Editörler : Cüneyt Barışoglu
23 Aralık 2011 08:54   


Diyanette 8 ay fahri hocalık yapana direk kadrolu yapan khk

evet arkadaşlar bu haksızlığa bir bakarmısınız işte fahri olarak kadrolu yapacak olan kanun hükmünde kararname

Fahri ve Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların, Kur?an Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanması

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI?NDAN

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 17.09.2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ?Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 653 Karar Sayılı Kanun Hükmünde Kararname?nin 13 ncü Maddesi İle Eklenen Geçici 17 İnci Maddesi Gereğince, Fahri Olarak Veya Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların, Kur?an Kursu Öğreticisi Kadrolarına Atanmasına Dair Usul Ve Esaslar aşağıya çıkarılmıştır. Buna göre;

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 17.09.2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü Maddesi ile eklenen geçici 17 inci maddesi gereğince Başkanlığımıza bağlı Kur?an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim-öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlerden;

1- Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmaları şartıyla 17.12.2011 tarihine kadar toplam beş yıl (8 aylık beş eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında hizmeti bulunanlar ile 01.01.2005 tarihinden itibaren 17.12.2011 tarihine kadar toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında hizmeti bulananlar 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17? nci maddesinin (a) bendi uyarınca doğrudan,

2- 01.01.2005 tarihinden itibaren 17.12.2011 tarihine kadar toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim-öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17 nci maddesinin (b) bendi uyarınca Başkanlığımızca açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde; Başkanlıkça belirlenen aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Kur?an kursu öğreticiliği kadrolarına atanabileceklerdir.

Bu itibarla; 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17 inci maddesinin (a) ve (b) bendi kapsamına giren ve başvuru şartlarını taşıyanlar, gerekli belgelerle birlikte en son görev yaptığı il müftülüğüne en geç 17/12/20011 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen müracaat edeceklerdir. Aynı geçici maddenin (b) bendine göre yapılacak mesleki yeterlik sınavı ile ilgili duyurular daha sonra ilan edilecektir. Geçici 17 inci maddenin (a) ve (b) bendi kapsamına girenlerin Kur?an kursu öğreticisi kadrolarına atanma işlemleri, aynı geçici maddenin (b) bendi gereğince mesleki yeterlik sınavına tabi tutulacakların sınava alınması ve yapılacak sınavın sonuçlanmasından sonra yapılacaktır.

A-Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan ?Ortak Nitelik? şartını taşımak.

3. En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak.

4. Halen kadrolu Kuran Kursu öğreticisi olarak çalışıyor olmamak.

5. Fahri veya ek ders ücreti karşılığında yapılan görev süresi ve yeterlik ile ilgili aşağıda yer alan şartları ve özellikleri taşımak:

a) Doğrudan Sınavsız Atanabilecekler İçin Görev Süresi ve Yeterlik

1. Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmaları şartıyla 8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi içinde Başkanlığımıza bağlı Kur?an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile 17.12.2011 tarihine kadar toplam beş yıl (8 aylık beş eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak. (2004, 2005, 2006, 2009, 2011 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olup, yeterlik belgesi almış olmak.)

2. Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmaları şartıyla 8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi içinde Başkanlığımıza bağlı Kur?an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile 01.01.2005 tarihinden itibaren 17.12.2011 tarihine kadar toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi) ve daha fazla fahri veya ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak. (2004, 2005, 2006, 2009, 2011 yıllarında yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olup, yeterlik belgesi almış olmak.)

b) Açılacak Mesleki Yeterlik Sınavında Başarılı Olmaları Halinde Atanabilecekler İçin Görev Süresi ve Yeterlik

Başkanlığımıza bağlı Kur?an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile 8 aylık bir eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında 01.01.2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl (8 aylık bir eğitim-öğretim dönemi) ve daha fazla görev yaptığı halde Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesi olmayanlar, 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen Geçici 17 nci maddesinin (b) bendi uyarınca Başkanlığımızca açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde atama kapsamında değerlendirmeye alınabilecektir.

c) Sürelerin Hesaplanması

Bir yıllık (8 aylık bir eğitim - öğretim dönemi) sürenin hesaplanmasında, fahri veya ek ders ücreti karşılığı çalışan öğreticinin, valilik veya kaymakamlık onayı ile göreve başladığı tarih ve görevden ayrıldığı tarih esas alınır. Halen fahri veya ek ders ücreti karşılığı çalışmakta olanların görev sürelerinin hesaplanmasında 17.12.2011 tarihine kadar olan süreler de dikkate alınır. Sürelerin hesaplanmasında, görevlendirme onayının başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri de dâhildir.

Hafızlık eğitim-öğretiminin verildiği Kur?an kurslarında eğitim - öğretim dönemi olan ekim ayının ilk haftası ile mayıs ayının son haftasından sonraki dönemlerde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapanların artan süreleri, sonraki sürelere ilave edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2.Öğrenim durumlarını gösterir Mezuniyet Belgesi,

3.Fahri veya ek ders ücret karşılığı görev sürelerini gösterir Valilik veya Kaymakamlık onay sureti ile Hizmet Cetveli,

4.Sabıka Kayıt belgesi,

5.Sağlık Raporu,

6.Hafızlık belgesi (Hafız olduğunu beyan edenler için)

7.Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapanlardan kurumlarınca çalıştıklarına dair belge.

