturma, denetleme ve sonradan kontrol yetkilerine sahiptir.

(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Gümrük ve Ticaret Kontrolörlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır.

(3) Kontrolörler, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir; yasal engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

(4) Stajyer kontrolörlüğe giriş ve yeterlilik sınavlarının usul ve esasları, kontrolörlüğe yükselme, kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Ürün Denetmenleri

MADDE 44- (1)Bakanlık, ürün denetimi yapmak üzere bölge müdürlükleri emrinde Ürün Denetmenleri istihdam eder.

(2) Bunların, sınav esas ve usulleri, atama ve yer değiştirmeleri, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

Gümrük Denetmeni, Gümrük Muhafaza Denetmeni

MADDE 45- (1) Gümrük denetmenleri ile gümrük muhafaza denetmenleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenecek fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olanlar arasından yapılacak yarışma sınavı sonucuna göre mesleğe gümrük denetmen yardımcısı ve gümrük muhafaza denetmen yardımcısı olarak alınırlar. Bunlar en az üç yıl çalışmak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar, durumlarına uygun gümrük denetmen kadrosu ile gümrük muhafaza denetmen kadrosuna atanırlar. Bunların mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Silah taşıma

MADDE 46-(1)Müsteşar, müsteşar yardımcısı, gümrükler muhafaza genel müdürü, gümrükler muhafaza genel müdür yardımcısı, gümrükler muhafaza genel müdürlüğü daire başkanı, gümrük ve ticaret bölge müdürü, gümrük ve ticaret bölge müdür yardımcısı, gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı, gümrük muhafaza bölge amiri, gümrük denetmeni, gümrük denetmen yardımcısı, gümrük muhafaza denetmeni, gümrük muhafaza denetmen yardımcısı, gümrük muhafaza kısım amiri ve gümrük muhafaza memuru genel kolluk kuvveti personeline tanınan silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine sahiptir. Bu personelin kullanacağı silah ve mühimmat Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından temin edilir.

(2) Silah taşıma, bulundurma ve genel hükümler çerçevesinde kullanmaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Eğitim

MADDE 47- (1)Bakanlık personelinin yurtiçinde ve yurtdışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Mali haklar

MADDE 48- (1) Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Müşavirleri, Genel Müdür, Müstakil Daire Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü, Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanı, İç Ticaret Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı, İç Ticaret Uzman Yardımcısı, Merkez Teşkilatı Kadrolarında Görev Yapan Şube Müdürü, Çözümleyici ve Programcı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

(2) Merkez teşkilatında bilgisayar, kütüphane, teknik, mütercimlik, sağlık ve eğitim işlerinde çalıştırılmak üzere Bakanın onayı ile yurtiçinden veya yurtdışından sözleşmeli olarak yerli ve yabancı  kişiler   çalıştırılabilir. 

(3) Sözleşmeli  olarak  çalışan  personele,   bu   Kanun Hükmünde Kararnameye  ekli  cetvellerde  unvanlar  itibariyle  yer alan  taban  ve  tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakan tarafından belirlenen tutarda aylık ücret ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir.

(4) Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgilendirilir.

(5) Münhasıran Serbest Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere, 41 inci maddede belirtilen eğitim şartını yerine getirmek kaydıyla uzmanlık gerektiren işlerde bu madde hükümlerine göre sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Serbest Bölge Müdürlüklerinde çalışan sözleşmeli personele bütçeden, sözleşme ücretlerinin toplam tutarı kadar her ay tazminat ödenir.

(6) 13/2/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanunla oluşturulan uzlaşma komisyonlarının başkan ve üyelerine, bu komisyonlardaki görevleri dolayısıyla Müsteşarın teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenen miktarda ücret verilir.

Ek tazminat

MADDE 49-(1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personele, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 250?sini geçmemek üzere, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenir. Bu şekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

(2) Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu

MADDE 50- (1) İhracata yönelik Devlet yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili yetki ve görevler ile her türlü işlemler Bakanlık tarafından yürütülür.

