Editörler : Cüneyt Barışoglu
24 Ağustos 2011 21:28   


DİKKAT:::muhakkik raporu nasıl yazılır.bir örnek lazım acilen.s

size zahmet?

24 Ağustos 2011 23:21

filizt33
Daire Başkanı

Değerli Yönetici Arkadaşlarım!

Bildiğiniz gibi İnceleme-Soruşturma konularında belirli bir standart yoktur. Bu durum bazen hepimizi belirsizlik ve şaşkınlık içerisinde bırakmaktadır.

Amacımız sizlere işinizi öğretmek veya ?tereciye tere satmak? değildir. Kafa karışıklığına sebep olan konuları ortadan kaldırmak ve belirli bir standardı yakalamaktır. Aşağıda istifadenize sunduğumuz örnek çalışma Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve daha önce sizlere bilgisayar ortamında gönderdiğimiz ?DİSİPLİN AMİRLERİ VE MUHAKKİKLER İÇİN SORUŞTURMA REHBERİ? kitabı ölçü alınarak hazırlanmıştır. Çalışma, Teftiş-Soruşturma Bölümü memurumuz Fazlı BADEM Bey tarafından hazırlanmış olup; âcizane bazı düzeltmeler de tarafımdan yapılmıştır.

Değerli Arkadaşlar!

Bundan sonraki süreçte de sizlerle bilgi paylaşımına devam etmeyi düşünüyorum. Sizlerden öğreneceğimiz çok bilgi ve tecrübenin olduğu kanaatini taşıyorum. Umarım karşılıklı sağlam bir iletişim ağı oluşturmayı başarırız.

Hepinize işlerinizden kolaylıklar, başarılar ve sağlıklı bir hayat diliyorum.

04/04/2008

Abdullah KABAKCI

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

?Disiplin Amirleri ve Muhakkikler için Soruşturma Rehberi? Kitapçığına göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan ?İnceleme ve Disiplin Soruşturması Raporu Kapağı ile Rapor Örneğidir?

Örnek: 1

T.C

SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI

???*(Muhakkikin görev yaptığı kurum)??. .? Okulu Müdürlüğü

Sayı : B.08.4.MEM.4.42.27.04.410/ ?. ?../?../2008

İNCELEME VE SORUŞTURMA RAPORU

İnceleme / Soruşturma

Emrini Veren Makam

Makam Onayının Tarihi ve sayısı

Selçuklu Kaymakamlık Makamı

?../?../2008 ? 410/?..

Görevlendirme Emrini Veren Makam

Görevlendirme Emrinin (üs yazının) Tarih ve Sayısı:

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

?../?../2008 ? 410/?...

İnceleme / Soruşturma

Çalışmalarını Yürüten Muhakkik ?????????? ????????

*(Adı, Soyadı, Görevi ve Görev Yeri Yazılır)

İnceleme ve Soruşturmanın Konuları Makam Onayında Yer Alan Konular:

1- ????????????.?????????.. ,

2- ??.?????????.. *(İddia birden fazla değil ise madde olarak değil metin olarak belirtilir.) iddiaları ile ilgili ??.?*(dilekçe sahibinin adı soyadı)???..?ya ait ?../?../?? tarihli dilekçesi;

Not (Önemli) : İddia birden fazla ise(Örn: 1,2,3?.) , her iddia ayrı ayrı değerlendirilerek Sübuta Erdi veya Sübuta Ermedi şeklinde açıkça belirtilecek,

1- İddialar Sübuta ermemiş ise; ?İddia Sübuta Ermemiştir, bu nedenle ilgili hakkında herhangi bir işlem tesisine gerek yoktur? ibaresi ile vurgulanacaktır.

2- İddia Sübuta ermiş ise; ?İddia Sübuta Ermiştir, ilgili sübuta eren bu davranışı ile, (Örn; 657 sayılı Devlet Mem. Hakkındaki Kanunun 125/A-h maddesinde belirtilen fiilin faili durumundadır, bu nedenle -uyarma- cezası ile tecziyesi,) şeklinde ilgilinin sübuta eren davranışı hangi kanun kapsamında değerlendirilmesi gerekiyorsa bu doğrultuda teklif getirilecektir.

İddia Sübuta ermiş ise ve sübuta eren iddialar birden fazla ise bütün iddialar için getirilen tekliflerin En ağır olanı, ?Tevhiden? birleştirilerek disiplin yönünden tek ceza teklifi yapılabilir. ?Sübuta eren fiillerin işleniş bakımından farklılık içermesi (Örn: yer ve zaman itibariyle) hariç, halinde her madde için ayrı ayrı teklif getirilebilir?

