Editörler : Adversarysmtvs
11 Eylül 2011 22:08   


3600 ek gösterge ne işe yarar

arkadaşlar bu 2.200 ek göstege ile 3.600 arasında ne fark var emeklilşikte mi işe yarar

12 Eylül 2011 09:22

muratdonertas
Şef

memurların maaş hesaplamasında kullanılır. sadece emeklilikte değil çalışırken de maaş hesaplamasında önemlidir. emeklilikteki önemi aşağıdaki bağlantı da görüleceği gibi 3600 ek gösterge ile emekliliğe esas tazminat %90 oranında artmaktadır 2200 ek gösterge'ye göre.

http://www.freeturk.org/2011/01/2011-memur-maas-hesab.html

13 Eylül 2011 00:19

musbag
Daire Başkanı

güncel

13 Eylül 2011 00:26

maliyeci.06
Kapalı

ben de merak ediyorum bu meseleyi azıcık daha açık anlatabilecek arkadaş yok mu?

bi bu göstergelere bi de bu harcırah olayına kafam sarmadı:)

13 Eylül 2011 15:37

muhasebe_denetmeni
Şef

ben elimden geldiğince anlatmaya çalışayım

ek gösterge maaşın unsurlarındandır ek gösterge aylığı : ek gösterge puanı * aylık katsayıdır bu anlamda ek gösterge 3600 olduğunda 1400 puanlık farka isabet eden bir maaş artışı olacaktır ancak maaşı asıl artıran unsur 3600 ek gösterge alındığında 1. dereceye gelindiğinde 2000 puan makam tazminatı +8000 görev tazminatı olmak üzere toplam 10.000 puan tazminat alınır

2. durum ise emekli aylığına etkisidir emekli maaşına etki edecek kalemlerden olan (yani emekli matrahına dahil olan unsurlardan olan )ek gösterge 3600 olduğunda emekli sandığı kanunu gereğince matraha ilave edilecek tutar en yüksek devlet memuru aylığının % 130 u olmaktadır (yani %70 den %130 a çıkmakta)(emekli ikramiyesi ve maaşları emekli matrahına göre hesaplanır) emekli maaşının artmasını sağlayan 2. neden ise 10.000 puanlık makam ve görev tazminatı emekli olunca ayriyeten verilmeye devam olunur

yani işin kısacası ek göstergeniz 2200 iken yaklaşık 1200 TL emekli maaşı alırsınız ancak 3600 olduğunda maaşınız yaklaşık 2200 TL yi bulur

13 Eylül 2011 15:50

emre yıldızz
Kapalı

Bir hususu düzeltmek isterim;

3600 ek gösterge almanız daima makam tazminatı ve dolayısıyla görev tazminatı alma hakkı vermez...Örneğin, astsubay, doktor, mühendis ek göstergesi 3600 olan, ancak makam ve görev tazminatı almayan kesimlerdir...

13 Eylül 2011 16:07

muhasebe_denetmeni
Şef

Bir de şunu belirtmek isterimki her 3600 ek göstergeli kadroya makam ve görev tazminatı verilmez sadece 657 sayılı kanunun 4 sayılı makam tazminatı cetvelinde belirtilen kadrolara makam tazminatı ödenir aşağıda görüleceği üzere görev tazminatı da makam tazminatıyla bağlantılıdır (makam tazminatı alanlara görev tazminatı verilmektedir) konuyla ilgili mevzuatı toparladım

657 sayılı kanunun Ek 26. maddesi ? (26/6/1984 - KHK - 241/39 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 23/1/1987 - KHK - 269/1 md.)

a) (Değişik: 4/9/1990 - KHK - 418/9 md.; iptal Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/10 md.) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

b) (Değişik: 18/5/1987 - KHK-281/4 md.) Bu görevlerde (...) (1) makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.(2)

926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir.

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.;

Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.)

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

Sıra Tazminat

No Kadro ve Görev Unvanı Göstergeleri

Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı(8) 15.000

2 (Değişik: 1/7/2010-6002/21 md.) a) Diyanet İşleri Başkanı 13.000

b) Müsteşar, (?) (8) 10.000

3 Büyükelçiler (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla), Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Akarya-

kıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanı, (2)(4) 7.000

4 a) Başbakan Müşavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tesbit edilen kadrolara atanmış olanlar(5)

b) 1, 2, 3 ve 4.sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin 'B' bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar 4.500

c) (Ek: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri

5 a) Bu Kanuna ekli 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış olanlar

b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diğer Kurum Başkan Yardımcıları

c) Genel Müdür Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), (?) (3), Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları, Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis Üyesi, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı,(9) Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı(2)(4)(7)(9)

d) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi)(4)

e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı(6)

f) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri ve Vali Yardımcıları (12) 3.000

6 a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;

1. (Değişik: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri hariç kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

2. Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı

olmak şartıyla) 3.000

b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla,

1. Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

2. Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı

olmak şartıyla) 2.000

7 Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı,(1) Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), (?) (13) Üniversite Genel Sekreterleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü (5)(7)(12) 2.000

8 a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri,(15)Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri (2)(3)(4)(6)(10)(14)(15) 2.000

b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla; Başbakanlık Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları ile Dış Ticaret Uzmanları(11)(13) 2.000

c) (Ek: 22/12/2005-5436/13 md.) Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler 2.000

d) (Ek: 21/3/2006 ? 5473/3 md.) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri 1.000

9 Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;

a) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl

Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik

İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir) (8)(12) 1.500

b) Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (8)(12) 1.000

10 a) 5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ?B? bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar(9) 2.000

b) 8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ?B? bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar(9) 1.000

11 Haziran 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26903

Karar Sayısı : 2008/13694

Ekli ?Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/5/2008 tarihli ve 5823 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu?nca 12/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR

Görev tazminatı göstergeleri

MADDE 1 ? (1) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı;

6.000 olanlara 9.000,

5.500 - 4.500 olanlara 7.000,

4.000 ve daha az olanlara 6.000,

gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

Hak kazanma ve ödenme şekli

MADDE 2 ? (1) Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

Uygulama

MADDE 3 ? (1) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır.

