Editörler : Cüneyt Barışoglu
11 Haziran 2011 15:43   


Kurumlararası İlk Atama ve Yolluk Problemi

Kurumlararası ilk atama yoluyla atanan memur arkadaşlarımızın ayrıldığı kurumdan yolluğunu alması, alamıyorsa yolluğu almadığına dair bir yazı alması ve göreve başladığı yerde yolluğun ödenmesi için talepte bulunması gerekmektedir. Kurumlararası ilk atama yoluyla atanan öğretmen arkadaşlarımıza yolluk ödenmesi gerekmektedir ve birçok örnek olduğu üzere ödenmektedir.İşte gerekçeler:

Yolluk hususuyla ilgili problemlerde ve bu problemlerin çözülmesinde 6245 sayılı Harcırah kanunu işletilmektedir. Kanunla ilgili özet bir bilgi ve kurumlararası ilk atamada yolluk ödenmesi gerektiğine kararlar aşağıdadır. Kararların sonuna orijinal haline ulaşabileceğiniz adresler eklenmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanununda 38 seri nolu genel tebliğden 6 ay sonra 01.07.2006 tarihinde 5538 sayılı kanunla değişiklik yapıldı.

37 seri nolu genel tebliğe göre kişiler kendi istekleriyle atanırlarsa harcırah alamazlardı.38 seri nolu tebliğde ise sadece ilk atamalarda ve yeniden atamalarda harcırah ödenmeyeceği, diğer atamalarda sürekli görev yolluğu ödeneceği belirtilmiştir. 37 seri nolu tebliğin dayandığı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10.maddesinin 1.bendi tamamen değişmiştir. 37 seri nolu tebliğin hükmü kalmamıştır. 37 seri nolu gelen tebliğ 2003 tarihlidir. 38 nolu genel tebliğ ise 07.01.2006 tarihlidir.

37 seri nolu tebliğden önce kanun metni şöyleydi; ?Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: ?Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere, yurtiçinde veya dışındaki daimi bir vazifeye yeniden veya naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurtiçinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar,?ödenir?

Burada 37 seri nolu tebliğ 31.07.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesi ile yukarıdaki ?yeniden veya? ibaresinin kaldırıldığı bu nedenle kurumlararası nakil yoluyla tayinlerde sürekli görev yolluğu ödenmeyeceğini belirtmiştir.

Ancak, yukarıdaki fıkra 01.07.2006 tarih ve 5538 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Dolayısıyla 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre istifa, emeklilik ve ilk defa atama dışında diğer atamalarda sürekli görev yolluğu ödenir. Bugün 37 seri nolu tebliğin uygulama alanı yoktur. Çünkü dayandığı 6245/10.madde 1.bend değişmiştir.

1-Gaziantep 1. İdare Mahkemesinin Anayasaya Mahkemesine yaptığı itiraz ile ilk atamaya yolluk olmayacağı, kurumlararası ilk atamaya ise yolluk verilmesi gerektiği kesinleşmiştir.

Anayasa Mahkemesinin Esas Sayısı : 2006/44 Karar Sayısı : 2008/81 ve 20.3.2008 tarihli kararına göre ?Harcırah Kanunu, kamu hukuku alanında, çalışanla çalıştıranlar arasındaki istihdam ilişkilerini ve buna dayanan mali hakları düzenleyen bir Kanun değil, 1. maddesinde belirtildiği üzere, genel, katma ve özel bütçeli idarelerde, bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kurumlarda, özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküllerde yolluk ödenmesini gerektiren hizmet yapılması hallerinde uygulanacak kuralları içeren bir gider kanunudur. Yolluk ödemesi de, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda, bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan bir idari işlemdir. Başka bir deyişle, gerektiğinde görevlendirilen kişilere, katlandıkları zorunlu giderlerin karşılığı olarak yapılan bir ödemedir.

