Editörler : hopaliSafak Vaktii
28 Kasım 2011 13:05   


Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları Dava Açıyor!!!

Arkadaşlar Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları olarak en yakın zamanda dava açıyoruz.Hepinizi www.meeb.biz adresine bekliyoruz.Çözüm için siz de katılın!!(Mesleki Eğitimin Eğilmez Başları)

28 Kasım 2011 13:08

seçkin üstüntaş
Aday Memur

SÜREÇ VE GELİNEN SON NOKTA

Teknik Eğitim Fakülteleri, alanlarında teorik ve uygulama anlamında hem mühendislik hem de eğitim derslerini birlikte barındıran ders içeriği ile kurulmalarının ardından uzunca bir süre, o dönemdeki teknik öğretmen ihtiyacının fazla olması nedeniyle, kuruluş amacı olan meslek liselerine teknik öğretmen yetiştirme işlemini sorunsuz bir şekilde yerine getirmiştir. O dönemin teknik öğretmen ihtiyacı Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarıyla karşılanmış ve eksik kadrolara mühendislik fakültesi mezunları atanmıştır. Ayrıca Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının büyük bir çoğunluğu öğretmenlik mesleğini seçerken, küçük bir bölümü de özel sektörde imza yetkisi gerektirmeyen mühendislik dallarında çalışmayı tercih etmiştir. Bu özel sektörde çalışan teknik öğretmenlerin imza yetkisi kazanabilmesi için 1992 yılında teknik öğretmenlere en fazla 2 dönem ya da daha az süreli bir eğitimi kapsayan mühendislik tamamlama programına yönelik 3795 sayılı yasa çıkartılmıştır. Ancak bu yasadan faydalanmak isteyen teknik öğretmenler bir çok engelle karşılaşmış ve 1992-2002 yılları arasındaki 10 yıllık zaman zarfında çok sayıda başvuru olmasına rağmen, son derece sembolik ve toplamda sayıları 100?ü geçmeyecek bir oranda teknik öğretmen, bu programla mühendislik unvanını alabilmiştir.

1999 yılından itibaren ise teknik öğretmen ihtiyacı, kadroların dolmuş olması, meslek liselerine olan talebin düşmesi ve emeklilik zamanı gelmiş öğretmenlerin emekli olmaması nedeniyle keskin bir şekilde düşmüş ve teknik öğretmen atamalarının oranı %5?in çok daha altına gerilemiştir. Bu sebeplerden dolayı ataması yapılmayan teknik öğretmenler özel sektöre yönelmiş ve burada da unvan sorunuyla karşı karşıya kalmışlardır. Dolayısıyla bu unvana duyulan ihtiyaç onları mühendislik tamamlama programlarına yönlendirmiştir. Ancak bu noktada da YÖK?ün ve üniversitelerin öğretim elemanı, mekan ve teknik donanım yetersizliğini bahane ederek bu programları açmama kararlarıyla kendilerine tanınmış olan yasal haktan yararlanamamışlardır. Hatta bu programlara başvuruda bulunan yüzlerce mezunun dilekçeleri YÖK tarafından dikkate alınmayarak, dilekçelere cevap dahi verilmemiştir. Maalesef bu programların 2002 yılından itibaren bir daha açılmamasıyla zaten hiçbir zaman tam olarak etkin bir şekilde uygulanmayan yasa rafa kaldırılmış ve yasal haklarını kullanmak isteyen binlerce teknik öğretmen mağdur edilmiştir.

