Editörler : Cüneyt Barışoglu
23 Haziran 2011 21:28   


Danıştay kararı:doktorada başarasız olandan senet bedelinin tahsili hukuka uygundur.

Arkadaşlar öyp yi düşünen birisiyim aynı zamanda hukukçuyum.Fakat danıştay kararı moralimi bozdu açıkçası önce özetini sonra tamamını veriyorum.lütfen tartışalım

[b]Danıştay açıkça senet düzenlenmesini,herhangi bir problemle yarılma durumunda ise bedelin tahsilini mümkün görüyor.[/b]

kararın özeti

--------------

idarelerin

kişilere gerek mecburi hizmet yükümlülüğü, gerekse de taahhütname ve kefalet senedi imzalatmak şeklinde yaptırımlar öngören düzenlemeler yapabileceklerinin açık olduğu tartışmasızdır.

davacının imzaladığı taahhütname-kefalet senedinde yer alan mali yaptırımların yerine getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, davacıdan söz konusu taahhütname kefalet senedi uyarınca tahsil edilen ücretin yasal faiziyle birlikte iadesi niteliğindeki maddi tazminat isteminin kabulü yönünde verilen mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.

çıklanan nedenlerle, Edirne İdare Mahkemesi kararının bozulmasına

--------------------------------

KARARIN TAM METNİ

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi

SEKİZİNCİ DAİRE 2004 4056 2004 2364 27/10/2004

KARAR METNİ

2547 SAYILI YASANIN 35.MADDESİ UYARINCA BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEYE GÖNDERİLEN VE DOKTORA EĞİTİMİNDE BAŞARISIZ OLAN DAVACIDAN TAHSİL EDİLEN 24.894.650.000.-LİRANIN DAVACIYA MADDİ TAZMİNAT OLARAK İADE EDİLMESİ İSTEMLERİNİN HUKUKA UYGUN OLMADIĞI HK.<

Temyiz İsteminde Bulunan : Trakya Üniversitesi Rektörlüğü - Karaağaç/EDİRNE

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf : ...

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Yasanın 35. maddesi hükmü uyarınca Marmara Üniversitesine sanatta yeterlilik eğitimi yapmak üzere gönderilen davacının, doktora eğitiminde başarısız olması üzerine taahhüt ve kefalet senedi uyarınca doktora eğitimi süresince davacıya ödenen toplam 24.894.650.000.-liranın davacıdan tahsil edildiği, bu durumun haksız, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ileri sürülerek, bu meblağın davalı idarece yasal faiziyle birlikte maddi tazminat olarak, bu işlem nedeniyle duyulan üzüntü nedeniyle de 5.105.350.000.-liranın manevi tazminat olarak, (toplam 30.000.000.000.-lira) ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada, doktora eğitimi için başka bir üniversiteye gönderilen davacıdan, yukarıda anılan Yasa hükümleri uyarınca masrafların tahsilinin mümkün olduğu, ancak, davacının eğitimi süresince bu yerdeki araştırma görevlisi olarak çalışmaları da göz önünde bulundurulmak suretiyle ve Anayasanın angarya yasağı da göz önünde bulundurularak, alacak davası açılmak suretiyle tahsili gereken bir miktar belirlemeksizin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, bu durumda, davacıdan tahsil edilen 24.894.650.000.-liranın eksik işlem tesis edilmek suretiyle, hizmet kusuru oluşturularak tahsil edildiği sonuç ve kanaatine varılmış olduğundan, bu miktarın davanın açıldığı 23.4.2003 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminen ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, maddi tazminat istemini kabul eden, davacıdan belirlenen miktarın tahsil edilmesinin davalı idareyi manevi tazminat ödemeye yükümlü kılacak nitelikte olmadığından, manevi tazminat istemini ise reddeden Edirne İdare Mahkemesinin 18.3.2004 günlü, E:2003/531, K:2004/267 sayılı kararının; 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca maddi tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Serpil K.ERDOĞAN'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerekceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR'in Düşüncesi : Araştırma görevlisi olan ve 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca sanatta yeterlilik eğitimi için başka üniversitede görevlendirilen davacıdan başarılı olamaması nedeniyle ödenen aylıklarının % 50 fazlası ile geri alınması işlemini iptal eden İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Davacı, 657 sayılı Kanunun 225.maddesinde kurala bağlandığı biçimde kendisinden istenilen mecburi hizmeti yerine getirememe kapsamında bulunmamaktadır.Ancak yüklenme senedi ile idareye karşı taahhüt ettiği yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu tutulabileceğinden ödenen aylıkların % 50 fazlası ile geri alınmasına hukuki olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu kararın aktarılan gerekçe ile onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimu Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Yasanın 35. maddesi hükmü uyarınca Marmara Üniversitesine sanatta yeterlilik eğitimi yapmak üzere gönderilen davacının, doktora eğitiminde başarısız olması üzerine taahhüt ve kefalet senedi uyarınca doktora eğitimi süresince davacıya ödenen toplam 24.894.650.000.-liranın davacıdan tahsil edildiği, bu durumun haksız, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ileri sürülerek, bu meblağın davalı idarece yasal faiziyle birlikte maddi tazminat olarak, bu işlem nedeniyle duyulan üzüntü nedeniyle de 5.105.350.000.-liranın manevi tazminat olarak, (toplam 30.000.000.000.-lira) ödenmesine karar verilmesi isteminden doğmuştur.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Öğretim Elemanı Yetiştirme" başlıklı 35. maddesinde; "Yükseköğretim kurumları, kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler. Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilirler.Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler. Yurtiçi ve yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek sorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hükmün dışındadır." hükmüne yer verilmiş, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 4. bendinde ise, görevlendirme ve/veya atama işleminden önce adaylardan, kendilerine kadrosu tahsis edilen üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi şartları içinde Lisansüstü eğitim-öğretim süresi (tatiller dahil) kadar mecburi hizmeti yerine getirmek zorunda bulunduklarına dair bir taahhüt ve kefalet senedinin alınacağı, bu senette ilgili araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim-öğretimlerinin tamamlanmasından ne kadar süre sonra kadroyu tahsis eden üniversiteye veya yüksek teknoloji enstitüsüne döneceğini belirten bir hükmün de yer alacağı kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Trakya Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Yasanın 35. maddesi uyarınca kadrosu davalı üniversitede kalmak kaydı ile sanatta yeterlilik eğitim için 15.4.1999 tarihinde Hacettepe Üniversitesine geçen davacının, 25.2.2000 tarihinde kefalet senedi imzaladığı, davacının isteği ve Yükseköğretim Kurulu'nun 10.3.2000 tarihli izni ile 2547 sayılı Yasanın 35. maddesi uyarınca sanatta yeterlilik eğitimine Marmara Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak devam etmesinde sakınca görülmeyen davacının, 27.9.1999 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı uyarınca girdiği LES sınavından 44,32 puan alarak başarısız olması üzerine 24.10.2001 tarihli kefalet senedi uyarınca işlem yapılmak üzere kadrosunun davalı Trakya Üniversitesine iade edilmesi üzerine 24.3.2004 tarihli işlemle 657 sayılı Yasanın Değişik 225. maddesi uyarınca davacıya Mayıs/1999 - Şubat/2002 tarihleri arasında ödenen maaşının %50 fazlasıyla tahsil edildiği, davacı tarafından bu miktarın iadesi ve manevi tazminat istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, doktora eğitimi için başka üniversiteye gönderilen davacının, doktora eğitimi yaparken araştırma görevlisi olarak da görev yaptığı Anayasaya göre angarya yasak olduğunan alacak davası açılmak suretiyle tahsili gereken miktar belirlenmeksizin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın maddi tazminata ilişkin kısmının kabul edildiği görülmektedir.