İlk defa devlet memurluğuna atanan kişi, görevine başlayıncaya kadar memur ya da kamu görevlisi sayılmamakta, görevine başladığı tarihten itibaren kamu görevlisi sıfatını kazanmaktadır. Bu süreye ilişkin olarak kendisine aylık ödenmemekte, tedavi yardımı hizmetleri ile memurlara ve diğer kamu görevlilerine sağlanan bir takım haklardan yararlandırılmamaktadır. Oysa naklen atanan kamu görevlileri, naklen atama işleminin yapıldığı tarihten önce kamu görevlisi olup, belirli bir statü hukuku içerisinde kendilerine yüklenilen kamu görevini yerine getirmektedirler. Bu durumda, ilk defa devlet memurluğuna atananlar ile halen devlet memuru olup da naklen ataması yapılanlar aynı hukuksal konumda bulunmamaktadırlar.

Yukarıda da belirtildiği üzere, ilk defa devlet memurluğuna atanan kişiler kamu görevlisi sıfatını, görevlerine başladıkları tarihten itibaren kazandıklarından ve görevlerine başlamadıkları sürece kamu görevlisi sayılmadıklarından, atandıkları görev yerlerine ulaşıncaya kadar üstlendikleri giderlerin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklandığını söylemek mümkün değildir. Böyle olunca da, atandıkları yere giderken üstlendikleri giderlerin kamuca paylaşılması zorunluluğu bulunmamaktadır. ?

Yukardaki Anayasa Mahkemesi Kararının tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2581&content=

2- Danıştay Beşinci Dairesi 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 1., 2. ve 3. maddelerinin uygulanmasında birliğin sağlanması amacıyla yayımlanmış olan 37 Seri No?lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği?nin kimi hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralların Anayasa?ya aykırı olduğu kanısına varan iptalleri için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesinin Karar sayısı 2009/109 Esas sayısı 2007/031 ve 09.07.2009 tarihli kararına göre;

?Buna göre, kendi talepleri üzerine nakledilen kamu görevlileri ile re?sen nakledilen kamu görevlilerinin nakil işleminin hukuksal niteliği yönünden ve yer değiştirmeye bağlı olarak ödenen harcırah bakımından aynı hukuksal konumda oldukları gerekçesi ile, kendi isteği veya re?sen yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın her iki durumda da harcırah ödenmesi gerekmektedir.?

Yukardaki Anayasa Mahkemesi Kararının tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2780&content=

Anayasa mahkemesinin bu iki kararı dışında kurumlarda harcırah kanunun nasıl uygulandığına ilişkin iki örnek de şöyledir.

31.08.2006 Tarih ve 70438 Sayılı MEB 2006-2 öğretmen atamaları tebliği 17.maddesi: Kurumlar arası ilk atama ve kurumlar arası yeniden atama biçimleri hariç diğer atama biçimleriyle atananlardan göreve başlayanlara 07/01/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38) gereğince sürekli görev yolluğu ödenmemesi, (kurumlararası ilk atama hariç deniliyor ve 2006 da bu iş netliğe kavuşmuştur)

Yukarıdaki tebliğin orijinal haline aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://personel.meb.gov.tr/upload/2006-2_atama_ust_yazi.pdf

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün B.O8.4.MEM.4.72.00.08.18.848.01-8276 sayı ve 12/04/2011 tarihli yazısı:

İlimize Aralık 2010 yılında kurumlar arası atama ile atanan öğretmenlerin sürekli görev yolluğu harcırahını almayanlara ait hak edişleri 18 ? 21 Nisan 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu nedenle; okulunuza Aralık 2010 yılında kurumlar arası atama ile atanan öğretmenlerden sürekli görev yolluğu harcırahını almayan kişilerin tespit edilerek, kişilere ait hak edişleri olan harcırah bordrolarının idarenizce düzenlenerek 18 ? 21 Nisan 2011 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Müdürlüğümüz tahakkuk şubesine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Yukardaki yazının orijinal haline aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://batman.meb.gov.tr/haberler/yazdir.asp?ID=815

ÖZETLE:

İlk defa devlet memurluğuna atanan kişi, görevine başlayıncaya kadar memur ya da kamu görevlisi sayılmamakta, görevine başladığı tarihten itibaren kamu görevlisi sıfatını kazanmaktadır. Bu süreye ilişkin olarak kendisine aylık ödenmemekte, tedavi yardımı hizmetleri ile memurlara ve diğer kamu görevlilerine sağlanan bir takım haklardan yararlandırılmamaktadır. Oysa naklen atanan kamu görevlileri, naklen atama işleminin yapıldığı tarihten önce kamu görevlisi olup, belirli bir statü hukuku içerisinde kendilerine yüklenilen kamu görevini yerine getirmektedirler. Bu durumda yolluk almanız gerekmektedir.