1999 yılına kadar Teknik Eğitim Fakültelerini, hem düz lise hem de meslek lisesi mezunları, üniversite sınav puanına göre kendi özgür tercihleri doğrultusunda seçerken, o yıldan itibaren ise bu fakültelerin öğrenci profili, meslek liselerine farklı katsayı uygulamasının başlamasıyla farklı bir boyut kazanmaya başlamıştır. YÖK bu uygulama ile meslek liselerinde alanlarında teorik ve uygulama anlamında bilgi edinmiş ve yüksek öğrenim için gerekli temeli oluşturmuş en başarılı öğrencilerin meslek seçme haklarını elinden almış ve yerleştirme puanlarına verilen ek puanı da mühendislik fakülteleri yerine Teknik Eğitim Fakültelerinin tercihi durumunda vererek, bu öğrencilere hem farklı bir meslek hem de mühendislik yolunu kapatmıştır. Bu öğrenciler, mezunlarının ataması şu an %5?i bile bulmayan Teknik Eğitim Fakültelerinde okumak zorunda bırakılmış ve bu fakülte mezunlarına adeta göz göre göre işsizlik garantisi verilmiştir. Daha lise yıllarında kendi gelecekleri ile ilgili karar verecek olgunluğa erişmemiş çocukların kaderleri, aileleri ve MEB tarafından bir daha değiştirilemez şekilde çizilmiş, eşitsizliğin ve geriliğin simgesi olmuş kast sisteminin bir benzeri meslek lisesi mezunlarına uygulanmış ve ne yazık ki bu süreç demokrasi ve adalet ilkeleri ile yönetilen ülkemizin tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Alanlarında hiçbir teknik altyapıya sahip olmayan düz lise mezunlarına ise mühendislik kapıları sonuna kadar açılmıştır. Bu durum ülkemizdeki plansız ve mantıkla örtüşmeyen eğitim anlayışına çok açık bir örnek oluşturmuştur. 2009 yılında farklı katsayı uygulamasının kısmen kalkması ve Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılarak yerine teknoloji fakültelerinin açılmasıyla 10 yıl boyunca mesleki eğitimin maruz kaldığı adaletsizlik büyük oranda ortadan kalkmış ancak esas olarak bu süreçte adaletsiz uygulamanın mağduru olan Teknik Eğitim Fakültesi mezunları hakkında ise hiçbir düzenleme yapılmayarak kaderlerine terk edilmiştir.

Yıllardır Teknik Eğitim Fakültesi mezunları, KPSS?de ilk bine girse bile yeterli kadro açılmaması nedeniyle öğretmenliğe atanamamaktadır. Öğretmenlik atamalarında Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına ayrılan kontenjanlar, uzun yıllar atama bekleyen mezunlarının sayısının 100.000?e yaklaştığı göz önüne alındığında çok komik rakamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ataması yapılmayan ve oranı % 95?in üzerinde olan diğer mezunların bir kısmı kamuda teknik öğretmen kadrosu bulunmaması nedeniyle 2 yıllık yüksekokul mezunu tekniker olarak, hatta lise mezunu seviyesinde teknisyen kadrolarında, bir bölümü de özel sektörde bin bir güçlükle buldukları işlerde, unvansız ve yetkisiz , nitelikli işe karşılık düşük ücretle çalışmak zorunda bırakılmıştır. Mezunların büyük bir kısmı ise iş ilanlarında bile teknik öğretmen adının geçmemesi nedeniyle iş görüşmelerine bile çağırılmayarak, teknik öğretmen öğretmenlik yapar mantığıyla, mezunların sahip oldukları üstün teknik yeterlilik bir türlü kavranamadığından işsizlikle boğuşmak zorunda bırakılmıştır. Alınan 3 yıllık lise düzeyinde mesleki eğitim ve 4 yıllık lisans düzeyinde mühendislik eğitimiyle birlikte toplam 7 yıllık kaliteli eğitim, teknik öğretmen unvanının ne kamuda ne de özel sektörde , lisans düzeyi eğitimin kazandığı hakları teslim eden bir yetkilendirme ve tanımlama kapsamında bulunmaması nedeniyle yıllarca yok sayılmıştır. Hatta daha önceden tanınmış olan Şantiye Şefliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı hakları da son yıllarda yapılan çalışmalarla bir bir teknik öğretmenlerin elinden alınmıştır. Tüm bunların yanı sıra teknik bir eğitim alınmış olunmasına karşın, Teknik Eğitim Fakültesi mezunları, fakültelerinin kapatılmasıyla fen bilimleri enstitülerine bağlı mühendislik fakültelerinde lisansüstü eğitim yapma hakkından da mahrum bırakılmıştır. Zaten öğretmenlik yapamayan mezunların eğitim bilimlerinde yüksek lisans yapması da bir anlam ifade etmemektedir. Türkiye?de 4 yıllık bir lisans mezunu ilgili sınavdan yeterli puanı aldığı takdirde herhangi bir alanda lisansüstü eğitim alma hakkına sahip olmakta, yani Beden Eğitim Öğretmenliği mezunu bir kişinin Fizik Mühendisliğinde Doktora yapmasına kanunen engel bir durum bulunmamaktadır. YÖK bu son kararıyla buna bir istisna eklemiş ve % 90 oranında mühendislik dersleri almış bir fakültenin mezunları olan Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının ülkemizde lisansüstü eğitimde Fen Bilimleri Enstitülerine başvurularını engellemiştir. Nitekim Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları Fen Bilimleri Enstitüleri dışında Tarih Öğretmenliği, Sosyoloji ve Psikoloji alanlarında lisansüstü eğitim alma hakkına hala sahiptir. Çoğunluğu itibariyle 4 yıl teknik lise ve 4 yıl da üniversitede aldıkları teknik eğitimle devletin kendilerine sağlamış olduğu 8 yıllık teknik eğitim yatırımının üzerine mühendislik alanlarında değil de Sosyal Bilimler alanında lisansüstü eğitim haklarının açık bırakılmış olması da şayan-ı hayrettir. Devlet sadece mezunlarını maddi ve manevi zarara uğratmakla kalmayıp, adeta kendi yapmış olduğu yatırımın üzerine de benzin yakıp dökmeye kalkışmaktadır. Unutulmamalıdır ki; AB?de ve ABD?de Teknik Eğitim Fakültesi mezunları lisansüstü eğitimlere doğrudan mühendis olarak kabul edilmektedirler. Bununla birlikte önceki yıllarda alanlarında mühendislik fakültelerinde yüksek lisans ve doktora yapan Teknik Eğitim Fakültesi mezunları, 3795 sayılı yasanın varlığına ve alınan o kadar mühendislik dersine rağmen yine de lisans mezunu bir mühendisin yetkilerine ulaşamamıştır. Hatta alanında doktora yapmış bir Teknik Eğitim Fakültesi mezunu sadece lisans mezunu bir mühendisin yetkisine bile sahip olamamaktadır.

