Editörler : hopaliSafak Vaktii
12 Temmuz 2011 19:04   


2011 kpss nokta atış vuruşlar

2011 KPSS?DE TAM İSABET

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

1.Aşağıdakilerden hangisi islamiyetten önce, Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara verilen addır?

A) Yuğ

B) Şad

C) Kurgan

D) Toy

E) Tigin

CEVAP: C 1. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı Sayfa 20 6.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ya da hangileri Türklerin ölümden sonraki hayata inandıklarını gösterir?

I. Tamu II. Uçmağ III. Kurgan

IV. Budun V. Tuğ

A) I-II-III B) II-III

C) IV-V D) III-IV

E) II-IV-V

Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı Sayfa 23 24. Soru

I. Kut inancı

II. Kurgan

III. Piramit

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine ilk Türk devletlerinde rastlanmaz?

A) Yalnız I B)Yalnız II

C) Yalnız III D)I-II

E) II-III

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

2.Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir?

A)Avrupa?nın etnik yapısının değişmesi

B)Avrupa ?da bir Hun Devleti kurulması

C)Roma imparatorluğu?nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi

D)Avrupa?da skolastik düşüncenin egemen olması

E)Göktürk Devleti?nin yıkılması

CEVAP:E 2. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 9 14.Soru

Balamir öncülüğündeki Türklerin Orta Asya?dan çıkıp Avrupa?ya doğru yaptıkları göç hareketine Kavimler Göçü denir.

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından değildir?

A) Avrupa Türk kültürüyle tanışmıştır.

B) Günümüz Avrupa milletlerinin temeli atılmıştır.

C) Asya?da ilk Türk devleti kurulmuştur.

D) Hıristiyanlık dini ikiye ayrılmıştır.

E) İlkçağ kapanmış Ortaçağ açılmıştır.

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

3.Cengizhan?ın torunu Hülagu tarafından İran?da kurulan ve 1258 yılında Bağdat?I alarak Abbasi Devleti?ne son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)İlhanlı Devleti

B)Timur Devleti

C)Altın Orda Devleti

D)Çağatay Devleti

E)Memlük Devleti

CEVAP:A 3. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı Sayfa 64 9. Soru

1258 Yılında Moğol İlhanlı hükümdarı Hülagü Han tarafından Abbasi devleti yıkılmış,Bağdat kütüphanelerindeki kitaplar Fırat ırmağına atılmış, Abbasi soyu kılıçtan geçirilmiştir.Moğol katliamı için ünlü Arap tarihçi İbnu?l Esir ?Fırat bir hafta simsiyah ve bir hafta da kıpkırmızı aktı? ifadesini kullanmıştır.

Bu istilanın İslam dünyasında ortaya çıkardığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi birliğin ilk kez sağlanması

B) Devlet yönetiminde önemli gelişmelerin görülmesi

C) İslam-arap devletleri döneminin sona ermesi

D) Halifeliğin Osmanlıya geçmesi

E) Araplarla Türklerin olumlu ilişkiler içine girmesi

NOT: Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

4.Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devletlerinde pazarlarda fiyatları tartı ve ölçü aletlerini,üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevlidir?

A)Ulak

B)Silahtar

C)İğdişbaşı

D)Muhtesip

E)Camedar

CEVAP:D 4. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı Sayfa 91 15.Soru

I. Subaşı

II. Yiğitbaşı

III. Muhtesip

Yukarıdakilerden hangileri esnaf örgütü olan lonca içinde yer alan görevlilerden biri değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I-II

E) I-III

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

6.Osmanlı Devletin de 19.yüzyılda güzel sanat dallarında eğitim ve öğretim yapmak üzere açılan ve müdürlüğüne Osman Hamdi Bey in getirildiği okul aşağıdakilerden hangisidir?

A)Darül muallimin

B)Sanayi Nefise Mektebi

C)Galatasaray Sultanisi

D)Darülfünun

E)Darül maarif

CEVAP:B 6. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı sayfa 127 20.soru

Aşağıdakilerden hangisi istibdat dönemi gelişmelerinden biri değildir?