(2) Bakanlık, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik Devlet yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin iş ve işlemleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendireceği ilgili diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna aktarılmak üzere ilgili yıl merkezi yönetim bütçe kanununda Bakanlık bütçesi için öngörülen ödenek, ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılacak destek ödemelerinde kullanılmak üzere, ilgili kuruluşlar tarafından bildirilen tutarların karşılanması için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna tahakkuka bağlanmak suretiyle ödenir. Aktarılan bu tutar, ihracata yönelik devlet yardımlarına dair mevzuat hükümleri çerçevesinde kullandırılır. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan destek ödemelerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla yapılması halinde, ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri bu kuruluşlara başvurur. Başvuruya istinaden bu kuruluşlarca ilgili mevzuatında belirtilen esas ve usuller kapsamında inceleme yapılır ve destek ödemeleri tutarları tespit edilir. Destek ödemelerine ilişkin tahakkuk listeleri bu kuruluşlarca Bakanlığa sunularak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan başvuru sahiplerinin hesabına aktarılması gereken tutarlar bildirilir. Bakanlık bu tahakkuk listelerine istinaden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan gerekli ödemelerin yapılmasını ilgili mevzuatında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde sağlar. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan bu şekilde yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar Bakanlığa karşı mali açıdan sorumludur. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile yapılan fazla ve/veya yersiz ödemeler amme alacağı sayılır ve Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin olarak ortaya çıkmış veya çıkacak hukuki ihtilaflar sonucunda mahkemelerce hak sahiplerine ödenmesine karar verilen devlet yardımları kapsamındaki ödemeler de Bakanlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılır.

(3) Bu madde kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanması, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı, raporlanması, kontrolü ile Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlık tarafından bu madde çerçevesinde görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Hizmet satın alma

MADDE 51- (1) Bakanlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık usulü ile yaptırabilir ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilir. Bu hususta Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanmaz. Bu madde ile ilgili diğer hususlar Bakanlıkça çıkartılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 52- (1) 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun;

a) 20 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen ?gümrük ve tekel? ve ?Tekel İdaresi? ibareleri ?Gümrük ve Ticaret Bakanlığı? olarak değiştirilmiş; altıncı fıkrasına ?Türk Silahlı Kuvvetlerine? ibaresinden sonra gelmek üzere ? Gümrük ve Ticaret Bakanının talebi üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne;? ibaresi eklenmiş,

b) 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?İçişleri Bakanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine? ibaresi, ?İçişleri Bakanlığına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına? ve ?bakanlıklarının? ibaresi ?bakanlıkları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ? olarak değiştirilmiştir.

(2) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ?Müsteşarlığının? ibaresi ?ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının?,

b) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?Gümrük ve Muhafaza? ibaresi ?Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza?

olarak değiştirilmiştir.

(3) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına ?Sahil Güvenlik Komutanı? ibaresinden sonra gelmek üzere ?ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü?,

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendine ?f) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü görevinden, ,?,

c) Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ?çarşı ve mahalle bekçilerine,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca temin edilen tabanca ve mermiler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında silah taşıma yetkisine haiz personele,?,

ç) Ek 9 uncu maddesine ?teftiş kurulu başkanı? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü, ?,

ibareleri eklenmiştir.

(4) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin ?Ortak Hükümler? bölümünün (A) bendinin 11 numaralı alt bendine ?Milli Emlak Uzman Yardımcıları,? ibaresinden sonra gelmek üzere ? Gümrük Denetmen Yardımcıları ve Gümrük Muhafaza Denetmen Yardımcıları,? ibaresi; ?Milli Emlak Uzmanlığına,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Gümrük Denetmenliğine ve Gümrük Muhafaza Denetmenliğine,? ibaresi eklenmiş; ?Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları,? ibaresi ?Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ürün Denetmen Yardımcıları,? şeklinde, ?Dış Ticaret  Müsteşarlığı  Dış Ticarette Standardizasyon  Denetmenliğine,? ibaresi ?Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı Ürün Denetmenliğine,? şeklinde değiştirilmiştir.

