Editörler : Mehmet Balci
28 Ocak 2012 22:30   


Vekaleten yürütülen müdürlükte ayrıca ücret alınır mı?

arkadaşlar tarım bakanlığı taşra teşkilatında (ilçe) de çalışan ziraat müh. vekalten baktığı İlçe Müdürlüğü için ayrıca vekalet ücreti alabilir mi? ve bu görevden istifa edebilir mi?

29 Ocak 2012 12:43

yozdas
Kapalı

Vekaleten yaptığınız müdürlük görevi için ücret alabilmeniz olurunuzun Bakanlıktan gelmesi ve bu olurda 657/86 maddesi gereğince görevlendirildiğinizin açıkça yazması gerekmektedir. Vali veya kaymakam oluruyla müdürlük yapıyorsanız müdürlük ücreti alamazsınız

30 Ocak 2012 10:33

last_dn
Aday Memur

herhalde zam ve tazminatları zaten mühendislerin daha yüksek olduğundan alamıyor.

Vekalet ücreti ise 657/86 maddesinde aranan şartlara (vekilin asildeki şartları taşıması vs.) haiz ise alabilmesi gerekli.

Ben valilik veya kaymakamlık makamının da şartlara haiz bir kimseyi göreve getirdiğinde vekalet aylığını alacağı kanaatindeyim.

Burada esas olan şartları taşımaktır diye düşünüyorum

30 Ocak 2012 10:36

last_dn
Aday Memur

Ayrıca vekalet işi daha mantıklı bence

ÖZel idarelerde falan genelde müdürler vekalet ile oluyordu şimdi de öyle mi bilmiyorum

Böylelikle ek özel hizmet seyyar görev gibi tazminatları da TH kadrosunda bulunduklarından alabiliyorlardı

30 Ocak 2012 14:50

memolibjk
Aday Memur

arkadaşlar sağolun. peki vekaleten müdürlük zorla yaptırılabilinir mi? ve vekalet görevlerde istifa veya bu görevbi bırakma nasıl oluyor????

30 Ocak 2012 15:05

yozdas
Kapalı

sayın memolibjk size özelden yazdım oradan okuyabilirsiniz. Burada da yazsam olurdu ancak tarım teşkilatında alıngan müdürler olabiliyor :))

31 Ocak 2012 13:44

kizil21
Aday Memur

BU KONU İLE İLGİLİ DANIŞTAY İÇTİHATI;

DANIŞTAY

11. Daire 2001/481 E.N , 2003/5610 K.N.

İlgili Kavramlar

ANGARYANIN YASAK OLMASI

ASİLLİK ŞARTLARINA SAHİP OLMAYAN MEMURUN VEKİL OLARAK DA GÖREVLENDİRİLEMEMESİ

MEMURUN VEKALETEN GÖREVLENDİRİLDİĞİ İŞ İÇİN VEKALET AYLIĞINA HAK KAZANMASI

VEKALET ŞARTLARINA SAHİP OLMADIĞI HALDE VALİLİK OLURUYLA VEKİL OLARAK GÖREVLENDİRİLEN MEMUR

Özet

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 86. MADDESİNDE, VEKALET GÖREVİ VE AYLIK VERİLMESİNİN ŞARTLARI DÜZENLENMİŞ, 174. MADDESİNDE, VEKALET AYLIKLARININ ÖDENEBİLMESİ İÇİN GÖREVİN FİİLEN YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU BELİRTİLMİŞ, 175. MADDESİNE 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN İKİNCİ FIKRASINDA İSE, VEKALET AYLIĞI ÖDENEBİLMESİ İÇİN VEKİLİN ASİLDE ARANAN ŞARTLARI TAŞIMASININ ZORUNLU OLDUĞU HÜKME BAĞLANMIŞ BULUNMAKTADIR. BU HÜKÜMLER KARŞISINDA ASİLDE ARANAN ŞARTLARI TAŞIMAYAN BİR KİŞİNİN VEKİL OLARAK ATANAMAYACAĞI VE KENDİSİNE VEKALET AYLIĞI ÖDENEMEYECEĞİ AÇIK OLMAKLA BİRLİKTE, ANAYASANIN ANGARYAYI YASAKLAYAN HÜKMÜ UYARINCA, DAVACININ FİİLEN YÜRÜTTÜĞÜ VEKALET GÖREVİNDEN DOLAYI VEKALET AYLIĞINA EŞDEĞER TUTARDA BİR MEBLAĞIN TAZMİNAT OLARAK ÖDENMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

