Editörler : Cüneyt Barışoglu
03 Mart 2012 22:45   


Yasaklı
Cahil, cahillik, kimlere cahil denir? eğitimle cahillik gider mi?

Eğitimle cahilliğin gitmediğini anlayacaksınız?! Cahil, cahillik, cehalet, cahiliye hakkında aşağıdakileri okuyunca şaşıracaksınız.

Bir siteden aldım, kısa olması için bazı yerleri çıkardım. Tamamı sayfanın altındaki linkte var.

------------

A-CAHİL KELİMESİNİ ANLAM SAHASI:

?Cahiliyye?, ?cehl? fiilinden türemiş bir masdardır Yaygın olarak ?bilgisizlik? anlamında kullanılmaktadır ama daha başka manaları da vardır

?CAHİLİYYE?NİN TÜREDİĞİ ?CEHL? FİİLİ SÖZLÜKTE, BİLMEMEK, TANIMAMAK, KABA DAVRANMAK, GÜCENDİRMEK, FIKIR FIKIR KAYNAMAK GİBİ ANLAMLARA GELİR

Bazılarına göre bu fiil, bilginin zıddı olarak bilgisizlik ve hafiflik, kendini bilmezlik gibi iki anlam sahasına sahiptir Aslında ikinci anlam birincisini doğurmuştur

Ragıb el-İsfehâní ?cehl?e üç anlam vermektedir:

-Birincisi, nefsin bilgiden boş olması,

-İkincisi, gerçeğin dışında bir şeye inanma,

-Üçüncüsü, bir konuda yapılması gerekenin veya hakkın tersini yapmadır (Müfredat, s: 143)

?Cahil?, ?cehl? sahibi, bilgiden mahrum olan, davranışları olgun olmayan, kendini bilmeyen demektir ki ?cehl? fiilinin fail (özne) ismidir

Kur?an-ı Kerim, bu fiili ve bunun türevleri olan ?cahil?, ?cahiliyye?, ?cehalet?, ?cehûl? kelimelerini kullanmaktadır

?Cehûl? çok cahil demektir ?Cehâlet? ise cahil olma halini, ?cehl? içinde olma durumunu ifade eder

Türkçe?de ?cahillik?; cehalet, bilgisizlik, bilmeme manasında, ?cahil? ise; bilmeyen, ilimden ve olgun davranıştan uzak, biraz da genç ve tercübesiz kimse anlamında kullanılmaktadır

B-CAHİLİYYENİN KAPSAMI:

Bir çok tefsir ve tercümede ?bilgisiz olma, ilinden uzak olma? diye anlaşılan ?cahilliye?: Íslâm?a inanmayan kişi ve toplumların tutum, davranış, yaşantı, anlayış ve sistemlerini nitelemek üzere kullanılan bir kavramdır

İslâm kültüründe ?cahiliyye?, kendinden önceki dönemin inanç, tutum ve davranışlarını niteleyen ayırdedici önemli bir kavramdır İslâm?dan önceki dönemin adı ?cahiliyye dönemi? dir

?..

Bu durum bir anlamda barbarlıktı İslâm?dan uzak olan kişi ve toplumlar genellikle ?heva?larına uyarlar Onlar canlarının, yani keyiflerinin istediğini yapmaktan başka bir şey bilmezler DolaysIyla, hak-hukuk, erdem ve iyilik, başkasına saygılı davranma ve olgunluk gösterme onların yapacağı iş değildir Üstelik bu gibiler, hevalarına uyduklari için yanlış inançlara düşerler, uydurma ilâhlar bulurlar ve Allah?tan başkasına ibadet etmekten çekinmezler

B1-CAHİLİYE VE HİLM:

Kimilerine göre cahiliyye? ?hilm?in karşıtıdır

?Hilm? sözlükte, düşünerek hareket etme (teenni), sakinlik, yumuşak huyluluk, ahlâk ve karakter sağlamlığı, çok duygusal olmama, tedbirli davranma ve ılımlı olma gibi anlamlara gelir

?Cahillik? ise bütün bu ahlakî davranışların zıddıdır Cahiliyye ?hilm? sahibi olmama durumudur

?HİLM? SAHİBİ OLMA BİR ANLAMDA ?MEDENİ? İNSAN OLMA SIFATIDIR BUNUN TAM KARŞITI OLAN CAHİLLİK İSE, AZGIN, ARZULARININ ESİRİ, TAŞKIN İÇGÜDÜLERİNE UYAN, ACELECİ BİR KARAKTERİ OLAN, OLGUN DAVRANIŞLARDAN YOKSUN, VAHŞİ VE KABA KİMSEDİR

Cahiliyye, iyiyi kötüden ayırmasını bilmeyen bir anlayışın adıdır Bu anlayışa sahip olanlar kör bir inat üzerindedirler

?.