Fiil ve Hallerin İşlendiği Tarihler 2005/2006 Öğretim Yılı Sonu

Fiil ve Halin İşlendiğinin Öğrenildiği Tarih 28/01/2008

İncelemenin / Soruşturmanın Yapıldığı Yer Selçuklu Gazi İlköğretim Okulu

İncelemenin / Soruşturmanın Başlama Tarihi 07/02/2008

İncelemenin / Soruşturmanın Bitirilme Tarihi 15/02/2008

Hakkında İnceleme ve Soruşturma Yapılanlar ve Getirilen Teklifler

Raporun ilgili ve ?Sonuç, Görüş ve Kanaat? bölümlerinde belirtildiği üzere;

Adı Soyadı / Sicil No Görevi/ Unvanı

1- Kemal NAMIK : Selçuklu Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Hakkında;

Disiplin Yönünden Teklif : 1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki

Kanunun 20/1 maddesi uyarınca ?ihtar? cezası ile tecziyesine;

İdari Yönden Teklif : İşlem tayinine gerek olmadığı;

Mali Yönden Teklif : İşlem tayinine gerek olmadığı;

2- Orhan VELİ : Selçuklu Gazi İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Hakkında;

Disiplin Yönünden Teklif : 1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki

Kanunun 20/1 maddesi uyarınca ?ihtar? cezası ile tecziyesine;

İdari Yönden Teklif : İşlem tayinine gerek olmadığı;

Mali Yönden Teklif : İşlem tayinine gerek olmadığının;

Uygun olacağı yönündeki kanaatlerimi takdirlerinize arz ederim.

Varsa Mali Tekliflerin Toplam Tutarı: ????? -YTL

Başka Rapor Düzenlenmiş ise Tarih ve Sayısı ????..

T.C

SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI

???*(Muhakkikin görev yaptığı Okul)?? İlköğretim Okulu Müdürlüğü

Sayı : B.08.4.MEM.4.42.27.04.410/?.. ?../?../2008

Konu: ?Olurda Belirtilen Konu Yazılır?

SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI MAKAMINA

(Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğü)

Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğünün *(Üs yazı tarih sayısı yazılır) ?../?../2008 tarihli ve 410/?? sayılı görevlendirme emirleri ekinde alınan, Selçuklu Kaymakamlık Makamının *(Kaym. Onayı tarih sayısı yazılır) ?../?../2008 tarihli ve 410/?? sayılı incelenmesi ve soruşturulması yönündeki onayları uyarınca Selçuklu Gazi İlköğretim Okulu İdarecileri *(itham edilenlerin Adı, Soyadı, Unvanı Yazılır) haklarında yürütülen inceleme/soruşturma işlemi, ?../?../2008 - ?../?../2008 tarihleri arasında yapılmış olup tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

I- İNCELEME VE SORUŞTURMANIN KONUSU:

*(Bu bölümde Makam Onaylarında yer alan iddialar aşağıdaki örnekte belirtildiği şekilde aynen yazılmalıdır, Onayda iddia birden fazla ise maddeler halinde aynen yazılmalıdır.)

Selçuklu Kaymakamlık Makamının ?../?../2008 tarihli ve 410/?.. sayılı Onayında yer alan;

Gazi İlköğretim Okulu Müdürü ????*(itham edilenlerin Adı, Soyadı, Unvanı Yazılır)????in;

Selçuklu Gazi İlköğretim Okulu Öğrencisi ????*(Mağdurun Adı Soyadı yazılır)????in

??????????????????????????????????????????..??????????????????????????????????????????..

??????????????????????????????????????????..

????????????????????????????????????????? , talebi ve iddiaları ile ilgili ??*(Şikayetçinin Adı Soyadı yazılır)??ya ait 28/01/2008 tarihli dilekçesindeki iddiaları inceleme ve soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır. (Ek :2, 3) *(Elde Edilen Belgelerin sağ üst köşesine Ek Numarası (Örn: Ek-1) verilir, paraflanır, mühürlenir ve bu ek numarası konunun değerlendirilmesinde olaylara atfen belirtilir.)

II- YAPILAN İNCELEME VE SORUŞTURMA:

Belgeler Üzerinde Yapılan İncelemede:

İddia ile ilgili belgeler elde edilerek ..

??????????????..???????????????????????????????*(iddia ile ilgili elde edilen belge ve bilgiler hakkında açıklamalar yazılır) ????????????.. rapora ek yapılmıştır. (Ek- ?)

Şikayetçi tanık ve itham edilenlere ait ifadeler:

Şikayetçi Öğrenci Velisi ??*(Şikayetçinin Adı Soyadı yazılır) ??.?nın (Ek: 4); İtham edilen Okul Müdür Yardımcısı Orhan VELİ?ın (Ek: ?); ve Okul Müdürü Kemal NAMIK?ın ifadeleri (Ek: ?) alınmış olup, alınan ifadelerde; Şikayetçi ?..*(Şikayetçinin Adı Soyadı yazılır)??. ifadesinde, ?oğlu/kızı ?*(mağdurun adı soyadı yazılır)?..?nın Gazi İlköğretim Okulunda öğrenim gördüğü sırada ??????????????????????.*(yukarıda alındığı belirtilen ifadeler doğrultusunda açıklamalar yazılır)?... ????????????????????.. beyan etmiştir. (Ek: ?)

İtham edilen Okul Müdür Yardımcısı Orhan VELİ ifadesinde; ??????????*(alınan ifade doğrultusunda açıklamalar yazılır)???????..????????????????????? beyan etmiştir. (Ek: ?)