İstemin Özeti: Dava, ... vekalet eden ve ... olan davacıya vekalet ettiği döneme ait olarak ödenen vekalet aylığı ile zam ye tazminat farklarının tahsil edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Gaziantep İdare Mahkemesi 4.5.2000 gün ve E: 1999/1061, K: 2000/506 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden, ... Malmüdürlüğünde lise mezunu olup, 3. derecenin 2. kademesinden aylık alan ve ... olarak görev yapan davacının, 29.1.1999 tarihli ... Valiliği vekalet onayı ile 657 sayılı Kanunun 86. maddesi gereği 18.12.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 1. dereceli aynı yer malmüdürlüğü görevine vekalet ettirildiği, daha sonra ise bu görev için aranılan yükseköğrenim görme şartını taşımadığından bahisle ödenen vekalet aylığı, zam ve tazminatların dava konusu işlem ile tahsil edildiğinin anlaşıldığı, 657 sayılı Kanunun 86. maddesinde, vekil olarak atanacak kimselerde aranacak nitelikler belirtilmiş olup, atama usulüne uygun olarak yetkili makam tarafından yapıldığından vekaleten ataması yapılan ilgilinin, bu atama işlemine istinaden bir taraftan asilin yetkisine sahip olurken, diğer taraftan da vekalet görevi için öngörülen zam ve tazminatlardan istifade etmesi gerekeceği, her ne kadar 99 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde vekil olarak atanacaklarda aranacak şartlar belirtilmiş ise de, bu şartların atama işlemi sırasında yetkili makamlarca aranması ve atamanın nitelikleri taşıyanlar arasında yapılması gerektiği, bu husus gözönüne alınmadan ataması yapılan ve fiilen vekalet görevini yürüten ilgililerin daha sonra mali hakların ödenmesi sırasında asilin şartlarına haiz olmadığı ileri sürülerek zam ve tazminatların ödenilmesinden kaçınılmasının veya geri istenilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı, bu durumda, 1. derece kadrolu malmüdürlüğü görevine vekalet ettiği tartışmasız olan davacının, 657 sayılı 86. maddesinin amir hükmü gereği bu görevi aylıksız yürütmesi gerektiğinden vekalet ücretini haketmediği, vekalet ücretinin hataen ve yersiz ödendiği sonucuna varıldığından davaya konu işlemin vekalet ücretinin davacıdan tahsilini öngören kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı, ancak İşlemin zam ve tazminatların tahsiline ilişkin kısmında ise hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin, zam ve tazminatların davacıdan tahsilini öngören kısmını iptal etmiş, vekalet aylığının tahsiline ilişkin kısmını ise reddetmiştir. Davalı Maliye Bakanlığı tarafından, tesis edilen işlemde isabetsizlik bulunmadığı, davacı tarafından ise mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Taraflarca savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Ahmet Pesen'in Düşüncesi: Temyiz dilekçelerinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, taraflar temyiz istemlerinin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı: Handan Yağuş'un Düşüncesi: Taraflar temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle taraflar temyiz istemlerinin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinde, vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları düzenlenmiş, 174. maddesinde, vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmiş, 175. maddesine 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ikinci fıkrasında ise, vekalet aylığı ödenebilmesi için vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Anılan Kanunun mülga 213. maddesinden sonra gelen ek maddesi, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 152. madde olarak ""zam ve tazminatlar"" başlığıyla kanuna eklenmiş olup, anılan kanun maddesine istinaden hazırlanan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun Ek Geçici 9. maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 19.1.1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, karara ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yeralan zam ve tazminatların ödenmesinde uyulacak ortak hükümleri düzenleyen 6. maddesinin ( H/b ) bendinde, kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, bu kararnamede asli kadroları için öngörülen zam ve tazminatlarının toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve tazminatların toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanı; 657 sayılı Kanunun 175. maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı sürece ödeneceği kurala bağlanmıştır.