b) 152 nci maddesinin ?II-Tazminatlar? başlıklı kısmının A-Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (f) alt bendinde yer alan ?, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı? ibaresi ?Gümrük ve Ticaret Bakanlığı? şeklinde değiştirilmiş; (h) bendinde yer alan ?Dış Ticaret Uzmanları? ibaresi "Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanları, İç Ticaret Uzmanları" şeklinde değiştirilmiş; yine (h) alt bendinde yer alan ?Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri,? ibaresi ?Ürün Denetmenleri,? şeklinde değiştirilmiş; (i) bendine ?Milli Emlak Uzmanları,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Gümrük Denetmenleri ve Gümrük Muhafaza Denetmenleri,? ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan ?Gümrük Uzmanları? ibaresi çıkarılmıştır.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin ?I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı? bölümünün; (d) bendinde yer alan ?Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu  Başkanı,? ?Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı? ibareleri kaldırılmış ve ?Özürlüler İdaresi Başkanı? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı? ibaresi eklenmiş; (g) bendine ?Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanları, İç Ticaret Uzmanları? ibaresi eklenmiş; aynı bölümün (g) bendinde yer alan ?Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri? ibaresi kaldırılmış, aynı bentte ?Gelirler Kontrolörleri? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Gümrük ve Ticaret Kontrolörleri? ibaresi eklenmiş; (h) bendine ?Milli Emlak Uzmanları,? ibaresinden sonra gelmek üzere ? Gümrük Denetmenleri ve Gümrük Muhafaza Denetmenleri,? ibaresi eklenmiş; aynı bölümün (h) bendinde yer alan ?Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri,? ibaresi ?Ürün Denetmenleri,? şeklinde değiştirilmiştir,

ç) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin ?2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında? bölümde ?ve Dış Ticaret Müsteşarlığı? ibaresi çıkarılarak ?Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı ? ibaresi eklenmiş, aynı bölümde yer alan ?Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü,? ; ibaresi çıkarılmıştır. Yine aynı bölümde yer alan ?Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)? ibaresi ?Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü? olarak değiştirilmiş, ?5- Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında? bölümünde yer alan ?Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, Gümrük ve Muhafaza Baş Müdür Yardımcısı? ibaresi de ?Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü, Ticaret Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Laboratuar Müdürü ve Tasfiye İşletme Müdürü? olarak değiştirilmiştir.

d) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin beşinci sırasının (c) bendine ?Vergi Dairesi Başkanı,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü,? ibaresi eklenmiş; sekizinci sırasının (b) bendinde yer alan ?Dış Ticaret Uzmanları?? ibaresi ?Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanları, İç Ticaret Uzmanları? olarak değiştirilmiş; yedinci sırasında yer alan ?Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri,? ibaresi metinden çıkarılmıştır.

(5) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin ?III- Gümrük koruma mensupları? başlıklı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?III- Gümrük Muhafaza mensupları:

1- Gümrük Muhafaza Memurları 55

2- Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri 60

3- Gümrük Muhafaza Denetmeni 60?

(6) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 40 ıncı maddesine aşağıdaki 16 numaralı sıra eklenmiştir.

16) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dahil gümrük muhafaza memuru, gümrük muhafaza kısım amiri, gümrük muhafaza denetmeni, gümrük muhafaza bölge amiri, gümrük müdür yardımcısı, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdürü ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki gümrük muhafaza mensupları. 90?

(7) 18/12/1940 tarihli ve 3944 sayılı Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun, 16/5/1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Laboratuarlarında Yapılacak Tahlillerden Alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

(8) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?genel kolluk amirinin? ibaresi yerine ?genel kolluk amiri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünün? ibaresi eklenmiştir.

