Editörler : Cüneyt Barışoglu
10 Ekim 2011 07:31   


Sureler ve Anlamları

Fatiha Suresi

-OKUNUSU-

Elhamdü lillâhi rabbil?âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke na?büdü ve iyyâke nesta?în. Ihdinas-sirâtal müstakîm. Sirâtallezîne en?amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

(Amin)

MÂNÂSI

Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret gününün mâliki Allâh?in (hakki) dir. O?na mahsustur. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen?den yardim dileriz. Bizi dogru yola hidâyet eyle. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna, ki onlar ne azip sapmis, ne de gazabina ugramislardir. (Duâmizi kabul eyle Allâh?im!)

AÇIKLAMA

Fatiha Suresi,Mekke?de inmistir. 7 ayettir. Kur?an?in ilk suresi oldugu için açis yapan, açan manasinda ?Fatiha? denilmistir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fil Suresi

MÂNÂSI

OKUNUSU

Elem tera keyfe fe?ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec?al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece?alehüm ke?asfin me?kûl.

Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi, saman) gibi kiliverdi.

AÇIKLAMA

Fil Sûresi,Mekke?de nazil olmustur. 5 ayettir. Kâbe?yi yikmak isteyen Ebrehe?nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kureyş Suresi

OKUNSU

Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya?büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et?amehüm min cû?in ve âmenehüm min havf.ÂNÂSIaçliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi.

Manası:

Kureyş?in birbirleriyle veya başkalariyle andlasmasi, anlaşmasi için; hele yaz ve kiş seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için, onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe?nin) sahibine (Allâh?a) ibâdet etsinler; ? O (sahip) ki, onlari büyük bir

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maûn Suresi

OKUNUSU

Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu?ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta?âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne?ûnelmâûn. MÂNÂSI Kevser Suresi

Manası:

Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kevser Suresi

OKUNUSU

Innâ e?taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne şânieke hüvel?ebter.n kendisidir.

MÂNÂSI

Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, diş bileyen) i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kâfirun Suresi

OKUNUSU

Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a?büdü mâ ta?büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a?büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a?büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

MÂNÂSI

De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)?a. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)?a. Size dîniniz, bana da dînim.

AÇIKLAMA

Kafirun Suresi, Mekke?de nazil olmustur. 6 ayettir. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nasr Suresi

OKUNUŞU

Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ.

AÇIKLAMA

Nasr Suresi, Mekke?nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir. 3 ayettir. Nasr yardim demektir. Sure de Allah?in Hz. Peygamber?e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Islam zaferini haber verir. Ibni Ömer?e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir.

MÂNÂSI:

Allâh?in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke?nin fethi ile Islâm?a fütûhat kapilarinin açildigi); ve insanlarin fevç fevç, küme küme Allâh?in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh?tan magfiret iste. Çünkü O, tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tebbet Suresi

OKUNUŞU

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

MÂNÂSI:

Ebû Leheb?in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!). Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi. O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İhlas Suresi

OKUNUŞU

Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.MÂNÂSI

MANASI:

De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir, her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur. O, dogurmadi ve dogurulmadi. O?na hiçbir sey denk de olmadi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Felak Suresi

OKUNUŞU

Kul e?ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil?ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.in serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh?a) siginirim.

MÂNÂSI

De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenler

AÇIKLAMA

Felak Suresi, Mekke?de nazil olmustur. 5 ayettir. Felak, sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine ?iki koruyucu? anlamina ?muavvizeteyn? denir. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sübhaneke Suresi

Okunuşu: Sübhânekallâhümme ve bihamdik. Ve tebêra kesmük. Ve teâlâ ceddük. (Ve celle senâük) Velâ ilâhe ğayruk.

Anlamı: Allah?ım! Sen eksik/noksan/kusurlu sıfatlardan temiz ve uzaksın. Seni böylece överim. Senin adın mübarek ve yücedir. (Azamet ve celâlin yüksektir.) Senden başka ilah yoktur.