Öte yandan, 99 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de, vekalet göreviyle ilgili genel hükümlere yer verildikten sonra 1-4 üncü dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Yasanın 68. maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları öngörülmüş ve ayrıca 657 sayılı Yasanın 68/B maddesindeki 1-4. derecedeki kadrolara atanmak için yüksek öğrenim görmüş bulunmak şartı aranmıştır.

Bu hükümler karşısında, asilde aranan şartları taşımayan bir kişinin vekil olarak atanamayacağı ve kendisine vekalet aylığı ödenemeyeceği açık olmakla birlikte, Anayasanın 18. maddesinde düzenlenen ve angaryayı yasaklayan hükmü uyarınca, davacının fiilen yürüttüğü görev karşılığında bazı maddi haklara hak kazanacağı, ancak yüksek öğrenim mezunu olmaması nedeniyle zam ve tazminatları alamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, lise mezunu olan ve 1. derece kadrolu malmüdürlüğü görevini valilik oluru ile vekaleten yürüten davacıya üstlendiği sorumluluk dikkate alınarak yürütülen vekalet görevinden ötürü vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın tazminat olarak ödenmesi, zam ve tazminatlara ilişkin talebinin ise reddi yolunda karar verilmesi gerekirken, aksi yönde verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Gaziantep İdare Mahkemesinin 4.5.2000 gün ve E: 1999/1061, K: 2000/506 sayılı kararının bozulmasına, 22.12.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

31 Ocak 2012 18:54

memolibjk
Aday Memur

teşekkürler. yani asil şartları taşımayan memura asil memurun görevlerini yaptıramazlar yaptırırlars a ek ödeme yapmak zorundalar... doğru mu anladım...

31 Ocak 2012 20:10

yozdas
Kapalı

http://www.sayistay.gov.tr/yayin/yayinicerik/sayistay2004kararlar.pdf

Karar Tarihi : 22.6.2004

Tutanak No : 27230

KONU: Asilde aranan ?yüksek öğrenim görmüş bulunması? şartı

vekalet edende bulunmadığından vekalet edilen göreve

ilişkin özel hizmet tazminatının ödenmesinin mümkün

olmadığı.

911 sayılı ilâmın 1?inci maddesinde, lise mezunu olup

Kaymakamlığın ?Yazı İşleri Müdürü? unvanlı 2?nci derece kadro görevine

vekalet eden veri hazırlama kontrol işletmeni ??????e; asilde aranan

?yüksek öğrenim görmüş bulunması? şartını taşımadığı halde vekalet

ettiği göreve ilişkin özel hizmet tazminatının ödendiği gerekçesiyle

?????. -liraya tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde, Anayasanın 18?inci maddesine göre

angaryanın yasak olduğunu bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa göre de vekalet ettiği göreve vekalet ücreti ödenmesi

gerektiğini ayrıca Danıştay kararında da memura yapılan hatalı

ödemelerde ancak 60 günlük dava açma süresi içinde geri

istenebileceğine karar verildiğini ifade etmektedir. Yine dilekçede, İçişleri

Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atama Yönetmeliğinde lise

mezunlarının da atanabilmesine imkan tanındığını ifade etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68?inci maddesi. (B)

fıkrasında:

?B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve öğretim

hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4?üncü derecelerindeki

kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın,

atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1?inci dereceli görevlerden ek göstergesi 650 ve daha yukarıda

olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 ve 2?nci derece görevlerden ek göstergesi 650'den az olanlar

için en az 10 yıl,

c) 3 ve 4?üncü dereceli görevler için en az 8 yıl,

Temyiz Kurulu Kararları

82

(Ek fıkra: 26/8/1993 - KHK - 501/1 md.; İptal Anayasa

Mahkemesinin 6/10/1993tarihli ve E.1993/32, K.1993/32 sayılı kararı

ile) (Değişik: 27/6/1989 KHK 375/7 Md.) 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 2?nci maddesi kapsamına dahil

kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması

şarttır.? denilmektedir.