Bir diğer konu ise, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının, ülkemizde her geçen gün gelişen sanayimizin ihtiyacı olan, hem teorik hem de pratik beceriye sahip, çözüm üretebilen kaliteli teknik eleman ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak kapasitede olduğu halde, lisans düzeyinde bir eğitimin karşılığı olan bir yetkilendirme yapılmaması nedeniyle hak ettikleri işlere girememekte, hatta sanayide tanınmamaktadırlar.

Sonuç olarak sayıları 100.000?e yaklaşan , hem teorik hem de pratik teknik eğitimle donatılmış, 4 yıllık lisans mezunu teknik öğretmenler, hem öğretmenlik atamalarının oranının %5?in bile altına düşmesi nedeniyle öğretmenlik yapamamakta, hem 3795 sayılı yasa gereği mühendislik tamamlama programının açılmaması nedeniyle unvan sorununu aşamamakta hem de kamuda ve özel sektörde unvanının tanımlanarak hak ettiği yetkilerin verilmemesi nedeniyle işsizliğe mahkum edilmektedir. Şimdiye kadar ise TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ mezunlarının söz konusu sorunları, ne YÖK ne MEB ne de Sanayi Bakanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde ele alınarak etkin bir çözüm sürecine girilmemiş, tam tersine Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının yıllardır süren çığlıklarına hep birlikte kulak tıkanmış, sorunların üzeri kapatılarak adeta diri diri gömülürcesine mezunların varlıkları yok edilmek istenmiştir.

Bu süreçle birlikte gelinen son noktada, Teknik Eğitim Fakültesi mezunu TEKNİK ÖĞRETMENLER; kimliksiz, yetkisiz ve çaresizdir ve her yönden MAĞDUR edilmiştir.