A) Mülkiye Mühendis Mektebinin açılışı

B) Duyun-ı Umumiye idaresinin kuruluşu

C) Osman Hamdi Beyin Sanayi-i Nefise Mektebini kuruşu

D) Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin kuruluşu

E) İlk kağıt paranın kullanılması

Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 30 28.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 19. yy?da açılan okullardan değildir?

A) Maarif-i Umumiye Nezareti

B) Erkan-ı Harbiye Mektebi

C) Galatasaray Sultanisi

D) Mülkiye-i Mühendis Mektebi

E) Sanayi-i Nefise

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

7.II.Mahmut Vaka-i Hayriye?den sonra,?Bundan böyle saltanatın Millet için bir dehşet,bir korku kaynağı değil,fakat bir destek olmasını istiyorum.Bunun için ferdin malına el konulması geleneğini kaldırıyorum.? Demiştir.

Bu bilgiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Müsadere usulüne son verildiğine

B)Sened-i ittifakın imzalandığına

C)Divanı hümayun?dan Bakanlıklar Sistemine geçildiğine

D)İlk posta teşkilatının oluşturulduğuna

E)Yeni bir ordunun kurulduğuna

CEVAP:A

7. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 38 25.Soru

Osmanlı Devleti'nde bir devlet adamı öldüğü veya görevden alındığı zaman para, mal ve eşyasına devlet tarafından el ko¬nulur, ailesine bir miktar aylık bağlanırdı. Müsadere denilen bu uygulama II. Mah-mut zamanında kaldırılmıştır.

Buna göre, Müsadere usulünün kal¬dı¬rıl¬masının en önemli nedeni aşa¬ğı¬da¬ki¬ler¬den hangisidir? A) Devlet hazinesine gelir temin etmek

B) Azınlıklara din ve vicdan hürriyeti sağlamak

C) Kişilere tam mülkiyet hakkı sağlamak

D) Askeri ıslahatlar için zemin hazırlamak

E) Nüfus sayımının yapılmasını sağlamak

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

8.Osmanlı Devleti olası bir Rus saldırısı karşısında ülkesini savunacağı düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisinin yönetimini 1878 yılında İngiltere?ye geçici olarak bırakmıştır?

A)Mısır

B)Kıbrıs

C)Rodos

D)Meis

E)Kırım

CEVAP:E 8. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 45 17.Soru

Kıbrıs ve Mısır aşağıdaki hangi padişah döneminde kaybedilmiştir? A) V. Mehmet Reşat B) Vahdettin C) II. Mahmut D) II. Abdülhamit

E) Abdülmecit

Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 48 30.Soru

II. Meşrutiyet, Osmanlı siyasal hayatında beklenen özgürlük ortamını sağlayamadı. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Trablusgarp, Balkan ve l. Dünya Savaşı'nın çıkması

B) Toprak kayıplarının sürmesi

C) Demokrasi geleneğinin olmayışı

D) Kıbrıs'ın elden çıkması

E) İttihatçıların diktatörce davranması

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

9.Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti?nin ve

Almanya?nın, Kafkas Cephesi?nin açılmasıyla elde

etmeyi planladıkları kazanımlardan biri olduğu

savunulamaz?

A) Bakü petrollerini ele geçirmek

B) Kafkaslar üzerinden Hindistan?a ulaşmak

C) Rusya?nın güneye inmesini önlemek

D) Kafkaslardaki bağımsızlık mücadelesini

Destekleme

E) Süveyş Kanalı?nı ele geçirerek İngilizlerin

sömürgelerine giden yolu kapatmak

CEVAP:E 9. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı 156.sayfa 39.soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti?nin Kafkasya cephesinde saldırıya geçmesinde etkili olan nedenler arasında gösterilemez?

A) Orta Asya Türkleri ile birleşmek

B) Turan idealini gerçekleştirmek

C) Ortadoğu petrollerini ele geçirmek

D) Türkistan?a ulaşıp büyük bir Türk Devleti kurmak

E) Rusları Kafkaslardan atmak

Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 61 24.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Cephesi'nde saldırıya geçmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A) Türkleri Rusya?ya karşı kışkırtmak

B) Rus kuvvetlerinin önemli bir kısmını Kafkasya'da tutmak

C) İran?ı doğudan sıkıştırmak

D) Turan İdealini gerçekleştirmek

E)Türkistan?a ulaşmak ve Türk birliğini gerçekleştirmek

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

10. Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinden biri

değildir?

A) Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla

çözecek bir teşkilat kurulması

B) Yenen devletlerin, yenilen devletlerden toprak

almaması

C) Yenilen devletlerin, yenen devletlere savaş tazminatı

ödemesi

D)Boğazların her devletin ticaret gemilerine açık olması

E)Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmaması

CEVAP:C 10. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı sayfa 156.41.soru

Aşağıdaki Wilson ilkelerinden hangileri yenilen devletlerin bir an önce Ateşkes isteyip savaşı bitirmelerinde daha çok etkili olmuştur?

A)Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve tazminat almayacak

B)Tüm gizli antlaşmalar iptal edilecek

C)Milletler Cemiyeti kurulacak

D)Her ulus kendi geleceğini kendi belirleyecek

E)Hangi bölgede hangi ulus çoğunlukta ise o ulusun devleti kurulacaktır

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

11.

I.İslam Teâli Cemiyeti

II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti

III.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası

Yukarıdakilerden hangileri ulusal mücadeleye karşı

çıkmıştır?

A) I, II ve III

B) II ve III

C) I ve II

D) Yalnız III

E) Yalnız I

CEVAP:A 11. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 74 19.Soru

I. Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası II. Teali İslam Cemiyeti III. İngiliz Muhipleri Cemiyeti IV. Mavr-i Mira Cemiyeti V. Kürt Teali Cemiyeti

Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri İtilaf Devletlerine direnmenin yararsız olduğunu kurtuluşun ancak Padişah Halife ve hükümetin emirlerine bağlı kalmakla gerçekleşebileceğini savunmuştur?

A) I. ve II

B) II. ve III

C) III. ve IV

D) IV. ve V

E) II. ve V

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

12. İstanbul?un Anlaşma Devletleri tarafından işgal

edilmesi ve Mebuslar Meclisinin dağılmasına

aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu

savunulabilir?

A) İstanbul Hükûmetiyle Temsilciler Kurulunun

görüşme yapması

B) Ali Fuat Paşa?nın Kuvayı milliye Komutanlığına

atanması

C) Hükûmet üyelerinin Meclis dışından seçilmesi

D) Misakı millî?nin ilan edilmesi

E) Erzurum?da kongre toplanması

CEVAP:E 12. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı sayfa 193. 22. soru

I.Amasya görüşmeleri

II.Erzurum kongresi

III.TBMM?nin açılışı

IV.Temsil hayetinin ankaraya gelişi

V.Ankaranın başkent oluşu

Yukarıdakilerden hangileri misakı milli kararlarının alınmasından sonra yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) Yalnız V

B) Yalnız II

C) III-IV-V

D) III-V

E) I-II-V

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

13. Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması?yla

sağlanan kazanımlardan biri değildir?

A) Gürcistan?la olan anlaşmazlıkların ortadan

kaldırılmasına zemin hazırlaması

B) Doğu Cephesi?ndeki silah ve teçhizatın bir kısmının

batıya taşınmasına ortam hazırlaması

C) Halk arasında orduya ve Meclise duyulan güvenin

artması

D) Sovyetlerden alınacak yardımların Anadolu?ya

gelmesini sağlayacak yolun açılması

E) Afganistan?la dostluk anlaşması yapılması

CEVAP:E 13. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı sayfa 237 14. soru

Ulusal kurtuluş savaşımızdaki Gümrü antlaşmasının sonuçları olarak,

I.TBMM?nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır

II.İtilaf blokunun parçalanmasına neden olmuştur

III.İtalya işgal ettiği topraklardan çekilmeye başlamıştır

IV.Sevr antlaşmasının uygulanamayacağı ilk kez kanıtlanmıştır

V.Topraklarımızda bir ermeni devletinin kurulamayacağı tüm dünyaya ilan kanıtlanmıştır

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve V

B) II ve III

C) Yalnız IV

D) I ve IV

E) IV ve V

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

15. Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanu-

nu?nun (Öğretim Birliği) sonuçlarından biri değildir?

A) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması

B) Genel eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına

bağlanması

C) İlk Maarif Kongresi?nin düzenlenmesi

D) Ulusal kültür birliğinin sağlanması için ortam

hazırlanması

E) Dinî esaslara dayalı eğitim anlayışının terk edilmesi

CEVAP:C

15. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 144 1.Soru

Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye'deki tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altına alınmıştır?