Yukarıda anılan düzenlemeler ile bir üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının kadrosunun başka bir üniversiteye nakledilmesindeki amacın ilgililerin akademik gelişimini sağlamak olduğu, asıl kurumların bu gelişimin maliyetlerini üstlenirken öğretim elemanlarının gelişim sürecinde elde ettikleri bilgi ve görgülerinin hizmet götürdükleri tüketiciler olan üniversite veya üniversite öğrencilerine yansıtılmasını gözetmek zorunda bulunduğu, idarelerin özelde bu hizmet yansımasını genelde ise kamusal yararı gerçekleştirmek amacıyla başka bir kurumda görevlendirdiği veya kadrosuyla naklettiği öğretim elemanlarının geri dönüşünü sağlamak için önlemler almasının ve bunun için ilgili mevzuatta kişilere gerek mecburi hizmet yükümlülüğü, gerekse de taahhütname ve kefalet senedi imzalatmak şeklinde yaptırımlar öngören düzenlemeler yapabileceklerinin açık olduğu tartışmasızdır.

Diğer yandan, dava konusu işlemlerin dayanağı olan doktora ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlem ile taahhütname-kefalet senedi uyarınca para istenilmesine ilişkin işlemin de dava konusu edilmediği açıktır.

Bu durumda, davacının imzaladığı taahhütname-kefalet senedinde yer alan mali yaptırımların yerine getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, davacıdan söz konusu taahhütname kefalet senedi uyarınca tahsil edilen ücretin yasal faiziyle birlikte iadesi niteliğindeki maddi tazminat isteminin kabulü yönünde verilen mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Edirne İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 27.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

BŞ/Aİ

23 Haziran 2011 21:30

alpertunga84
Müsteşar

hoppalaa gel de burdan yak...

23 Haziran 2011 21:39

Trabzonbook
Şef

alper ben başlıklarda ne yazmıştım :) taahhüt senetleri aslında günlük yaşamımızda her alanda kullanılan birşey.

23 Haziran 2011 21:47

rimedtemas
Memur

arkadaşlar alakasız biraz ama bu öyp den girenler ne kadar maaş alıyor..