İtham edilen Okul Müdürü Kemal NAMIK ifadesinde; ????????????? ?????????????*(alınan ifade doğrultusunda açıklamalar yazılır)????????????...

????????????????????????????????? beyan etmiştir. (Ek: ?)

İddia Konularına Yönelik Hukuki Düzenlemeler:

İddia konusuna yönelik olarak, ?.. Kanununda ??.? ve ??..? yönetmeliğinde şeklinde hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. *(iddia ile ilgili hukuki düzenlemeler varsa söz konusu düzenlemeler belirtilerek ?hukuki düzenlemeler bulunmaktadır? şeklinde, yoksa ?hukuki düzenleme bulunmamaktadır? şeklinde açıkça belirtilir)

III- BİLGİ-BELGE VE İFADELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Tahlil ve Münakaşa):

Selçuklu Kaymakamlık Makamının ?..*(Görevlendirme Onayının tarih ve sayısı yazılır)??? sayılı onayında yer alan;

Selçuklu Gazi İlköğretim Okulu İdarecileri?nin; Gazi İlköğretim Okulu Öğrencisi kızı/oğlu ?*(mağdurun adı soyadı yazılır)?..?nın ???????????????????.*(Görevlendirme Onayında belirtilen iddia/iddialar yazılır)??????????????..., talebi ve iddiaları ile ilgili öğrenci velisi ???.*(Şikayetçinin Adı Soyadı yazılır)??????ya ait ?/?./2008 tarihli dilekçesindeki iddiaları ile ilgili olarak;

Okul Müdür Yardımcısı Orhan VELİ ifadesinde; ????????????? ?????????????*(alınan ifade doğrultusunda açıklamalar yazılır)???????..?????. ?????????????????????????????????????..?????????????????????????????????????? beyan etmiştir. (Ek: ?)

????????????????*(alınan ifade doğrultusunda açıklamalar yazılarak iddia konusunu;kanunlar çerçevesinde ve kanunlara atıfta bulunularak irdelemek suretiyle, muhakkikin kanaatinin oluşması ve nedenleri açıklanarak yazılır)????????????suretiyle görevini yerine getirmemiştir. Bu nedenle şikâyetçinin *( iddia birden fazla ise hangi iddia olduğu belirtilir, ?Örn: 1 Maddedeki iddiası şeklinde açıklanır?) iddiası sübuta ermektedir. Kesinleşen bu iddia ile ilgili olarak Okul Müdür Yardımcısı Orhan VELİ? nin fiilinin, (Örn: 4357 Sayılı Kanunun 7/a ?Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar? kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.)

Aynı iddia ile ilgili olarak Okul Müdürü Kemal NAMIK ifadesinde; ??????????????????????????*(alınan ifade doğrultusunda açıklamalar yazılır)???????..???????????????????????????????????????..?????????????????????????????????????? beyan etmiştir. (Ek: ?)

????????????????*(alınan ifade doğrultusunda açıklamalar yazılarak iddia konusunu;kanunlar çerçevesinde ve kanunlara atıfta bulunularak irdelemek suretiyle, muhakkikin kanaatinin oluşması ve nedenleri açıklanarak yazılır)????????????suretiyle görevini yerine getirmemiştir. Bu nedenle şikâyetçinin *( iddia birden fazla ise hangi iddia olduğu belirtilir, ?Örn: 1 Maddedeki iddiası şeklinde açıklanır?) iddiası sübuta ermektedir. Kesinleşen bu iddia ile ilgili olarak Okul Müdürü Kemal NAMIK? ın fiilinin, (Örn: 1702 Sayılı Kanunun 20/1 ?Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek? kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

IV. SONUÇ, KANAAT VE TEKLİF

Raporun yukarıdaki bölümlerinde açıklandığı üzere;

Selçuklu Kaymakamlık Makamının, ?/?/2008 tarih ve 410/?. sayılı onayında yer alan iddialardan;

a) İlçemiz Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Kemal NAMIK hakkında ; Selçuklu Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Kemal NAMIK? ın ?2. sınıf Öğrencisi ?*(mağdurun adı soyadı yazılır)?..?ya ??????????????????????*(mağdur hakkında okul müdürü tarafından yapılması gereken ancak yapılmayan görev dolayısıyla sübuta eren iddia ?sübuta erdiği şekliyle? yazılır) ????. sağlaması gerektiği halde, bu görevin yerine getirilmesini sağlamadığı fiilinin sübuta erdiği ve sübuta eren bu davranışının (Örn: 1702 Sayılı Kanunun 20/1 ?talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek?) kapsamında olduğu sonucuna ulaşıldığından;

*Önemli Not: İddia Sübuta ermiş ise ve sübuta eren iddialar birden fazla ise bütün iddialar için ayrı ayrı teklif getirilir ve getirilen tekliflerin En ağırı olanı, ?Tevhiden? birleştirilerek disiplin yönünden tek ceza teklifi yapılabilir. ?Sübuta eren fiillerin işleniş bakımından farklılık içermesi (Örn: yer ve zaman itibariyle) hariç, halinde her madde için ayrı ayrı teklif getirilebilir?