Kur?an; cahil, cahiliyye, cahillik etme kelimelerini farklı yerlerde benzer anlamlarda kullanmaktadır Bu kullanımlardaki ortak nokta, cehaletin yanlızca bilgisizlik olmadığı, düşüncesizce haraket etme, işin doğrusu dururken yanlış yapma, ilme değil de zanna (sanrılara) ve hayallere (ümniyye?ye) dayanma ön plana çıkmaktadır Zaten böyle yapmak cahillerin davranış özelliğidir (Bakınız : Ümniyye)

???

ALLAH?A HAKKIYLA KULLUK YAPAN GÜZEL İNSANLAR, YERYÜZÜNDE VAKARLA, ALÇAK GÖNÜLLÜ VE CİDDİYETLE YÜRÜRLER CAHİLLER KENDİLERİNE SATAŞTIĞI ZAMAN DA YÜKSEK BİR OLGUNLUKLA, ONLARIN SEVİYESİNDE İNMEDEN ?SELÂM? DER VE GEÇERLER (25 FURKAN/63 )

C-CAHİLİYYE ALLAH?I İDRAK EDEMEME İDEOLOJİSİDİR:

Cahiliyye, cehâlet mantığı üzerine kurulu dünya görüşünün, tutum ve davranışların genel adıdır Bu görüşe sahip olanların davranışlarına cahilí düşünceler ve inançlar yön verir Onlar sağlam bir bilgiye, insanı hakka ve en doğru bir yola götürecek bir ilme sahip olmadıkları için kendi hevalarının ölçüsünü doğru sanırlar O yüzden putlara tapmayı, peygamberlere ve Allah?ın âyetlerine karşı gelmeyi doğru zannederler Zenginlik ve servetin üstünlük olduğunu düşünür ve yoksullarla bir arada bulunmak istemezler (11/Hûd/20) Mü?minler, sabırlı, ağırbaşlı, teenni ile, düşünerek hareket ederlerken; cahiller, ?cahiliyye hamiyyeti - cahillik gayreti?yle davrandıkları için, sert ve kaba, düşüncesiz ve hafif meşrep davranırlar Yerli yersiz öfkelenirler, kızgınlık ve gazap sahibidirler Bu yüzden Hakk?a ve adalete göre iş yapamazlar

??

Yukarıda geçtiği gibi ?cahiliyye? yalnızca İslâmdan önceki müşriklerin hayatının adı değildir Kişilerin İslâmí hayatlarından önceki yaşantılarına da ?cahiliyye? denilir Bununla beraber cahiliyye, cehâlet üzerine kurulu bütün tutum ve davranışların, İslâm?dan kaynaklanmayan bütün sistemlerin, bütün hükümlerin genel adıdır Çünkü İslâm ve ona ait hükümler Allah?tan gelen sağlam bir ilme, diğerleri ise insanların hevalarından kaynaklanan zanlara dayanır

Cahilí davranışlar her devirde ve her yerde görülebilir Cahil kimselerin özelliklerine bakarsak, cahiliyyenin her zaman ve her yerde olabileceğini daha rahat anlarız

Medine döneminde olan şu olay ilginç bir örnektir Bu olay üzerine Peygamberimiz (sav) her zaman gündeme gelebilecek cahiliyye davranışlarına dikkat çekmiş ve ümmetini uyarmıştır

Cahiliyye döneminde birbirlerine düşman olan ve uzun seneler boyu süren kan davaları sebebiyle birbirlerine saldıran Evs ve Hacrec kabileleri müslüman olduktan sonra kardeş oldular ve düşmanlığa son verdiler Bir gün onların tatlı tatlı sohbetlerini gören ve bunu kıskanan bir Medineli yahudi birisini göndererek onlara eski günlerini hatırlatmalarını söyledi O gönderilen kişi de denileni yapınca her iki taraf silaha sarılarak savaşa kalkıştılar Bunu öğrenen Peygamberimiz (sav):