(9) 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(10) 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(11) 2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

(12) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (1) sayılı cetvelin 12 nci sırasından sonra gelmek üzere ?13) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı? ibaresi eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve 32 ve 33 üncü sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Hak ve yetkiler ile personelin devri, atıflar

GEÇİCİ MADDE 2- (1)  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Dış Ticaret Müsteşarlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtları, Gümrük Müsteşarlığı?nın merkez, taşra, döner sermaye ve yurtdışı teşkilatları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlerine ait taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar ve her türlü hak ve yükümlülükler ile çalışan personel hiç bir işleme gerek kalmaksızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır.

             (2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2011 mali yılı harcamaları, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığının 2011 yılı bütçesinde yer alan ödenekler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlerine ait bütçe ödeneklerinden karşılanır. 

            (3) 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 02/07/1993 tarihli ve 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK uyarınca kurulan, işletilen döner sermaye işletmelerine ait her türlü taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile burada çalışan personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye işletmesine devredilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi olarak faaliyetlerine devam eder.

(4) 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezine ait her türlü taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilir.

            (5) Teşkilât, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Gümrük ve Ticaret Bakanı yetkilidir.

(6) Mevzuatta Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlerinin görevleri nedeniyle adı geçen Bakanlığa yapılmış olan atıflar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapılmış sayılır.

(7) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve diğer Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü?ne yapılmış sayılır.

            (8) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Bakanlık merkez, taşra, döner sermaye ve yurtdışı teşkilâtlarında değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetler, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun Hükmünde Kararname ile Ticaret Bakanlığına devredilen birimlerinin merkez, taşra, döner sermaye ve yurt dışı teşkilâtları tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.

(9) Sanayi ve Ticaret Bakanlığında mesleğe özel yarışma sınavı ile alınan ve yeterlik sınavı sonucunda müfettişliğe atananlar arasından, toplam otuz yetmiş kişiyi geçmemek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başmüfettiş, veya müfettiş veya müfettiş yardımcısı kadrolarına bu Kanun Hükmünde Kararname?nin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle naklen atama yapılabilir.

(10) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen yetki ve görevlere ilişkin mevzuatta Sanayi ve Ticaret Müfettişlerine yapılan atıflar ile ilgili mevzuatta Gümrük Müfettişlerine ve Dış Ticaret Kontrolörlerine yapılan atıflar Gümrük ve Ticaret Müfettişlerine yapılmış sayılır.

            Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanı, Daire Başkanı, Müsteşarlık Müşavirleri ve 09.02.2006 tarihli ve 5456 sayılı Kanunla Müsteşarlık Müşaviri kadrolarına atanan personel ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü, Teşkilatlandırma Genel Müdürü ile bu genel müdürlüklere ait Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, Dış Ticaret Bölge Müdürü, Gümrük ve Muhafaza Başmüdür Yardımcısı, Tasfiye İşletme Bölge Müdürü, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevi bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde sona erer. Bu personelden merkez teşkilatında müsteşarlık müşaviri dâhil daire başkanı ve üstü görevde bulunanlar ile taşra teşkilatında ve döner sermayede gümrük ve muhafaza başmüdürü ve bölge müdürü görevinde bulunanlar ekli (3) sayılı listede ihdas edilen şahsa bağlı müşavir kadrolarına atanırlar. Diğer personel ise Bakanlıkta ihtiyaç duyulan birimlerde, durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler.Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Bu personel, memur aylıklarına yapılan zamlardan ayrıca faydalandırılır.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen birimlerine ait kadrolarda bulunanlardan, birinci fıkrada sayılanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde, İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezine ait pozisyonlarda görev yapan personel Bakanlıkta boş bulunan durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali haklarını eski pozisyonlarına göre almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski pozisyonunda en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Bu personel, memur aylıklarına yapılan zamlardan ayrıca faydalandırılır.