DİSİPLİN YÖNÜNDEN: 1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri

Hakkındaki Kanunun 20/1 maddesi uyarınca ?İHTAR? cezası ile tecziyesine,

İDARİ YÖNDEN : İşlem tayinine gerek olmadığının,

MALİ YÖNDEN : İşlem tayinine gerek olmadığının,

b) İlçemiz Gazi İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Orhan VELİ hakkında ;

Selçuklu Gazi İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Orhan VELİ?ın ?2. sınıf Öğrencisi ?*(mağdurun adı soyadı yazılır)?..?ya ??????????????????????*(mağdur hakkında okul müdür yardımcısı tarafından yapılması gereken ancak yapılmayan görev dolayısıyla sübuta eren iddia ?sübuta erdiği şekliyle? yazılır) ????., bu görevini yerine getirmediği fiilinin sübuta erdiği ve sübuta eren bu davranışının (Örn: fiilin 4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7/a maddesi) kapsamında olduğu ve sübuta erdiği sonucuna ulaşıldığından;

DİSİPLİN YÖNÜNDEN: 4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin

Kadrolarına, Terfi Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin

Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve

Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7/a maddesi uyarınca

"KUSURLU SAYILMA? cezası ile tecziyesine,

İDARİ YÖNDEN : İşlem tayinine gerek olmadığının,

MALİ YÖNDEN : İşlem tayinine gerek olmadığının,

Uygun olacağı yönündeki kanaatlerimi arz ederim ?../?./2008 *?Muhakkik tarafından Raporun kapağı ve tüm sayfalarının sağ alt köşesine paraf yapılır ve mühürlenir, son sayfasında (Muhakkikin Adı Soyadı bulunan bölüm ise imzalanır), Eklerin ise sağ üst köşesine Ek numarası (Örn: Ek-1) verilir, paraf yapılır ve mühürlenir ?

*(Muhakkikin Adı Soyadı)

Muhakkik

*(Muhakkikin Görevi ve Görev Yeri)

Not: (*) İbaresi bulunan açıklamalar bölümleri RAPOR düzenlenirken kaldırılır ve yerine açıklamalar doğrultusunda bilgiler yazılır.

DİZİ PUSULASIDIR

Selçuklu Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Kemal NAMIK ve Müdür Yardımcısı Orhan VELİ haklarında düzenlenen inceleme ve soruşturma raporu dizi pusulasıdır.

Ek Sıra No Ek Sayfa Sırası Belgenin Tarihi- Sayısı Kime Ait Olduğu,

Belgenin Niteliği ve İçeriği Hakkında Açıklamalar

1 1 Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makamının 31/01/2008 tarih ve 410/171 sayılı görevlendirme yazısı.

2 1 Selçuklu Kaymakamlık Makamının 30/01/2008 tarih ve 410/149 sayılı inceleme ve gerekiyorsa soruşturma emri.

3 1 Şikayetçi Öğrenci Velisi?nın 28/01/2008 tarihli şikayet dilekçesi.

4 1 Şikayetçi Öğrenci Velisi?nın ifade tutanağı.

5 1 Müdür Yardımcısı Orhan VELİ?ın ifade tutanağı.

6 1 Okul Müdürü Kemal NAMIK?ın ifade tutanağı.

7 4 Konya Rehberlik Araştırma Merkezinin ?/?/2008 tarih ve 510/?. sayılı yazısındaki Öğrenci ?????ya ait Yöneltme Raporu.

10 7 (yedi) ek ve 10 (on) sayfadan ibarettir.

*(Muhakkikin Adı Soyadı)

Muhakkik

*(Muhakkikin Görevi ve Görev Yeri)

T. C.

SELÇUKLU KAYMAKAMLIĞI

???????????. İÖO. Müdürlüğü

Sayı : B.08.4.MEM.4.42.00.27.04.410/..*(Muhakik bu takvim yılında kaç ?/?/2008

Konu : Gazi İlköğretim rapor hazırlamışsa sayı olarak yazılacak )

Okulu İdarecileri.

SELÇUKLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) ?/?/2008 tarih ve 410/? sayılı yazınız.

b) Kaymakamlık Makamının ?/?/2008 tarih ve 410/? sayılı Onayı.

İlgi (a) yazınız ve Kaymakamlık Makamının İlgi (b) Onayı gereği ilçemiz Gazi İlköğretim Okulu İdarecileri hakkında Muhakkikliğimizce yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde hazırlanan inceleme/soruşturma dosyası ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

*(Okul Müdürünün Adı Soyadı)

*( Görevi ve Görev Yeri)

*( İmza)

Ekleri:

1) 1 Adet Soruşturma Raporu Kapağı (? Sayfa).

2) 1 Adet Dizi Pusulası (?? Sayfa)

3) 1 Adet Soruşturma Raporu (?. Sayfa).

a) 7 (yedi) ek ve 10 (on) sayfadan ibaret ekleri.

İFADE TUTANAĞI

T.C. Kimlik No : ???..

Adı ve Soyadı : ???..