?Ey müslümanlar! Allah, Allah ! (Allah?tan korkun), ben aranızda iken, Allah (cc) size hidayet verdikten sonra birbirinizi cahiliyye?ye mi davet ediyorsunuz???? (İbni İshak, nak Íbni Hişam 2/555-556)

Hz Bilal-i Habeşí?ye (ra) ?siyah kadının oğlu? diyerek hakaret eden Hz Ebu Zerr?e (ra) Peygamberimiz (sav):

?Onu annesinin renginden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sende hala cahiliyye ahlâkı bulunmaktadır? (Buharí İman/22 1/14)

Yine Peygamberimiz (sav) cahiliyye davası; cahiliyye zamanında gibi kavmiyyetçilik ve asabiyye güdenleri ?bizden değildir? buyurmaktadır (Müslim, İmare/53, Hadis no: 1848, 3/1476 Buharí, Cenaiz/39, 2/104)

Ümmetimin içinde cahiliyye döneminden kalma, temamen terkedemeyecekleri dört âdet vardır: Asaletleriyle övünmek,

Başkalarını soyuna dil uzatmak,

Yıldızlar vesilesiyle yağmur istemek,

Ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak? (Müslim, Cenaiz/29, Hadis no: 934, 2/644)

Kur?an, müslüman kadınlara ?cahiliyye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın? diyor (33 Ahzab/33)

Mü?minler, inançta, düşüncede, ahlâk ve davranışlarda, karar vermede ve insanlarla ilişkilerde Allah?ın indirdiği hükümlere uyarlar Cahiliyye düşüncesine sahip olanlar ise Allah?ın hükümlerini tanımazlar, onları beğenmezler ve kendi hevalarına uyarlar

Kur?an şöyle diyor:

? Onlar hâlâ cahiliyye?nin hükmünü mü arıyorlar? Kesin bir bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü, Allah?tan daha güzel olan kimdir?? (5 Maide/50)

d-Günümüzde Cahiliyye:

Cahiliyye?yi, yanlızca İslâm?dan önceki dönem diye çevirme yanlış olacaktır O dönemin adı da ?cahiliyye?dir Ancak bu kavram, cahilí davranış ve inançların genel adıdır Firavun nasıl, haddi aşan, azan, kibirlenip kendini Allah?a muhtaç görmeyen, zulmün ve tuğyanın (azıp-sapıtmanın) sembolü ise; cahiliyye de bilgisizliğin, bilgisizce hareket etmenin, yaptığı şeyin sonucunu düşünmemenin, Allah?ı ve O?nun âyetlerini anlamamanın, Allah?a isyan etmenin ne kadar kötü olduğunu idrak edememenin sembol kavramıdır

İnsanların hevalarına uyduğu, nefislerinin, isteklerinin kulu oldukları, Allah?ın hükümlerinin kabul edilmediği, çeşitli ilâhlara ibadet edildiği, sömürü ve zulmün bulunduğu, kavmiyetçilik ve asabiyyenin (tarafgirliğin) yaygın olduğu, hüküm vermede hakkın ve adaletin uygulanmadığı her yer ve zamanda cahiliyye var demektir Günümüzde de çeşitli yerlerde, tıpkı cahiliyye döneminde olduğu gibi Allah(cc) unutulmuştur O ve O?nun hükümleri hayata ve insanların işlerine sokulmamaktadır O?nun gönderdiği hükümlere uymayı bir tarafa bırakalım; yanlış, eksik ve hatta çağdışı sayılmaktadır Günümüz insanlarının çoğu unuttukları âlemlerin Rabbi Allah?ın yerine sayısız ilâhlar ve putlar bulmuşlardır Tıpkı cahiliyye olduğu gibi sahte tanrılara ibadet edilmektedir Ölçüler ilâhí kaynaktan değil, hevalardan alınmaktadır Güçlünün borusu ötmekte, sözü geçmektedir Zayıflar yine ezilmekte, insanlar haklarına yine gereği gibi kavuşamamaktadır Kumar, zina, fuhuş, hırsızlık en geniş şekilde yapılmakta, içki su yerine içilmekte, riba (faiz) ekonominin can damarı kabul edilmektedir İslâmın günah dediği pek çok şey çağdaş ahlâk sayılmaktadır Kadınlar yine alınıp satılmakta, açılıp saçılmaları kadın hakkı, çağdaşlık kabul edilmektedir

