Editörler : asaygincihan27
02 Aralık 2011 21:26   


Şube müdürlüğü

Şube müdürlüğü sınavları ne zaman yapılır ve şartlerı neler olur arkadaşlar.

cevaplar iseniz sevinirim.

03 Aralık 2011 01:14

Kamil GÜLMEZ
Memur

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ

ATAMA, YERDEĞİŞTİRME VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

(TASLAK)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Atanacaklarda aranacak şartlar.

MADDE 9- Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır.

A- Genel Şartlar.

1. 657 Sayılı DMK? nun 48.Maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2. Atama yapılacak boş kadro olması,

3. Münhal kadro durumuna göre 657 Sayılı D.M.K.?nun 68/B Maddesindeki şartlara haiz olmak,

4. Memuriyete mani olmasa bile (taksirli suçlar hariç) hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak ve memuriyet süresi içinde aylıktan kesme yada maaş kesimi cezasından ağır ceza almamış olmak.(İl milli eğitim müdürü ve daha üst yöneticilik için aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil)

5. Atanacağı görevin niteliklerini taşımak.

6. Lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya yüksek öğrenimli öğretmen olmak.( Şeflik için lisans mezunu aday olmaması halinde önlisans mezunlarından da atama yapılabilir)

7. Bakanlıkça düzenlenen bilgisayar eğitimi kursuna katılmak ve belge almak

8. Son üç yıllık çalışmaları en az bir disiplin amirinin yazılı beyanıyla olumlu olmak.

9. Son üç yıl içinde soruşturma veya mahkeme kararı ile görevden alınmamış olmak.

10. Yurt dışı ve taşra teşkilatı yöneticilikleri için (Şeflik hariç) en az 5 yıl eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalışmış olmak

B- Özel Şartlar.

1. Şef olarak atanmak için,

a) Bakanlık kadrolarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

b) Yapılacak seçme ve değerlendirme sınavında başarılı olmak,

c) Seçme ve değerlendirme sınavında başarılı olanlar için Bakanlıkça açılacak görev öncesi eğitim kursuna katılmak ve kurs sonunda başarı belgesi almak,

2. Şube müdürlüğü, uzman yardımcılığı, uzman kadrolarına atanmak için,

a) A tipi okul veya kurumlarda en az 3 yıl, B tipi veya kurumlarda en az 4 yıl, C

tipi okul ve kurumlarda en az 5 yıl asil olarak müdürlük yapmak veya

Bakanlık kadrolarında en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

b) Bakanlıkça yapılacak seçme ve değerlendirme sınavı sonunda

başarılı olmak,

c) Seçme ve değerlendirme sınavında başarılı olanlar için Bakanlıkça açılacak görev öncesi eğitim kursuna katılmak ve kurs sonunda başarı belgesi almak.

3. İlçe milli eğitim müdürlüğü/ il milli eğitim müdür yardımcılığına atanmak için,

a) En az üç yıl asil olarak Bakanlık, il veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü veya,

b) En az 5 yıl il eğitim denetmenliği yapmış olmak.

4. İl milli eğitim müdürlüğüne atanmak için,

a) En az 3 yıl asil olarak ilçe milli eğitim müdürü veya il milli eğitim müdür yardımcılığı, veya,

b) En az 10 yıl il eğitim denetmenliği yapmış olmak.

5. Müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, grup başkanlığı görevlerine atanmak için:

a) En az beş yıl asil olarak il milli eğitim müdürlüğü veya uzmanlık görevlerinde bulunmuş olmak veya,

b) En az 10 yıl il milli eğitim müdür yardımcılığı veya ilçe milli eğitim müdürlüğü yapmış olmak.

6- Yurtdışı teşkilatı yöneticiliklerine atanmak için.

a) Yapılacak mesleki temsil ve yeterlilik sınavı ile mülakakatta başarılı olmak.

b) KPDS?da en az B seviyesinde yabancı dil bildiğini belgelemek (Ayrıca görevli

gitmek istediği ülkenin dilini bildiğini belgelemek tercih nedenidir)

c) Eğitim ataşe yardımcılığı için, şube müdürlüğü veya daha üst görevlerde asil

olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,

d) Eğitim ataşeliği için, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdür

yardımcılığı veya daha üst görevlerde asil olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak,

e) Eğitim müşavirliği için, il milli eğitim müdürlüğü veya daha üst görevlerde asil olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak

Görevlerarası Geçişler

MADDE.10-Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı/üyeliği, Bakanlık denetçiliği /başdenetçiliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, mali hizmetler uzmanlığı, atanacağı alanda alanında doktorluk, doçentlik veya profesörlük görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmak şartı ile ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az üç yıl süreyle görev yapanlar durumlarına uygun görevlere atanabilirler.

daha fazlası şu linkte bilmem doğru bilmem yanlış;

http://forum.memurlar.net/konu/1404698/?page=1

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;