Ana ve Baba Adı : ???.. - ???..

Doğum Yeri ve Tarihi : ???.. ? ?./?/??.

Tabiiyeti : T.C.

Medeni Hali : ???..; ?. (??) Çocuklu

Görevi/ İşi/Mesleği : ???..

Görevi / İş Yeri ve Adresi, Telefonu: Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğü, (332) ????

İkametgâh Adresi ve Telefonu : ???.. Mh., ???.. Cd., ???.. Sk., ???.. Sit., D. Blok No: ? SELÇUKLU (332) ??..

Yukarıda açık kimlik ve diğer bilgileri yer alan ???????; ?/?/?.. tarihine rastlayan Perşembe günü saat ?.-?.?da Selçuklu İlçesi Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğündeki Muhakkikliğimiz çalışma odasına ?şikayetçi? konumunda davet edilerek; Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazılan ?../?./??tarihli, ??????? isimli ve imzalı şikayet dilekçesi kendisine gösterilerek sorulduğunda; cevap olarak, ??./?../?.. tarihli şikayet dilekçesi, isim ve imza bana aittir. Dilekçemde belirttiğim iddialarla ilgili olarak; ???????????????.???

???????????????????????????????????...??..????????????????????????????????????...?..???????????????????????????????????...??..??????????????????????????????????????..??????????????????????????????????????..?tan şikâyetçiyim. Konunun incelenmesini ve ??????????????.. talep ediyorum ?dedi.

Yazılanlar okundu, kendisinin okumasına fırsat verildi. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu, başka diyeceğinin bulunmadığını, ifadesinin özgür iradesine dayalı olduğunu beyan etmesi üzerine bu ifade tutanağı birlikte imzalandı. ?/?../?..

................................. Şikayetçi Öğrenci Velisi

Muhakkik Şikâyetçi

İFADE TUTANAĞI

T.C. Kimlik No : ???..

Adı ve Soyadı : ???..

Ana ve Baba Adı : ???.. - ???..

Doğum Yeri ve Tarihi : ???.. ? ?./?/??.

Tabiiyeti : T.C.

Medeni Hali : ???..; ?. (??) Çocuklu

Görevi/ İşi/Mesleği : ???..

Görevi / İş Yeri ve Adresi, Telefonu: Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğü, (332) ????

İkametgâh Adresi ve Telefonu : ???.. Mh., ???.. Cd., ???.. Sk., ???.. Sit., D. Blok No: ? SELÇUKLU (332) ??..:

Yukarıda açık kimlik ve diğer bilgileri yer alan ???????; ?/?/?.. tarihine rastlayan Perşembe günü saat ?.-?.?da Selçuklu İlçesi Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğündeki Muhakkikliğimiz çalışma odasına ?tanık? konumunda davet edilerek; konu kendisine anlatılıp sorulduğunda; cevap olarak, ?????????????????....?????????????

???????????????????????????????????...??..???????????????????????????????????????...??..????????????????????????????????????...?..???????????????????????????????????...??..??????????????????????????????????????..???????????????????????????????????? dedi.

Yazılanlar okundu, kendisinin okumasına fırsat verildi. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu, başka diyeceğinin bulunmadığını, ifadesinin özgür iradesine dayalı olduğunu beyan etmesi üzerine bu ifade tutanağı birlikte imzalandı. ?/?../?..;

(Adı Soyadı) (Adı Soyadı)

Muhakkik İfade Sahibi-Tanık

İFADE TUTANAĞI

T.C. Kimlik No : ???..

Adı ve Soyadı : ???..

Ana ve Baba Adı : ???.. - ???..

Doğum Yeri ve Tarihi : ???.. ? ?./?/??.

Tabiiyeti : T.C.

Medeni Hali : ???..; ?. (??) Çocuklu

Görevi/ İşi/Mesleği : ???..

Görevi / İş Yeri ve Adresi, Telefonu: Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğü, (332) ????

İkametgâh Adresi ve Telefonu : ???.. Mh., ???.. Cd., ???.. Sk., ???.. Sit., D. Blok No: ? SELÇUKLU (332) ??..:

Yukarıda açık kimlik ve diğer bilgileri yer alan ???????; ?/?/?.. tarihine rastlayan Perşembe günü saat ?.-?.?da Selçuklu İlçesi Gazi İlköğretim Okulu Müdürlüğündeki Muhakkikliğimiz çalışma odasına ?itham edilen? konumunda davet edilerek, davet edilmesine esas konu kendisine anlatılıp, bu konuda açıklamalarının isteneceği ve açıklama yapmasına engel bir durumu olup olmadığı, açıklama yapmak isteyip istemediği kendisine sorulduğunda; açıklama yapmasına engel bir durumu olmadığını ve özgür iradesi ile açıklama yapmak istediğini belirtmesi üzerine, iddialar ile ilgili olarak sorulduğunda; cevap olarak, ???????????????????????????

???????????????????????????????????...??..????????????????????????????????????...?..???????????????????????????????????...??..??????????????????????????????????????..???????????????????????????????????." dedi.