(4) Dış Ticaret ve Gümrük Müsteşarlıklarında kadro karşılığı sözleşmeli olarak (birinci fıkrada sayılanlar hariç) çalışanlardan, kadro ve görev unvanı değişmeyerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanan personel, atandıkları kadronun mali haklarından yararlanırlar. Atandıkları kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarının, Müsteşarlık kadrolarında en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Bu personel, memur aylıklarına yapılan zamlardan ayrıca faydalandırılır.

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde; Dış Ticaret Müsteşarlığında Dış Ticaret Uzmanı ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Gümrük Müsteşarlığında Gümrük Uzmanı ve Gümrük Uzman Yardımcısı, AB Uzmanı ve AB Uzman Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ve Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünde Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlarkadrolarında bulunanlar, durumlarına uygun olarak Gümrük ve Dış Ticaret veya İç Ticaret Uzmanı, Gümrük ve, Dış Ticaret veya İç Ticaret Uzman Yardımcısı kadrolarına; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ve Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünde Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Sanayi ve Ticaret Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar sırasıyla İç Ticaret Uzmanı, İç Ticaret Uzman Yardımcısı kadrolarına; İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi İhracatı Geliştirme Uzmanı ve İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar, İhracatı Geliştirme Uzmanı ve İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı kadrolarına; Gümrük Başmüfettişi, Gümrük Müfettişi ve Gümrük Müfettiş Yardımcısı, Dış Ticaret Başkontrolörü, Dış Ticaret Kontrolörü ve Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü kadrosunda bulunanlar Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı kadrolarına; Gümrük Müsteşarlığı Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolör kadrosunda bulunanlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünde Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolör kadrosunda bulunanlar, Gümrük ve Ticaret Başkontrolörü, Gümrük ve Ticaret Kontrolörü, Gümrük ve Ticaret Stajyer Kontrolörü kadrolarına; Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni kadrosunda bulunanlar Ürün Denetmeni kadrolarına; Haberleşme Teknisyeni kadrolarında bulunanlar, Teknisyen kadrolarına; Muamele Memuru kadrolarında bulunanlar, Memur kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır

(6) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü iken Gümrük Müsteşarlığında Uzman kadrosuna atanmış olup halen memuriyet görevi devam edenler, bu maddeyle ihdas edilen ekli (3) sayılı listede yer alan Bakanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayılırlar. Bu kadrolar, herhangi bir nedenle boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(7) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce Gümrük Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı ve Daire Başkanı, AB Uzmanı kadrolarında bulunanlar Gümrük Uzmanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarında bulunanlar Gümrük ve Dış Ticaretİç Ticaret Uzmanı unvanını ve kazanılmış haklarını bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar.

(8) Hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığında geçen hizmetler ile veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü personeli için Sanayi ve Ticaret Bakanlığındande geçen hizmetler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında geçmiş sayılır.         

(9) Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığında kadrosuz sözleşmeli olarak çalışanların istihdamlarına, mevcut sözleşme ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre devam olunur ve ilgililerin 2011 mali yılına ait ücret sözleşmeleri devam eder.

(10) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup muayene memuru olarak görev yapanlardan, bir yıl içerisinde iki kez yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, gümrük denetmeni; hizmet süresi üç yıldan az olanlar ise gümrük denetmen yardımcısı kadrolarına atanırlar. Bunların muayene memuru kadrolarında geçirdikleri süreler, gümrük denetmeni ve gümrük denetmen yardımcısı kadrolarında geçirilmiş sayılır. Eğitim şartını taşımayan veya sınavlarda başarı sağlayamayanlar ise muayene memuru kadrosunda görev yapmaya devam ederler. Herhangi bir nedenle boşalan muayene memuru kadroları, gümrük denetmeni ve gümrük denetmen yardımcısı kadroları ile değiştirilmiş sayılır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Müsteşarlığa yeni muayene memuru alınmaz.

(11) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup kısım amiri ve muhafaza memuru olarak görev yapanlardan, bir yıl içerisinde iki kez yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar gümrük muhafaza denetmeni; hizmet süresi üç yıldan az olanlar ise gümrük muhafaza denetmen yardımcısı kadrolarına atanırlar. Bunların kısım amiri ve muhafaza memuru kadrolarında geçirdikleri süreler, gümrük muhafaza denetmeni ve gümrük muhafaza denetmen yardımcısı kadrolarında geçirilmiş sayılır.