Asgari görev tazminatı

MADDE 4 ? (1) Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir.

Emeklilere ödenecek görev tazminatı

MADDE 5 ? (1) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanmış olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlardan aynı Kanunun ek 68 inci maddesi uyarınca görev tazminatı ödenmesi gerekenlere, aynı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve bu Kararın 1 inci maddesi hükümlerine göre bulunacak miktarda görev tazminatı, emekli aylıklarıyla birlikte ödenir.

(2) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamına girenlerden, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmış olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, söz konusu geçici 16 ncı maddenin yürürlüğe girmesinden önceki hükümler gereğince bu görevlerinden dolayı görev tazminatından yararlanmalarının mümkün olması ve 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinde öngörülen şartları haiz olmaları kaydıyla, makam tazminatı gösterge rakamları yerine durumlarına uygun olan yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları esas alınmak suretiyle bu Kararın 1 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanacak tutardaki görev tazminatı, emekli aylıklarıyla birlikte ödenir.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 6 ? (1) 10/1/2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 ? (1) Bu Karar 9/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 ? (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

13 Eylül 2011 16:15

mhsbt
Kapalı

çalışırken maaşınızı 90 lira artırır.

emekli olduğunuzda da 1000 liraya yakın artırır. 65 yaşından sonra :)

hepsi bu kadar. birde artislik yapmaya yarar benim 3600 ek göstergem senin ek göstergen kaç gibi.

13 Eylül 2011 16:22

muhasebe_denetmeni
Şef

Arkadaşlar ben de ilk aşamada atlamıştım maaşın 1000 liraya yakın artması makam ve görev tazminatı alınmasıyla ancak mümkün olur kadronuz 4 sayılı cetvelde değilse sadece emekli matrahına dahil olan unsur %70 ten %130a çıkacağı için ardaki tazminat tutarına isabet eden kısm ve matraha ilave olan artı 1400 puanlık kısma isabet eden tutar kadar emekli maaşınız artar (çalışıncada sadece ek gösterge artışına isabet eden tutarda maaşınız artar yani 1400 * aylık katsayı kadar)

ama tabiki 3600 ek göstergeyi daha çok emekliliği gelen kişiler talep etmektedir

13 Eylül 2011 16:30

M_H_U
Şef

Şu linkte bazı harcırah rakamları verilmiş..Bir sgk müfettiş yardımcısı ankaradan izmire naklen gönderildiğinde (derece kademe 9/1) hesaplanacak gündelik rakamı 25.50 midir yoksa 29 tl midir? özellikle muhasebe denetmeni arkadaşa soruyorum..cevap verirse çok sevinirim

13 Eylül 2011 16:34

M_H_U
Şef

http://www.calismadunyasi.com/h-cetveli-harcirahlar-memur-harcirahlari-yolluk-ve-gundelikler

13 Eylül 2011 16:40

mhsbt
Kapalı

Naklen atama yoluyla gittiği için gündeliği 29,00 TL dir.

Ankaradan izmire teftiş inceleme için gitseydi gündeliği 44,85 TL olur

13 Eylül 2011 16:43

mhsbt
Kapalı

DÜZELTME

Naklen atama yoluyla gittiği için gündeliği 25,50 TL dir.

Ankaradan izmire teftiş inceleme için gitseydi gündeliği 44,85 TL olur

13 Eylül 2011 16:52

muhasebe_denetmeni
Şef

Aşağıda harcırah kanunun ilgili maddesinde görüleceği üzere Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen denetim elamanlarından türkiye düzeyinde teftiş denetim yapanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı uygulanır

bunu dışında naklen atama veya diğer geçici görevlendirmelerde bütçenin h cetvelinde yer alan tutarı alırsınız

Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı:

Madde 33 ? (Değişik: 11/12/1981 - 2562/12 md.)

a. Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.

b. Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişleri, Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine gore atanan İç Denetçiler, Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı ve Bilişim Uzmanı ile bunların yardımcıları, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, Bakanlıklar Merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Aktüer Yardımcıları, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları (?) (7) ile Defterdarlık Kontrol Memurlarından;

(1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı

(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,

Gündelik olarak ödenir.

H - CETVELİ

"10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları "

GÜNDELİK MİKTARI (TL)

I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

A. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 45,50

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 41,00

B. Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 34,50

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 31,50

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 29,00

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 26,50

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 25,50

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

II. Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 10,00

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 9,50

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

14 Eylül 2011 10:05

M_H_U
Şef

Teşekkürler

15 Eylül 2011 08:55

fenasiim
Aday Memur

a

15 Eylül 2011 16:41

whatsuppolat
Kapalı

İnşallah 3600 ek göstergelilerden oluruz.

23 Eylül 2011 23:34

jacoben
Aday Memur

3600 candır, iyidir, tavsiye edilir.

05 Eylül 2012 18:28

aslöğrtm
Memur

arkadaşlar benim bordromda ek gösterge kısmı boş. okul öncesiöğretmeniyim ve tam gün gidiyorum. bir de bu yıl adylığım kaldırıldı. bir yanlışlık olabilir mi?

Toplam 18 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?