Yazılanlar okundu, kendisinin okumasına fırsat verildi. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu, ifadesinde düzelteceği bir husus bulunmadığını, başka diyeceğinin de olmadığını, ifadesinin özgür iradesine dayalı olduğunu beyan etmesi üzerine, bu ifade tutanağı birlikte imzalandı. ?/?../?..;

(Adı Soyadı) (Adı Soyadı)

Muhakkik İfadesi Alınan

Örnek: 2

?Disiplin Amirleri ve Muhakkikler için Soruşturma Rehberi? Kitapçığından alınan orijinal İnceleme ve Disiplin Soruşturması Raporu Kapağı ile Rapor Örneğidir

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(...Muhakkikin Kurumu)

Sayı: /...,... ..../.../??..

İNCELEME VE SORUŞTURMA RAPORU

İnceleme / Soruşturma Emrini Veren Makam Makam Onayının Tarihi ve Sayısı (Bakanlık/Valilik/Kaymakamlık

Makamı

/.../ -

Görevlendirme Emrini Veren Makam Görevlendirme Emrinin Tarihi ve Sayısı Bakanlığı/Valiliği/Kaymakamlı

ğı

..../.../ -

İnceleme/Soruşturma Çalışmalarını Yürüten Muhakkik/Muhakkikler

İnceleme ve Soruşturmanın Konuları Makam Onayında yer alan konular:

Fiillerin ve Hallerin İşlendiği Tarihler

Fiil ve Halin İşlendiğinin Öğrenildiği Tarih

İncelemenin / Soruşturmanın Yapıldığı Yer

İncelemenin / Soruşturmanın Başlama Tarihi

İncelemenin / Soruşturmanın Bitirilme Tarihi

Haklarında İnceleme ve Soruşturma Yapılanlar ve Getirilen Teklifler. Raporun ilgili ve "Sonuç, Görüş ve

Kanaat" bölümlerinde belirtildiği üzere;

Adı ve Soyadı Görevi/Unvanı: Disiplin Yönünden Teklif: İdari Yönden Teklif : Mali Yönden Teklif :

Varsa Malî Tekliflerin Toplam Tutarı :

-YTL

Başka Rapor Düzenlenmiş ise Tarih ve Sayısı

İnceleme ve Disiplin Soruşturma Raporu Örneği

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(...Muhakkikin Kurumu)

Sayı :.../...,... .../.../

Konu : Lisesi yöneticileri

BAKANLIĞI/VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI MAKAMINA

Bakanlık/Valilik/Kaymakamlık makamının ?...../......../ tarihli ve ?? sayılı görevlendirme emirleri ekinde alınan, .. .Makamının .../.../ tarihli ve ??? sayılı

incelenmesi ve soruşturulması yönündeki onaylan uyarınca ????.. Lisesi Müdürü , ????

Öğretmeni ve memur haklarında yürütülen inceleme/soruşturma işlemi, .../.../ -.../.../ tarihleri arasında yapılmış, tespit edilen

hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1. İNCELEME VE SORUŞTURMANIN KONUSU:

(Bu bölümde Makam Onaylarında yer alan iddialar aşağıdaki örnekte belirtildiği şekilde aynen

ifadelendirilmelidir.

.. .Makamının .../.../ tarihli ve sayılı onayında yer alan; Lisesinde;

a) Okul Müdürü 'nin;

1) Okula gelen öğrenci velisi ye kaba davranışlarda bulunduğu;

2) Ek ders görevi kapsamında derse girerek ücret alması gerektiği halde, derse girmeden kendisine ek ders ücreti tahakkuk ettirdiği;

b) Öğretmeni 'ın;

Derslerine sık -sık geç girdiği ve bazen de hiç okula gelmediği;

c) Memuru 'nın;

Ev sahibi 'ye caddede hakaret ettiği ve

tokat attığı;

İddiaları inceleme ve soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır. (Ek:....).

II. YAPILAN İNCELEME VE SORUŞTURMA:

Belgeler Üzerinde Yapılan İncelemede:

İddia konuları ile ilgili olmak üzere İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden gerekli belge örnekleri (Ek: ); ??? Okulu Müdürlüğünden konuya ilişkin evrak (Ek: );????.. defterinin ilgili sayfalarının fotokopileri (Ek:...) ve ???. Cumhuriyet Başsavcılığından mahkeme safahatı hakkında gerekli bilgi (Ek:...) alınarak raporumuza ek yapılmıştır.

Şikayetçi, tanık ve itham edilenlere ait ifadeler:

Şikayetçi/İhbarcının İfadesi..., (Ek:...); Tanık olarak gösterilen öğretmenler ile tanık olarak

ifadesine başvurulan , , ??.., ,,,,,,,,,,,, 'nın (Ek:...); Müdür Yardımcısı

'nın (Ek:...) ve öğrencilerden ile Memur ????. 'nın ifadesi (Ek:...);

Şikayet/itham edilen Okul Müdürü ' nın (Ek:...); Öğretmen ??.. 'nın (Ek:...) ve Memur

'nın ifadesi (Ek:..);

Şeklinde beyanda bulunmuşlardır.

