Editörler : hopaliSafak Vaktii
02 Ocak 2012 16:58   


Eğitim Özrü Dava Dilekçeleri - Süreç ve Sonuç

Arkadaşlar bugünlerde Eğitim ( Öğrenim ) özrü kesimi iyice sustu gibi geldi bana. Açılan başlıklarda sadece sitem ve umut ifadeleri var. Bu başlık böyle olmasın istiyorum. Şu an ne aşamadayız , hangi süreçteyiz ve ne gibi sonuçlar çıktı ? Burada paylaşacağız. Bu konuda, özellikle dava dilekçelerimiz ve süreçlerimizi paylaşacağız.

Şurası kesin ki , birçok kişi kurumuna dilekçeyle başvurdu ve birçok kişi yine cevap aldı. Alınan cevapların hepsindeki ortak nokta eğitim özrünün bu zamanda yapılmayacağı. Ve bu cevap dava için yerterlidir.

Kurumuna verdiği dilekçenin cevaplarını alanlar , hiç beklemesinler dava açsınlar. Benim dilekçeme cevap geldi. Şimdi yana yakıla uygun bir dilekçe arıyorum. Bulamazsam bir avukata gitmeyi düşünüyorum. Ancak biliyorum ki sendikaların avukatlarının ilgi alanlarına girdiği için bu konuda daha oturaklı bir dilekçe yazabilirler. Ben "yalaka" olan sendikadanım, ve onlara güvenmediğimden yardım istemedim. Düşmandan yardım istemeye benziyor çünkü. Geçen hafta oraya istifa dilekçemi yolladım sanırım kabul etmişlerdir. Hemen başka bir sendikaya geçip ve sorun aktarmak biraz çıkarcılık gibi görüneceğinden yapamıyorum. Kısaca ;

Mutlaka dava dilekçelerimizi paylaşmalıyız. Dava konumuz ortak, kendimize göre değişiklikler yaparak davamızı açabiliriz. Unutmayalım ki, mahkemeye ne kadar çok dava dilekçesi aktarırsak o kadar ciddiye alınırız. Buradan dava süreci ile bilgi ve belge paylaşımı yapalım lütfen.

Ben inanıyorum ki , bu davayı açan kazanacak. Ayan beyan haksız bir uygulama çünkü. Ve kazananlar MEB'e şu andan itibaren yüksek lisans yolunda yaptığı harcamaları ve mahkeme gideri karşılığı için de tazminat davası açıp kazanacaktır. Eğer bu ülkede yargı hala bağımsız ise , bu dava kazanılacak. Ve ben hala bu ülkede mahkemelerin bağımsız olduğuna inanıyorum. Lütfen başlığı güncel tutalım .....

Dava Dilekçeleri lütfen ...

02 Ocak 2012 17:19

memurof
Şef

Güncel ...

02 Ocak 2012 17:52

ebahali
Memur

??? NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

?Yürütmeyi Durdurma Taleplidir?

DAVACI :İsim-Soyisim T.C.No:???.

Adres:??????..

DAVALI :Milli Eğitim Bakanlığı

T.KONUSU :Öğrenim özründen yararlanmak için yaptığım başvurunun reddine ilişkin ??..tarih ve ???sayılı işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Ö.TARİHİ : ????

AÇIKLAMALAR :

?.? İli ??.. İlçesi ?? Okulunda ??? öğretmeni olarak görev yapmaktayım. ?./?./?. Tarihinde ???.. Üniversitesi??? Enstitüsü????. Anabilim dalında yüksek lisansımı tamamlamak üzere kaydımı yaptırdım. Yüksek lisans öğrenimimi tamamlamak için öğrenim özrümün bulunduğu ???. İline atamamın yapılması için davalı idareye yaptığım başvuru dava konusu işlemle reddedilerek mağduriyetime sebep olunmuştur. Dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, iptal edilerek mağduriyetimin giderilmesi hakkaniyet gereğidir. Şöyle ki;

Davalı Bakanlık tarafından 14.12.2011 tarihinde yayınlanan ?Öğretmenlerin Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu?nda öğretmenlere eş durumu özründen tayin hakkı verilmiş, ancak diğer özür grupları dışarıda bırakılmıştır. Bu sebeple Aralık 2011 tarihinde eş durumu özründen tayin hakkı verilirken, tarafıma öğrenim özründen yararlanma imkanı verilmemiştir. Bu işlem, uluslararası hukuka, T.C. Anayasasına ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aykırıdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 26. Maddesinde ?Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.?

T.C. ANAYASASI:

?Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi? başlıklı;

MADDE 42? (1) ?Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.?

?Kanun önünde eşitlik? başlıklı;

MADDE 10.? ?Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (?)* kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;

?Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler? başlıklı;

MADDE 35 ? (1) ?Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.?