Kısaca, Kuran?ın cahiliyye toplumu dediği müşrik toplumun anlayışı ve ahlâkı az bir değişiklikle günümüzde de aynen devam ediyor Allah (cc), O?nun yüce hükümleri ve Ahiret hesaba pek katılmıyor

Bu durum da ?cahiliyye?den başka bir şey değildir

--------

Alınıtı:

http://www.mumsema.com/c-d/6887-cahiliyye-cahil.html

04 Mart 2012 04:41

BELENTEPE
Yasaklı

Günümüzdeki üniversite mezunları bile tam eğitimli sayılmadıklarına, çeşitli kurslarla yüksek lisans ve yabancı dil eğitiminden geçtiklerine göre, sonrasını siz düşününüz. Allah kimseyi cahil veya yarı cahil bıraktırmasın!.. Amin!

04 Mart 2012 10:45

minarebiliş
Müsteşar

"İnsanı değerler"in dışında kalan her eyleme cahillik denir.

04 Mart 2012 11:09

blue_stars
Daire Başkanı

okumuş cahillerden korkarım,,,,

04 Mart 2012 11:09

BELENTEPE
Yasaklı

Emniyet, Jandarma, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının son 30 yıllık istatislikleri ele alındığında; suç işleyenlerin % 94'ü İlkokul, Ortaokul, Lise mezunları olarak görülüyor..

Okumayanlarda İNSANİ DEĞER oluşması nadirendir. İşi şansa bırakamayız.

Okuyanlar, tahsilli olanlar İNSANİ DEĞER kazanırlar.

Üniversite mezunlarının suç işleme oranı; sadece % 6 dır.

Okuyalım, eğitimli olalım ki; İNSANİ DEĞERLERİMİZ de çok olsun! Amin!

04 Mart 2012 11:12

BELENTEPE
Yasaklı

"Yarım okumuş olanlar, hiç okumamış olanlardan da beterdir.." derler.

Atasözüdür.

Aman ha?.. Yarım eğitimli kalmayalım.. İyice, tam okuyalım.

04 Mart 2012 11:54

BELENTEPE
Yasaklı

CEHALET; azlık, bilgisizlik, görgüsüzlük, okumamışlık, az veya kıt okumuşluk demektir.. İlkellik, iptidailiktir.. Bunun tam karşılığı ise; sağlam biçimde alınan gerçek OKUMA-BİLGİ-GÖRGÜ kazanımlarıdır.

04 Mart 2012 12:13

buraya tıklayınız
Yasaklı

ÖZETLEYEYİM cahilliğin anlamlarını:

-BİLMEMEK,

-TANIMAMAK,

-KABA DAVRANMAK,

-GÜCENDİRMEK,

-FIKIR FIKIR KAYNAMAK

-hafiflik,

-kendini bilmezlik,

-gerçeğin dışında bir şeye inanma,

-bir konuda yapılması gerekenin veya hakkın tersini yapma

-AZGIN,

-ARZULARININ ESİRİ,

-TAŞKIN İÇGÜDÜLERİNE UYAN,

-ACELECİ BİR KARAKTERİ OLAN,

-OLGUN DAVRANIŞLARDAN YOKSUN,

-VAHŞİ VE KABA KİMSE

-düşüncesizce haraket etme,

-işin doğrusu dururken yanlış yapma,

-ilme değil de zanna (sanrılara) ve hayallere (ümniyye?ye) dayanma

-peygamberlere ve Allah?ın âyetlerine karşı gelmeyi doğru zannederler

-Zenginlik ve servetin üstünlük olduğunu düşünürler

-cahillik gayreti?yle davrandıkları için, sert ve kaba, düşüncesiz ve

-hafif meşrep davranırlar

-Yerli yersiz öfkelenirler, kızgınlık ve gazap sahibidirler Bu yüzden Hakk?a ve adalete göre iş yapamazlar

PEKİ CAHİLLERE karşı nasıl davranılmalı:

"ALLAH?A HAKKIYLA KULLUK YAPAN GÜZEL İNSANLAR, YERYÜZÜNDE VAKARLA, ALÇAK GÖNÜLLÜ VE CİDDİYETLE YÜRÜRLER CAHİLLER KENDİLERİNE SATAŞTIĞI ZAMAN DA YÜKSEK BİR OLGUNLUKLA, ONLARIN SEVİYESİNDE İNMEDEN ?SELÂM? DER VE GEÇERLER (25 FURKAN/63 ) "

04 Mart 2012 12:18

Ajdin
Yasaklı

İlginç bir başlık olmuş. İstifade edenler çıkacaktır.