Müftülüğün ve mal müdürlüğünün kafasını karıştıran atama kararnamesinde ?ilk? ibaresidir. Siz ve kurumlar bu ibareye takılmamalı, kurumlar işlemlerin kurumlararası atama ile aynı şekilde işletileceğini bilmesi gerekmektedir.

Bu gerekçelerle kurumunuza başvurmanız, eğer olumlu sonuç alamazsanız yargı yoluna gitmeniz gerekmektedir.

(Mal müdürlüğü veya müftülük, bu kurumlardaki kişilerin birçoğu mevzuattan ve kanunlardan habersizdir, bilmem kaç yılında hazırlanmış otomatik maaş hazırlama sistemleriyle işe devam eden tiplerdir, pek azı istisnadır. Dolayısıyla buralardan yapılacak itiraz ve bilgilendirmelere itibar etmeyiniz)

11 Haziran 2011 18:55

bilge imam
Şef

sayın editor hocam;

çok güzel hazırlamışsın. Allah razı olsun.

12 Haziran 2011 18:55

* Wolüme one _
Kapalı

sayın artıeksi,editörümüz,emeğine sağlık. hızır gibisin maşallah..

14 Haziran 2011 10:54

ver sudan aşağı
Aday Memur

hocam ben şuan devlet memuruyum ilk atama yani 63 puanla atandım. şimdi bende mebden yolluk alabilr iyim...

15 Haziran 2011 14:25

ilahiyatliimam
Şef

sayin editorum; bu yolluk meselesinde Ilk atama yolluk aliyor; Kurumlararasi gecenler alabiliyor mu? yani farki var mi ?

15 Haziran 2011 15:08

artıeksi
Daire Başkanı

yukarıda açıkladık ya hocam, bi zahmet okusanız. İlk atamada yolluk alınmaz, kurumlararası ilk atamada ise yolluk alınır.. Yukarıdaki metinde her şey çok açık. konuyla ilgili soruları yanıtlamayacağım bundan sonra.

15 Haziran 2011 20:54

pikniktüpü
Müsteşar Yardımcısı

kurumlararası ilk atama yoluyla atananlar yolluklarını gittiklerini yerden alıyorlar geçen atamada öyle olmuştu

benim kurum yani ayrıldıgım kurum yollugu hesapladı muhasebeye yolladı git al diye

muhasebe de müdür yardımcısı hocam kurum degiştirmelerde gidilen yer veriyor

aynı kurumda tayin olsaydı verirdik dediler

bunu meb karıştırıyor hep bize zorluk çıkardılar sonra biz 2006 yılında çıkan bir yazıyı bulduk milli egitim müdürlügüne verdik

yoksa meb de ki görevliler bakanlıga görüş bildirelim demişlerdi

acizane tavsiyem gittiginiz yerden meb zorluk çıkarırsa ısrarcı olun

milli egitim müdürlükleri kendi kafalarına göre yorumluyorlar.-benim atandıgım ilde zorluk çıkardılar ama buranın bir ilçesi hemen vermişti arkadaşa

eger kurumlararası atamaya yolluk ödenir yazısının örnegini yanınızda bulundurun görevliye gösterin

normalde gidilen yerde alınıyor ,

birde diyanetten geçen arkadaşlar için müftülük maaşının yarısını geri alıyor bu uygulamada degişiyor onu veriyorsunuz yeni atandıgınız yerden mansup ediliyor diye duymuştum ....

15 Haziran 2011 21:41

artıeksi
Daire Başkanı

maaşın gerisini alma şeklinde bir uygulama yok yanlış biliyorsunuz.

16 Haziran 2011 14:22

ilahiyatliimam
Şef

Arkadaslar; benim bir arkadasim bir yil once Urfaya `puan ilk atama` usuluyle atandi ve yollugunu aldi.

17 Haziran 2011 00:25

sehervakti
Memur

urfa veriyorsa acaba ilçeleri prob. çıkarır mı?