(12) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, Müsteşarlık tarafından belirlenecek alan veya bölümlerde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, Müsteşarlık tarafından belirlenecek alan ve puan türlerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı başarı sırasına göre tespit edilecek 3000 kişi, merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan veya naklen atamaya ilişkin kadro sayısı kısıtlamalarına tâbi olmaksızın, bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen usul ve esaslara göre Bakanlık tarafından belirlenecek kadrolara atanırlar.

Mevcut merkez ve taşra teşkilatı

GEÇİCİ MADDE 4-  (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilen merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermayede değişen veya yeni kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yürütülmeye devam edilir.

       Mevcut yurtdışı teşkilatı

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığının mevcut yurtdışı teşkilatı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yurtdışı teşkilatı olarak görevlerine devam eder.Yurtdışı teşkilatına ait birimlerin kaldırılması, birleştirilmesi veya değiştirilmesinde 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.                    

Yürürlük

MADDE 53- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 54- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI CETVEL

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI TEŞKİLATI

Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri

1) Müsteşar 1) Müsteşar Yardımcısı 1) İhracat Genel Müdürlüğü

  2) Müsteşar Yardımcısı 2) Gümrükler Genel Müdürlüğü

3) Müsteşar Yardımcısı 3) İthalat Genel Müdürlüğü

  4) Müsteşar Yardımcısı 4) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

  5) Müsteşar Yardımcısı 5) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

    6) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

7) Ekonomik Araştırmalar ve Risk Yönetimi Genel Müdürlüğü

8) İç Ticaret Genel Müdürlüğü

9) Esnaf Sanatkâr ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

10) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

11) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

12) Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri

1. Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı 1. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

2. Hukuk Müşavirliği 2. Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 3. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

4. Bakanlık Müşavirleri 4. Bilgi İşlem ve İletişim Dairesi Başkanlığı

5. Özel Kalem Müdürlüğü

07 Haziran 2011 10:11

alpertunga060
Şef

denetmenlik olayı kaldırılmış diye duyduk doğrumu..

07 Haziran 2011 10:13

gigliotte
Aday Memur

@rkutpc_44

bu taslak son taslak mı? bu konuda bir duyumun var mı? hiçbir yorum yapmadan bunu nete vermişsin. meslek mensupları bu taslağı ciddiye alabiilir, bence bunu verdikten sonra paylaşman gereken bazı bilgiler de olmalı, yoksa meslek mensuplarının bir kısmını gereksiz yere üzmüş bir kısmını da gereksiz yere sevindirmiş olabilirsin, yapacağın başkaca bir açıklama yoksa bence bunu paylaşmamalıydın ...

07 Haziran 2011 16:11

dumbscream
Memur

taslak değişti. kuşa çevirmişler. hiç bir şey yok gümrük teşkilatı adına. adın çıkmış 10 a inmez 9 a. bu böyle gider. bu kurumdan hayır gelmez.

07 Haziran 2011 23:31

rundll32.exe
Aday Memur

Bu ilk tasarı olarak biliniyor ve eski. Ancak ikinciside bundan çok farklı değil. Denetimde birleşme felan söz konusu değil. uzmanlarda ayrıma tabi tutuluyor. eski düzen yani, aynen devam.

08 Haziran 2011 00:10

Apricot80
Aday Memur

eski taslak bu. silah ruhsatlarından bahsediyor. gümrüğün hazırladığı nasıl da belli. ortalığı yemlemeyin. KHK'nin mantığına ters şeyler yapılmayacak. Unvan standarizasyonu olacak.

08 Haziran 2011 13:03

MeMyself
Memur

Gümrük ve Ticaret için "iç ticaret" diye bahsetti başbakan. DTM ekonomi bakanlığına mı bağlanacak o zaman?