04 Mart 2012 20:41

buraya tıklayınız
Yasaklı

cahillerin özelliklerini okuyunca insan ister istemez diyesi geliyor, EĞİTİMLE CAHİLLİK GİTMEZ diye.

04 Mart 2012 20:51

herzamanmutedil
Kapalı

cahillik bilgisizlik değildir. cahillik insanın kötü arzularına uymasıdır.

05 Mart 2012 04:19

BELENTEPE
Yasaklı

"Hayatta en hakiki MÜRŞİD; ilimdir, fendir.." K.ATATÜRK

OKU ve ÇALIŞ!.. Cahal kalma!.. Zinhar!..

Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Kolejler, Liseler, Üniversiteler..

Yüksek lisans, Doktoralar.. AKIL ve ZEKA yolunda ol!..

Yarım yamalak kalma!.. OKU ve ÇALIŞ!..

İblisler; okuayan ve çalışanları sevmez!.. Duy, bil ve aklet!..

Akılı ve zeki, kafalı, çalışkan ol!.. Yarım yamalak kalma!..

Paspallık ve miskinlik yakışmaz!.. Cahal kalma!.. OKU ve ÇALIŞ!..

05 Mart 2012 10:32

BELENTEPE
Yasaklı

Fatih Sultan Mehmet'in Hocası olan Molla Gürani'nin "Oku, oku da adam ol!.." lafı meşhurdur.

Çok okuyalım ve çalışalım! Cehalet yakışmaz. Aman ha; iblisler sevinir.

05 Mart 2012 13:04

eskişehir99
Yasaklı

bence cahil kalana sen sevinirsin

hakiki cahillik imanı olmamaktır

bunu bil ve aklet

10 Nisan 2012 07:13

dr-eye34
Yasaklı

dostunu düşmanını bilmeyen kendinin bile ne olduğunu bilmeyen ne yaptığını bilmeyen lüzumsuz insalara cahil dednir.

aslında burda daha geniş açıklamışsınız.

10 Nisan 2012 08:30

Çağlayan45
Yasaklı

Okulu yarım bırakanlar veya okuldan kaçanlar, kendilerini alim gibi görmemelidir..

Suç işleyenlerin % 94' ü; ilköğretim-ortaokul-lise mezunu..

Son 30 senelik DEVLET istatistikleri böyle söylüyor.. Akıllı olalım.

İyi okuyarak cahilliği atalım.

10 Nisan 2012 12:39

Çağlayan45
Yasaklı

Okula gidenle gitmeyen, yarım okuyanla tam okuyan arasında dünya kadar fark olur. Okuyanlar daha çok saygınlık kazanır. Hürmet ve itibar görür.

20 Mayıs 2012 01:01

sellale926
Yasaklı

Günümüzde üniversite diploması bile azımsanıyor, daha fazlası isteniyor.

10 Haziran 2012 21:16

buraya-tıklayınız
Yasaklı

cahillik küfür ile ne kadar yakınmış öyle...

01 Temmuz 2012 23:14

kuvvetli indirgen
Kapalı

şok gelişme :)

forumda ebu cehili övüyorlar.

cehalet ile küfrün bu kadar benzerliği şok edici doğrusu.

bulmuşlar babalarını :)))

02 Temmuz 2012 03:44

akansoy
Yasaklı

Fatih Sultan Mehmet'in Hocası olan Molla Gürani'nin sözünü hatırlayalım: "Oku, oku da adam ol baban gibi, zinhar cahil kalma!"

İş çevrelerinde, üniversite eğitiminin bile yeterli sayılmadığı dikkate alınmalıdır.

KPSS, TUS, ALES, SMMM, BARO, KPDS, EHLİYET, MUHASEBE, YABANCI DİL gibi kurslar var. Bunlar eğitimi tamamlayıcı olan eğitimlerdir.

Yüksek lisans, yabancı diller, doktoralar..

Eğitimin sonu yoktur. Bunlardan geçilse bile ömür boyunca okumalıdır.

Toplam 25 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?