23 Haziran 2011 21:48

niniell
Kapalı

İyi de çok mantıklı. Yani düşünün abi tamam okut beni çalışacam diyorsunuz sonra abi okuttun ama vazgeçtim senin istediğin yerde çalışmayacam dyorsunuz. Niye sözden dönüyorsunuz ki? ÖYP'nin amacı belli, bunu kötüye kullanmak isteyen çok. Bunun önünne geçiyorlar. Danıştay her şeyde ters karar verirdi kırk yılda bir doğru karar vermiş, kafaları ayık mıydı acaba şüphe ettim.

23 Haziran 2011 21:50

niniell
Kapalı

1800 alıyor diye biliyorum, aman sormayın üstünüze gelen çok olur. Siz sormadınız ben cevaplamadım :)

23 Haziran 2011 21:52

rimedtemas
Memur

tamam ben sormadım..ben öğretmenim 1500 küsür maaş 400 civarı ekders var..toplamda daha fazla alıyormuşuz..başka gelirleri yoksa tabii..

23 Haziran 2011 22:32

zoladex
Memur

Doğu illerimizde görevli araştırma görevlilerinin 1800 den daha fazla maaş aldıklarını duymuştum bende. ben yukardaki yazıda Les sınavından düşük not alma durumunu anlayamadım.(hukuksal metinlerle aram pek iyi değildir.) Arş.Gör. olurken yüksektide sonradan mı düştü? Yoksa bu sanat bölümlerinin farklı bir prosedürleri mi var? Benimde aklıma şöyle bir soru geldi. mesela öyp de yüksek lisans bittikten sonra doktora için kabul alamassan sıkıntı olur mu ? Yoksa yüksek lisans doktora bütünleşik mi? Yoksa öyp ye girdiktem sonra kabul almaya gerek yok mu ??

23 Haziran 2011 23:37

alpertunga84
Müsteşar

ya bu davadaki şahıs doktora derslerinden mi başarısız olmuş, yoksa LESteki puan düşüklüğü mü bu duruma sebep olmuş? bir yerine birşey yazıyor diğer yerinde farklı..biri izah ederse seviniriz..

24 Haziran 2011 08:23

embrace
Memur

arkadaşlar olayımızda ilgili arkadaş yeterli les puanı alamaması sebebiyle doktorada başarısız kabul edilmiş.

Fakat asıl önemli kısım şu:

idarelerin

kişilere gerek mecburi hizmet yükümlülüğü, gerekse de taahhütname ve kefalet senedi imzalatmak şeklinde yaptırımlar öngören düzenlemeler yapabileceklerinin açık olduğu tartışmasızdır.

davacının imzaladığı taahhütname-kefalet senedinde yer alan mali yaptırımların yerine getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, davacıdan söz konusu taahhütname kefalet senedi uyarınca tahsil edilen ücretin yasal faiziyle birlikte iadesi niteliğindeki maddi tazminat isteminin kabulü yönünde verilen mahkeme kararında yasal isabet görülmemiştir.

--------------------------------

yani bu demek oluyor ki herhangi bir sebeple işler ters giderde süre uzarsa yüksek lisans yada doktoradan başarısız olursanız,yada başka bir yere geçmek suretiyle öyp yi bırakırsanız maalesef imzaladığınız senetteki parayı sizden alma hakkına sahipler.

Tezat işin şurasında

özel hukukun temel prensiplerindendir kişiyi uzun süre bağlayıcı sözleşmeler geçersizdir.öyp en az 12 en fazla 18 senemizi bağlamaktadır.

Cezai şart malesef çok ağır.Aslında bu cezai şartta indirime gidilebilir mahkemede dava açılarak tabi mahkeme zemininde her şey olabilir hakim talebi kabul eder yada etmez.

24 Haziran 2011 09:05

alpertunga84
Müsteşar

iyi de embrace, 2009 yılında bir ÖYPlinin kazanmış olduğu dava var. Başarızılıktan dolayı atılmış, daha sonra dava açmış ve kazanmış. tekrar ataması yapılmış..Bu nasıl oluyor peki? senin yazdığın dava 2004yılında, ama diğeri 2009 yılında sonuçlanmış. sonra sonuçlanan dava sonucu geçerli olur diye birşey duydum.

24 Haziran 2011 09:31

dmuh
Genel Müdür

Ya eğer BAŞARI kavramı hocaların iki dudağı arasındaysa büyük haksızlık. Zaten kim ÖYP' ye başlayıp da yan gelip yatar? Değil mi?

Ben de alpertunga gibi güncel kararın geçerli olacağına inanıyorum.

24 Haziran 2011 11:59

embrace
Memur

arkadaşlar o zaman lütfen ilgili kararı koyun buraya tartışalım üzerinde

hemde içimiz rahatlasın herkesin aklını meşgul eden en büyük sorunlardan biri bu.

Toplam 12 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?