İddia Konularına Yönelik Hukuki Düzenlemeler:

İddia konusuna yönelik olarak, ...Kanununda "..." ve... "..." yönetmeliğinde şeklinde hukuki düzenlemeler bulunmaktadır.

III. BİLGİ-BELGE VE İFADELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(Tahlil ve Münakaşa):

.. ???.Makamının tarih ve sayılı onayında yer alan;

a-1) Lisesi Müdürü ; okula gelen öğrenci Velisi ??. 'ye kaba

davranışlarda bulunduğu iddiası ile ilgili olarak;

Okul Müdürü ifadesinde iddiayı kabullenmemişse de (Ek: ), olayın görgü tanıkları durumunda olan öğretmenler benzer ifadelerinde iddiayı doğrulamaktadırlar (Ek:...).

Bu duruma göre Okul Müdürü 'nin şikayetçi "ye kaba davranışlarda bulunduğu

iddiası sübuta ermektedir.

Kesinleşen bu iddia ile Okul Müdürü 'nın, mektep dahilinde muallimlik vakarına

uymayacak harekette bulunmak eyleminin faili durumunda olduğu ve fiilinin 1702 sayılı Kanunun 20/2 maddesi kapsamına girdiği anlaşılmıştır.

a-2) Lisesi Müdürü ;

Ek ders görevi kapsamında derse girerek ücret alması gerektiği halde, derse girmeden kendisine ek ders ücreti tahakkuk ettirdiği iddiası ile ilgili olarak;

Okul Müdürü ifadesinde iddiayı kabullenmiştir (Ek: ).

Ek ders ücreti tahakkuku belgeleri üzerinde yapılan incelemede de okul müdürü...nın altı ay süresince haftada üç saat fazla ek ders ücreti tahakkuk ettirerek aldığı ortaya çıkmıştır.

Bu duruma göre Okul Müdürü hakkındaki iddia sübuta ermektedir.

Kesinleşen bu iddia kapsamında Okul Müdürü

'nın, bu fiili 1702 sayılı Kanununun 21/1. maddesi "

Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek..." kapsamına girmektedir.

b) Öğretmeni 'nın, derslere

sık- sık geç girdiği ve bazen de hiç okula gelmediği iddiası ile ilgili olarak;

Şikayet edilen öğretmen alınan ifadesinde,

hakkında ileri sürülen bu iddiayı, derslerine iki defa geç kaldığı, (7) gün de raporlu olması sebebiyle okula gelmediği şeklinde kabullenmektedir. (Ek:...)

Bu husus ayrıca tanık öğrencilerce de doğrulamaktadır. (Ek: )

Müfettişliğimizce yapılan incelemede, Öğretmen 'nın tarihlerinde ilk derslerine geç girdiği ve buna dayalı olarak okul müdürü tarafından kendisi hakkında işlem yapılarak ihtar ile tecziye edildiği (Ek- ); gelmediği günlerin ise istirahat raporuna dayalı olduğu (Ek: ) anlaşılmıştır.

Bu duruma göre, öğretmen 'nın devamsızlığı konusunda; gerekli işlemler önceden tamamlandığından ve aynı fiilden dolayı ikinci defa ceza uygulamasına gidilemeyeceğinden ilgili hakkında bu konuda herhangi bir işleme yer olmadığı ortaya çıkmaktadır.

c) Memur 'nın, Ev sahibi 'ye

caddede hakaret ettiği ve tokat attığı iddiası ile ilgili olarak;

Memur ev sahibi ile caddede karşılaştığında kira ücreti için tartıştığını kendisine tokat attığını hatırlamadığını (Ek: ) beyan etmiş ise de görgü tanıkları , , olayı ileri sürüldüğü şekliyle doğrulamışlardır. (Ek: )

Şikayetçi konuyla ilgili olarak

Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu açıklamıştır. Bunun üzerine, müfettişliğimizce savcılıkla yapılan yazışmada,

Memur hakkında dava açıldığı ve davanın

devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. (Ek: )

Bu duruma göre, Memur 'nın

'ye hakaret ettiği ve tokat attığı iddiasının sübuta

erdiği, böylece bu eylemin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/... maddesi kapsamına girdiği kesinlik kazanmaktadır.

IV. SONUÇ, KANAAT VE TEKLİF:

Raporun yukarıdaki bölümlerinde açıklandığı üzere;

... Makamının tarih ve sayılı onayında yer alan iddialardan;

a-1) Lisesi Müdürü nın.; okula gelen öğrenci Velisi 'ye kaba davranışlarda bulunduğu fiilinin 1702 sayılı Kanunun 20/2 maddesi kapsamına girdiği;

a-2) Lisesi Müdürü nın; Ek ders görevi kapsamında derse girerek ücret alması gerektiği halde, derse girmeden kendisine ek ders ücreti tahakkuk ettirdiği fiilinin 1702 sayılı Kanunun 21/1 maddesi kapsamına girdiği;

b) Öğretmeni 'nın, derslere

sık- sık geç girdiği ve bazen de hiç okula gelmediği iddiası ile ilgili; gerekli işlemler önceden tamamlandığından ve aynı fiilden dolayı ikinci defa ceza uygulamasına gidilemeyeceğinden ilgili hakkında bu konuda herhangi bir işleme yer olmadığı;

c) Memur 'nın, Ev sahibi 'ye

caddede hakaret ettiği ve tokat attığı yönündeki fiilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/... maddesi kapsamına girdiği;

