Editörler : DokuzSekiz
15 Eylül 2011 08:36   


Sicil Affı İle İlgili Dilekçe Örneği

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

3.9.1999 gün ve 23805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4455 sayılı Memurlar ile Diğer kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun 1.maddesinde, "23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandılıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımalara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine ve 69 uncu madesinin bir ila dördüncü fıkralarına göre verilmiş yer değiştirme veya meslekten çıkarma, mülga 2556 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 92. maddesinin bir, iki, dört ve altıncı fıkralarına göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere, kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar nakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir." hükmü yer almıştır ve 23 NİSAN 1999 TARİHİNDEN ÖNCE VERİLMİŞ OLAN DİSİPLİN CEZALARI AFFEDİLMİŞTİR.

5525 Sayılı Yasa ile de 23/04/1999 tarihinden 14/02/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilen DİSİPLİN CEZALARI affedilmiştir. Buna göre 5525 Sayılı Yasa ile "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalarıyla 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre verilen yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları; emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları, af kapsamı dışında bırakılmıştır.Bu cezalar dışında yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileriyle bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında, 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenen fiillerden dolayı verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiştir."

Bizler kamuda çalışan kamu görevlileriyiz. Maalesef içinde bulunduğumuz çalışma koşullarının ve yaşam koşullarının ağırlığı sebebiyle elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı 2005 yılının Şubat ayından sonra yani 5525 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki zaman dilimlerinde disiplin soruşturmalarına maruz kaldık ve bazı disiplin cezaları bizim hakkımızda verildi. Disiplin soruşturmalarına konu eylemlerimizin tarihi daha önceki 5525 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra olduğu için daha önceki sicil aflarından biz yararlanamadık. Içlerimizde 2006 yılında ve müteakip yıllarda disiplin soruşturması geçirip disiplin cezası alan memur arkadaşlarımız vardır. 2005 yılının 14 Şubat tarihinden önce işlenen disiplin suçları affolmasına rağmen, 15 Şubat 2005 tarihinde ve bu tarihten sonra işlenen disiplin suçları affedilememiştir. Bu durumda Anayasanın eşitlik ilkesine uygun değildir.

12 Haziran 2011 günü yapılan milletvekili seçimlerinden sonra mecliste yeni bir dönem başlamaktadır. Yeni meclisimizin ve çok değerli milletvekillerimizin biz memurlara bir şans daha vermeleri, yeni bir beyaz sayfa açılması, yeni meclisimizin memurları ile kucaklaşması, için daha önce çıkartılan 4455 ve 5525 Sayılı Yasalar paralelinde benzer şekilde BİR SİCİL AFFI KANUNU ÇIKARILMASI HUSUSLARINDA GEREKENLERİN YAPILMASINI SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİZ. 15/09/2011

Bir Grup Kamuda Çalışan Memur

16 Eylül 2011 07:57

cecelik
Aday Memur

Arkadaşlar Adalet Komisyonunda görevli milletvekillerinin faks numaraları:

-0312 420 69 68, - 0 312 420 53 22, - 0 312 420 69 65, - 0 312 420 69 47, - 0 312 420 69 45, - 0 312 420 69 60, 0312 420 69 63, 0312 420 69 51, - 0 312 420 69 52

12 Aralık 2011 16:03

baymemur63
Memur

disiplin ve sicil affı için milletvekilerine hep birikte ulaşalım

31 Mart 2012 10:16

baymemur63
Memur

güncel

14 Nisan 2012 20:49

baymemur63
Memur

güncel

27 Nisan 2012 15:57

baymemur63
Memur

güncel

02 Mayıs 2012 20:44

baymemur63
Memur

güncel

19 Haziran 2012 15:25

Surkentli Katip
Aday Memur

En son 2005 yılında yapılan sicil affının 2012 yılındada memur arkadaşlarımız için uygulanmasını talep ediyoruz. İş barışının olması için bunun gerekli olacağı düşüncesindeyim. Haklı ya da haksız bir şekilde verilen bu disiplin cezalarının faydadan çok zararın olacağı düşünmekteyim. Yeni bir sayfa yeni bir heyecan demektir. Sicil affının gelmesi dileğiyle...

10 Mart 2013 14:35

aslann05
Şube Müdürü

uğraşalım..sadece madde 125 üzerinedüşümmeyelimin..98 ve 8 48 herkesi kendiniz gibi düşünün..komplo sonucu..iftira sonucu görevinden olanlar var..mesela ben 20 yıllık imam idim..telefonum başkaları tarafından kurcalandı..karşı tarafa hakaret içeren mesajlar atıldı...suç benim oldu..ama ben yapmadım..ama suç benim oldu 20 yıllık emegim..mesleğim hatım kaydı gitti..allahım bize yardım et..

Toplam 8 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?