Not: Parantez içi sadece cenaze namazında okunur.

Nerede Okunur ? İftitah tekbirinden sonra namazın ilk rekatında, ikindi ve yatsı namazının ilk sünnetinin 3.rekatında okunur. Cenaze namazında sübhaneke okunurken parantez içindeki de okunur. Diğer yerlerde bu parantez içindeki yer okunmaz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ETTEHİYYÂTÜ

Okunuşu: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.

Anlamı: Bütün dualar, senalar, güzel ibadetler Allah içindir. Rahmet ve bereket ile selam senin üzerine olsun ey Nebi! Selam ve selamet bize ve Allah?ın salih kulları üzerine olsun. Ben şahadet ederim ki, Allah?tan başka ilah yoktur, yine şahadet ederim ki, Muhammed (s.a.v) Allah?ın kulu ve resulüdür.

Nerede Okunur ? Namazda her oturuşta ilk olarak bu dua okunur.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ALLÂHÜMME SALLİ

Okunuşu: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

Anlamı: Allahım! Muhammed?e (s.a.v) ve O?nun âline rahmet eyle. İbrahim?e (a.s) ve onun âline rahmet eylediğin gibi? Muhakkak ki sen hamde/övgüye layık ve çok yücesin.

Nerede Okunur ? Namazın son oturuşlarında, ikindi ve yatsı namazlarının ilk oturuşlarında ETTEHİYYATU?dan sonra okunur.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ALLÂHÜMME BÂRİK

Okunuşu: Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

Anlamı: Allahım! Muhammed?i (s.a.v) ve O?nun âline mübarek kıl/onların şan ve şerefini artır. İbrahim (a.s) ve onun âlini mübarek kıldığın/onların şan ve şerefini artırdığın gibi? Muhakkak ki sen hamde/övgüye layık ve çok yücesin.

Nerede Okunur ? Namazın son oturuşlarında, ikindi ve yatsı namazlarının ilk oturuşlarında ALLAHÜMME SALLİ?den sonra okunur.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RABBENÂ

Okunuşu: Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Anlamı: Rabbimiz! Dünyada ve ahirette bizlere iyilik/iman/afiyet ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Nerede Okunur ? Namazın son oturuşlarında, ALLAHÜMME BARİK?den sonra okunur.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RABBENAĞFİRLİ

Okunuşu: Rabbenağfirlî velivâlideyye velil mü?minîne yevme yekûmül hisâb.

Anlamı: Rabbimiz! Hesap görülecek ahiret gününde beni, anne-babamı ve müminleri bağışla.

Nerede Okunur : Namazın son oturuşlarında, RABBENA?dan sonra okunur.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KUNUT DUÂLARI

Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nesteğfiruke ve nestehdîk. Ve nü?minü bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra Küllehû neşküruke velâ nekfüruk. Ve nahleü ve netrukü men yefcüruk.

Anlamı: Ey Allah?ım! Biz muhakkak ki senden yardım ister mağfiret diler ve senden hidayet isteriz. Sana iman eder, sana tövbe eder, sana tevekkül ederiz. Ve seni bütün hayır ile senada, zikirde bulunur, nimetlerini itiraf ederek sana şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz. Sana isyan edenleri perişan eder, onları terk ederiz.

Okunuşu: Allâhümme iyyâke na?büdü ve leke nüsallî ve nescüd. Ve ileyke nes?â ve nahfid. Ner cû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-küffâri mülhık.

Anlamı: Ey Allah?ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Sana yaklaşmak için çalışırız. İbadetleri sevinçle yapar, rahmetini ümit eder, azabından da korkarız. Muhakkak ki senin azabın kâfirleri kuşatıcıdır.

Nerede Okunur : Vitir namazının 3.rekatında Kunut Tekbirinden sonra okunur.

OKUNUŞU

Kul e?uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.3. Insanlarin Ilâhina.

4. O sinsi vesvesenin serrinden,

5. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar.

6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah?a siginirim!

MÂNÂSI

1. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine,

2. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?