A)Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabul edilmesiyle

B)Medreselerin kapatılmasıyla

C)Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle

D)Tekke, Zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla

E)Halifeliğin kaldırılmasıyla

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

19. Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi Kanu-

nu?nun uygulamalarından biri değildir?

A) Çeşitli sanayi kuruluşlarına devlet arazisi tahsis

edilmesi

B) Bazı işletmelere taşıma hizmetlerinde indirim

sağlanması

C) Millî tasarruf ve mevduatın artması için Türkiye İş

Bankasının kurulması

D) Vergilerde muafiyetler getirilmesi

E) Devlet daireleri için yerli ürün kullanma zorunlulu-

ğunun getirilmesi

CEVAP:E 19. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 144 4.Soru

Ticareti geliştirmek amacıyla kurulan ilk özel banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapı Kredi

B) Ziraat Bankası

C) Türkiye İş Bankası

D) Türk Ticaret Bankası

E) Emlak Bankası

Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 170 1.Soru

I- Aşarın kaldırılması

II- Kabotaj kanunu

III- Türkiye İş Bankasının kurulması

IV- Toprak reformu

V- Teşvik-i sanayi kanunu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ticaret alanındaki faaliyetlere örnek gösterilebilir? A) I-IV B) III C) V

D) II-III E) III-V

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

20. Türk İnkılabı?nın,

I. belli bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkma,

II. başka uluslara örnek olma,

III. tek kişinin egemenliğine dayalı ülke idaresini

değiştirme

durumlarının, hangileri bakımından Rus

İnkılabı?ndan farklı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I

B)Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

CEVAP:A

20. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı sayfa 267 3.soru

Türk inkılabını bir Fransız ve Rus inkılabından ayıran en önemli özellik nedir?

A) Ulusal egemenliği getirmesi

B) Monarşiyi tamamen bitirmesi

C) Ulusal egemenlikle ulusal bağımsızlığı aynı anda gerçekleştirmesi

D) Diğer uluslara örnek olması

Bir hazırlık safhasının olması

NOT:Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

21.

-Soyadı Kanunu?nun kabul edilmesi

-Medreselerin kapatılması

-Medeni Kanun?un kabul edilmesi

Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen Atatürk

ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Laiklik

B) Devletçilik

C) Milliyetçilik

D) Halkçılık

E) İnkılapçılık

CEVAP:B 21. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 174 26.Soru

I- Medeni Kanunun Kabulü

II- Saltanatın kaldırılması

III- Soyadı kanununun kabulü

IV- Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Halkçılık ilkesi doğrudan ile ilgili değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I-II-III D) II-III

E)II-IV

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

22. Aşağıdakilerden hangisinin sosyal hayattaki ayrı-

calıkları önlemek amaçlı olduğu savunulamaz?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

B) Hacı, ağa, hafız, molla gibi unvanların kaldırılması

C) Medeni Kanun?un kabul edilmesi

D) Devlet İstatistik Enstitüsünün kurulması

E) Dinî giysilerin mabetler dışında giyilmesinin

yasaklanması

CEVAP:D 22. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 155 7.Soru

Cumhuriyet devri yenilikleri yapılırken, Din adamlarının ibadet yerleri dışında dinsel kıyafetleri ile dolaşmalarının yasaklandığı görülmüştür.

Kıyafetle ilgili bu düzenleme, yeniliğin hangi ilke doğrultusunda yapıldığının gösterir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Laiklik

C) Devletçilik

D) Milliyetçilik

E) İnkılâpçılık

Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 155 8.Soru

- Siyasal alanda demokrasinin olması

- Yasa önünde herkesin eşit olması

- Hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık verilmemesi

Yukarıdakiler Atatürk'ün hangi ilkesinin belirleyici niteliğidir?