Mezunlar yıllardır boğuştukları bu sorunların yetkili makamlarca en kısa çözülmesi suretiyle; HAK ve ADALET talep etmektedir.

(MESLEKİ EĞİTİMİN EĞİLMEZ BAŞLARI)www.meeb.biz

28 Kasım 2011 13:23

harbi-06
Genel Müdür

hocam tam destek bende

- cuma günü yöke bilgi edinmeden bir yazı gönderdim yazılı cevap istedim yazı şöylle hocam tekevin sitesinden aldım..

______________________

TEKNİK ÖĞRETMENLERİN 3795 SAYILI ?BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN VERİLMESİ? HAKKINDA KANUNUN?A GÖRE MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olarak kamuoyunda Teknik Öğretmen olarak adlandırılan, sayıları binlerce olan ve 1992 yılından bu yana giderilmeyen yasal düzenlemelerden dolayı ciddi maddi ve manevi mağduriyetler yaşandığına dikkat çekmek isteriz. Ayrıca bahse konu olan mağduriyet sadece Teknik Eğitim Fakültesi Mezunu (Teknik Öğretmenler) ?in mağduriyeti olmaktan öte Ülkemiz sanayi ve üretim sektörünün de sorunu olarak varlık göstermektedir.

1992 yılından beri (19 yıldır) TBMM tarafından çıkarılmış olan yasa, değişik sebeplerden dolayı uygulanmamıştır. Acil işletilmesi gerekliliği tüm kesimler tarafından vurgulandığı, aşağıda açıkça belirtilen gerekçelerden kaynaklı olarak çıkarılan 3795 sayılı yasanın, bu günlerde geçmişten daha çok ihtiyaca karşılık geldiği aşikardır.

Yetkililerin, ilgililerin ve tüm kamuoyunun dikkatini çekecek kadar manidar olan bu çözümsüzlüğü çözmek, kamuya faydalı icraatlar üretmek hepimizin ödevi olmalıdır. Özetle aşağıda konu hakkında açıklayıcı ve bilgilendirici maddelerle durum saptaması yapılmıştır bu kanunun işletilmesi için bir çalışşma olup olmadıgını sordum .

yazılı cevap istedim

29 Kasım 2011 11:14

tekniköz
Aday Memur

arkadaşlar biliyorum moraliniz bozuk benimde en sizler kadar moralim bozuk ama azmimizi kaybetmeden tekrar tekrar yazalım çok aşırı derece hakkımız gasp edildi.

29 Kasım 2011 19:25

kaan0364
Aday Memur

mezun arkadaşlar hepimiz www.meeb.biz sitesinde toplanıp davaya son şeklini verelim.başka çaremiz kalmadı.birlik olup sesimizi basında, mecliste duyuramazsak aynı yerimizde sayarız.yani anlayacağınız okumakla okumamak arasında hiç bir farkımız kalmaz.lütfen çoğalalım ve aktif olalım sözde kalmasın yapacaklarımız.

30 Kasım 2011 21:50

kuzey06ank
Memur

bende varım arkadaşlar...

09 Aralık 2011 17:22

seçkin üstüntaş
Aday Memur

Arkadaşlar davaya DESTEK lütfen!

10 Aralık 2011 21:47

infest41
Aday Memur

Arakdaslar selam.

Yaklasik 7 ay once yoke bilgiedinmeden hepinizin tahmin edecegi konular hakkinda mesaj atmistim evet saka degil tam 7 ay sonra geri donduler paylasayim dedim. Nacizane dusuncem arkadaslar oss ye girin ve parali muh. Bu ulkede bizim aldigimiz puanin onda biri ile muh. okuyup muh olanlar daha cok deger goruyor. Saygilar. Mesaj:

Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına yönelik mühendislik tamamlama programları açılması konusundaki çalışmalar sürmekte olup, sonuçlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir. Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına kadro açılması, devlet personel dairesi başkanlığının yetkisinde olup, konuyla ilgili olarak ilgili kurumla iletişime geçmenizde fayda bulunmaktadır.

