Editörler : asaygincihan27
10 Ekim 2011 23:02   


ücretsiz izne ayrılmak için 5 yıl görev mi yapmak gerekiyor.yardım lütfen..

ücretsiz izne ayrılmak için ne yapmamız gerekiyor,kaç yıl görev yapmamız gerekiyor.eşim almanyada,onun yanına gitmek istiyorum;fakat 5 sene görev yapman gerekiyor dediler..ya da istifa etmem gerekiyor,şuan istifa etmek istemiyorum..bilgisi olan var mı bu konuda?

10 Ekim 2011 23:20

can.kız
Aday Memur

kimsenin bilgisi yok galiba:((((

10 Ekim 2011 23:46

hb82.gs
Aday Memur

5 yıl şartı yok hocam.ben 3,5 yıllık öğretmenim ve ücretsiz izine ayrıldım.2 aydır izindeyim.

10 Ekim 2011 23:52

lilaslx
Kapalı

memur 10 yıl sonunda sebepsiz olarak ücretsiz izne ayrılır demişlerdi bundan 5 6 sene evvel. şimdi nasıldır bilmiyorum.

11 Ekim 2011 00:38

peridot
Daire Başkanı

ücretsiz izinde 5 yıl şartı var diye geçiyor nsl beş yıl şartı yok.

2 yaş altı çocuğunuz mu var, ya da bir hastalık sebebiyle mi izin aldınız ??

11 Ekim 2011 00:47

lukasz_razulis
Şef

Hocam yeni çıkan torba yasa ile ücretsiz izne ayrılmanız için 5 sene geçmesi lazım. Kesinlikle eminim.

11 Ekim 2011 09:07

ebrarrrr
Şef

2 gün önce muş milli eğitim müdürümüz seminer verdi aynı soruyu ben sordum.sadece eş durumu için bu hak var dedi eşimin yanında açık yoksa ücretsiz izne ayrılabiliyormuşuz en fazla 3 yıl dedi.adaylık kalkması lazımmış fakat sizin eşiniz yurtdışı imiş ,sanırım durum farklı

istifa edip tekrar başvurma hakkınız var diye biliyorum onu araştırın isterseniz

11 Ekim 2011 13:25

yurtseven15
Şef

Arkadaşlar çok beleşçiyiz.Araştırıp bulmak yerine hazır bilgisi olanlardan yardım bekliyoruz.

657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU açaıp bak ücretsiz izinlere:

Aylıksız izin:

Madde 108 - (Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/3 md.)

Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok oniki aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde, görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

11 Ekim 2011 13:28

yurtseven15
Şef

AYLIKSIZ İZİN:

MADDE 108- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/108 md.) A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

11 Ekim 2011 14:05

possibility
Şef

yurtseven hocam,

yeni kanunla ücretsiz doğum izni 2 yıla çıktı diye biliyorum ben.

11 Ekim 2011 17:35

orhakan
Aday Memur

aylıksız izne ayrılınca 6 ay dolmadan istediğimiz zaman dilekçe vererek tekrar dönebilirmiyiz.cevaplarsanız sevinirim.

27 Haziran 2014 13:45

macios
Aday Memur

Arkadaşlar bilen varda cevap verebilir mi?

27 Haziran 2014 15:22

mezarkabull
Daire Başkanı

hocam adam yasayı direk yazmış halen soruyorsun okusana. öğretmenler bile okumuyor, haklarını bilmiyor.

14 Aralık 2015 12:43

dadabada
Aday Memur

herhangi bi mazeret göstermeden aylıksız izne çıkmak için en az 5 yıl mı görev yapması mı gerekiyor

15 Aralık 2015 13:00

Eğitim Liderii
Daire Başkanı

yalnız araştırmamaktan,okumamaktan şikayet eden arkadaşlar da araştırmadan okumadan yazmış ki kanunun eski halini göstermişler...

5 yılını dolduran memura 2 defada kullanılmak üzere toplam bir yıl ücretsiz izin verilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esas alınan

süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde

memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir

yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü

hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci

madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli

görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu

fıkra hükmü uygulanmaz.

Toplam 14 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?