08 Haziran 2011 14:32

Apricot80
Aday Memur

duyuma göre. rehberlik ve teftiş başkanlığı denmiş ana hizmet birimi olmuş. müsteşar yrd. bağlı yani. genel müd. düzeyinde. 3046 değişmiş demekki.

08 Haziran 2011 16:53

dalgalı deniz
Aday Memur

arkaaşlar tasarı yayınlandı ve yayınlandığı gün yürürlüğe girer diye bir ibare var ve şöyle bi göz attım bölge müdürlükleri kuruluyor yaptıkları tek şey muamele memurlarını memur kadrosuna geçirmişler diğer herşey aynı ne muayenelere ne de muhafazalara denetmen kadrosu açmışlar sadece memurların başında daha çok emir verenler bulunacak artık bu kurumdan başka kuruma geçmek farz oldu........

08 Haziran 2011 20:11

strategem34
Daire Başkanı

arkadaşım boşu boşuna yazdın umutlandırdın bizi.

hani denetmen olacaktık y.rrak gibi kalakaldık memurlukta?

niye böyle oldu?

hani uzmanlık denetmenlik eksperlik deniyordu?

09 Haziran 2011 10:27

cimula
Aday Memur

allah belasını versin böle kurumun.gelsin merkezdeki çok değer verdiği personelini kapıda 2 gün çalıştırsınlar bakalım ne düşünecekler

09 Haziran 2011 13:57

dalgalı deniz
Aday Memur

aaa onlar müsteşarlık personeli biz kapıda çalışanlar maraba takımıyız adam memur ama müdürle konuşmasına bak '' ben gümrük müsteşarlığı gümrükler genel müdürlüğünden falanca '' unvana bak arkadaşım ayıp ettin şimdi onlar müsteşarlık personeli bizim gibi marabalar mı:)))

10 Haziran 2011 16:52

tmuhendis012
Şef

08.06.2011 tarihi Gümrük Muhafaza teşkilatının bittiği tarihtir.Yaklaşık 3 yıldır bu khk nin yayımlanmasını bekledik.Ama dağ fare dogurdu bile diyemeyeceğim.

Emeklilikten sonra silah alabilme, silah tazminatı,yıpranma,kadronun 3 e inebilmesi, uzmanlık(denetmenlik) beklerken havayı aldık.

En fazla üzüldüğüm noktalardan biride 3944 sayılı 1940 tarihli gümrük muhafaza ve muamele sınıfı personel hakkındaki kanun bile bu khk ile kaldırılmış bulunmaktadır.Hiç bi beklentimiz karşılanmadığı gibi kanununumuz bile yürürlükten kaldırılmış durumdadır.

Bize kaçmaya çalışmaktan başka hiçbi yol bırakmadınız.Ankaradakilerin gözü aydın olsun.

10 Haziran 2011 18:06

prezantbl
Memur

Arkadaşlar birşey değişmemiş diyorsunuz da geçiş hükümleri kısmında aşağıdaki bilgiler var..Bunlar ne o zaman:

(10) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup muayene memuru olarak görev yapanlardan, bir yıl içerisinde iki kez yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, gümrük denetmeni; hizmet süresi üç yıldan az olanlar ise gümrük denetmen yardımcısı kadrolarına atanırlar. Bunların muayene memuru kadrolarında geçirdikleri süreler, gümrük denetmeni ve gümrük denetmen yardımcısı kadrolarında geçirilmiş sayılır. Eğitim şartını taşımayan veya sınavlarda başarı sağlayamayanlar ise muayene memuru kadrosunda görev yapmaya devam ederler. Herhangi bir nedenle boşalan muayene memuru kadroları, gümrük denetmeni ve gümrük denetmen yardımcısı kadroları ile değiştirilmiş sayılır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Müsteşarlığa yeni muayene memuru alınmaz.