A) İnkılâpçılık

B) Laiklik

C) Cumhuriyetçilik

D) Halkçılık

E) Milliyetçilik

Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 151 15.Soru

I. Halifeliğin Kaldırılması

II. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

III. Medeni Kanunun kabul edilmesi

Bu değişiklikler aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A) Çoğulcu parlamenter sisteme geçmek

B) Laik devlet düzeni kurmak

C) Vatandaşlar arasında siyasi eşitliği sağlamak

D) Ekonomik kalkınmayı sağlamak

E) Ulusal birliği sağlamak

Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 157 16.Soru

Soyadı Kanunu daha çok aşağıdaki alanlardan hangisinde çıkan karışıklıkları engellemek için çıkarılmıştır?

A) Diplomatik

B) Siyasi

C) Sosyal

D) Eğitim

E) Hukuksal

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

23. Mustafa Kemal, ?Hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türkleri bir devlet olarak birleştirmek, ulaşılamayacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir.? demiştir.

Mustafa Kemal bu sözüyle, Osmanlı Devleti?nin yıkı-

lışı döneminde savunulan aşağıdaki fikir akımla-

rından hangisini eleştirmiştir?

A) Osmanlıcılık

B) Turancılık

C) Milliyetçilik

D) Batıcılık

E) İslamcılık

CEVAP:B 23. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 53 9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının birinci dünya savaşına girme sebeplerinden biri değildir?

A) Turan imparatorluğunu kurma fikri

B) Almanların kazanacağına inanılması

C) Kaybedilen toprakları geri alma isteği

D) Almanya ile olan dostluk

E) İtilafların Çanakkale?ye saldırması

NOT:Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 61 24.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Cephesi'nde saldırıya geçmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A) Türkleri Rusya?ya karşı kışkırtmak

B) Rus kuvvetlerinin önemli bir kısmını Kafkasya'da tutmak

C) İran?ı doğudan sıkıştırmak

D) Turan İdealini gerçekleştirmek

E) Türkistan?a ulaşmak ve Türk birliğini gerçekleştirmek

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

24. Mustafa Kemal, ??Artık hükûmet ile millet arasında

mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükûmet millettir ve millet

hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları ken-

dilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi

olduğunu tamamen anlamışlardır.? demiştir.

Mustafa Kemal?in bu anlatımıyla aşağıdaki kavram-

lardan hangisini vurguladığı savunulabilir?

A) Tam bağımsızlık

B) Barışseverlik

C) Bilimsellik

D) Millî birlik ve beraberlik

E) Vatanseverlik

CEVAP:D 24. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı sayfa 273 7.soru

Atatürk milliyetçiliğinin milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları arasında ,

I.Milli eğitim

II.Milli kültür

III.Misakı milli

IV.Irkçı düşünce

Oluşumlarında hangileri yer almaz?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) III ve IV

D) Yalnız IV

E) II ve III

NOT:Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

25. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi

gelişmelerinden biri değildir?

A) Kabotaj Kanunu?nun çıkarılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Çok partili hayata geçiş amacıyla siyasi partilerin

kurulması

D) Sadabat Paktı?nın imzalanması

E) Kanunuesasi?nin kabul edilmesi

CEVAP:E 25. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 273 7.Soru

Osmanlı Devleti, kuruluşundan 1876 yılına kadar mutlakıyetle yönetilen bir devletti. Fakat dünyada ve Osmanlı ülkesinde ortaya çıkan gelişmelerin etkisi ve Kanun-i Esasi'nin kabulü ile halkın ilk defa yönetime ortak olması sağlanmıştır.

Bu yenilik aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin uygulanmaya başladığının bir göstergesidir?

A) Monarşi

B) Teokrasi

C) Oligarşi

D) Meşrutiyet

E) Cumhuriyet

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

26. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması

B) Ziraat Bankasının kurulması

C) Numune çiftliklerinin kurulması

D) Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması

E) Tarım satış kooperatiflerinin kurulması

CEVAP:B 26. Mehmet ŞAHİN Tarih Soru Bankası Sayfa 166 6.Soru

I- Ziraat Bankasının kuruluşu

II- Memleket sandıklarının kuruluşu

III- Tarım kredi kooperatiflerinin kuruluşu

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk döneminde tarım alanında yapılan çalışmalardandır?

A) Yalnız I B) I-II C) Yalnız III

D)I-III E)I-II-IV

NOT:Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

28.