633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen geçici 17 inci maddesinin (a) bendi kapsamına girerek doğrudan atanabilecekler ile aynı geçici maddenin (b) bendi kapsamına girerek mesleki yeterlik sınavına tabi tutulacaklar, görev sürelerini gösterir Valilik/Kaymakamlık onay suretleri ile birlikte hizmet cetvellerini fahri veya ek ders ücreti karşılığı görev yaptıkları il ve ilçe müftülüklerinden onaylatarak kendileri temin edeceklerdir. Hizmet cetvelleri ile valilik/kaymakamlık onay suretleri ikişer nüsha halinde alınacak; birer nüshası başvuru esnasında başvuruda bulunduğu il müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memura teslim edilecek, diğer nüshalar ise atama olması halinde atamasının yapıldığı il müftülüğüne teslim edilecektir. Yetkili memurlarca incelenen diğer evraklar adaya iade edilecek, sadece Valilik/Kaymakamlık onay suretleri ile hizmet cetvelinin birer nüshası yetkili memurda kalacaktır.

C- Başvuru Şekli

1-Başvuru İşlemleri

a) Yukarıdaki şartları taşıyanlar, en geç 17.12.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar, bu duyurunun ?B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler? bölümünde sayılan belgelerle birlikte en son görev yaptığı il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. İstenen belgeleri ibraz etmeyen veya belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları alınmayacaktır.

b) il müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar adayın bilgilerini sisteme girdikten (adayın birden fazla hizmet belgesi varsa hizmet sürelerinin birleştirilerek doğru bir şekilde girilmesinden) sonra başvuru formundan iki nüsha yazdıracaklar, müftülük gelen evrak defterine kaydı yapıldıktan sonra formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (adı, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacaktır.

c) İmzalanan başvuru formlarının bir nüshası yetkili memurda kalacak, bir nüshası da müracaat için ibraz ettiği diğer belgelerle birlikte başvuru sahibine teslim edilecektir. Yetkili memurlar tarafından alınan imzalı başvuru formu ve bu forma eklenen müracaat sahibinin valilik/ kaymakamlık onay sureti ile hizmet cetveli, müftülükteki dosyada muhafaza edilecektir.

d) Yetkili memurlar; başvuru yapanların bilgilerinde bir değişiklik olması halinde 17.12.2011 tarihine kadar ilgili web programı aracılığı ile gerekli değişiklikleri yapabilecektir.

e) 17.12.2011 tarihinden sonra, adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun değişiklik yapılmayacaktır.

f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 17.12.2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

g) İnternet ortamından bireysel başvuru alınmayacaktır.

2-Başvuru Sonrası İşlemler

a) 17.12.2011 tarihi mesai saati sonunda başvuruların tamamlanmasının ardından müracaatı müftülüklerce alınmış ve onaylanmış adaylardan 633 sayılı Kanuna 653 sayılı KHK ile eklenen geçici 17 inci maddesinin (b) bendine göre 01.01.2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl (bir eğitim-öğretim dönemi) ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar Başkanlığımızca açılacak mesleki yeterlik sınavına alınacaktır.

b) Mesleki yeterlik sınavının tarihi, yeri vb. hususlara ilişkin duyurular daha sonra ilan edilecektir.

c) Mesleki yeterlik sınavından başarılı olan adaylar ile doğrudan atanmaya hak kazanan adayların yerleştirme işlemleri Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde www.diyanet.gov.tr internet adresinde ve aynı sitedeki ?Personel Hizmetleri? sayfasında ilan edilecek yerleştirme kriterleri ve adayların il tercihlerine göre bilgisayar ortamında yapılacaktır.

d) Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili başvurular ile atama öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olanlar görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

e) Bu duyurudaki şartlar, 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince yapılan iş ve işlemler ile ilgilidir. Bundan sonraki personel alımları için müktesep hak teşkil etmez.

f) Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının (www.diyanet.gov.tr) internet sitesinde ve aynı sitedeki ?Personel Hizmetleri? sayfasında duyurulacaktır.

7) 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Başkanlığımızın (www.diyanet.gov.tr) internet sitesinde ve aynı sitedeki ?Personel Hizmetleri? sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

hiç bir sınav yok sadece 8 ya çalış bedavadan direk 657 bağlı memur ol aylık 2000 yanlış duymadınız iki bin lira maaş ne güzel değilmi

evet tepki için bimere ve akp tv yapımcıları köşe yazarları hasılı bu durumu bildirelim

23 Aralık 2011 12:58

zyhs
Şube Müdürü

Ben bu kararnamede 16. maddeye aldanarak 1000 kişi alacaklar sanmıştım ama iş öyle değilmiş.8 ay görev yapan ücretli diyanetin fahrilerininin hepsi alınacakmış.başvuru 8000-9000 civarındaymış.şartları tutan bizler ve öğretmenler için kadro yok ama çoğu torpille giren fahrilere gel ne olursan ol gel dendi.sizler bizim herşeyimizsiniz.bu göreve layık olmasanızda biz sizi alacağız dediler.

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;