14 Aralık 2011 09:23

seçkin üstüntaş
Aday Memur

Arkadaşlar dava dosyası tamamlanmıştır.En kısa sürede dava açılacaktır.Hepinizi bu tarihi sürece destek vermeye çağırıyoruz.

MESLEKİ EĞİTİMİN EĞİLMEZ BAŞLARI(meeb)

www.meeb.biz

mail@meeb.biz

19 Aralık 2011 10:06

uuu7
Müsteşar Yardımcısı

Arkadaşlarım atama yolda bekliyor. Tüm TEF ve MEF liler olarak birbirimize kenetlenmeliyiz ve birlikte hareket etmeliyiz.

twiiter kullanıcıları https://twitter.com/#!/TeknikEgitimmmm

Bu hesabı takip edin ve gereken her yere ulaşmaya çalışalım. Aman canım ondan da ne cıkacak ki demeyin sesimize anında cevap verenleri gördükçe siz de ne kadar işe yaradığını göreceksiniz.

Ayrıca bir gazeteci var ve aram oldukça iyi kendisiyle. Konuştum daha önce ve köşesinde bizleri yazdı haa nasıl yazdı genel öğretmen atamalarını anlatıp bizi de sıkıştırdı araya NEDEN Mİ? çünkü sesim yeterince gür çıkmıyodu. Artık gerisi size kalmış..

21 Aralık 2011 11:13

objektif54
Yasaklı

kamuda teknisyenim,tef mezunuyum,ama görevde yükselme sınavı açılsa yükselemiyorum,çünkü bana verilecek bir ünvan yok,2 yıllık mezunları tekniker olabilirken ben teknisyenlikte kalıyorum

2 yıllık mezunları dgs ile mühendisliğe geçiş yaparken,tef mezunlarına neden bu hak tanınmıyor

mühendislik mezunlarıyla hemen hemen aynı dersleri alıyoruz,ek dersleri verip neden mühendis olamıyoruz

birbirimize destek olalım

arkadas vermiş adresi girin oraya

unutmayın"Susuyorsun sende probleme destek veriyorsun demektir"susma arkadaş

26 Aralık 2011 12:47

serdarmurat
Daire Başkanı

destekarkadaşar

26 Aralık 2011 22:57

uzmane
Aday Memur

inşallah herşey güzel olacaktır arkadaşlar, hakkımızı aramazsak kimsenin aklına bile gelmeyiz.. ümitle bekliyoruz.

02 Ocak 2012 09:11

seçkin üstüntaş
Aday Memur

Arkadaşlar YÖK'e ve Devlet Personel Başkanlığı'na dilekçe gönderiyoruz. Çoğunluğun ve etkinliğin sağlanması açısından sizlerin de aşağıdaki dilekçeleri ilgili yerlere İADELİ TAAHÜTLÜ olacak şekilde göndermenizi rica ediyoruz.

02 Ocak 2012 09:14

seçkin üstüntaş
Aday Memur

T.C. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA

ANKARA

???????. Üniversitesi ????????. Fakültesi ?????????.Bölümünden ???.yılında TEKNİK ÖĞRETMEN olarak mezun oldum. 3795 Sayılı Kanun Madde 3(e)?de belirtilen teknik öğretmenler için açılacak mühendislik tamamlama programlarının, 2012 öğretim yılı için, mezun olduğum bölüm dikkate alınarak, devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde açılmasını , programa başvuru için adayların yerine getirmesi gereken süreçler ile ilgili bilginin ve açılacak olan sınavın zamanı ile ilgili bilginin tarafıma yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

TARİH:

ADRES: AD-SOYAD:

TC NO:

İMZA:

TEL:

EK:

1. 3795 Sayılı Kanun metni

2. Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programlarının uygulama esas ve usulleri yönetmeliği metni

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Lisans diploma/ mezuniyet belgesi fotokopisi

EK 1

BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 3795

Kabul Tarihi : 29/4/1992

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12.5.1992 Sayı : 21226

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 31 Sayfa : 106

Amaç

Madde 1 ? Bu Kanunun amacı, mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik personelin; eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarının ve bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.

