Editörler : asaygincihan27
23 Ağustos 2011 16:24   


Taşınr Mal mödülünde demirbaş düşümü nasıl yapılır?Yardım

Taşınr Mal mödülünde demirbaş düşümü nasıl yapılır?Yardımcı olursanız sevinirim,(Köy okulunda tek öğretmenim)

26 Ağustos 2011 03:27

albedo
Aday Memur

Taşınır Mal Yönetmeliği Modülünden çıkış ekranından hurdaya ayırma, imha, yokolma işlemlerini aşağıdaki bilgilere göre gerçekleştirmelisin.

KULLANILMAZ HALE GELME, YOK OLMA VEYA SAYIM NOKSANI NEDENİYLE ÇIKIŞ

Tüketim malzemelerinin sayımdan noksan çıkma, çalınma, fire, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar yada yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılmaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırların ölmesi halinde, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıttan çıkarılır.

HURDAYA AYIRMA NEDENİYLE ÇIKIŞ

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan yada teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gereken taşınırlar harcama yetkilisinin belirleyeceği en az 3 kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir.

1)Hurdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

2)Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırların değerleri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise, kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıttan çıkarılır.

3) Komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik v.b. nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Ayrıca, imha tutanağı düzenlenir, imha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.

4)Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının 1 nüshası bağlanır.

5)Taşınır giriş ve çıkış kayıtları taşınır işlem fişi ile yapılır. Düzenlenen fişlerin 1?er nüshası muhasebe birimine gönderilir.

HARCAMA YETKİLİSİNİN ONAYI İLE KAYITTAN ÇIKARILACAK TAŞINIRLAR İÇİN UYGULANACAK LİMİTLER

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün parasal sınırlar ve oranları hakkındaki genel tebliğe göre;

1)Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında 3.000 TL.,

2)Taşınırların hurdaya ayrılmasında, imha ve terkin edilmesinde 5.400 TL.,

3)Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde 15.000 TL.,

4)Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 3 kat olarak uygulanır.

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?