I.Kuzey Atlantik antlaşması Örgütü (Nato)

II.Milletler cemiyeti

III.Balkan antantı

Türkiye cumhuriyeti?nin yukarıdaki kuruluşlara üye olma sılaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)I,II,III

B)II,I,III

C)II,III,I

D)III,II,I

E)III,I,II

CEVAP:C 28. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı sayfa 293 8.soru

I. Nato

II. Milletler cemiyeti

III. Sadabat paktı

IV. Balkan antantı

V. Kellog-briand

Türkiye?nin yukarıdaki kuruluşlara giriş sıralaması kronolojik olarak nasıldır?

A) II-IV-V-III-I

B) V-II-IV-III-I

C) II-V-IV-III-I

D) V-IV-II-IV-I

E) I-II-IV-III-V

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

29.Aşağıdakilerden hangisi,Lozan Antlaşması imzalandıktan Sonra Türkiye ile Fransa arasında gerginliğe sebep olan Konulardan biri değildir?

A)Osmanlı borçları

B)Yabancı okullar

C)Adana Mersin demir yolları

D)Bozkurt lotus davası

E)Oniki adanın silahlandırılması

CEVAP:E 29. Mehmet ŞAHİN KPSS Tarih 5. Baskı sayfa 292 1. soru

I. Dış borçlar

II. Yabancı okullar

III. Nüfus mübadelesi

IV. Irak sınırı

Atatürk döneminde yukarıdaki sorunlardan hangileri Fransa ile yaşanan sorunlardandır?

A) I-II

B) II-III

C) I-II-III

D) III-IV

E) II-IV

NOT:Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN ANAYASA KİTABI

1.1982 Anayasası?na göre, Cumhurbaşkanı aşağıda-

kilerin hangisi tarafından seçilir?

A) Halk

B) TBMM

C) Başbakan

D) Anayasa Mahkemesi

E) Bakanlar Kurulu

CEVAP:A 1.MEHMET ŞAHİN ANAYASA 4.BASKI SAYFA 152

Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından beş yıllık bir süre için halk tarafından seçilir.(21 Ekim 2007 referandumu)

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

2.1982 Anayasası?na göre, TBMM kaç milletvekilinden oluşur?

A) 400

B) 550

C) 450

D) 500

E) 600

CEVAP:B 2. MEHMET ŞAHİN ANAYASA 4.BASKI SAYFA 101

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur.

2011 KPSS ANAYASA?DA DA TAM İSABET

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

3.1982 Anayasası?na göre, Devletin şekli ile ilgili

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Türkiye federal devlettir.

B) Türkiye konfederal bir devlettir.

C) Türkiye Devleti monarşidir.

D) Türkiye Devleti totaliter bir devlettir.

E) Türkiye Devleti bir Cumhuriyet?tir.

CEVAP:A 3. MEHMET ŞAHİN ANAYASA 4.BASKI SAYFA 78

MADDE 1? Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

4.Aşağıdaki idarelerden hangisi bir mahallî idare

birimi değildir?

A) Yuva Köyü

B) Çukurambar Mahallesi

C) Elmadağ Belediyesi

D) Ankara İl Özel İdaresi

E) Ankara Büyükşehir Belediyesi

CEVAP:A 4. MEHMET ŞAHİN ANAYASA 4.BASKI SAYFA 253

Mahalle muhtarının kamu tüzel kişiliği yoktur

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

5. Köy işlerinin bütün köylü birleşerek yapılması

usulüne ne ad verilir?

A) İmece

B) Dayanışma

C) Fiilî yol

D) Salma

E) İstimval

CEVAP:A 5.Mehmet ŞAHİN Ders notu

Köyün ortak işleri imece usulü ile yaptırılır.

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

6.Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Başbakan

B) Vali

C) Danıştay

D) İçişleri Bakanı

E) Belediye meclisi

CEVAP:D 6. Mehmet ŞAHİN Ders notu

Belediye başkanını geçici olarak İçişleri Bakanı kesin olarak da Danıştay görevden alır

NOT:Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

7. Aşağıdaki tüzel kişilerden hangisi, kişi topluluğu olmayıp mal topluluğu niteliğini taşımaktadır?

A) Dernekler

B) Anonim şirketler

C) Kollektif şirketler

D) Koperatifler

E) Vakıflar 7. MEHMET ŞAHİN ANAYASA 4.BASKI SAYFA 50

c) Vakıflar

Mal veya hakların belli bir amaç için kullanılmasını öngören bir mal topluluğudur. Her vakıf için önceden bir faaliyetin ve amacın ne olduğu ile ilgili bir senet hazırlanır. Bu senet mahkeme nezdinde kabul edilir ve vakıf kurulur. Vakıf kurmak için birden fazla kişinin olması gerekmiyor. Vakıflara üyelik de olmaz. Vakıfların tek bir organı vardır. O da yönetim organıdır. Vakıfların denetimini de Vakıflar Genel Müdürlüğü yapar. Vakıflar da dernekler gibi mahkeme kararı ile kapatılabilir.