Unvanlar

Madde 3 ? Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, "teknisyen",

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve Teknik Eğitim Fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",

e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için ilgili Teknik Eğitim Fakültelerince düzenlenecek en fazla iki yarı yıl süreli tamamlama programlarını başarıyla bitirenlere dallarında "mühendis",

Unvanı verilir.

Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.

Mühendislik Programlarının Düzenlenmesi

Madde 4 ? Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programlarının uygulama esas ve usulleri, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Mühendislik Programlarının Uygulanması

Madde 5 ? Teknik öğretmenler için düzenlenecek mühendislik programları, bu Kanunun yayımını izleyen ilk öğretim yılından itibaren ilgili fakültelerce uygulamaya konulur.

Yetki ve Sorumluluk

Madde 6 ? Mühendislik unvanını alanlar, kendi meslek alanlarında denk öğrenim görmüş diğer meslek mensuplarının yetki ve sorumluluklarına sahip olurlar.

Teknisyen, tekniker, yüksek tekniker ve teknik öğretmenlerin her meslek alanındaki yetki ve sorumluluklarına ait esas ve usuller; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, UlaştırmaBakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun da görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Madde 1 ? Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3 üncü maddede belirtilen kurumlardan mezun olanlara da, aynı maddede öngörülen unvanlar verilir.

Madde 7 ? Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 ? Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK2

TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN DÜZENLENECEK MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ YÖNETMELİĞİ

Yükseköğretim Kurumundan

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/08/1992

Yayımlandığı Resmi Gazete No: 21308

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim görmek suretiyle " teknik öğretmen" unvanını kazanmış olanların "mühendis" unvanını alabilmeleri için düzenlenecek tamamlama programlarının uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2 - 3795 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan bu Yönetmelik, lise üstü dört yıl süreyle yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve yüksek öğretmen okulu ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olarak "teknik öğretmen" unvanını kazanmış olanları kapsar.

Tamamlama Programlarının Belirlenmesi

Madde 3 - Teknik öğretmen unvanını kazanmış olanlar için hangi mühendislik dallarında tamamlama programlarının açılabileceğine ve bu programlara hangi dallarda mevzun olan teknik öğretmenlerin katılabileceğine Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Genel Kurulunca karar verilir.

Müfredat Programlarının Hazırlanması ve Onaylaması

Madde 4 - Tamamlama programlarında uygulanacak müfredat programları mühendislik fakültelerinin lisans programları esas alınmak suretiyle teknik öğretmenlik programlarının müfredatı ile mühendislik lisans programlarının müfredatı arasındaki farklılıkları giderecek şekilde hazırlanır.

Müfredat programları bir Yükseköğretim Kurulu Üyesinin koordinatörlüğünde, Teknik Eğitim Fakülteleri öğretim üyeleri arasında üç, mühendislik fakültesi öğretim üyeleri arasından üç üye olmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca seçilen yedi kişilik bir komisyonca birinci fıkra hükümlerine uygun olarak hazırlanır. Komisyon, gerektiğinde ilgili alanlarda görevli öğretim üyelerinden alt komisyon oluşturabilir.

Müfredat programları Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulanmaya konulur.

Eğitim Süresi

Madde 5 - Tamamlama programlarının süresi iki yarıyıldır. Ancak, programı bu sürede bitiremeyenlere iki yarıyıl ek süre verilir. Bu sürenin sonunda da başarılı olamayanların programla ilişkileri kesilir.

Tamamlama Programlarına Giriş

Madde 6 - Tamamlama programlarının süresi iki yarıyıldır. Ancak, programının açılacağı üniversitenin rektörünün önerisi dikkate alınarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenir.

Tamamlama programına girebilmek için adayların, Üniversitelerarası Kurul tarafından ilgili mühendislik fakültelerine hazırlatılan ve her yıl bir defa merkezi olarak düzenlenen Yeterlik Sınavında (100) tam not üzerinden en az (50 ) not almaları gerekir. En az ( 50) not alan adaylar arasında en yüksek not alan adaydan başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday programa girmeye hak kazanır.

(Mülga fıkra: 30/03/2001 - 24358 sayılı R.G. Yön./1. md.)