2000 yılında da uygulanmasına devam edilen hangi görevler için

ne miktarda zam ve tazminat ödeneceğine ilişkin 98/10548 sayılı

B.K.K.?nın 6?ncı maddesinin H/b fıkrasında aynen:

?Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan

vekalet ettirilenlere, bu kararnamede asli kadroları için öngörülen zam ve

tazminatların toplamı ile vekalet ettikleri kadro için öngörülen zam ve

tazminatlarının toplamının net tutarları mukayese edilerek fazla olanı,

657 sayılı Kanunun 175?inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın,

vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görevin fiilen yapıldığı

sürece ödenir.

Ancak, bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin

99 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı

üzere asilde aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.? denilmektedir.

Dilekçi her ne kadar 99 Seri No?lu Tebliğin 657 sayılı Kanunun

86?ncı maddesine aykırı olduğunu bu nedenle Kanunda bir sınırlama

olmadığından tebliğin Kanunu sınırlayamayacağını iddia etse de 2000

yılında da uygulanmasına devam edilen hangi görevler için ne miktarda

zam ve tazminat ödeneceğine ilişkin 98/10548 sayılı B.K.K.?nın 6?ncı

maddesinin H/b fıkrası bu ödemenin yapılabilmesini vekalet eden

personelin 99 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde

açıklandığı üzere asilde aranan şartlara haiz olması şartına bağlamıştır.

Yine dilekçede iddia edilenin aksine; 27.10.1999 tarih ve 23859

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı

Memurlarının Nitelikleri ve Atama Yönetmeliğinin 15?inci maddesinin (c)

fıkrasında ilçe yazı işleri müdürlüğüne atanmak için fakülte veya dört

yıllık yüksekokul mezunu personel olmadığı taktirde iki yıllık yüksek okul

mezunlarının da atanabileceği ifade edilmekte olup lise mezunlarının bu

göreve atanmalarına imkan verilmemektedir.

99 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde aynen:

?1- Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve

nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil

memurda aranacak şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Temyiz Kurulu Kararları

83

Bu sebeple;

a) 1-4?üncü dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı

Kanunun 68?inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaları

b) ........

gerekmektedir.

2- Asil memurda aranan şartlara haiz vekil memur bulunamadığı

taktirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir

şekilde boşalmış veya boş bulunan görevin öncelikle varsa yardımcıları,

yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedvir en

gördürülmesi mümkün görülmektedir.

3- 657 sayılı Kanunun vekalet ücreti ödenmesine ilişkin 175?inci

maddesine göre tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılması mümkün

bulunmamaktadır.?denilmektedir.

Yukarıdaki Genel Tebliğde sözü edilen 657 sayılı Kanunun 68?inci

maddesinin (B) fıkrasında ise 1, 2 ,3 ve 4?üncü dereceli kadrolara derece

yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın atama yapılabilmesi için

maddede belirtilen diğer şartlarla birlikte atanacak personelin yüksek

okul mezunu olması şartı getirilmiştir. Halbuki söz konusu kişi atamanın

yapıldığı tarihte lise mezunudur. Bu nedenle de asilde aranan şartları

taşımamaktadır.

Yukarıda ifade edilen sebeplerle, 911 sayılı ilâmın 1?inci

maddesiyle verilen ?????...-liraya ilişkin tazmin hükmünün

tasdikine, karar verildi.

02 Şubat 2012 09:19

mmr8016
Aday Memur

bir kurumun il müdürü iken bu ünvanı alınan memura yeni müdür ataması oluncaya kadar bakan imzası ile "işlerin aksamadan yurmesi için il müdürü olarak görevinizi yapmanız..." şeklinde bir görevlendirmede, "vekalet" ifadesi yok, "657/86" yok,görevlendirmenin hangi yasal dayanağa göre yapıldığı belli değil. Böyle bir durumda memurun özlük haklarıyla ilgili ne yapılır?

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?