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

8. Aşağıdakilerden hangisi kişinin özel hakları arasında yer almaz?

A) Seçme ve seçilme hakkı

B) Mülkiyet hakkı

C) Telif hakkı

D) Kişilik hakkı

E) Alacak hakkı

CEVAP:A 8. MEHMET ŞAHİN ANAYASA 4.BASKI SAYFA 33

2-Özel Haklar

Örneğin arabanız ve eviniz sizin mutlak haklarınızdır.

Örneğin bir kişi kendi kişiliği, dokunulmazlığı, sesi veya güzelliği üzerinde tasarruf hakkına sahiptir.

velayet ve vesayet hakkı olabilir.

Örneğin bir kişi akli dengesi bozuk olan birisine vasi tayin edilmişse bu kişi başka birinin şahsı üzerinde hakka sahiptir diyebiliriz.

Örneğin; a kişisi b kişisinden borç para almaktadır. Ve her iki taraf bu borçla ilgili bir sözleşme yapmaktadır. Bu durumda taraflar arasında borçtan dolayı bir hak oluşmaktadır. Eğer bu borç olmasaydı bir hak oluşmazdı. İşte bu yüzden bu tür haklara göreli ya da nisbi haklar denir.

NOT:Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

9.Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladığı insan

davranışına ne ad verilir?

A) Hukuki olay

B) Hukuki fiil

C) Haksız fiil

D) Duygu açıklaması

E) İrade açıklaması

CEVAP:B 9. MEHMET ŞAHİN GÜNCEL BİLGİLER KİTAPÇIĞI SAYFA 3

HUKUKİ FİİL:Hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi ile gerçekleşen olaydır

NOT:Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

10.Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bir süreden beri yaşanan protestoların ve muhaliflerin çıkardığı olay-

ların önüne geçmek amacıyla Mayıs 2011?de genel

af ilan edilmiştir?

A) İran

B) Irak

C) Suriye

D) Afganistan

E) Pakistan

CEVAP:C 10. MEHMET ŞAHİN GÜNCEL BİLGİLER KİTAPÇIĞI SAYFA 19

Suriye?deki Beşşar Esad yönetimine karşı başlayan halk hareketi sonucu yönetim 48 yıllık olağanüstü hali kaldırmak zorunda kaldı.

ÖSYM SORUSU MEHMET ŞAHİN SORUSU

11.9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 4. Konferansı aşağıdaki şehirlerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?

A) Londra

B) Paris

C) Brüksel

D) Berlin

E) istanbul

CEVAP:E 11. MEHMET ŞAHİN GÜNCEL BİLGİLER KİTAPÇIĞI SAYFA 20

9 Mayıs 2011?de 4.Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkeler konferansı, İstanbul?da başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konferans başkanı seçildi

NOT:Bu soruyu henüz hiçbir yayın yakaladığını belirtmedi

Kpss bizim işimiz????.

Mehmet ŞAHİN

13 Temmuz 2011 01:26

cografyacı__
Aday Memur

bu kişinin kitaplarına nasıl ulaşabiliriz yardımcı olursanız sevinirim

14 Temmuz 2011 21:54

lionfef
Daire Başkanı

hangi yayın evinin kitapların isimleri var mı?

20 Temmuz 2011 18:00

müzik-2005
Şef

bu kitabı nereden bulabiliriz...

22 Temmuz 2011 17:58

müzik-2005
Şef

güncelll cvp veren yok mu ?

21 Şubat 2012 10:34

w-referee
Aday Memur

hakıkaten guzel sorular ..tesekkurler..

06 Mart 2012 21:08

tarihçizede
Memur

++

Toplam 6 mesaj
 
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?