Tamamlama programlarının Uygulanması

Madde 7 - Tamamlama programlarına uygulayacak olan Teknik Eğitim Fakülteleri öğretim üyeleri, laboratuvar, teçhizat, atölye, stüdyo ve diğer imkanlar değerlendirilmek suretiyle Yükseköğretim Genel Kurulunca belirlenir. Tamamlama programlarının uygulanmasından ilgili fakülte dekanı sorumludur.

Ders Verecek Öğretim Üyeleri

Madde 8 - Tamamlama programlarında yer alan mühendislik dersleri, mühendislik unvanına sahip öğretim üyeleri tarafından verilir.

Diploma

Madde 9 - Tamamlama programlarını başarı ile bitirenlere ilgili dallarda "mühendis" unvanı verilir; bunların diplomalarına " 3795 sayılı kanun uyarınca tamamlama programını bitirerek mühendis unvanını kazanmıştır" kaydı konur.

Yürürlük

Madde 10 - Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

02 Ocak 2012 09:16

seçkin üstüntaş
Aday Memur

T.C. BAŞBAKANLIK

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI?NA

ANKARA

???????. Üniversitesi ????????. Fakültesi ?????????.Bölümü?nden ???.yılında TEKNİK ÖĞRETMEN olarak mezun oldum. Ancak mezun olduğum bölümden yaklaşık 10 yıldır teknik öğretmen olarak atamaların oranı ne yazık ki mezunların sayısının % 3?üne bile ulaşamamaktadır.Teknik öğretmen olarak yeterli atamaların yapılmamasının yanısıra Teknik Öğretmen unvanı, DEVLET MEMURLARI KANUNU?nda teknik hizmetler sınıfında yer almasına rağmen, bu sınıf kapsamında açılan kadrolarda da teknik öğretmen unvanıyla herhangi bir alım yapılmamakta , 4 yıllık lisans mezunu teknik öğretmenler, lise mezunu teknisyen ya da 2 yıllık MYO mezunu tekniker unvanlarıyla çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Teknik öğretmenlerin şu an içinde bulunduğu mağduriyetin giderilmesi adına teknik öğretmen atamalarında kontenjanların artırılması ve teknik öğretmenler için TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA ?teknik uzman?, ?teknik eğitim uzmanı? kadrolarının açılmasıyla ilgili çalışmaların yapılmasını ve yapılacak çalışmalarla ilgili tarafıma yazılı olarak bilgilendirme yapılmasını saygılarımla arz ederim.

TARİH:

ADRES: AD-SOYAD:

TC NO:

İMZA:

TEL:

EK:

1. Devlet Memurları Kanunu özet metni

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Lisans diploma/ mezuniyet belgesi fotokopisi

EK 1

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657

Kabul Tarihi : 14/7/1965

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044

Kadroların hazırlanması:

Madde 34 - (Değişik: 31/7/1970 - 1327/7 md.)

Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı,

Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.

1,2,3, ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Ba-

kanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu

kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırla-

nır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)

Tesis edilen sınıflar:

Madde 36 - (Değişik: 30/5/1974-KHK-12;Değiştirilerek kabul:15/5/1975-1897/1

md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda göste-

rilmiştİr.

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen

ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar,

jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, ista-

tikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve

benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği

dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya

bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancı-

sı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştiri-

lenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker

teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki

tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. (1)

02 Ocak 2012 09:19

seçkin üstüntaş
Aday Memur

ADRESLER:

BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

İzmir Cad. No:41 Kızılay ANKARA/TÜRKİYE

0312 418 80 71

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

06539 Bilkent ANKARA/TÜRKİYE

0312 298 70 00

04 Ocak 2012 16:38

misram21
Aday Memur

...

04 Ocak 2012 17:04

yilmaz2006
Aday Memur

Hocam destek için gerekiyorsa yapmaya hazırız...

07 Ocak 2012 22:49

mahir41
Memur

hani hocam ben dava falan göremedim sitede.

09 Ocak 2012 09:30

seçkin üstüntaş
Aday Memur

Dava henüz açılmadı,hazırlıkları devam ediyor.

Toplam 44 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?