Sonuçlarına ulaşıldığından;

1) Lisesi Müdürü nın;

DİSİPLİN YÖNÜNDEN :

a-1) okula gelen öğrenci Velisi 'ye

kaba davranışlarda bulunduğu fiilinin, 1702 sayılı Kanunun 20/2 maddesi uyarınca "ihtar" cezası ile tecziyesinin;

a-2) Ek ders görevi kapsamında derse girerek ücret alması gerektiği halde, derse girmeden kendisine ek ders ücreti tahakkuk ettirdiği fiilinin, 1702 sayılı Kanunun 21/1 maddesi uyarınca "Ders ücretlerinin kesilmesi" cezası ile tecziyesinin;

TEVHİDEN "Ders ücretlerinin kesilmesi" cezası ile tecziyesinin; disiplin cezası olarak kesilecek ders ücreti miktarının da, 1702 sayılı Kanunun 21.maddesinin 3. bendinin altında yer alan düzenlemeler çerçevesinde hesaplanarak uygulanmasının;

b) İDARİ YÖNDEN: Okul müdürüne önerilen disiplin cezası, okul müdürlüğüne atanma şartlarının kaybına neden olmamakla birlikte; okul müdürünün, 657 sayılı Kanunun 10. maddesi, ...Lisesi Yönetmeliğinin ...maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın... maddesinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği; okulun yönetim ve denetiminde görevli, yetkili ve sorumluluğunun olduğu; bu kapsamda bütün iş ve işlemlerin mevzuatı doğrultusunda öncelikle kendisinin uygulaması ve yapması gerektiği halde, aksine davranarak idarecilik davranışıyla bağdaşmayacak fiiller içerisinde bulunduğu; bu bağlamda, uzunca bir süredir bilerek ve isteyerek sürdürdüğü derse girmeden ücret alma davranışının yöneticide olmaması gereken davranışlardan olduğu hususları dikkate alındığında; adı geçen okul müdürünün okul müdürlüğü yöneticilik görevinin, kamu yararı ve hizmetin gereği ilkeleri uyarınca üzerinden alınarak, İl içerisinde öğretmen olarak atanmasının;

c) MALI YÖNDEN: Altı ay süresince derse girmeden kendisine tahakkuk ettirdiği ve aldığı toplam... saat karşılığı...ücret tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. maddesi gereği adı geçen okul müdüründen tahsilinin;

2) Lisesi Öğretmeni hakkında:

a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN: Herhangi bir teklife gerek bulunmadığının;

b) İDARİ YÖNDEN :İşlem tayinine gerek olmadığının;

3) Lisesi Memuru hakkında:

a) DİSİPLİN YÖNÜNDEN :657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/?? maddesi uyarınca ???.. ile

cezalandırılmasının;

b) İDARİ YÖNDEN : İşlem tayinine gerek

bulunmadığının;

Uygun olacağı yönündeki kanaatimizi arz ederiz.

İmza İmza

Adı-SOYADI Adı-SOYADI

Muhakkik Muhakkik

Dizi Pusulası Örneği

Lisesi müdürü ,öğretmen ve

memur haklarında düzenlenen inceleme

ve soruşturma raporu dizi pusulasıdır.

Ek

Sıra

No Ek

Sayfa

Sayısı Belgenin Tarihi-Sayısı, Kime Ait

Olduğu,

Belgenin Niteliği ve İçeriği Hakkında

Açıklamalar

1 1 .. .Makamının .../.../ tarihli ve

sayılı görevlendirme yazıları.

2 5 .. .Makamının .../.../ tarihli ve

sayılı soruşturma emri ve ekleri

3 2 Şikayetçi 'nın ifade tutanağı

4 1 Müdür Yardımcısı .'nın ifade tutanağı

5 1 Öğrenci 'nın ifade tutanağı

6 1 Öğrenci 'nın ifade tutanağı

7 1 Öğretmen 'nın ifade tutanağı

8 1 Öğretmen 'nin ifade tutanağı

9 2 Ek ders ücreti Bordroları ve ekleri

10 1 ...Lisesinin .../.../ tarihli nöbet

tutanağı ve öğretmen devam-devamsızlık defteri ilgili sayfa fotokopileri

11 1 Öğretmen 'nın

hastalık raporu fotokopisi

12 1 Okul Müdürü tarafından öğretmen

'ya verilen ihtar

cezası ile ilgili yazı örnekleri

18 Oniki ek, onsekiz sayfadan ibarettir.

.../.../

İmza İmza

Adı-SOYADI Adı-SOYADI

Muhakkik Muhakkik

25 Ağustos 2011 08:02

' ÇOTANAK '
Başbakan Müsteşarı

Hangi konudan dolayı personel hakkında soruşturma açıldı ?

Toplam 2 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?