Editörler : *aziyade*
08 Kasım 2011 21:36   


Hukuk birimi personeline son dakika golü ! memurların vekalet ücreti kaldırıldı

2 Kasım 2011 Çarşamba günü resmi gazetede yayımlanan 659 sayılı KHK ile İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretlerinin dağıtımında devrim sayılabilecek bir değişiklik olmuştur.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirtilen kamu idarelerinde Hukuk biriminde çalışan memurlar ve diğer personel bundan sonra vekalet ücreti alamayacaklardır.

659 sayılı KHK ile, bundan önce vekalet ücretlerinin dağıtılması esas ve üsullerini belirleyen tüm mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır.

659 sayılı KHK nın 18?inci maddesi ile,

? 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun,

? 4353 sayılı Maliye Vekâleti Başhukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Dâvalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilâyetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun,

? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 146 ncı maddesinin üçüncü fıkrası

yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan kanun ve maddelerine yapılan atıflar da Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılacaktır

Sonuç olarak vekalet ücretlerinin dağıtımı için yürürlükte olan tek düzenleme 659 sayılı KHK nın ?Davalardaki temsilin niteliği ve vekalet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı? başlıklı 14?üncü maddesidir.

Son dakika golü gelmeden önce memurların ve diğer hukuk birimi personelinin vekalet ücreti alması için herhangi bir sorun yoktu. Toplanan vekalet ücretinin %5 i diğer personele dağıtılması öngörülüyordu.

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde;

?a) Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55?i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40?ı, hukuk biriminde görev yapan diğer personele %5?i eşit olarak ödenir.?

Hükmü yer alıyordu.

?VE SON DAKİKA GOLÜ !

Ancak aynı gün yayımlanan başka bir KHK ile, yani 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12?inci ek maddesinin 2?inci fıkrasının (dd) bendindeki;

?659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ?, hukuk biriminde görev yapan diğer personele %5?i? ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinde yer alan ?, diğerleri için (6.000) gösterge? ibaresi, ?.yürürlükten kaldırılmıştır.?

Hükmü ile ?diğer personel? ifadesi kalkmış, 2012 yılından itibaren avukat haricindeki personelin vekalet ücretinden pay almasının önü böylece kapatılmıştır.

Şu hususun açıkça bilinmesi gerekir ki; Hukuk Birimlerinde çalışan yazı işleri müdüründen tutun dava takip memuruna kadar tüm çalışanlar bu adaletsiz uygulamaya razı değildir.

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri süre gelen adaletin ve hakkaniyetin tesis edildiği uygulamanın son bulması hukuk birimlerinde çalışma barışını ve motivasyonunu olumsuz etkileyecektir.

İdare hesaplarında birikerek kamu avukatlarına ödenen ücretin adı her ne kadar vekalet ücreti de olsa sonuçta kamu geliridir. İdareler kanunların kendine verdiği görevleri yerine getiririrken karşılaştığı idari ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü için ücreti karşılığında avukat istihdam ederler.

İstihdam edilen avukatlar ücretlerini davaların kazanılması esasına göre değil mesleki bilgilerini icra ederek alırlar. Yani yıl içinde idarelerin yürüttüğü tüm davalar kaybedilse de avukatlar yine de maaşlarını alırlar.

Devletin asli ve sürekli vazifelerini yerine getiririken üçüncü şahıslara ödediği tazminatlar gibi kazanılan vekalet ücretleri de kamunun asli görevlerinin bir sonucudur. İdareler bu asli görevi sadece avukatlar aracılığı ile değil hukuk biriminde çalışan diğer personel ile beraber yerine getirir.

İdareler hukuk hizmetlerini yerine getirirken avukatların duruşmaya katılması ve dosyasına dilekçe yazması dışındaki tüm işlemler hukuk birimi personeli tarafından yerine getirilir.

Çoğu kurumda davaların nitelikleri ve konusu aynı olduğu için de dosyalara yazılacak dilekçeler genelde şablondur. Şablon şeklindeki cevap ve temyiz yazıları avukatlar tarafından birbirleri ile yardımlaşarak temin edilir.

Bunun dışında hukuk birimindeki dosyaların muhafazası, avukatlara temini,

Gelen tebligatların alınması, ilgili dosyasının yerinden çıkarılarak havaleye hazır hale getirilmesi,

Duruşma günlerinin takibi, sisteme kaydı günü geldiğinde dosyası ile birlikte avukatına teslim edilmesi,

Avukatların yazdığı her türlü dilekçeyi adli merciilere götürmek, bu dosyalarla ilgili bilgi belge istediğinde mahkeme kalemlerinden ve icra müdürlüklerinden bu bilgileri temin etmek,

Mahkeme giderleri ve harçları için kasa tazminatı güvencesi olmadan avans çekmek, kapatmak, açıkları cebinden kapatmak,

Ve fotokopi çekilmesi başta olmak üzere avukatların verdiği her türlü işi yerine getirmek hukuk birimindeki büro personelinin görevidir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi kamuda hukuk hizmetleri yükünün büyük bir kısmı büro personelinde olmasına rağmen hukuk birimi çalışanları avukatların aldığı vekalet ücretinden rahatsız değildir. Hatta büyük bir kısmını almasından da rahatsız değildir. Rahatsız olduğu nokta;

İçeride dosyalarla boğuşup, dışarda ise kar-kış sıcak demeden mahkemelerde fırça yeme pahasına görevini yerine getiren çalışanların bu haktan mahrum edilmesidir.

Umuyoruz ki bu yanlış uygulamadan bir an önce dönülür ve gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak hak ve adalet tesis edilir.

SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN FACEBOOK DA OLUŞTURULAN

?DAVA TAKİP MEMURLARI? isimli sayfada buluşalım.

http://www.facebook.com/pages/DAVA-TAK%C4%B0P-MEMURLARI/133638143410765#!/pages/DAVA-TAK%C4%B0P-MEMURLARI/133638143410765

14 Kasım 2011 13:24

atesmurat20
Genel Müdür

ben Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinde görev yapıyorum. üstelikte üniversite ile adliye arası 8 kilometre. Son dakika dilekçe yetiştirmek için kendi arabamla gittiğim oluyor. hatta yetiştirmek için trafik cezası yediğim bile oldu iki kere. park paralarına kadar cepten ödüyorum. benzin parası da cabası. şimdi bende bunları yapmayı reddediyorum. kim yetiştirirse yetişxtirsin.

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?