?Öğrenim durumu özrü? başlıklı;

MADDE 38 ? (1) ?Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.? şeklinde düzenlenmiştir.

Bahsi geçen yasal düzenlemelerde, eğitim-öğrenim hakkı güvence altına alınarak, öğretmenlere öğrenim özrüne bağlı yer değişikliği hakkı getirilmiş iken, davalı idare tarafından Aralık 2011 tarihinde sadece eş durumu özrü tayinlerine imkan tanınmış, öğrenim özründen yer değişikliği ise engellenmiştir. Bu durum Anayasa?nın eşitlik ilkesine aykırılık arz etmektedir.

2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendi gereğince ?idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.? denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, ?Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.? hükmüne amirdir. Dava konusu işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu atama işleminin yapılmaması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr bulunduğundan dolayı; 27. maddede aranılan şartların da oluştuğu dikkate alınarak, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararın verilmesi gerekmektedir.

Yukarıda izah ettiğim nedenlerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. Takdir Sayın Mahkemenizindir.

HUKUKİ SEBEPLER : T.C. Anayasası, vs. ilgili tüm yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Hizmet belgesi, öğrenim belgesi, ??..tarih ve ???sayılı işlem, vs hukuki deliller

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin re?sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

1) Öğrenim özründen yararlanmak için yaptığım başvurunun reddine ilişkin ??..tarih ve ???sayılı işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline,

2) Tüm yargılama harç ve masrafların karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ile talep ederim.

İsim/Soyisim

EK: Hukuki Deliller Bölümünde sayılanlar

02 Ocak 2012 18:27

Cenanse
Kapalı

Dilekçenin cevabını bekliyorum

02 Ocak 2012 19:06

lehoca
Kapalı

talep kısmına atamamın öğrenim gördüğüm ile yapılması hususu da eklenebilir.

02 Ocak 2012 20:40

vaaveyla
Daire Başkanı

ben de dilekçeme cevap bekliyorum... bu bir fırsattır. hele tez döneminde olanlara. ağustosa sakın güvenmeyin.

ağustosta cok süprizler bekleniyor. hemen mahkemeye vereceğim..

02 Ocak 2012 21:34

kardelenozu
Aday Memur

(şubat atamasıyım...)ben dilekcemın cevabı ıle kasım ayında davamı actım.dava halen suruyor.bıtttgınde buradakı herkesle paylasıcam. sızlerden de aynı hassasıyetı beklıyorum.

02 Ocak 2012 23:04

işimiz zor
Şef

hocam kimse susmadı. eğitim- özrü nerde başlığındayız çoğunlukla.siz de orayı ve özür grubu bilgiyi takip edebilirsiniz.

03 Ocak 2012 00:11

Adalet Poyraz
Şube Müdürü

ben kazanacaımıza inanıyorum

03 Ocak 2012 21:34

memurof
Şef

ebahali hocam yazdığın dilekçeden faydalanıyorum. Dava bu hafta açılıyor.

03 Ocak 2012 22:41

DuyqusaL
Yasaklı

http://cbsorun.tccb.gov.tr/sorular/3

bu siteye girip oylayın arkadaşlar

05 Ocak 2012 11:29

işimiz zor
Şef

dilekçeler için son gün.TES İN sitesinde örnekler var. lütfen okula verin ve MEM e kendiniz götürün.

dilekçe için link, durumunuza uygun olanı indirin, il merkezi isteyenler, büyük şehir sınırlarına atanmak istiyorum dsin.

http://www.turkegitimsen.org.tr/haber_goster.php?haber_id=14050

05 Ocak 2012 13:08

Adalet Poyraz
Şube Müdürü

Hakkımmızı hukuki yolla alacağız

08 Ocak 2012 21:43

Adalet Poyraz
Şube Müdürü

en kısa zamanda idare mahkemesine başvuralım

06 Ekim 2012 17:06

OğuzhanKayseri
Memur

Arkadaşlar bende bir kitte 399 a göre çalışan bir elektrik teknikeriyim. Dgs ile başka bir ilde İkinci Öğretim Elektrik Elektronik Mühendisilğini kazandım ve kayıt yaptırdım. Müdürlüğüme dilekçe ile eğitim durumumdan dolayı tayin dilekçesi verdim. 15 Dilekçemi üst yazıyla Ankaraya gönderdiler. Neticede bana red cevabı verebilirlermi. Kurumumun personel yönetmeliğinde eğitim, eş yada sağlık durumundan dolayı tayin talebinde bulunabileceğim yazıyor. Ayrıca görev yaptığım ildede Elektrik Elektronik mühendisliği var ama en düşük puanı benim puanımdan yüksek kapattı. Bu aşamada bana vereceğiniz önerilerinize muhtacım. Editörlerden ve bu konuda bilgi verebilecek arkadaşlardan yardım istiyuorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Toplam 14 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?