17 Haziran 2011 11:34

hasangld
Aday Memur

sayın editör, aynı il içindeki atamlarda harcırah-yolluk vs. alınıyor mu? bu konuda bilgi verebilir misiniz?

ben istanbul-maltepe de ikamet ediyorum, sultanbeyli'ne atandım.(sağlık bakanlığında kadrolu memurum, kpss puanı ile atandım)

21 Haziran 2011 17:53

november5
Aday Memur

sayın editör

açıktan il atama ile atandım.yolluk alabilir miyim?

birde ilk atama ile atananlar yolluk alamıyormuş doğru mu?

bilginiz var nı? teşşekkürler.

25 Haziran 2011 20:49

pirasoğlu
Aday Memur

imamlık yapıyorum,kpss puanıyla atandım,ilçe müftülüğündeki memur bana, bir kanunu dayanak göstererek başka kuruma geçene yolluk verilmiyor dedi.ama aralık atamasında bir arkadaşım imamken puanla atandı ve yolluk aldı hem de kendi müftülüğünden almış,maaşın yarısını geri ödeme yapmamış,(biz 'kurumlararası ilk atama' değiliz 'ilk atama'yız)

25 Haziran 2011 23:37

ilahiyatliimam
Şef

Pirasoglu hocam; o arkadasiniz yolluk aliyor da siz neden alamiyorsunuz? hakkinizi aramadiniz mi? yani bu is memurlarin keyfine mi kalmis?

28 Haziran 2011 10:02

pirasoğlu
Aday Memur

hocam,kararname gelmeden yapacak bir şey yok,ben sadece ön bilgi olarak sordum memura.dün de müftüyle görüştüm.bir madde okudu bana,özetle başka kuruma giden yolluğunu gittiği kurumdan alır diyor,diyanetin bütçesinden verilirse yanlış olur,ilerde geri isteme durumu söz konusu olabilir diyor.

29 Haziran 2011 14:44

Mutlu imam
Şube Müdürü

pirasoğlu hocam burda bikaç kişiye sordum mutlaka vermeleri lazım.

yani senin müftülüğün işlemleri sonlandırırken hazırlamak zorundaymış. sen dilekçeni ver, onlar düşünsün...

hatta il müftülüğüne de sorabilirsin...

mali işler şefi bilir bu işi.

29 Haziran 2011 22:32

artıeksi
Daire Başkanı

sn.pirasoğlu eğer müftü bey "diyanetin bütçesinden ödenirse sorun olur" cümlesini aynen kullandıysa, imam-hatip ve müezzin-kayyımlara maaşlarının diyanet tarafından ödendiği zannediyor herhalde :))

diyanet bütçesi diye bir şey yok, maaşınızda olduğu gibi harcırahı da mal müdürlüğü ödeyecektir. o da devletin bütçesinden öder.

çok komik bi laf etmiş sn.müftümüz.

ancak biraz düşününce vakıf bütçesi ile sizin maaşları karıştırmış olduğu kanaatine vardım... anlayan anlamıştır.
29 Haziran 2011 23:18

pirasoğlu
Aday Memur

cevap yazdığınız için teşekkürler,il müftülüğüne gideriz olmazsa

30 Haziran 2011 17:45

mevleviii
Memur

SORU:kurumlaraarası ilk atama biçimiyle bursaya atandım.1 eylülde göreve başlıcam.eşimin de isteğe bağlı yer değiştirmeyle bursaya tayini çıktı ve eşime yolluk yapıldı.acaba bana yolluk yarım mı yoksa tam mı yapılır?

09 Temmuz 2011 15:31

Mitrendir
Şube Müdürü

Kurumlar arası ilk atama yoluyla aynı sehirdeki bir okula atandım. aynı sehir olması nedeniyle yolluk muaf tutulur muyum ?

10 Temmuz 2011 04:27

StudentTr
Daire Başkanı

Yonetmelige gore Kurumalr Arasi Atamalarda Yoluk harcirahlari gidilen kurumdan alinir. Ilisik kesme belgenizde zaten yoluk almadiginiz belirtilir se hic bir sorun yasanmaz

Hayirli olsun

Toplam 70 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?