(11) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup kısım amiri ve muhafaza memuru olarak görev yapanlardan, bir yıl içerisinde iki kez yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar gümrük muhafaza denetmeni; hizmet süresi üç yıldan az olanlar ise gümrük muhafaza denetmen yardımcısı kadrolarına atanırlar. Bunların kısım amiri ve muhafaza memuru kadrolarında geçirdikleri süreler, gümrük muhafaza denetmeni ve gümrük muhafaza denetmen yardımcısı kadrolarında geçirilmiş sayılır.

10 Haziran 2011 18:18

prezantbl
Memur

Ayrıca fiili hizmet zammı da gelmiş..Yani 20 yıl çalışıp 25 yıl üzerinden emekli olabileceğiz..Bu da güzel birşey..

10 Haziran 2011 18:34

prezantbl
Memur

Pardon ya ben eskisini okumuşum yanlışlıkla :) Biran sevinmiştim ama yenisinde yokmuş :))))

14 Haziran 2011 11:54

redemin
Aday Memur

DTM illa ki bakanlık olacak nasıl yapalım?

Arkadaşlar DTM nin Ekonomi Bakanlığı yapılmasının tek sebebi Dış Ticaret Bakanlığı adıyla bir bakanlık kurmanın imkansız oluşudur. Çünkü 6223 sayılı ''Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu''nun 2/4. maddesinde "İç ve dış ticarete yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesini sağlamak üzere yeni bir bakanlık kurulmasını... göz önüünde bulundurur" denilmektedir. Dolayısıyla güya KHK yetki kanununa aykırı olmaması ayrıca "ticaret bakanlığı bir yerde dış ticaret bakanlığı ayrı yerde bu nasıl oluyor?" sorularını kendilerince savuşturabilmek için böyle ucube bir yapı oluşturuldu.

Tabi ki bunun doğru olmadığı ortada ama sonuç olarak Sayın Başbakanımızı bir şekilde yanlış bilgilendirerek de olsa bu yanlışlık yapılmış oldu. Yetki kanununda bir bakanlığın kurulması denilmesine rağmen sonuçta iki ayrı bakanlık kurulmuş olduğu için ilgili KHK nın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ihtimali olmakla birlikte, bu ihtimalin düşük olduğunu düşünüyorum ve şu aşamada geriye dönülebileceğini zannetmiyorum.

Ama eninde sonunda Sayın Başbakanımızın bu yanlışı yapanlardan hesap soracağını ve belki de yeni bir düzenleme ile DTM nin tekrar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlanacağını ümit ediyorum.

24 Haziran 2011 20:19

kartopu42
Aday Memur

arkadaşlar gümrük müsteşarlığında ankara taşra nereler oluyo acaba yardım edebilecek olan varmı

25 Haziran 2011 23:44

mathci_ank
Memur

Ankara taşra diye bahsettiği Behiçbey de bulunan Başmüdürlük, yine Behiçbeyde bulunan Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü, Yenimahallede ki Posta Gümrük Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Kazan da bulunan Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüdür. Ankara taşraya atanırsanız Başmüdür bu müdürlüklerden herhangibirinde sizi görevlendirebilir.

26 Haziran 2011 14:27

serhatca35
Memur

MUAYENE VE MUHAFAZAYA DENETMENLİK konusu tamamen kapandı mı neler konuşuluyor ankarada bir gelişme var mı?

19 Ağustos 2011 11:28

Sen-v-Ben
Memur

Arkadaşlar tasarının geçici hükümler 3. maddesinin 10.ve 11. alt maddelerinde muayene ve muhafazanın denetmenliğe geçisi hakkında bilgi var. Yanlış anlamadıysam;

Görev süresi enaz 3 yıl olan muayene memurlarına yılda iki kez yazılı ve sözlü sınav yapılacak başarılı olanlar gümrük denetmenlİğine atanacak.

Görev süresi 3 yılın altında olanlarda direkt gümrük denetmen yardımcılığına atanacak.

YANLIŞ MI ANLAMIŞIM ACABA?

Toplam 24 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?